Kunsten å være rektor

Report
Kunsten å være
rektor
SØLVI LILLEJORD
INSTITUTT
FOR
LÆRERUTDANNING OG
SKOLEFORSKNING
”Hjelper” ledelse?
• Bidrar ledere til at elevene får bedre
læringsutbytte?
• Er det snakk om direkte påvirkninger eller
indirekte sammenhenger?
• Hvilke ”redskaper” har ledere til arbeidet med
å bedre læringsprosesser i skolen?
Hvilken kunnskap trengs i skolen i dag?
• Kunnskapsløftet og Mld. nr. 22 (2010-11):
Motivasjon, mestring, muligheter
– Læringsstrategier
– Samarbeid – internt og eksternt
– Vurderingskompetanse
• Reform av lærerutdanningen
– Mer vekt på profesjonskunnskap
– Kollektivt arbeid i skolen
– Veiledning av nyutdannede
OECD
• En rapport fra OECD (1988) konkluderte med
at det var et sterkt behov for å utvikle en
modell for evaluering av den norske skolen der
de ulike nivåenes rolle og ansvar ble klargjort.
• Det var bred politisk enighet om å etablere
NKVS. (Norsk landrapport til OECD Reviews of Evaluation
and Assessment in Education NORWAY, 2011)
Nasjonalt
kvalitetsvurderingssystem (2005)
• NKVS omfatter:
• • nasjonale prøver
• kartleggingsprøver
• eksamensresultater
• brukerundersøkelser, tilstandsrapporter
• internasjonale undersøkelser
• statlig tilsyn
• nettstedet skoleporten
Intensjoner
• NKVS skal bidra til kvalitetsutvikling på alle
nivåer av utdanningssystemet
• Økt læringsutbytte og bedre tilpasset
opplæring for alle elever
• Systemet skal gi informasjon til hele sektoren
om status i utdanningen lokalt og nasjonalt
Antakelser
• Man antar at prestasjonsskårer (for eksempel
3,1) gir den nødvendige informasjonen
• Man går ut fra at informasjonen (for eksempel
3,1) automatisk blir forstått som relevant og at
alle vet hvordan data kan brukes og hva som
kan eller skal gjøres
Ulikheter mellom kommunene
• Noen kommuner har systemer for å følge opp
skolene sine, mange har ikke
• When compared to accountability-systems in
other countries, there is nothing at stake for
Norwegian principals (Skedsmo, 2011, s.13)
• Skoleeier: Administrasjon, kontroll
• Skolenivå: Organisasjonsutvikling
• Lærer-elevnivå: Forbedre læringsresultater
Løse koblinger
• Det ser ut til å være løse koblinger mellom
hver bestanddel av NKVS
• Det ser også ut til å være løse koblinger
mellom de ulike nivåene i NKVS
• Videre ser det ut til å være svak sammenheng
mellom intensjonsnivået (formuleringene) og
realiseringsnivået
Kunsten å være rektor
• Rektor står i et spenningsfelt mellom
fag, administrasjon og politikk
• Dette gjør jobben til en balansekunst
• Rektor som leder og sjef (red. Møller og
Ottosen – Universitetsforlaget 2011)
• Kapittel 13
Ansvarliggjøring
• Rektors ansvar for arbeidet i skolen forandrer
seg
• Lenge har skoleledelse vært å utføre noe
andre (staten) har bestemt
• Svak tradisjon for ledelse i skolen (?)
• Skolen har vært stramt politisk styrt
• Lærerne har hatt en sterk og selvstendig
posisjon
Trekk ved utdanningsinstitusjoner
• Felles rot i kirken
• Kristendom det sentrale faget, teologene den
dominerende gruppen
• Elevene skulle følge undervisningen i den form
den ble gitt
• Skolelederen skulle administrere skolen,
skjerme lærerne og se til at de fikk undervise i
fred
Sølvi Lillejord, ILS UIO
Kirkens påvirkning på skolen
Sølvi Lillejord, ILS UIO
Løse koblinger
• Å si at det er løse koblinger mellom enheter i
en organisasjon er det samme som å si at det
er lite kunnskapsoverføring mellom dem
• Alle avgjørelser som angår utdanningens
faglige kjerne fattes i klasserommet uavhengig
av organisasjonen rundt skolens pedagogiske
aktiviteter
Løse koblinger
Byråkrati og skole
• Mot slutten av 1800-tallet trengte samfunnet
flere med utdanning – utdanningen måtte
rasjonaliseres
• Byråkratiseringen baserer seg på en klar
arbeidsdeling: skolen ble styrt ovenfra og
kunnskapen kom utenfra
• Skoler er byråkratiske organisasjoner mer enn
lærende organisasjoner
• Det blir for liten vekt på kunnskapsprosesser
Fordeler og ulemper
• Organisasjoner som er løst koblet kan lettere
overleve i turbulente tider
• Mens løst koblete systemer kan være enkle å
koordinere, er de svært vanskelige å forandre
• Kunnskapsgrunnlaget i den faglige kjernen kan
være svakt og usikkert
• Den pedagogiske kunnskapen er situert
Målstyringspyramiden
Overordnet myndighet
formulerer mål
Resultatene
formidles nedover
i systemet
Mål formidles
nedover i systemet
Overordnet myndighet
stiller krav om bedre
prosesser
Målene
realiseres
Sølvi Lillejord, Universitetet i Bergen
Løse koblinger tettes?
• Rektor gjøres ansvarlig for resultatene i skolen
• Det etableres en direkte (ansvars)linje fra
skolelederen (og skoleeier) til elevenes
læringsutbytte
• De ulike delene av skoleorganisasjonen tvinges
til å begynne å lære hverandre bedre å kjenne
Kunnskapsbasert praksis
• Hvordan arbeider vi med kunnskap i skolen?
• Larry Cuban (1993): Et påfallende stabilt
mønster: Hvordan man arbeider med
kunnskap i skolen
• Lærerstyrt og elevsentrert undervisning
• Cuban (2009): En hybrid pedagogikk som både
er lærerstyrt og elevsentrert
Pedagogiske knep og teknikker?
• Ingen er tjent med at all pedagogisk praksis
blir redusert til tekniske oppskrifter
• Derfor blir en økt profesjonsforståelse blant
lærere og skoleledere en forutsetning for å
kunne tilrettelegge for god undervisning
Teach for America
• Shape Our Future
• Teach for two years in a low-income community and become
one of the thousands of leaders working to give all kids access
to a great education. You'll develop the skills, insight, and
personal commitment needed to ensure educational
excellence for all.
Hvordan honorerer vi kunnskap?
Norsk akademikertradisjon…
Takk for meg!

similar documents