Brukerundersøkelse, ledersamling 17.9.14

Report
Pasienttilfredshetsundersøkelse i
HAVO
Sidsel Jullumstrø
Seksjonssjef
Habiliteringstjenesten for voksne,
St Olavs Hospital
Hvorfor brukerundersøkelse
• Sikre medvirkning fra pasienter og andre som
benytter våre tjenester
• Forbedre egne tjenester/ Gi retning og mål til
leder og ansatte i kvalitetsarbeid
• Et uttalt ønske og krav fra Helsemyndighetene
• PasOpp- en nasjonal plan for
pasienterfaringsundersøkelse, vil ganske
sikkert ikke inkludere våre pasientgrupper
Er brukerundersøkelse
kvalitetsforbedring eller kun
en symbolsk handling?
Forhåndsregler
• Utforming av skjema som gjør at vi kan
iverksette målrettete tiltak
• Demografiske data knyttet til hver pasient som
gjør at vi kan iverksette målrettete tiltak
Bakgrunn
• Planlegging og utprøving av
brukerundersøkelse vedtatt i
virksomhetsplanen for Habiliteringstjenesten
for 2012 – 2013
• Støtte fra Helsedirektoratet på kr 300 000,• Organisert som prosjekt med ekstern
referansegruppe og en intern prosjektgruppe
God hjelp på veien
• Kunnskapssenteret (Nasjonalt
kompetansesenter for helsetjenesten) sin
sjekkliste for planlegging av lokale,
kvantitative brukerundersøkelser
• Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsel-,
og rettspsykiatri ved Brøset
UtPrø
vin
g
Konkret
utforming av
brukerundersøkelse
Fokusgruppeintervju i to
runder
Vurdere intensjon/fokus/ tema/
overskrifter/ målgruppe
Rammeverk for tjenesten
(lover, forskrifter, veileder etc)
Teoretiske rammeverk for brukerundersøkelser generelt
Utformingen av konkrete brukerundersøkelser.
Tre undersøkelser i én
Fordi ikke alle pasientene kan representere
seg selv ► Tre parallelle undersøkelser:
- En for pasienter som kan svare selv
- En for pårørende/hjelpeverger
- En for kommunalt ansatt personale
Hovedtema i undersøkelsen
TILGJENGELIGHET
INFORMASJON
MEDVIRKNING / SAMARBEID
NYTTE eller UTBYTTE
KOMPETANSE
Administrering av undersøkelsen
• Koordinator i saken leverer ut skjema, og tilbyr å ta
skjema tilbake i lukkede, ferdigfrankerte konvolutter
som respondenten kan velge å sende selv
• Koordinator skal ikke bistå pasienter ved utfylling av
skjema
• Skjema er godkjent av personvernombudet etter
anbefaling av Regional komité for medisinsk
forskningsetikk.
Pilot
• Hensikt: Å prøve ut selve skjemaet
• Resultatet av selve undersøkelsen mindre
viktighet
• 40 respondenter
- 14 pasienter
- 15 pårørende
- 11 kommunalt ansatte
• Svar over hele ”skalaen”
Evaluering av skjema
Pasient
Pårørende
Var sp. mål
vanskelig å
svare på?
10 nei
2 ja
12 nei
1 ja, 1 +/Kommunalt 9 nei
ansatte
1 ja
Enkeltspørsmål
Viktig?
2 sp mål (9 10 ja
og 12)
1 nei
1 +/ingen
10 ja
2 nei
ingen
10
Reliabilitet
• Måles i Cronbachs alpha (α)
• Et mål på indre sammenheng. Sier noe om hvorvidt
indikatorene dekker det begrepet vi ønsker å måle
•
•
•
•
•
α større enn 0.9: Utmerket
α mellom 0.7 - 0.9: God
α mellom 0.6 - 0.7: Akseptabel
α mellom 0.5 – 0.6: Dårlig
α under 0.5: Uakseptabel
Reliabilitet, fortsettelse
• Pasientskjema
• Reliability StatisticsCronbach's Alpha: 0.779
• Pårørendeskjema
• Reliability StatisticsCronbach's Alpha: 0.906
• Kommuneskjema
• Reliability StatisticsCronbach's Alpha: 0.866
Erfaringer etter pilot
• Bedre rutiner ved utlevering (demografiske
data og kode)
• Noe endret veiledning på alle skjema
► Bl a tydeliggjøre muligheten for bistand til
pasient for å svare
• Noe endrete demografiske data
Hva nå?
• Fullskala brukerundersøkelse i fom 15.9 tom
15.12 av alle aktive saker som fyller kriteriene
• Verdien av undersøkelsen vil øke om flere
enheter gjennomfører samme
brukerundersøkelse og øke enda mer om det
gjentas f eks hvert 3. år.
• Skjema vil bli lagt ut på Habilitering.no.
Anbefaling: Bestill skjema fra trykkeri!

similar documents