Insamling och gallring av museiföremål. Kurs

Report
Insamling och gallring
av museiföremål
Kurs för hembygdsrörelsen 2014-05-16
Vad är ett museiföremål?
Olika värdekriterier
•
•
•
•
•
•
•
Kulturhistoriskt värde
Ekonomiskt värde
Åldersvärde
Symbolvärde
Pedagogiskt värde
Bruksvärde
Affektionsvärde
Varför samlar vi?
Varför samlar vi?
Upp till var och en att svara på!
Vad ska vi samla på?
Vad ska vi samla på?
• Vad säger stadgarna?
Vad ska vi samla på?
• Vad säger stadgarna?
• Vilket profilområde har vi?
Vad ska vi samla på?
• Vad säger stadgarna?
• Vilket profilområde har vi?
• Hur ser samlingen ut idag?
Vad ska vi samla på?
•
•
•
•
Vad säger stadgarna?
Vilket profilområde har vi?
Hur ser samlingen ut idag?
Vilka miljöer har vi?
Vad ska vi samla på?
•
•
•
•
•
Vad säger stadgarna?
Vilket profilområde har vi?
Hur ser samlingen ut idag?
Vilka miljöer har vi?
Kan vi ta hand om samlingen?
Vad ska vi samla på?
•
•
•
•
•
•
Vad säger stadgarna?
Vilket profilområde har vi?
Hur ser samlingen ut idag?
Vilka miljöer har vi?
Kan vi ta hand om samlingen?
För vem samlar vi?
Vad ska vi samla på?
•
•
•
•
•
•
•
Vad säger stadgarna?
Vilket profilområde har vi?
Hur ser samlingen ut idag?
Vilka miljöer har vi?
Kan vi ta hand om samlingen?
För vem samlar vi?
Vad händer med samlingen om
föreningen läggs ner?
Insamling
Passiv insamling
Aktiv insamling
Gåvor
Inköp
Arv
Dokumentationer
Upprop
Depositioner
Registrera!!!
• Gåvokvitto
• Märk föremålet med ett nummer
• Beskriv föremålet på en registreringsblankett
Grupparbete
1. Varför samlar vi?
2. Hur ser vår samling ut och stämmer det
med hur vi vill att den ska se ut?
3. För vem samlar vi?
4. Nämn en typ av föremål som inte finns i
samlingen men som borde finnas där.
Insamlingspolicy
Insamlingspolicy
• Museets eller föreningens profilområde
Insamlingspolicy
• Museets eller föreningens profilområde
• Insamlingskriterier
Kriterier för insamling
- Föremål tillverkade i Västmanlands län.
- Föremål med anknytning till Västmanlands län.
- Föremål som ensamt kan exemplifiera och belysa ett
större sammanhang.
- Föremål som är typiska för en verksamhet eller en
tidsperiod.
- Föremål som bidrar till att samlingen speglar
befolkningens sammansättning vad gäller kön, ålder,
klass och etnicitet.
- Föremål som går att använda i utställningssammanhang.
- Föremål som fyller en pedagogisk funktion.
Västmanlands läns museum samlar inte på:
- Föremål utan anknytning till Västmanlands län.
- Föremål som saknar vetenskapligt värde genom att ha
tappat sin kontext.
- Föremål som erbjuds museet med förbehåll och där vi
inte får fullständig äganderätt.
- Föremål som kan ha föregåtts av olaga handel eller
som kan ha medfört förstörelse av kulturhistoriska
miljöer.
- Föremål som kan vara skadliga för miljön, andra
föremål eller personal.
- Föremål som vi inte kan magasinera och ta hand om
på ett bra sätt.
Insamlingspolicy
• Museets eller föreningens profilområde
• Insamlingskriterier
• Olika sätt att komma över föremål
Insamlingspolicy
• Museets eller föreningens profilområde
• Insamlingskriterier
• Olika sätt att komma över föremål
• Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelning
Var vänder man sig om man vill skänka något?
Vem beslutar vilka föremål som ska in i samlingen?
- Enskild medlem
- Insamlingsgrupp
- Styrelsen
Kan vara svårt att säga nej till erbjuden gåva då det
kan såra givaren.
Tydliggör för medlemmarna hur de ska gå till väga
om de vill skänka något!
Grupparbete
Förslag på frågor:
1. Varför behöver vi en insamlingspolicy?
2. Vilket profilområde har vi?
3. Vilka insamlingskriterier passar oss?
4. Hur ska ansvarsfördelningen se ut?
Gallring
Får vi gallra i samlingarna?
Argument mot
• Det är museernas uppdrag att bevara för all
framtid.
• Allmänhetens förtroende för oss kan minska.
• Vi vet inte vad forskare i framtiden efterfrågar.
Får vi gallra i samlingarna?
Argument för
• Felaktiga insamlingar i historien måste få rättas
till.
• Överfyllda föremålsmagasin minskar möjligheten
att ta hand om föremålen på bästa sätt.
• Att gallra är att vårda sin samling!
A och O vid gallring
• Du måste känna din samling!
A och O vid gallring
• Du måste känna din samling!
• Du måste ha kunskap om föremålet du
ska gallra!
A och O vid gallring
• Du måste känna din samling!
• Du måste ha kunskap om föremålet du
ska gallra!
• Det måste få ta tid!
Grupparbete
1. Får man gallra gåvor och föremål man inte vet
något om?
2. Nämn en typ av föremål som ni har många av i
samlingarna – fördelar och nackdelar med stor
representativitet?
3. När är ett föremål överrepresenterat?
4. Nämn en typ av föremål ni skulle kunna gallra.
Gallringspolicy
Gallringspolicy
• Vad menar vi med gallring?
Gallringspolicy
• Vad menar vi med gallring?
• Kriterier för gallring
Kriterier för gallring
Västmanlands läns museum får gallra:
- Föremål utan vetenskapligt värde som funnits
omärkta i samlingen och som vi, efter ordentlig
efterforskning, inte hittar någon information om.
- Föremål som förekommer i en oförsvarbart stor
mängd och som inte ingår i en tillverkningsserie.
- Föremål som saknar anknytning till Västmanland och
som inte har något värde för oss i utställnings- eller
pedagogiskt sammanhang.
- Trasiga föremål som tappat sitt vetenskapliga värde
på grund av sitt tillstånd.
- Föremål som är skadliga för miljön, andra föremål
eller personal.
Västmanlands läns museum får enbart i
undantagsfall gallra:
- Föremål som museet har fått som gåva av privatpersoner.
- Föremål som inkommit till museet med förbehåll (avtal
måste respekteras).
- Arkeologiska föremål (de regler som gäller vid
fyndfördelning måste efterföljas).
- Föremål som är unika i samlingen och har ett stort
vetenskapligt värde.
- Föremål som införskaffats till samlingen med ekonomiska
resurser utifrån.
Gallringspolicy
• Vad menar vi med gallring?
• Kriterier för gallring
• Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelning
Vem bestämmer vad som får gallras?
- Enskild medlem
- Gallringsgrupp
- Styrelsen
Diskutera med rätt personer.
Var öppna med att ni tänker gallra!
Gallringspolicy
• Vad menar vi med gallring?
• Kriterier för gallring
• Ansvarsfördelning
• Kassationsordning
Kassationsordning
1. Föremålet övergår till rekvisitasamlingen.
2. Föremålet lämnas tillbaka till givaren.
3. Föremålet överlåtes till annat museum,
hembygdsförening, institution eller skola.
4. Föremålet kan eventuellt säljas.
5. Föremålet destrueras.
Gallringspolicy
• Vad menar vi med gallring?
• Kriterier för gallring
• Ansvarsfördelning
• Kassationsordning
• Gallringsförfarandet
Gallringsförfarandet
Bra med en gallringsblankett.
Dokumentera: varför ni gallrar
när föremålet gallrades
av vem det gallrats
på vilket sätt det gallrats
ta eventuellt en bild på föremålet
Viktigt!
Vid destruktion: Ta bort inventarienumret från
föremålet så att det inte kan identifieras som ett
museiföremål på soptippen!
Grupparbete
1. Varför behöver vi en gallringspolicy?
2. Vad menar vi med gallring?
3. Vilka gallringskriterier passar oss?
4. Hur ska ansvarsfördelningen se ut?
5. Vilken kassationsordning ska vi arbeta efter?
TACK FÖR IDAG!
LYCKA TILL!

similar documents