Diskussionsfrågor gymnasiearbete

Report
Diskussionsfrågor för gymnasiearbetet – högskoleförberedande program
Nedanstående frågor kan lärare använda som stöd för start och planering av elevens kommande gymnasiearbete. Frågorna är
tänkta att utgöra underlag till exempel för diskussion i arbetslaget.
Examensmål och ämnen
Lärare och
medbedömare
Högskoleförberedelse
Planering,
genomförande och
utvärdering
Organisering
Och sen …
Examensmål och ämnen
I boken Gymnasieskola 2011 står att eleven i gymnasiearbetet ska ”visa vad hon eller
han kan utifrån det eleven har lärt sig tidigare i utbildningen”. Gymnasie-arbetet ska
vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier och kopplingen till
examensmålen är tänkt att förstärka helhetssynen på utbildningen.
Diskussionsfrågor:
1. Var hittar vi tydliga kopplingar till examensmålen i Skolverkets exempel på gymnasiearbeten?
2. Hur relaterar de gymnasiearbeten vi planerar till programmens karaktär och till tidigare lästa kurser?
3. Hur kan eleven visa att hon eller han ”är förberedd för högskolestudier” genom de gymnasiearbeten som
vi planerar?
Högskoleförberedelse
I examensmålen för de högskoleförberedande programmen står att
”Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier” inom för
utbildningen relevant område.
Diskussionsfrågor:
1. Hur syns det att eleverna är högskoleförberedda i Skolverkets exempel på gymnasiearbeten? Och hur vill
vi att våra elever visar det i sina gymnasiearbeten?
2. Vad innebär högskoleförberedelse i relation till områdena för våra gymnasiearbeten?
3. Vad innebär en gymnasial nivå i relation till gymnasiearbetet, sett
både till kvantitet och kvalitet?
Organisering
I exemplet på gymnasiearbete på estetiska programmet har Mikael planerat med
några andra elever utifrån en egen idé om att komponera och framföra musik i
samverkan med rörelse. Samtidigt ska arbetet filmas.
Diskussionsfrågor:
1. Hur ser det ut i de andra exemplen, vem tar initiativ till ett visst arbetsområde – och arbetar man
tillsammans i grupp?
2. Vilka är för- och nackdelarna med att elever arbetar enskilt eller i grupp?
3. Hur mycket vill vi som lärare föreslå innehållsområden och styra arbetsprocesser? Vill vi ha samma
arbetsområde och process för alla elever?
4. Vill vi – och i så fall hur – samverka med olika ämnen i arbetet med gymnasiearbetet?
5. Vilka möjligheter har vi till samverkan med högskola och universitet?
Lärare och medbedömare – planering för bedömning
I exemplet på gymnasiearbete på teknikprogrammet gör eleverna en muntlig
utvärdering tillsammans med ansvarig lärare i mitten av processen. För att
ytterligare synliggöra de individuella arbetsinsatserna görs utvärderingar i slutet av
arbetet också.
Diskussionsfrågor:
1. Hur vill vi samverka lärare emellan, och mellan lärare och medbedömare, före, under och efter
gymnasiearbetet – både vad gäller planering och bedömning?
2. Hur kan tidplanen se ut med avstämningar, deadlines, redovisning och respons?
3. Vid vilka tillfällen sker bedömningen av gymnasiearbetet?
4. Hur kan vi planera för att bedöma den enskilda elevens insats om eleverna arbetar i grupp?
Planering, genomförande och utvärdering
I ett exempel på gymnasiearbete på naturvetenskaps-programmet planerar tre elever
en rapport om hur de hälsorelaterade dna-självtester som säljs av svenska företag
genomförs, tolkas, används och regleras. Hur ser gymnasiearbetena ut i de andra
exemplen – och vilka typer av gymnasiearbeten vill vi planera för på vår skola?
Diskussionsfrågor:
1. Hur vill vi att slutresultatet av elevens gymnasiearbete ska se ut?
2. Hur vill vi att processen ska vara för att komma dit?
3. Hur kan vi förbereda för elevens arbete med planering, genomförande och utvärdering av
gymnasiearbetet? Vilka metoder kan vi använda i de olika delarna av processen (brainstorm, formativ
bedömning)?
4. Vilka modeller för respons kan vi använda (seminariediskussion, skriftlig respons)?
Och sen …
Hur går vi vidare när eleverna har genomfört sina gymnasiearbeten?
Diskussionsfrågor:
1. Hur samlar vi ihop och utvärderar efter första årets gymnasiearbeten?
2. Hur dokumenterar vi elevernas och vårt eget arbete?
3. Vilka förändringar vill vi göra i planeringen till nästa år?

similar documents