Eksamen, sluttvurdering og klagerett_informasjon_100314

Report
Eksamen, sluttvurdering og
klagerett
-informasjon til elevene våren 2014
Forskrift til opplæringslova § 3, § 5
Eksamensplanen ligger på ClassFronter og på skolens
web
Utdanningsdirektoratet:
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2009/Udir1-2009-Trekkordning-ved-eksamen-i-Kunnskapsloftet/
Gjennomføring av skriftlig eksamen
• Alle skriftlige eksamener begynner kl.0900.
Frammøte i eksamenslokalet seinest kl. 0830. Det
er ikke anledning til å forlate lokalet mellom
kl.0830 og 0900.
• Eleven skal sitte på anvist plass
• Det må ikke være kontakt mellom elevene under
prøva.
• Privat elektronisk utstyr skal slås av og leveres til
eksamensvakten. Vesker skal plasseres på anvist
sted.
• Alle hjelpemidler, bortsett fra kommunikasjon,
er tillatt, men egne regler for
matematikkfaget. Du må ta med deg
nødvendige hjelpemidler. Dersom du har
behov for å låne hjelpemidler på biblioteket,
må dette skje før kl.0830 på eksamensdagen.
Det er ikke anledning til å låne av hverandre i
eksamenslokalet.
• Det skal være stille i lokalet under prøven
• Elevene skal følge vakten ved utlufting.
Gruppa kan ikke dele seg.
• Bruk av snus under eksamen er forbudt.
• Ellers skal skolens ordensreglement følges.
Elever som hindrer eller forstyrrer
gjennomføringa av eksamen, kan bortvises
Digital eksamen
• Alle skriftlige eksamener, bortsett fra matematikk,
gjennomføres digitalt.
• Oppgaveteksten blir gitt på papir. Du gjør besvarelsen på
PC. Innlevering skjer elektronisk direkte mot
utdanningsdirektoratet (PGS, Prøvegjennomføringssystem).
Snarvei til dette nettstedet finner du på skrivebordet. Ditt
personlige engangs-PGS brukernavn og passord får du i
eksamenslokalet. Eksamensvakten har ansvar for
dagspassordet.
• Digital kommunikasjon er forbudt under eksamen. Internett
stenges og alle rom skannes for å sjekke ulovlige
kommunikasjonskilder.
Tilrettelegging på eksamen
• Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging
av undervisninga, kan du søke om å få godkjent
tilrettelegging ved prøver og eksamen.
• Med tilrettelegging blir en prøvd i
kompetansemåla for faget.
• Eleven sender slik søknad i samråd med faglærer
eller kontaktlærer. Dokumentasjon kreves.
Avgjørelsen er enkeltvedtak som du kan klage på.
•
Forskrift til opplæringslova § 3.32
Regler for trekk av fag til eksamen
• Yrkesfag Vg1: Matematikk eller naturfag, mtl
eller skr
• Yrkesfag Vg2: Norsk, engelsk eller
samfunnsfag, mtl eller skr
• Obligatorisk tverrfaglig eksamen
Idrettsfag Vg1
Du kan trekkes ut i ett fag, skriftlig, muntlig eller
muntlig-praktisk
• Fellesfag: Matematikk skr eller mtl, naturfag
mtl, engelsk skr eller mtl
• Idrettsfag: Breddeidrett 1, Toppidrett 1
muntlig-praktisk
Idrettsfag Vg2
Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag,
skr, mtl eller mtl-praktisk
• Fellesfag: Matematikk skr el mtl, samfunnsfag
mtl, fremmedspråk skr el mtl, geografi
• Idrettsfag: Treningslære 1, Aktivitetslære 2,
Toppidrett 2, Breddeidrett 2
Idrettsfag Vg3
Alle elever skal opp i norsk hovedmål.
I tillegg skal elevene skal trekkes ut til eksamen i tre
fag, minst ett er felles programfag
Fellesfag: Norsk hovedmål – obligatorisk
Trekkfag: Norsk sidemål, Norsk muntlig, Historie,
Religion
Idrettsfag: Aktivitetslære, Treningslære,
Treningsledelse 3, Idrett og samfunn, Breddeidrett
3, Toppidrett 3,Lederutvikling 1
• Påbygging til generell studiekompetanse PGS:
• Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk
hovedmål. I tillegg til den obligatoriske eksamenen skal
elevene trekkes ut til én skriftlig eksamen, og én muntlig
eller muntlig-praktisk eksamen.
• Obligatorisk: Norsk hovedmål,
• Trekkfag: Norsk sidemål, Norsk muntlig, Historie,
matematikk, naturfag,
• I tillegg for 3PBYA: Sosiologi,
•
• Vg3 Påbygging MK:
• Obligatorisk: Norsk hovedmål og Medier og
kommunikasjon,
• Trekkfag: Norsk sidemål, Norsk muntlig, Historie, Naturfag,
Valgfritt programfag (lyd, bilde, tekst)
Ny, utsatt og særskilt eksamen
påfølgende termin (høst)
• Ny eksamen
Elever som har fått karakteren 1 – En til ordinær eksamen, har rett til
ny eksamen i faget.
• Særskilt eksamen
Elever som har fått karakteren 1 – En i standpunkt i fag der de ikke blir
trukket ut til eksamen har rett til ny eksamen i faget
• Utsatt eksamen
Elever som er syke på eksamen, har rett til utsatt eksamen. Dersom
eksamen var trekkfag, skal det trekkes nytt fag.
Elever som ikke møter på eksamen, må gi skolen beskjed umiddelbart.
Fraværet må dokumenteres.
Høsteksamen
•
•
•
•
•
Oppmelding til høsteksamen
– Oppmeldingsfrist er: 1.september 2014
– Oppmeldingsskjemaer blir lagt på ClassFronter og skolen webside.
– Elever som har fått karakteren 1 – en til eksamen eller i standpunkt, vil motta brev
fra skolen i august.
Presiseringer
– Utsatt eksamen etter § 3-35 gir anledning til å gå opp til eksamen (og beholde
standpunkt) ved første mulighet etter dokumentert fravær. For ordinær eksamen
kan eleven første gang ha dokumentert fravær ved første uttrekk (som oftest på
våren). For Særskilt- og Ny eksamen kan eleven ha dokumentert fravær første gang
på høsten.
Privatisteksamen
– Viss du skal melde deg som privatist, gjør du dette på www.privatistweb.no.
– Frister: 15.september og 1.februar
– Dersom eleven går opp som privatist for å forbedre karakter, vil de samme reglene
gjelde når det gjelder spørsmålet om karakteren skal kunne påføres
førstegangsvitnemål.
Forskrift til opplæringslova §§3.33-35
Sluttvurdering og klagerett
Forskrift til opplæringslova § 5
Sluttvurdering er standpunktkarakterer og eksamenskarakterer
Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved
avslutning av opplæringa
Sluttvurdering er enkeltvedtak som det kan klages på.
Klagefrist er ti – 10 dager fra karakteren er gjort kjent for eleven. Ved
sentralgitt eksamen kan klagen bli hurtigbehandla viss den meldes
omgående til skolen.
Eleven skal bli gjort kjent med hva det er lagt vekt på i fastsetting av
standpunktkarakter
Dersom det ikke er grunnlag for å sette standpunktkarakter, skal
eleven varsles så snart det foreligger fare for manglende
vurdering. Manglende vurdering er enkeltvedtak, som det er
anledning til å klage på.
Dersom en elev får “ikke vurdert” i et fag som er trukket til eksamen,
vil eksamensresultatet bli annullert med mindre klagen tas til følge.
Nedsatt karakter i orden og oppførsel skal også varsles så snart det
foreligger fare for nedsatt karakter. Enkeltvedtak med klagerett.
Klage på standpunktkarakter
Eleven har rett på begrunnelse av karakteren
Det er klagerett på standpunktkarakter
Ved en klage må faglærer gi en skriftlig
redegjørelse.
Klage på eksamenskarakter
Eleven bør rådføre seg med en faglærer i
forbindelse med klage på eksamenskarakter.
Ved klagesensur blir det vurdert om den
opprinnelige karakteren er urimelig i forhold til
eksamensprestasjonen. Karakter kan heves eller
senkes.
Ved muntlig eller muntlig-praktisk eksamen kan det
bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for
resultatet.
• Faglærer veileder om kompetansemål,
vurderingskriterier, vurderingsformer og
praktisk gjennomføring av eksamen i det
enkelte fag.
• VURDERINGSKRITERIER
Førstegangsvitnemål
• Alle fag må være gjennomført og bestått våren
2014

similar documents