Tilskudd Fauske kommune. 27.11

Report
TILSKUDD
IKKE-KOMMUNALE
BARNEHAGER
I FAUSKE KOMMUNE
1
INNHOLD
• Omfang
• Rutiner og
retningslinjer
• Beregning satser
• Oppfølging og
utbetaling av tilskudd
• Erfaringer
2
OMFANG, IKKE KOMMUNALE
BARNEHAGER I FAUSKE
• Kvitre barnehage
– Godkjent for 44 barn, dersom alle barna er o/ 3 år
• Medås gårdsbarnehage
– Godkjent for 106 barn, dersom alle barna er o/ 3 år
• Lyngheia barnehage
– Godkjent for 90 barn, dersom alle barna er o/ 3 år
• Stemland gårdsbarnehage
– Godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/ 3 år
• Fauske idrettsbarnehage
– Godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/ 3 år
3
OMFANG
Kommunale barnehager
Små barn
Store barn
Andel små barn
Private barnehager
Små barn
Store barn
Andel små barn
Alle barnehager
Små barn
Store barn
Andel små barn
Antall barn iht.
Pr årsmelding
sept
per 15.12.2010
2010
2011
2012
214
204
205
116
116
77
98
54 %
237
141
96
59 %
451
212
198
47 %
88
57 %
244
145
99
59 %
448
261
187
58 %
128
38 %
227
78
149
34 %
432
155
277
36 %
4
RUTINER OG RETNINGSLINJER
Lokale retningslinjer knyttet til
forskrift om likeverdig
behandling av ikke-kommunale
barnehager
Fauske kommune
Vedtatt av kommunestyret
5
RUTINER OG RETNINGSLINJER
§ 1 Formål og virkeområde
Bestemmelsen sikrer likeverdighet mellom
kommunale og ikke-kommunale
barnehager i Fauske kommune
§ 2 Kommunens ansvar
Kommunen skal ivareta kravet til
likeverdig behandling overfor godkjente
ikke-kommunale barnehager.
Fauske kommune har som mål:
• At barnehagetilbudet i kommunale og
ikke-kommunale barnehager skal ha
god kvalitet
• Å legge til rette for forutsigbare
økonomiske rammer for hver enkelt
barnehage
• Å bruke tid på samarbeid om vilkår og
rutiner
• Å utarbeide rutiner som sikrer at
forskriften følges
Fauske kommune ivaretar bestemmelsen
gjennom:
• Egen kommunestyresak i forbindelse
med årsbudsjettet, der tilskuddssatser
for kommende år vedtas
• Underretning og vedtak om utbetaling
av tilskudd
• Dokumentasjon på at tildeling er i
samsvar med forskriften vedlegges
vedtak
6
RUTINER OG RETNINGSLINJER
§ 4 Tilskudd til driftskostnader
Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av tilskudd til driftskostnader
Fauske kommune kunngjør tilskuddssats til ordinære ikke-kommunale barnehager i forbindelse
med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn.
•
Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier:
–
–
–
–
–
•
pr. heltidsplass for barn over 3 år og under 3 år inkl. administrasjonskostnader
barn regnes som under 3 år til og med det året de fyller 3 år
beregningen av antall heltidsplasser foretas på bakgrunn av opplysninger liggende i Hypernet
gjeldende både kommunale og ikke-kommunale barnehager
Tilskudd utbetales forskuddsvis 15.januar, 15.april, 15.juli, 15.oktober.
Etterjustering foretas: 15.april (årsoppgjør foregående år) og 15. oktober (eventuell
budsjettregulering som omfatter barnehage)
Dokumentasjon av hvordan tilmålingen er foretatt vedlegges, og skal inneholde:
–
–
regneark hvor det fremkommer alle budsjetterte kostnader til ordinær drift av kommunale
barnehager
beregning av barnehagens heltidsplasser i bruk ved rapporteringstidspunktet
7
RUTINER OG RETNINGSLINJER
§ 7 Opplysningsplikt
Bestemmelsen angir opplysningsplikter for eier og kommunen
• Fauske kommune skal gi opplysninger innen 31.12 om antall
rapporteringer neste kalenderår og hva som skal til for at
tilskuddet endres, følgende rapportering gjennomføres i 2013:
– pr 15/12 rapportering BASIL, barnehagens årsmelding
– Ikke-kommunale barnehager er forpliktet til å holde barnetallet i
Hypernet oppdatert til en hver tid, da utbetaling av tilskudd
baserer seg på lister hentet ut her fra.
– Oppdaterte barnelister hentes ut pr den 1. hver måned og
utbetaling skjer kvartalsvis ut fra faktisk barnetall.
– Barnetall for august settes lik barnetall pr 1. september
8
9
Skisse rapportering og utbetaling av tilskudd ikke-kommunale barnehager i Fauske kommune
Rapportering barnetall (hypernett)
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
Utbetaling forskudd (korr for siste barnetall)
Korreksjon utbetaling iht rapportert barnetall
Endelig beregning tilskuddssats (ref kommunalt regnskap)
Oppgjør utbetaling siste år
10
RUTINER OG RETNINGSLINJER
§ 10. Tilbakebetaling
Barnehager som i løpet av året mottar
høyere tilskudd enn den har krav på, skal
etter vedtak fra kommunen enten
tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få
trukket fra beløpet ved senere eller neste års
utbetaling av tilskudd.
•
•
Utbetaling av tilskudd i Fauske baserer
seg på vedtatte tilskuddssatser og
faktiske barnetall. Ved hver utbetaling
kontrolleres opplysningene om antall
barn ut fra det som er registrert i
Hypernet og utbetalingene justeres
deretter.
For øvrig vil Fauske kommune vurdere
krav om tilbakebetaling av for mye
utbetalt tilskudd i henhold til forskriftens
merknader, og ved en konkret
rimelighetsvurdering i det enkelte tilfelle.
11
BEREGNING SATSER
• Utviklet egen
beregningsmodell i
samarbeid med Bodø
Kommune
• Regnskap/budsjettet må
være i orden på funksjon 201
og 221!!!!
– Det må være kostnadene til å
drive det ordinære
barnehagetilbudet
• Benytter nasjonal sats for
kapitalkostnad
• Sjekker 25% grensen
12
KOSTNADER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER EKS SULIS - KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT
De gule feltene fylles ut
De blå feltene kontrolleres
Funksjon 201
Funksjon 221
Delsum
Beregnet felles
Sum kostnader
Regnskap 2013
23 543 720
1 652 647
25 196 367
1 007 855
26 204 221
eks foreldrebetaling
4 % Sats for å dekke felleskostnader
Kostnader for særskilt tilrettelegging trekkes fra i regneekemplet. Ikke nødvendig her siden det føres på 211.
ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER
Gj.nittlig opph.tid
Antall barn
Oppholdstimer Vektet oppholdstimer
0
0
0
0
10080
18144
0
0
0
0
129600
233280
0
0
0
0
0-2 år,
0-2 år,
0-2 år,
0-2 år,
0-2 år,
0-2 år,
3-6 år,
3-6 år,
0-8 t/uke
9-16 t/uke
17-24 t/uke
25-32 t/uke
33-40 t/uke
41+ t/uke
0-8 t/uke
9-16 t/uke
6
13
21
29
37
45
6
13
0
0
10
0
0
60
0
0
3-6 år,
3-6 år,
3-6 år,
3-6 år,
17-23 t/uke
25-32 t/uke
33-40 t/uke
41+ t/uke
21
29
37
45
4
0
0
123
4032
0
0
265680
4032
0
0
265680
70
127
197
139680
269712
409392
251424
269712
521136
Antall små barn
Antall store barn
Totalt antall barn
0-2 ÅR
3-6 ÅR
Totalt
Oppholdstimer pr Vektet oppholdstimer
Korrigerte
år
pr år
Heltidsplasser heltidsplasser
139 680
251 424
64,7
116,4
269 712
269 712
124,9
124,9
409 392
521 136
189,5
241,3
Beregnedefordelte driftskostnader
Barn 0-2 år
Barn 3-6 år
SUM
Fordelte kostnader Andel korrigert
Andel flatt
12 076 379
46,1 %
32,9 %
12 954 787
49,4 %
63,6 %
25 031 166
1,8 Barn 0-2 år vektes med en faktor
for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser.
48 Barnehagene er åpne 11 måneder i året
Tilsvarer spesifisert antall uker pr år
45 Gjennomsnitlig heltidsplass
barn regnes som 2 år (små) til og med det kalenderåret de fyller 3 år
BEREGNET TILSKUDDSSATS FOR DRIFT
Ordinære barnehager
Barn 0-2 år
Barn 3-6 år
Pr
oppholdstime Pr heltidsplass
159 243
73,72
78 907
36,53
NASJONALE TILSKUDDSSATSER FOR KAPITAL
Pr
oppholdstime Pr heltidsplass
7 500
3,50
Ordinære barnehager
Regnskap foreldrebetaling
Barn 0-2 år
Barn 3-6 år
SUM
1 778 660
3 101 890
4 880 550
SUM BEREGNEDE TILSKUDDSSATSER 2013
Ordinære barnehager
Offentlig finansiering av kommunale barnehager i Fauske kommune
Barn 0-2 år
Barn 3-6 år
SUM
10 297 719
9 852 897
20 150 616
Pr
oppholdstime Pr heltidsplass
166 743
77,22
Barn 0-2 år
86 407
40,03
Barn 3-6 år
13
Linjetype
Kapittel
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Ansvar
Art
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
Tjeneste
1010
1012
1017
1020
1022
1040
1090
1091
1092
1096
1099
1100
1101
1105
1106
1110
1115
1116
1120
1122
1123
1127
1129
1130
1131
1132
1136
1142
1143
1150
1161
1165
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Beskrivelse
Budsjett 2012
Kons bud 2013 Råd bud 2013avvik
HAUAN OPPVEKSTSENTER, BARNEHAGE
FAST LØNN
1 098 000
996 262
996 262
0
LØNN ASSISTENTER
1 070 800
1 119 588
1 091 140
-28 448
T-TRINNSTILLEGG
0
0
0
0
VIKARER
42 000
48 768
48 768
0
VIKAR VED SYKDOM
35 700
36 271
36 271
0
OVERTID
15 800
20 800
20 800
0
PENSJONER
313 100
299 982
296 105
-3 877
PENSJONSINNSKUDD LÆRERE
0
0
0
0
GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL.
10 500
10 500
10 500
0
PENSJONSPREMIE AFP
25 300
24 208
23 895
-313
ARBEIDSGIVERAVGIFT
135 800
130 375
128 710
-1 665
KONTORMATERIELL
6 800
6 324
6 324
0
AVISER OG TIDSKRIFTER
3 000
3 348
3 348
0
UNDERVISNINGSMATERIELL
25 400
23 622
23 622
0
ARBEIDSMATERIELL
0
0
0
0
MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL
1 500
1 395
1 395
0
MATVARER
54 500
57 500
57 500
0
BEVERTNING OG REPRESENTASJON
1 200
1 116
1 116
0
RENHOLDSARTIKLER
2 300
2 139
2 139
0
VELFERDSTILTAK ANSATTE
3 000
2 790
2 790
0
VELFERDSTILTAK BRUKERE
1 200
1 116
1 116
0
ERKJENTLIGHETSGAVER
1 600
930
930
0
ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER
0
0
0
0
TELEFONUTGIFTER
8 000
7 440
7 440
0
PORTO
1 300
1 209
1 209
0
DATAKOMMUNIKASJON
25 000
21 188
21 188
0
BREDBÅND
0
0
0
0
TRYKKING/KOPIERING
4 500
4 185
4 185
0
REPRESENTASJON
0
0
0
0
OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.
10 500
8 400
8 400
0
KM.GODTGJØRELSE
2 000
1 600
1 600
0
ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER
0
0
0
0
14
Linjetype
Kapittel
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Sum
Detaljer
Detaljer
Sum
Sum
Kapittel
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Ansvar
Art
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5300
5300
5300
5300
Tjeneste
1010
1022
1023
1030
1090
1091
1092
1096
1099
1120
1129
1161
1171
1180
1186
1188
1195
1230
1232
1240
1429
1710
1729
1010
1090
1096
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
Beskrivelse
Regnskap 2011
Budsjett 2012Kons bud 2013 Råd bud 2013
RENHOLD
FAST LØNN
0
913 400
649 780
649 780
VIKAR VED SYKDOM
0
104 500
106 172
106 172
VIKAR VED FERIE
0
52 300
52 300
52 300
EKSTRAHJELP
0
37 600
38 202
38 202
PENSJONER
0
151 000
115 371
115 371
PENSJONSINNSKUDD LÆRERE
0
0
0
0
GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL.
0
5 100
5 100
5 100
PENSJONSPREMIE AFP
0
12 100
9 310
9 310
ARBEIDSGIVERAVGIFT
0
65 000
49 787
49 787
RENHOLDSARTIKLER
0
58 000
53 940
53 940
ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER
0
0
0
0
KM.GODTGJØRELSE
0
0
0
0
VEDLIKEHOLD/SERVICE
0
0
0
0
ENERGI
0
0
0
0
PERSON/YRKESSKADEFORSIKRING
0
0
0
0
VAKT/ALARMTJENESTER
0
0
0
0
AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.
0
0
0
0
BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG NYBYGG
0
0
0
0
VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR
0
1 600
0
0
SERVICEAVTALER OG REPERASJONER
0
0
0
0
MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.
0
400
0
0
Sum utgifter
0
1 401 000
1 079 962
1 079 962
REFUSJON SYKEPENGER
0
-100 000
-100 000
-100 000
REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET
0
-400
0
0
Sum inntekter
0
-100 400
-100 000
-100 000
Fordeling budsjett 2013
Netto
0
1 300 600
979 962
979 962
Netto 2210
Andel
BYGG-VEDLIKEHOLD
HAUAN BARNEHAGE
267
FAST LØNN
0
248 000
189879
649
18914
649%
KOSMO
BARNEHAGE
PENSJONER
0
33 800
25 850
25 850
238 2400
PENSJONSPREMIE AFP SULITJELMA BARNEHAGE
0
2 700
086
213
086%
VALNESFJORD BARNEHAGE
VESTMYRA BARNEHAGE
ERIKSTAD BARNEHAGE
249 298
919 133
216 337
1 891 047
13 %
49 %
11 %
15
OPPFØLGING - KVARTALSVIS
• Laget en egen oppfølgings-modell for
løpende oppfølging av tilskudd
• Løpende iht budsjettsatser
• Endelig avregning iht regnskap når det er
revisorgodkjent
16
OPPFØLGING - KVARTALSVIS
Inndeling
0-2 år, 0-8 t/uke
0-2 år, 9-16 t/uke
0-2 år, 17-24 t/uke
0-2 år, 25-32 t/uke
0-2 år, 33-40 t/uke
0-2 år, 41+ t/uke
3-6 år, 0-8 t/uke
3-6 år, 9-16 t/uke
3-6 år, 17-23 t/uke
3-6 år, 25-32 t/uke
3-6 år, 33-40 t/uke
3-6 år, 41+ t/uke
Gj.sn pl. Str Januar Februar Mars
April
Mai
10 %
0
0
0
0
20 %
0
0
0
0
50 %
1
1
1
1
60 %
1
1
1
1
80 %
0
0
0
0
100 %
20
20
20
21
10 %
0
0
0
0
20 %
0
0
0
0
50 %
1
1
1
1
60 %
0
0
0
0
80 %
0
0
0
0
100 %
51
51
52
52
Juni
Juli
August
September
Oktober NovemberDesember
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
22
22
25
37
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
51
51
35
35
Totalt
74
74
75
76
77
76
78
75
75
0
0
0
Herav små barn
22
22
22
23
24
24
26
39
39
0
0
0
Herav store barn
52
52
53
53
53
52
52
36
36
0
0
0
17
OPPFØLGING - KVARTALSVIS
Antall timer
Budsjettsats
små barn
store barn
Gj.sn pl. Str Januar Februar Mars
April
Mai
Juni
100 %
91 %
91 %
91 %
91 %
91 %
81,65
74,30
74,30
74,30
74,30
74,30
41,09
37,39
37,39
37,39
37,39
37,39
Juli
91 %
74,30
37,39
91 %
74,30
37,39
308 943
346 581
655 524
342 379
346 581
688 960
August September Oktober NovemberDesemberSum
92 %
92 %
92 %
92 %
92 %
75,12
75,12
75,12
75,12
75,12
37,80
37,80
37,80
37,80
37,80
Korrigert tilskudd
282 195
346 581
628 776
små barn
store barn
Sum offentlig finansiering
282 195
346 581
628 776
Utbetalt forskudd
Differanse/korreksjon
Annen korreksjon
Forskudd neste kvartal
2 316 433
Regnskapssats
100 %
små barn
0,00
store barn
0,00
295 569
353 311
648 880
308 943
353 311
662 254
1 893 058
2 316 433
-423 375
161 587
1 906 517
1 644 729
Sum kvartal - faktisk barnetall
Sum utbetaling
282 195
353 311
635 506
91 %
0,00
0,00
91 %
0,00
0,00
91 %
0,00
0,00
513 803
241 531
755 334
1 966 658
1 811 803
154 855
94 016
1 966 573
2 215 445
91 %
0,00
0,00
91 %
0,00
0,00
91 %
0,00
0,00
513 803
241 531
755 334
-
-
-
6 059 344
2 199 628
1 966 573
233 054
2 266 002
2 499 056
91 %
0,00
0,00
92 %
0,00
0,00
92 %
0,00
0,00
8 675 663
92 %
0,00
0,00
92 %
0,00
0,00
92 %
0,00
0,00
Korrigert tilskudd
små barn
store barn
Sum offentlig finansiering
Differransen budsjett regnskap
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-8 675 663
18
ERFARINGER
• Forskriften fra 2011 er
enklere enn den forrige
• Viktig med formelle rutiner
• Regnskap/budsjett må være i
orden og rendyrket
• Beregningen i seg selv er
ikke vanskelig
• Oppfølging jevnlig er viktig
• PBL er pågående og tildels
lite løsningsorientert
19
TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN
20

similar documents