Systemtekniske krav

Report
Evaluering
Læringseksempel 1:
Kjøp av saks- og arkivsystem,
.
poengsetting av pris,
relativ til
laveste pris
Evaluering – Læringseksempel 1:
Kjøp av saks- og arkivsystem, poengsetting av pris, relativ til laveste pris
Bakgrunn:
Offentlig virksomhet skulle kjøpe nytt saks- og arkivsystem og ny NOARK 5-kjerne til
eksisterende saksbehandlingssystem.
• Ca 100 fysiske lokasjoner i hele landet
• Ca 2000 brukere
• 4-200 brukere per lokasjon
Systemtekniske krav:
• Tilpasset ny tjenesteorientert arkitektur
• Systemet må kunne brukes til både saks- og fagarkivering
• NOARK 5
Anskaffelsen:
• LOA og FOA del I og III (over terskelverdi)
• Konkurranse med forhandling i 2 trinn
Begrunnelse for forhandlet prosedyre:
Komplekst system, stor anskaffelse og mange integrasjoner mot andre
eksisterende systemer (ref. FOA 14-3 b)
• Tildeling basert på økonomisk mest fordelaktig
• Bruk av SSA-K og SSA-V (evt. SSA- T om mange tilpasninger)
• Avtaleperiode maks 8 år (4 + 2 + 2). Merk: Vanligvis krever leverandøren at man
har vedlikeholdsavtale så lenge man benytter systemet)
Oppdatert 21.3.2014
Direktoratet for forvaltning og IKT
Evaluering – Læringseksempel 1:
Kjøp av saks- og arkivsystem, poengsetting av pris, relativ til laveste pris
Tildelingskriterier
Tildelingskriterier
Vekting
1) Teknisk og funksjonell løsning 40-50%
2) Gjennomføringsplan
30-40%
3) Totale kostnader
20-30%
Tildelingskriteriene og underkriterier ble
ytterligere beskrevet i konkurransegrunnlaget,
og alle deler var gjenstand for forhandlinger.
20-30%
Pris
30-40%
Gjennomføringsplan
Alle krav ble vurdert i egen matrise.
1)
•
•
Teknisk og funksjonell løsning (endelig vekt: 50 %) evaluert ut fra:
Egnethet av løsningen sett opp mot noe detaljerte tekniske og
funksjonelle krav i kravspesifikasjonen (bilag 1, jf. SSA-K)
Merverdi ved overoppfyllelse av enkelte krav som ble spesifisert i
konkurransegrunnlaget
Dato
Direktoratet for forvaltning og IKT
40-50%
Teknisk og
funksjonell
løsning
Evaluering – Læringseksempel 1:
Kjøp av saks- og arkivsystem, poengsetting av pris, relativ til laveste pris
2) Gjennomføringsplan (endelig vekt: 30 %) evaluert ut fra:
•
•
•
•
•
•
•
Dato
Detaljert fremdriftsplan – herunder realistisk fremdriftsplan, samt sikkerhet på at
leveransen ble levert på tid ut fra reelle frister og milepæler
Metodikk for gjennomføring av vedlikehold av løsningen med tanke på at oppdragsgiver
hadde implementert ITIL-rammeverket og det var viktig at leverandøren hadde en
metodikk som var kompatibel med ITIL
Kompetanseoverføring og inkludering av kunden – oppdragsgiver skulle etter hvert
implementere løsningen i stor grad på egenhånd, så de var viktig med
kompetanseoverføring fra utrulling til første lokasjon.
Samme tilbudt personell for både implementering og vedlikehold – oppdragsgiver mente
det var viktig å ha samme personell i driftsfasen som ved implementeringsprosjektet
Godt kvalifisert personell (basert på CV, erfaring fra prosjektledelse og tilsvarende
prosjekter siden leverandøren skulle være prosjektleder)
Gode vilkår på vedlikehold og support
Tilbyders forslag til SLA – rutiner, responstid, rapportering.
Direktoratet for forvaltning og IKT
Evaluering – Læringseksempel 1:
Kjøp av saks- og arkivsystem, poengsetting av pris, relativ til laveste pris
3) Totale kostnader (endelig vekt: 20 %) ble lagt inn i en matrise der:
• Leveranse- og implementeringskostnader ble vektet 60%
• Anskaffelseskostnad (40%)
• Implementeringskostnad (10%)
• Timepriser for personell (15%)
• Opplæring (10%)
• Estimerte kostnader for ressursbehov fra kunden (10%)
• Evt. kostnader for dokumentasjon, reise, annet (15%)
•
Vedlikeholdsutgifter regnet over hele avtaleperioden ble vektet 40%
• Vedlikehold og support basert på SLA (40%)
• Estimert ressursbehov fra kunden (10%)
• Evt. opplæringskostnader, reisekostnader, andre kostnader (15%)
• Opsjoner (30%)
• Prisreguleringsmekanismer (3%)
• LCC-elementer som kunden ikke har oversikt over men som tilbyder kan se for seg,
for eks byttekostnader (2%)
Kostnadselementene skulle fylles ut i tabeller i bilag 7 i kontraktene (SSA-K og SSA-V).
Direktoratet for forvaltning og IKT
Aggregeringsmatrise:
Samler opp poengene per tildelingskriterium
Evalueringsmatrise:
Evaluerer sum av score per tildelingskriterium
Vinner av
konkurransen
Tildelingskriterium 3:
Totale kostnader
Evalueringsmatrise tildelingskriterier
Tildelingskriterium 1:
Teknisk og funksjonell
løsning
Tildelingskriterium 2:
Gjennomføringsplan
Aggregeringsmatrise SSA-V
Aggregeringsmatrise SSA-K
Tekniske og funksjonelle
krav:
Evaluering og scoregivning i
aggregeringsmatrise
Dato
Beregninger av
kostnader iht.
underkriterier
Gjennomføringsplan:
Vedlikehold/support:
Evaluering og scoregivning av
i aggregeringsmatrise
Evaluering og scoregivning i
aggregeringsmatrise
Direktoratet for forvaltning og IKT
Evaluering – Læringseksempel 1:
Kjøp av saks- og arkivsystem, poengsetting av pris, relativ til laveste pris
Evaluering – gjennomføring I
•
•
•
Poengskala fra 1 til 6 (1=lavest, 6=høyest)
Kravspesifikasjon på 100 krav (både for kjøp (SSA-K) og vedlikehold (SSA-V)
Vekting basert på kravtype (ikke opplyst)
Kravtyper:
28 A1-krav
48 A2-krav
33 B-krav
5 C-krav
A1-krav: Absolutte krav som MÅ oppfylles, hvis ikke oppfylt avvises tilbudet. Kravet vurderes som
oppfylt/ikke oppfylt og poengsettes ikke.
A2-krav: Absolutte krav som MÅ oppfylles, hvis ikke oppfylt avvises tilbudet. Kravet poengsettes:
• Oppfylt, men ikke gir noen merverdi = 3 poeng
• Oppfylt og gir merverdi kan gis score 3 t.o.m 6
B-krav: Viktige krav som BØR oppfylles. Svar vil ha stor betydning for evaluering av tilbudet.
Tillegges høyere vekt enn C-kravene. Poengsettes:
• Besvart og poengsettes fra 1 t.o.m 6. Toppscore er å anse som beste tilbudte løsning for
det enkelte krav
• Ikke besvart = 0 poeng
Ønskede krav: Kravet BØR kunne imøtekommes. Svar vil ha betydning for evaluering av tilbudet.
• Besvart og poengsettes fra 1 t.o.m 6. Toppscore er å anse som beste tilbudte løsning for
det enkelte krav
• Ikke besvart = 0 poeng
Dato
Direktoratet for forvaltning og IKT
Evaluering – Læringseksempel 1:
Kjøp av saks- og arkivsystem, poengsetting av pris, relativ til laveste pris
Evaluering – gjennomføring II
•
Hver enkel deltager i evalueringsteamet evaluerte individuelt, for så å gjennomgå
evalueringen i fellesskap. De kravene det var uenighet om ble diskutert, slik at man endte
opp med én score alle var enige om.
Hvordan score ble gitt:
• Blank/mangelfull/umulig å evaluere = 0 (kommentere og til å sjekke ved forhandling)
Delvis oppfylt = 1-2
Oppfylt og «tilfredsstillende» = 3
Bedre enn minimum = 4-6
•
Dato
Det var viktig å kun evaluere på de kriterier som var oppgitt, og ikke la seg påvirke av
egenskaper som lå utenfor tildelingskriteriene, selv om disse kunne være svært positive
Direktoratet for forvaltning og IKT
Evaluering – gjennomføring III
•
Evalueringsmodellen som ble brukt var Poengsetting av pris (totalkost) > Forholdsmessig
modell:
Laveste pris
Pris som evalueres
Poengscore = 6 x
Tallet 6 representerer høyeste score (poengskala fra 1 til 6)
•
Modellen har en enkel formel, og skiller bra mellom tilbudene desto nærmere de ligger
laveste pris. Ingen tilbud vil få 0 poeng eller minuspoeng.
•
Ulempen med formelen er at den skiller dårligere mellom tilbudene som ligger langt over
billigste pris. Hvilket tilbud som får høyest score kan også påvirkes av et irrelevant tilbud
med lavest pris men dårlig kvalitet. KOFA har flere ganger behandlet hvorvidt dette
avviket er så stort at poengscoren ikke kan sies å reflektere de relevante forskjellene i
tilbudet (krav om proporsjonalitet mellom de målbare forskjellene i tilbudet, og forskjellene
i de tildelte poeng).
•
Dette er trolig en av de mest brukte modellene for evaluering av tilbud i Norge, og vil i de
fleste tilfeller fungere bra. Men det er viktig å ikke låse seg til modellen før innkomne
Dato
tilbud har blitt vurdert ift pris ogDirektoratet
kvalitet. for forvaltning og IKT
Evaluering – Læringseksempel 1:
Kjøp av saks- og arkivsystem, poengsetting av pris, relativ til laveste pris
Interaksjon med kvalifiserte og ikke-avviste leverandører:
•
•
•
•
•
Avklaringsmøte med samtlige tilbydere der tilbyder fikk anledning til å vise demo av
løsningen, og oppdragsgiver fikk rydde opp i evt. uklarheter
Alle ikke-avviste tilbydere ble invitert til første forhandlingsmøte og fikk anledning til
revidert tilbud
Evaluering av revidert tilbud ble gjort på samme måte som første evaluering og evt. ny
score ble notert hvor tilbudet var endret/forbedret
De to beste tilbyderne ble invitert til forhandlingsrunde nr. 2, og fikk anledning til å inngi
revidert tilbud
Revidert tilbud fra de to beste tilbyderne ble evaluert på samme måte som forrige runde
Innkomne tilbud:
• Oppdragsgiver fikk inn totalt fire tilbud
• Tilbudene varierte mye både på pris og kvalitet, blant annet var tilbudet med den beste
tekniske løsningen hele fire ganger dyrere enn det rimeligste tilbudet ved første tilbud.
Dato
Direktoratet for forvaltning og IKT
Evaluering – Læringseksempel 1:
Kjøp av saks- og arkivsystem, poengsetting av pris, relativ til laveste pris
Læring
•
•
•
Dato
Tydelig bruk av SSA-kontraktene var positivt. Man «jobbet i kontrakt» gjennom hele
prosessen
Fordel med forhandlinger, der tilbyderne fikk anledning til å revidere sine tilbud, basert på
tilbakemeldinger og diskusjoner med oppdragsgiver
Etter hvert som tilbudene fra tilbyderne ble revidert og ble mer og mer «like», var det til
slutt pris som ble avgjørende for at vinneren ble tildelt kontrakt. I tillegg er det ikke så
mange tilbydere for sak-arkivløsninger i Norge, så ofte blir pris en sentral faktor.
Direktoratet for forvaltning og IKT

similar documents