Företagsekonomi 1 - Nacka Enskilda Gymnasium

Report
Kapitel 13, Likviditet
Företagsekonomi 1
 Kunskaper och förmågor:
 Kunskaper om hur man startar och driver företag och
hur olika funktioner inom företagen samverkar för att
förverkliga en affärsidé
 Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder,
teorier och modeller samt förmåga att använda dessa
 Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap
för kommunikation, beräkning, informationssökning,
presentation och dokumentation i företagsekonomiska
sammanhang
Företagsekonomi 1
 Centralt innehåll
 Företagens roll och villkor i samhället i fråga om
samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett
historiskt perspektiv.
 Grundläggande företagsekonomiska begrepp och
modeller samt kalkylering.
 Grundläggande budgeteringsformer.
 Likviditetsproblem?
 T ex om du inte har pengar att betala biobiljett,
mobilräkning, hyra etc.
 Likviditet
 = ung. betalningsförmåga
 Likvida medel
 Pengar
Likvida medel i företag:
 Kassa, dvs. kontanter
 Bankkonto (pengar insatta på konto i bank)
 Plusgiro (pengar insatta på plusgirokonto hos
Nordea)
 Inbetalningar
 Pengar kommer in i företaget
 Utbetalningar
 Pengar går ut från företaget
 Jämför:
 Intäkter – företaget säljer något
 Kostnader – företaget förbrukar något
Exempel på att det är skillnad
mellan intäkt och inbetalning
 När företag säljer till andra företag (b2b) säljer de
nästan alltid på kredit. Normalt har de 30 dagar på sig
att betala.
 När de säljer (och skickar fakturan) så bokförs det som
en intäkt. När de betalar 30 dagar senare så bokförs en
inbetalning.
 När företaget tar ett lån kommer pengar in i företaget,
en inbetalning. Men detta är ingen intäkt, företaget
har ju inte sålt något.
 Exempel på inbetalningar:
 Från kunder (när betalar för det de köpt)
 Från långivare (när betalar ut lånet)
 Från ägare (när tillskjuter kapital)
 Från banker (ränta på insatt kapital)
 Exempel på utbetalningar:
 Till leverantörer (betalar för köpta produkter)
 Till anställda (betalar ut lön)
 Till Skatteverket (betalar skatt)
 Till långivare (betalar ränta och amorterar)
 Till ägare (betalar ut utdelning el. vinst)
Exempel
 Tänk dig att du har köpt in overaller till alla i hela
klassen. Du får overaller och en faktura av leverantören
på 10 000 kr, som ska betalas om 30 dagar.
 Du delar ut overallerna till klassen som ska betala dig
inom 30 dagar.
 När det gått 30 dagar har ingen i klassen betalt, men
leverantören vill ha betalt av dig! Och du har inga
pengar…
 Därför är det också viktigt att göra en
likviditetsbudget!
 Så att du har koll på att du har tillräckligt mycket
pengar i slutet av månaden (eller veckan/dagen).
Likviditetsbudget
 Inbetalningar
 - Utbetalningar
 Överskott
10 000
-9 000
1 000
Likviditetsbudget, exempel
 Ingående likvida medel
100
(det du har i början av månaden)
 Inbetalningar
 - Utbetalningar
 = överskott
 Utgående likvida medel
 (det du har kvar i slutet av månaden)
10 000
-9 000
1 000
1 100
Varför får företag problem med
likviditeten?
 Företaget går dåligt (säljer för dåligt)
 Företaget går bra men är överoptimistiska:
Har kanske köpt in för stort lager av varor som inte går
att sälja
Har kanske gjort en dyr tevereklam som inte ökade
försäljningen
 Företaget har kanske inte skickat ut sina egna fakturor
i tid
 Mm
Vad kan man göra om man inte har
tillräckligt med pengar?
 Ta lån i bank (eller liknande)
 Ägarna kan tillskjuta pengar
 Kunderna kan få kortare kredittider
 Kan minska varulagrets storlek
 Kan försöka köpa in på kredit
 Kan sälja tillgångar, eller leasa i stället
 Factoring
Resultatbudget
 Kommer du ihåg?
 Intäkter
 - Kostnader
 = Resultat
 Ann Wetterström
 Nacka Enskilda gymnasium
 2014 ht

similar documents