FYR prosjektet eks. fra TIP

Report
TIP Programfagsamling den 14. mars 2013
Informasjon om FYR-prosjektet
av
Magnus Mørch og Ginni Lisa Gjertsen
Innhold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bakgrunn for FYR-prosjektet
Hva er FYR?
Forventningene fra Kunnskapsdepartementet til fylkene
Rektors rolle
FYR på egen skole
Hvorfor styrke de grunnleggende ferdighetene?
Relevans og yrkesretting som motivasjonsskaper for læring
Hvorfor bruke tid på FYR?
Eksempler på FYR-arbeid.
Opplæringsloven kapittel 1, andre ledd § 1-3 Vidaregåande opplæring:
”Opplæringa i fellesfaga skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma”,
og i tillegg en formulering angående fellesfagene under fag- og
timefordelingen:” Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for
elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene.”
YRKESRETTING
RELEVANS
•
•
•
•
Kullet fra 2005
Kullet fra 2004
Kullet fra 2003
Kullet fra 2002
65 % fullført og bestått i 2010
64 % fullført og bestått i 2009
62 % fullført og bestått i 2008
60 % fullført og bestått i 2007
• 5 % flere har fullført og bestått i perioden 2007 til 2010
• Nasjonalt mål: 75 % i 2015 fullført og bestått etter 5 år
• Mål for Nordland: 71 % i 2015 fullført og bestått etter 5 år
13.02.2013
s. 7
Gjennomstrømming – fullført
og bestått 5 år etter start i vgo i
Nordland
Hva er FYR?
• Et nasjonalt nettverk av lærere i fagene norsk,
matematikk, engelsk og naturfag som skal utvikle
og samle inn gode undervisningsopplegg.
• Målet er å redusere frafallet blant elever i den
videregående skolen.
• Metoden er å skape mer relevans og yrkesretting
av fellesfagene innenfor de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene.
Nordland fylkeskommunes prosjektleder FYR: Wenche Skar
Fylkeskoordinator Engelsk
Ginni Lisa Gjertsen
Fylkeskoordinator Norsk
Johanne Husum
Fylkeskoordinator Matematikk
Magnus Mørch
Fylkeskoordinator Naturfag
Leszek Stanislaw Krymski
Hva rektor i praksis må gjøre:
• Involvere ledelsen.
• Opprette kontaktpersoner på egen skole
for hver av fagene norsk, matematikk,
naturfag og engelsk.
• Legge til rette for at kontaktpersonene
deltar på FYR- fylkessamlinger.
• Tilrettelegge for FYR-arbeid på egen
skole. Eks: gjennom planleggingsdager,
fellesmøtetid etc.
• FYR-gruppen kan for eksempel komme
på skolebesøk for å holde «kick off»
møte.
Polarsirkelen VGS –
Knutepunktskolen i Nordland
Kunnskapsdepartementet
Skrivesenteret, Matematikksenteret,
Fremmedspråksenteret,
Naturfagsenteret
Prosjektleder i fylket
Wenche Skar
FYR-koordinatorer i engelsk,
norsk, matte og naturfag: 25%
Lærerkollegiet/»ekspertgruppa»
Mål for FYR i Nordland:
• Å samle inn gode eksempler på undervisningsopplegg hvor
relevans mellom fellesfag og yrkesfag kommer til uttrykk.
• Spre ideene rundt til skolene i Nordland – gjennom
kontaktpersoner på skolene. «FYR-ekspertene»
• Fylkessamlinger. To avholdte samlinger, neste er 29-30. april
• Oppleggene som lages lokalt og i de ulike faggruppene legges
ut på nettsiden til de ulike ressurssentrene samt på
nygiv.ndla.no
Forventningene fra Kunnskapsdepartementet til fylkene:
«Tiltak
Målet er at alle skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram knyttes opp i et nettverk
som har som felles anliggende å utvikle opplæringen i fellesfagene slik at elevene på
disse utdanningsprogrammene i større grad opplever fellesfagene som relevante for
det yrket de sikter mot».
«Det skal utvikles undervisningsressurser – nettbaserte og andre, som kan ha direkte
overføringsverdi til den undervisningssituasjonen lærerne er i – både i klasserom og
verksted».
Hvordan jobbe med FYR på egen skole?
Eksempel: Knutepunktskolen Polarsirkelen vg skole
• 1 ½ planleggingsdag. 1 FF lærer + 2-3 YF lærere som
underviser i samme klasse går sammen og lager
tverrfaglige undervisningsopplegg med fokus på
grunnleggende ferdigheter. Oppleggene gjennomføres i
løpet av skoleåret.
• Lærere som ikke underviser på yrkesfag utvikler opplegg
med fokus på relevans.
• Undervisningsopplegget sendes inn til FYR lærerne.
• Oppleggene legges ut på It’s Learning.
https://www.itslearning.com/main.aspx?CourseID=36725
• Undervisningsoppleggene legges etter hvert ut på
ressurssentrenes nettsider og på nygiv.ndla.no
Grunnleggende ferdigheter
•
•
•
•
skriftlig og muntlig bruk av språket
- lese
- regne
- bruke digitale verktøy
• Ta utgangspunkt i disse ferdighetene og styrke dem.
Hvorfor styrke de
grunnleggende ferdighetene?
• «Tilgangskompetanse»
• Kunne orientere seg i samfunnet og mestre
tekstkompleksiteten i kunnskapssamfunnet
• Kunne møte kravet om skriftlig dokumentasjon i et framtidig
yrke
• være godt forberedt til arbeidsliv og videre studier
• Arbeide i et internasjonalt miljø. Evne til kommunikasjon –
muntlig og skriftlig, og på både engelsk og norsk
• Fremtidige foreldre
• Opprettholde demokratiet
Hva må til for å lykkes med
yrkesretting av fellesfagene?
•Samarbeid mellom
programfagslærer og
allmennfaglærer!
•Planleggingsdager
•Andre møtetidspunkt
KNUTEPUNKT
NORDLAND
Hvorfor bruke tid til FYR-arbeid?
• Skape relevans for elevene mellom fellesfag og yrkesfag.
• Gi elevene muligheten til å oppnå ferdigheter, kunnskap
og kompetanse som både de og samfunnet vil ha nytte av.
• Bidra til undervisning som gir elevene motivasjon, mening
og mestring.
• Samarbeid mellom lærer på tvers av fag.
• Nasjonal dugnad hvor en database av gode
undervisningsopplegg ligger klar til bruk for lærere.
(Isfjell i Barentshavet)
Eksempel på FYR-arbeid:
• Undervisningsoppleggene finner du på
nygiv.ndla.no
• Undervisningsopplegg TIP matematikk
• Undervisningsopplegg TIP engelsk
• Undervisningsopplegg TIP norsk

similar documents