PowerPoint-presentasjon - Levanger videregående skole

Report
Rektor
Knut Bergdal
Studieleder Jørn Møst
Ass. rektor
Grethe E. Friedrich
Elevtjenester *
Studieleder Terje Skage
VO/kurs/ress.
Øivind
Haugberg
Adm. Leder
Tore Holm
Kontor, renhold, drift,
IKT, Kantine
Fagskole, SS, Basen
HO
DH, MK, FO,
TIP, EL, RM
ST1
ST2
Sigrunn Reitan
Marit Wang Eriksen
Ingvild Berre
Hans E. Berg
Trine Kristiansen
Anne Hatlinghus
BUP-skolen
Fagledere i fellesfag YF, ST, Seksjonsledere YF
* Elevtjenestene består av: Sos.ped.rådgivere, Karriererveiledere, Helsesøster, Pedagogisk-psykologisk tjeneste,
Oppfølgingstjeneste, Spes.ped.koordinator og Psykiater og Psykolog fra BUP
Gunnar M. Knudsen



Synlig ledelse





Oppsøke læringsarenaer både for lærere og elever
Delta i uformelle samlinger
Bedre systematikk på møtestruktur
Avklare roller og forventninger
Fordele arbeidsoppgaver planmessig




Utarbeide strategi og tidsplan i ledergruppa
Følge opp vedtak og intensjoner
Gjennomføre medarbeidersamtaler planmessig
Videreutvikle bevissthet i forhold til lederrollen





Være lojale til vedtak og bestemmelser, videreutvikle profesjonalitet og lagånd
Sette av tid til drøftinger for å oppnå felles forståelse
Tydeliggjøre vedtak i referat fra ledermøter
Lage felles handlingsplan/årsplan for gjennomgående tiltak i skolen
Ha god kommunikasjon og støtte innad i ledergruppa, og ha god kommunikasjon og
samhandling med alle grupper i skolen
Samordne informasjon og prosesser knyttet til pedagogisk personale
Tydelig ledelse
Enhetlig ledelse

Lederplattform LVGS

similar documents