การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น

Report
มาตรฐานการดาเนินงาน
การสร้างเสริมภูมิคมุ ้ กันโรค
โดย เภสัชกรสมศักดิ์ พึ่งเศรษฐ์ดี
เภสัชกรหญิงปิ ยะนาถ เชื้อนาค
สานักโรคติดต่อทั ่วไป กรมควบคุมโรค
1
มาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมิคมุ ้ กันโรค
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3
มาตรฐาน
มาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานการบันทึก
การบริหารจัดการ
การให้บริการวัคซีน
ข้อมูลในแฟ้มข้อมูล
วัคซีนและระบบ
งานสร้างเสริม
ลูกโซ่ความเย็น
ภูมิคมุ ้ กันโรค
2
ด้านที่ 1
มาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
1. การบริหาร
2. การเตรียม
จัดการวัคซีน
ความพร้อมรับเหตุการณ์
และระบบลูกโซ่ความเย็น
ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่
ความเย็น
3
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
1. การแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
2. การมีและใช้เอกสาร / คู่มือ / ตารา
3. การเบิกและรับ-จ่ายวัคซีน
4. การจัดทาทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน
5. การจัดเตรียมอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ความเย็น
6. การเก็บรักษาวัคซีน
7. การควบคุมอุณหภูมิในตูเ้ ย็น
8. การบารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ความเย็น
4
การเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในระบบลูกโซ่ความเย็น
9. การจัดทาแผนเตรียมความพร้อม
10. เครื่องปั น่ ไฟฟ้าสารอง
5
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
1. การกาหนดหรือแต่ งตัง้ ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับคลังวัคซีน
ระดับหน่ วยบริการ
เภสัชกรผ่ านการอบรมและ ผู้รับผิดชอบผ่ านการอบรมและ
แต่ งตัง้ เป็ นลายลักษณ์ อักษร แต่ งตัง้ เป็ นลายลักษณ์ อักษร
จัดอบรม/ประชุม 1 ครัง้ /ปี
นิเทศงานเครือข่ าย 1 ครัง้ /ปี
6
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
2. การมีและใช้ เอกสาร / คู่มือ / หนังสือ / ตารา
ระดับคลังวัคซีน
ระดับหน่ วยบริการ
7
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
3. การเบิกและรั บ-จ่ ายวัคซีน
ระดับคลังวัคซีน
การเบิกวัคซีน : key on hand
เดือนละครัง้ ตามกาหนด
การรับวัคซีน : ตรวจรับ
วัคซีนตามแบบบันทึกฯ
8
9
10
11
How to read a VVM
12
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
3. การเบิกและรับ-จ่ ายวัคซีน (ต่ อ)
ระดับคลังวัคซีน
การจ่ ายวัคซีน : ตรวจสอบใบเบิก (แบบฟอร์ ม ว.3/1)
 กรอกข้ อมูลครบถ้ วนทุกช่ อง
 คานวณจานวนที่ขอเบิกและอัตราสูญเสียได้ ถูกต้ อง
 ความสอดคล้ องของปริมาณการเบิกและการให้ บริการ
วัคซีน
13
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
3. การเบิกและรับ-จ่ ายวัคซีน (ต่ อ)
ระดับหน่ วยบริการ
การเบิกวัคซีน : จัดทาใบเบิกวัคซีน (แบบฟอร์ ม ว.3/1)
 กรอกข้ อมูลครบถ้ วนทุกช่ อง
 คานวณถูกต้ อง
 ส่ งใบเบิกก่ อนรับวัคซีน
เพื่อตรวจสอบก่ อนจ่ าย
สามารถ Download @ http://thaigcd.ddc.moph.go.th/
14
องค์ ประกอบการคานวณเพื่อเบิกวัคซีน
 ประมาณการจานวนเป้าหมายที่มารับบริการ
 อัตราการสูญเสียของวัคซีนที่กาหนดในการเบิกวัคซีน
วัคซีนที่มีขนาด 1 โด๊ ส คิดอัตราสูญเสีย ร้ อยละ 1

วัคซีนที่มีขนาด 2 โด๊ ส คิดอัตราสูญเสีย ร้ อยละ 10
 วัคซีนที่มีขนาด 10 หรื อ 20 โด๊ ส ที่ไม่ ได้ ให้ ในนักเรี ยน
คิดอัตราสูญเสีย ร้ อยละ 25 (ยกเว้ น BCG คิดร้ อยละ 50)
 วัคซีนที่ให้ บริการในนักเรี ยน คิดอัตราสูญเสีย ร้ อยละ 10
จานวนวัคซีนที่ต้องการใช้ (โด๊ ส) = จานวนเด็ก x 100
(100 - อัตราสูญเสีย)
15
16
17
การคานวณอัตราสูญเสียที่เกิดขึน้ จริง (ร้ อยละ)
= จานวนวัคซีนที่เปิ ดใช้ * - จานวนผู้รับบริการ x 100
จานวนวัคซีนที่เปิ ดใช้ *
จานวนวัคซีนที่เปิ ดใช้ * (โด๊ ส) = ขวด X ขนาดบรรจุ
*จานวนวัคซีนที่เปิ ดใช้ รวมวัคซีนหมดอายุหรือตกแตก
18
ตัวอย่ าง OPV
19
กรอกข้ อมูลครบถ้ วน คานวณได้ ถูกต้ อง
ตรวจสอบเป้าของเดือนปั จจุบัน น่ าจะใกล้ เคียงกับผลงานเดือนที่ผ่านมา
20
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
3. การเบิกและรับ-จ่ ายวัคซีน (ต่ อ)
ระดับหน่ วยบริการ : การรั บวัคซีน
กรณีคลังวัคซีนนาส่ ง
กรณีหน่ วยบริการมารับวัคซีนเอง
หน่ วยบริการตรวจรั บวัคซีน
ฝ่ ายเภสัชกรรมตรวจสอบอุปกรณ์
กระติกหรื อกล่ องโฟมได้ มาตรฐาน และอยู่ในสภาพดี
ตรวจสอบกระติก และซองนา้ แข็ง (icepack) ที่นามารั บ
วัคซีน ครบถ้ วนและได้ มาตรฐาน
ซองนา้ แข็ง (icepack) / gel pack ยังละลายไม่ หมด
ซองนา้ แข็ง (ice pack) ต้ อง Conditioning icepacks ก่ อน
บรรจุ
จานวน รุ่ นการผลิต และวันหมดอายุ
ครบถ้ วนและถูกต้ อง
ไม่ มีวัคซีนแตกเสียหาย
เครื่ องหมาย VVM (ถ้ ามี) ยังมีสีในสี่เหลี่ยมอ่ อนกว่ า
สีในวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ
21
Conditioning icepacks
เทคนิคในการทา conditioning icepacks
 วาง icepacks บนโต๊ ะ/เคาน์ เตอร์ เรียงเป็ นแถวเดี่ยว
 วาง icepacks ให้ มีพนื ้ ที่ว่างรอบๆ แต่ ละก้ อนประมาณ 5 ซม.
 เขย่ า icepacks แต่ ละก้ อนทุก 2-3 นาที รอจนกระทั่งมีนา้
จานวนเล็กน้ อย ใช้ เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในอุณหภูมิ 20◦c
และเร็วขึน้ ในอุณหภูมทิ ่ สี ูงกว่ า นา้ แข็งใน icepacks จะมี
อุณหภูมกิ ลับมาที่ 0 ◦c ทันทีท่ นี า้ แข็งเริ่มเคลื่อนไหวได้
เล็กน้ อย
22
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
4. การจัดทาทะเบียนรับ–จ่ ายวัคซีน
ระดับคลังวัคซีนและหน่ วยบริการ
เป็ นรายวัคซีน ระบุ Lot. no. และ Exp. date
จ่ ายวัคซีนตามหลัก First Expire First Out : FEFO
บันทึกการจ่ ายวัคซีน แยกเป็ นรายหน่ วยบริการ (คลังวัคซีน)
พร้ อมทัง้ Lot. no. และ Exp. date
ยอดคงคลังเป็ นปั จจุบัน จาแนกราย Lot. no. และ Exp. date
23
ตัวอย่ าง
บัญชีควบคุมการรับ-จ่ ายวัคซีน (สต๊ อกการ์ ด)
สต๊ อกการ์ ด หมายเลข ..…………..
วัคซีน …....................................………. หน่ วยงาน ………………….….. จังหวัด ...............………….
เลขที่
วันหมดอายุ
ใช้ ก่อนวันที่ ผู้รับ
วัน เดือน ปี รั บจาก/จ่ ายให้ รั บ จ่ าย คงเหลือ วัคซีน
(Exp.date)
(โด๊ ส) (โด๊ ส) (โด๊ ส) (Lot number)
จานวน
24
ตัวอย่ างการบันทึกข้ อมูลลงในสต๊ อกการ์ ด
ทะเบียน รับ-จ่าย วัคซีน
ชื่อวัคซีน .....................JE......................... ชื่อหน่วยงาน ……….………….…รพ.สต. งดงาม.....................
ขนาดบรรจุตอ่ ขวด ………………......2………........... โด๊ส
จำนวน
ว/ด/ป
รับจาก/จ่ายให้
รับ
10/5/55
12/6/55
รพ. ร่มเย็น
13/6/55
WBC
รพ.สต. งดงาม
14/7/55
14/7/55
8
จ่าย
คงเหลือ
เลขที่ผลิต
วันหมดอายุ
-
2
Lot C 123
5/9/55
Lot C 789
Lot C 123
12/7/57
5/9/55
7
Lot C 123
Lot C 789
Lot C 789
5/9/55
12/7/57
12/7/57
2
Lot C 789
Lot C 789
12/7/57
12/7/57
1
Lot C 789
Lot C 789
12/7/57
12/7/57
2
1
8 10
2
3
WBC
รพ.สต. งดงาม
5
รพ.สต. ร่าเริง ยืม
1
หมายเหตุ
25
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
5. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ระบบลูกโซ่ ความเย็น
ตู้เย็นเก็บวัคซีนโดยเฉพาะ ≥1 ตู้ มีลักษณะ ดังนี ้
ระดับคลังวัคซีน
ระดับหน่ วยบริการ
ชนิด 2 ประตู
ชนิด 1 หรื อ 2 ประตู
ความจุไม่ ต่ากว่ า 18 คิว
ความจุไม่ ต่ากว่ า 5 คิว
ฉนวนไม่ น้อยกว่ า 30 มม. ฉนวนไม่ น้อยกว่ า 30 มม.
26
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
5. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ระบบลูกโซ่ ความเย็น
กระติกวัคซีนใบเล็ก (Vaccine carrier)
ระดับหน่ วยบริการ ต้ องมี 1 ใบ
ความหนาของฉนวน ≥ 30 มม.
ความจุภายใน ≥ 1.7 ลิตร
ไม่ มีรอยแตก, สะอาด, ปิ ดได้ สนิท
ซองนา้ แข็งบรรจุพอดี 4 ด้ าน
รักษาอุณหภูมิ +2 ถึง +8°c นาน ≥ 24 ชม.
27
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
5. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ระบบลูกโซ่ ความเย็น (ต่ อ)
Icepack พร้ อมใช้ : คลังวัคซีน ≥ 12 อัน / หน่ วยบริการ ≥ 4 อัน
Thermometer ≥ 1 อันที่สอบเทียบ / เทียบเคียงปี ละ 1 ครัง้
28
Thermometer
Dial Thermometer และ Stem Thermometer
วัดค่ าอุณหภูมไิ ด้ ทงั ้ ค่ าบวกค่ าลบ
Dial thermometer
Dial Thermometer จะมีความแม่ นยา(accuracy)
ลดลงเมื่อเวลาผ่ านไป จึงควรสอบเทียบ
(Calibrate) ปี ละครั ง้ หรื อนาไปเทียบเคียง
กับเทอร์ โมมิเตอร์ ท่ ีสอบเทียบแล้ ว หรื อ
Stem Thermometer โดยการนาไปวัดอุณหภูมิ
Stem thermometer
ด้ วยกันทัง้ ในและนอกตู้เย็น
29
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
6. การเก็บรักษาวัคซีนในตู้เย็น
ระดับคลังวัคซีนและหน่ วยบริการ
อุณหภูมิ ช่ องธรรมดา +2 ถึง +8°c
ช่ องแช่ แข็ง ต่ากว่ า -15°c
การจัดเรียงวัคซีนในตู้เย็น
 แยกเป็ นสัดส่ วน
 ติดป้ายชื่อ
 มีช่องว่ างให้ ความเย็นไหลเวียนได้ ท่ วั ถึง
 จัดเก็บได้ ถูกต้ อง
30
Heat sensitivity
Most sensitive
 OPV
 Measles, MMR
 DTP, DTP-HB, YF , DTP-HB-Hib
 BCG
 Hib (liquid), DT
Least sensitive
 dT, TT, HB, JE
31
Immunization in practice, Module 3: The Cold Chain; WHO/IVB/04.06
Freeze sensitivity
Most sensitive
 HB
 Hib (liquid)
 DTP, DTP-HB, DTP-HB-Hib
 DT
Least sensitive
 dT
 TT
32
Light Sensitivity
๏ BCG
๏ Measles
๏ Rubella
๏ MR
๏ MMR
33
สรุปผลของอุณหภูมิที่มีตอ่ วัคซีน
วัคซีนชนิดเชื้อเป็ นอ่อนฤทธิ์
(Live attenuated vaccine)
ทนต่อการแช่แข็ง
หรือความเย็นจัด
วัคซีนเชื้อตาย
(Inactivated vaccine) และ Toxoid
ถูกทาลายให้เสื่อมสภาพเมื่อ
อยูใ่ นอุณหภูมิที่ทาให้แข็งตัว
เสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อนาออก
สามารถอยูน่ อกตูเ้ ย็นได้
มาจากตูเ้ ย็น/ช่องแช่แข็ง
ในระยะเวลาหนึ่ง
34
การเก็บรักษาวัคซีนในระดับคลังวัคซีนและหน่วยบริการ
OPV
-15oC to -25oC
BCG
Measles
+2° C to +8° C
MMR
HepB
DTP
DTP-HepB
JE
+2° C to +8° C.
TT
Td
Influenza คลังวัคซีนเก็บตัวทาละลายวัคซีนเก็บที่อุณหภูมิหอ้ งได้
แต่ในสถานบริการเก็บในช่อง +2 to +8 ํC
Rabies
35
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
6. การเก็บรักษาวัคซีนในตู้เย็น (ต่ อ)
การเก็บวัคซีนขณะให้ บริการ

บริการในที่ร่ม
เก็บวัคซีนในกระติก/กล่ องโฟม อุณหภูมิ +2 ถึง +8 °c
วางขวดตัง้ ตรง และห้ ามสัมผัส icepacks โดยตรง
ห้ ามดูดวัคซีนใส่ syringe ไว้ จานวนมาก ห้ ามมีเข็มปั กคาขวด
วัคซีนเชือ้ เป็ นผงแห้ งละลายแล้ วเก็บป้องกันแสง
เปิ ดใช้ แล้ วเก็บไว้ ไม่ เกินมาตรฐานการให้ บริการ
36
Vaccine carrier with foam-pad
แผ่นฟองน้ า (foam pad)
คือ ฝากระติกชั ่วคราว
วางใต้ฝาปิ ดช่วยกันความ
ร้อน
ขวดวัคซีนที่เปิ ดใช้แล้ว
เสียบไว้ที่แผ่นฟองน้ า
ทาให้ขวดวัคซีนไม่ปนเปื้ อน
จากการแช่ในน้ าบริเวณก้น
กระติก
37
38
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
6. การเก็บรักษาวัคซีนในตูเ้ ย็น(ต่อ)
ปริมาณวัคซีนคงคลัง หลังจ่าย หรือ ให้บริการ
ระดับคลังวัคซีน ไม่เกิน 2 เดือน
ระดับหน่วยบริการ ไม่เกิน 1 เดือน
39
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
7. การควบคุมอุณหภูมิตเู ้ ย็น
อยูใ่ น +2 ถึง +8 °c และ ตรวจสอบเช้าและเย็นทุกวัน
บันทึกตามความจริง และ เก็บไว้ตรวจสอบ ≥ 6 เดือน
40
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
8. การดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ Cold chain
ตูเ้ ย็น
ทาความสะอาดด้านนอก และขอบยางฝาตูไ้ ม่ให้
มีเชื้อราเกาะ
ตัง้ ตรง และห่างจากฝาผนังแต่ละด้านไม่ต ่ากว่า 6 นิ้ว
ประตูปิดสนิท มีขวดน้ าเต็มช่องเก็บผัก/ฝาตูเ้ ย็น
ละลายน้ าแข็งในช่องแช่แข็ง เมื่อหนาเกิน 5 มิลลิเมตร
41
42
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
8. การดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ Cold chain
ตูเ้ ย็น (ต่อ)
๊ เ้ ย็น มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ปลักตู
 มี Breaker เฉพาะของตูเ้ ย็น หรือ
๊ วง)
 ใช้เต้าเสียบชนิดเดี่ยว(ไม่ใช้ปลักพ่
พันเทปปิ ดทับให้แน่น หรือ
๊ วง)
 กรณีมีหลายเต้าเสียบ(ไม่ใช้ปลักพ่
ใช้เทปปิ ดช่องที่เหลือ
43
44
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
8. การดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ Cold chain (ต่อ)
กระติกหรือกล่องโฟม
ล้างให้สะอาด ตาก และเก็บไว้ในที่รม่
ตรวจสอบรอยแตกร้าว
ซองน้ าแข็ง
ตรวจสอบรอยแตกร้าว เก็บในช่องแช่แข็ง
ระดับน้ าต้องไม่มากกว่าที่กาหนด
45
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
8. การดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ Cold chain(ต่อ)
เทอร์โมมิเตอร์
แขวน/วางไว้กลางตูเ้ ย็นที่เก็บวัคซีนที่
ไวต่อความเย็นจัด
ระวังอย่าให้หลุด/หล่นกระแทกพื้น
สอบเทียบ/เทียบเคียงปี ละ 1 ครั้ง
46
การเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในระบบลูกโซ่ความเย็น
9. การจัดทาแผนเตรียมความพร้อม
(กรณีไฟฟ้าดับ/ตูเ้ ย็นเสีย)
 มีแผนเตรียมความพร้อมฯ
 มีผงั ฯ (ชื่อ+โทร.ผูร้ บั ผิดชอบ) ติดไว้ในที่มองเห็นชัด
 การซ้อมเตรียมความพร้อมฯ ≥ 1 ครั้ง/ปี
47
รพ.สต./WBC
ชื่อผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์ .....................
ตู้เย็นเก็บวัคซีน
ไฟฟ้าดับไม่ เกิน 3 ชั่วโมง*
ปิ ดประตูต้ เู ย็นไว้ ห้ามเปิ ดเด็ดขาด
ไฟฟ้าดับเกิน 3 ชั่วโมง
ย้ ายวัคซีนทัง้ หมดไปเก็บไว้ ในหีบเย็น
หรือกระติกที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง+8 oC
*กรณีตเู ้ ย็นมีสภาพดี
ตู้เย็นเก็บวัคซีนเสีย
ย้ ายวัคซีนทัง้ หมดไปเก็บไว้ ในตู้เย็นอื่นหรื อ
หีบเย็นหรือกระติกที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง+8 oC
แจ้ งซ่ อม หรือจัดหาใหม่
รถส่ งวัคซีนเสีย
ขณะขนส่ งวัคซีน
ขอยืมรถจากหน่ วยงานใกล้ เคียง
(ขณะขนส่ งวัคซีน ควรมี
เทอร์ โมมิเตอร์ ในกระติกวัคซีน)
กรณีท่ ไี ม่ มีต้ เู ย็นอื่น/กระติก
หรือมีกระติก แต่ ไม่ เพียง
พอที่จะเก็บวัคซีน
นาวัคซีนไปฝากไว้ ในตู้เย็นของหน่ วยงานใกล้ เคียง
หรือ รพ.แม่ ข่าย
48
การเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในระบบลูกโซ่ความเย็น
10. เครือ่ งปั น่ ไฟฟ้าสารอง
ระดับคลังวัคซีนและหน่วยบริการทีม่ ีเครื่องปั น่ ไฟฟ้าสารอง
ทดสอบเครือ่ งปั น่ ไฟ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ สัปดาห์
ตรวจสอบ/ซ่อมบารุง อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
กรณีไฟฟ้าดับ
ถ้าเครือ่ งปั น่ ไฟฟ้าสารองไม่สามารถใช้งานได้ใน 3 ชม.
ย้ายวัคซีนเก็บในกระติกหรือกล่องโฟมอุณหภูมิ +2 ถึง +8°C
49
การเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในระบบลูกโซ่ความเย็น
10. เครื่องปั น่ ไฟฟ้าสารอง (ต่อ)
ระดับคลังวัคซีนหรือหน่วยบริการที่ไม่มีเครื่องปั น่ ไฟฟ้าสารอง
กรณีไฟฟ้าดับไม่เกิน 3 ชั ่วโมง
 ปิ ดประตูตเู ้ ย็นไว้ ห้ามเปิ ดเด็ดขาด
 สอบถามการไฟฟ้า จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ภายใน 3 ชม.หรือไม่
กรณีไฟฟ้าดับเกิน 3 ชั ่วโมง
ย้ายวัคซีนเก็บไว้ในกระติก/กล่องโฟมอุณหภูมิ +2 ถึง +8 °c
50
การเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในระบบลูกโซ่ความเย็น
10. เครื่องปั น่ ไฟฟ้าสารอง(ต่อ)
กรณีตเู ้ ย็นเก็บวัคซีนเสีย
ย้ายวัคซีนเก็บในตูเ้ ย็นอื่น/กระติก/กล่องโฟม
อุณหภูมิ +2 ถึง +8°c
แจ้งซ่อม/จัดหาใหม่/นาวัคซีนไปฝาก
รพ.แม่ข่าย/สถานบริการใกล้เคียง
51
Thank you for your attention ^^
Mr. & Ms. Cold chain
52

similar documents