Sammanfattning WS1

Report
IDROTT OCH BESÖKSNÄRING
- HÅLLBARA EVENEMANG
WORKSHOP #1- KARTLÄGGNING AV
BEHOV
27 augusti 2014
VILKA DELTOG?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leif Johansson, RF
Jenny Svender, RF
Patrik Wigelius, RF
Björn Eriksson, RF
Toralf Nilsson, Svenska Friidrottsförbundet
Niklas Carlsson, Svenska Skidförbundet
Per Svensson, Svenska Golfförbundet
Stefan Lindeberg, SOK
Eva Fohlstedt, BFUF
Anna Setzman, RF
Thomas Laurell, Visita
Peter Thomelius, Visita
Karin Ekebjär, Region Kalmar
Carl Johan Ingeström, Visit Södra Dalarna
Mats Forslund, Jämtland/Härjedalen Turism
Åsa Karlsson Stockholm Visitors Board
Donald Getz, University of Calgary
Stina Algotson, BFUF
Robert Pettersson, Mittuniversitetet
Mats Carlbäck, Örebro universitet
Erik Lundberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
BAKGRUND
Idrottsevenemangen i världen växer i antal, omfattning och betydelse
samtidigt som förutsättningar för att genomföra dem blir allt mer
komplexa. Beräkningar av effekter av evenemang behöver utvecklas i
både teori och praktik. För Sveriges del innebär fler evenemang fler
besökare vilket påverkar de turistekonomiska effekterna positivt.
Riksidrottsförbundet (RF) och Besöksnäringens forsknings- och
utvecklingsfond (BFUF) beslutade i juni 2014 att tillsammans satsa
över en miljon kronor för att utveckla och sprida beräkningsmodeller
för att arrangera hållbara internationella idrottsevenemang. En av
världens främsta forskare inom evenemang, professor Donald Getz, är
knuten till projektet som kommer att samla svenska aktörer. Projektet
påbörjas under hösten 2014 och är planerat att pågå i två år.
SYFTE
Syftet är att:
• öka kompetensen i Sverige kring idrottsekonomi och
evenemangsturism,
• utveckla standard för att förbereda, genomföra och utvärdera
idrottsevenemang,
• främja regional och lokal samverkan för att attrahera
internationella evenemang och verka för hållbar evenemangsturism
i Sverige.
Genom att samla relevanta aktörer (idrottsförbund, regioner/städer
och forskare) med olika ingångar/grund för sitt intresse, ser vi att
behovsbilden och kompetensen att beräkna och arrangera
internationella idrottsevenemang kan lyftas och utvecklas.
METOD
BFUF och RF skapar grundförutsättningar för en plattform där
relevanta aktörer tillsammans driver en process som utvecklar
kunskap och kompetens om beräkning och värdering av
idrottsevenemang. Grundplåten i plattformen är professor Donald
Getz som engagerats för att under två års tid bidra med sin
expertkompetens inom området. Processen drivs framåt genom att
Donald G under två års tid regelbundet kommer till Sverige och möter
idrottsförbund, regioner, städer och svenska forskare ca 6-7 ggr och
att Donald G och deltagarna däremellan arbetar med delfrågor.
SKISS NR 1, PROJEKTDESIGN
Projektet presenterades som bakgrund på WS #1. Skissen kommer att utvecklas/revideras efter hand.
MÅL FÖR WS#1
Att utveckla en gemensam bild av:
- nuläget och behoven av olika modeller som ska kunna användas
före, under och efter evenemanget i syfte att skapa hållbara
idrottsevenemang i Sverige.
- projektets mål, ramar och upplägg
Att gemensamt gå igenom och utveckla projektets innehåll, fokus och
tidplan mer i detalj
GEMENSAM STRATEGI
Björn Eriksson, Riksidrottsstyrelsen inledde dagen och hälsade
välkommen och redogjorde för bakgrunden till den gemensamma
strategin som idrott och besöksnäring gemensamt tagit
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_28911/cf_394/Nationell_strateg
i.PDF. Därefter kopplade han tre behovs-statements till projektet mål
med värderingsmodeller:
• Tillförlitlighet - att beräkna på rätt sätt
• Acceptans – att man räknar på samma sätt
• Konsekvens – för att legitimera och påverka beslutsfattare
Utöver beräkningsmodeller verkar strategin inom tre fält:
• Marknadskommunikation
• Destinationsutveckling
• Skapa hållbara evenemang
DONALD GETZ
Donald Getz, professor från university of Calgary, som har erfarenhet av att
arbeta med evenemangsturism i flera länder, påpekade inledningsvis hur unikt
han upplever det här projektet som i någon form “the Swedish Model” samlar
berörda aktörer under två år för att tillsammans utveckla kompetens och
verktyg.
Sammanfattning:(Se följande bilder + bilagd PDF med samtliga ppt)
• Evenemang används i allt högre grad för att kommunicera – en slags
”livekommunikation” för att öka turism. De har värden och vinster med stort
värde för länders regeringar att investera i.
• Vi ska förvänta oss fortsatt utveckling och tillväxt av evenemangen, och
större konkurrens om dem. Det som kan bromsa utvecklingen är om/när
flygbränsle ökar i pris.
• Ökat behov av värderingssystem som möter alla involverade aktörers behov
inklusive vanliga medborgares.
• Erkännande av fler perspektiv på evenemangskostnader och vinster.
Donald G ser som målbild att projektet resulterar i:
En unik svensk utvärderings- och konsekvensanalyssystem framtaget i Sverige,
fyllt med beräkningsmodeller och verktygslåda. Befintliga (internationella)
toolkit borde till del kunna omvandlas till svenska och istället innehålla svensk
forskning och svenska exempel. De behöver också utvecklas för att fylla de hål
som finns (till ex Image, branding, heritage, culture, health, entertainment).
DONALD GETZ
DONALD GETZ
DONALD GETZ
FÖRSTUDIE RF
Riksidrottsförbundet utför under hösten en förstudie om
beräkningsmodeller för evenemang. Mats Carlbäck, Örebro
universitet, presenterade upplägget för förstudien som ska vara klar i
oktober 2014.
EVENTKOMPASSEN
Robert Pettersson, professor från Mittuniversitetet, presenterade
ett exempel på en modell som fångar flera av de viktigaste
dimensionerna för framgångsrika evenemang. Modellen har utvecklats
under flera år av forskare http://www.miun.se/eventcompass :
Sammanfattning:(Se följande bilder + bilagd PDF med samtliga ppt)
EVENTKOMPASSEN
EVENTKOMPASSEN
EVENTKOMPASSEN
UTVÄRDERING
Erik Lundberg, forskare på Handelshögskolan i Göteborg,
presenterade en modell som han utvecklat, och bland annat använt
för värdering av musikfestivalen Way out West ur ett
hållbarhetsutvecklingsperspektiv.
Sammanfattning:(Se följande bilder + bilagd PDF med samtliga ppt)
UTVÄRDERING
UTVÄRDERING
Modellen i analys av festivalen Way out West
UTVÄRDERING
GRUPPDISKUSSION
Tre grupper (före/under/efter) diskuterade:
Vilka modeller används idag? Deras styrkor och svagheter? Vad är de
mest prioriterade behoven/utmaningarna rörande dessa modeller?
Vilka verktyg använder andra (destinationer/idrottsförbund etc)?
Vilka kontakter/samarbeten pågår med andra
nationella/internationella aktörer?
Andra behov/utmaningar kopplade till värderingsmodeller?
SUMMERING GRUPPDISKUSSION
-
-
Vi bör hitta samma språk/argument bland förbunden angående varför vi anordnar
evenemang.
Hitta ett gemensamt förhållningssätt till verktyg vi använder så att vi vet vad som finns i
”black-box” (vi vill inte ha någon ”black-box” alls).
Rensa modeller från ”multiplikatorer” så att de enbart innehåller direkta besökarutgifter?
Då behövs en grundkunskap rörande vilka som är besökare. Alternativt basera på tidigare
studier av liknande evenemang.
Vi behöver hantera risk i modeller, inkludera en riskvärdering - svårt att standardisera i en
modell. Beror mycket på arten av evenemang. En känslighetsanalys går att inkludera, t ex
om antalet besökare minskar med 20% eller 10% förre övernattar. Detta kan var del av en
riskanalys.
Ett system med flexibla verktyg kan vara realistiskt. Men hur kan vi testa det?
Utmaningen är att växla upp möjligheterna. Behov av professionalisering i ledarskapet.
Utmaning att organisationer bakom t ex ett VM finns kvar så kort tid efter evenemanget.
Ett annat spår handlar om hur organisation bör se ut i Sverige.
En modell är kanske inte en modell utan en familj av modeller. Men vem administrerar en
sådan?
Ta fram i en strategi att tillvarataga både teoretisk och praktisk evenemangskunskap.
Ett antal länder har satt det här som strategiska frågor och i förlängningen kommer vi att
halka efter om inte vi i Sverige också gör det.
För det internationella förbundet är det värdefullt att förstå att vi kan leverera säkerhet,
att vi är tillförlitliga och pålitliga när det gäller genomförande av evenemang. Är det
samma verktygslåda? Ta hänsyn till detta när verktygen utformas.
En växande trend är att använda olika kriterier för a) lokalevenemang och b)
turismevenemang. Ett bra exempel är hur man jobbar med dessa olika kriterier på
Sunshinecoast (destination i Australien).
PROJEKTDESIGN
WS 1 utvecklade/resulterade i en bild över projektet i fem interagerande fält:
1.
2.
3.
4.
5.
Riktlinjer som utgör det centrala. Till våra riktlinjer kopplar vi därefter:
Verktygslåda, med modeller för värdering
Forskning – testa riktlinjer i samband med evenemang under projektets gång
Kompetensutveckling/utbildning
Organisation/ansvar, ägarskap
NÄSTA STEG
Donald Getz kommer under sept 2014 att sammanställa ett första förslag/skiss till
guidelines.
28 –29 okt - WS 2 i Linköping, här samlas ca 70 deltagare från idrott och destinationer.
Dag 2 kommer förslaget till guidelines diskuteras/bearbetas i grupper. Resultatet av
denna process bli input till fortsatt arbete med de fem fälten (guidelines, verktygslåda,
forskning, kompetensutveckling och organisation)
Mars 2015 – WS 3 (av totalt 6-7 st) i Göteborg i samband med besöksnäringens
ledarforum, planerat fokus = kompetensutveckling/utbildning.
April 2015 – projektutvärdering
Hösten 2015 WS 4 + 5
Våren/sommaren 2015 WS 6 + 7

similar documents