Dragana Kalinović

Report
REPUBLIKA SRBIJA
REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO
I INVALIDSKO OSIGURANJE
Dr Aleksandra Kostića 9, Beograd
tel. 011/206-1000
www.pio.rs
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
SINERGIJA 2010.
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
Dragana Kalinović, direktor
Beograd, 17. 11. 2010.
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
Organizacija i delatnost Fonda PIO
 Fond PIO je osnovan Zakonom o penzijskom i invalidskom
osiguranju kao pravno lice, organizacija obaveznog socijalnog
osiguranja, u kojoj radi 3.133 zaposlenih
 Ima 35 filijala, 13 službi filijala i 121 ispostavu na celoj teritoriji
Republike Srbije
 U Fondu je osigurano 2,65 miliona osiguranika
 Korisnika prava po svim osnovama je 1,62 miliona
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
3
Reforma penzijskog sistema i Fonda PIO
Od 2005. godine je, sredstvima Svetske banke, a preko
projekta PARIP, pokrenut veliki broj aktivnosti radi unapređenja:
 Konsolidacije naplate doprinosa
 Poslovnih procesa
 Informacionih tehnologija
Rezultati aktivnosti su:
 Formiranje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 Reforma penzijskog sistema
 Reforma Fonda PIO
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
4
Pravci reforme Fonda PIO
2009. godine Upravni odbor Fonda PIO je usvojio strateška
dokumenta:
 Strategiju razvoja Fonda od 2009-2011. godine
 Strategiju razvoja informacionog sistema
 Strategiju razvoja korisničkih servisa
 Strategiju razvoja ljudskih resursa
Dosadašnji rezultati u sprovođenju strateških dokumenata su:
 Efikasnije ostvarivanje prava iz PIO
 Uvođenje standarda upravljanja
 Edukacija zaposlenih i unapređenje korisničkih servisa
 Implementacija integralnog informacionog sistema
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
5
IT kao okosnica Fonda PIO
IT unutar Fonda PIO čine:
 Dugovečni i stabilni sistemi bazirani na COBOL-u PL1
 Infrastruktura na najsavremenijim operativnim sistemima




(Misrosoft, UNIX) i najsavremenijim sa infrastrukturnim servisima
(MS Exchange 2010, Windows 7, MS Office 2007-2010)
Najsavremenija mrežna oprema (CISCO, HP)
Najsavremenija serverska oprema (HP, Fujitsu i Netap)
Najsavremenije razvojne platforme bazirane na Oracle i Microsoft
platformama
Kvalitetni i redudantni telekomunikacioni kanali koji povezuju sve
filijale i ispostave Fonda PIO
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
6
IT kao okosnica reforme Fonda PIO (1)
Razvoj jedinstvenog Integralnog Informacionog Sistema (JIIS) je u
toku:
 Konsolidacija podataka iz postojećih sistema unutar Fonda i
podataka koje pružaju institucije s kojima Fond PIO saradjuje –
kreiranje Data Warehouse
 Kreiranje sistema monitoringa i analitike (BI Performance
management), što omogućuje maksimalnu transparentnost i
kontrolu kvaliteta rada Fonda
 Razvoj elektronskih servisa Fonda PIO za građane i poslodavce
 Kreiranje najsavremenijeg Data Center-a (Private Cloud) unutar
Fonda PIO
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
7
IT kao okosnica reforme Fonda PIO (2)
Razvoj jedinstvenog Integralnog Informacionog Sistema (JIIS) je u
toku:
 Migracija postojećih aplikacija na najsavremenije tehnološke
platforme unutar jedinstvenog integralnog informacionog sistema
 Implementacija Call Center-a za pružanje informacija građanstvu i
pravnim licima
 Implementacija Document Management System-a
 Implementacija novog ERP sistema
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
8
IT kao okosnica reforme Fonda PIO (3)
Razvoj jedinstvenog Integralnog Informacionog Sistema (JIIS) je u toku:
 Izrada i implementacija Intranet (sistem kolaboracije unutar Fonda
PIO) i Ekstranet portala Fonda PIO
 Implementacija bezbednosnog sistema i sistema video nadzora radi
obezbeđivanja maksimalnog obezbeđenja građana, zaposlenih i
resursa Fonda PIO
 Implementacija sistema IP Telefonije i Video konferencije radi uštede
troškova i jednostavnijeg rada unutar Fonda PIO
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
9
Elektronski servisi Fonda PIO
U okviru formiranja integralnog informacionog sistema i baza podataka
Fonda PIO u 2010. godini realizovani su sledeći elektronski servisi:
 Jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje – za sada na
šalterima Fonda PIO i RZZO, a u toku je i razvoj elektronske verzije
jedinstvene prijave u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu
 Uvid u podatke matične evidencije za građane (PIN kod)
 Elektronska provera uplate doprinosa za poslodavce (kontrola M-4K)
 Pretraga baze pokrenutih postupaka za preračun po sporazumu sa
Slovenijom (preko interneta)
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
10
Prvi efekti razvoja elektronskih servisa
u Fondu PIO
 Olakšana je procedura poslodavcima prilikom prijave i odjave svojih




zaposlenih – dovoljno je doći samo na jedan šalter Fonda PIO ili RZZO
Smanjeni su troškovi poslodavcima potrebni za dolazak na tri posebna
šaltera
Značajno je smanjen broj potrebnih dokumenata i obrazaca koji su se
morali priložiti na tri šaltera – ušteda u papirologiji
Građani sada sami kontrolišu da li su im poslodavci uplaćivali
doprinose, preko internet servisa Fonda PIO – lična odgovornost za
radnu istoriju
Poslodavci mogu preko interneta da provere ispravnost M4 obrazaca i
uštede višestruke dolaske u Fond zbog neispravnosti podataka
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
11
Osnovni koncepti razvoja elektronskih servisa
u Fondu PIO
 Korišćenje najnovijih tehnologija
 Korišćenje nekoliko izabranih tehnologija razvoja aplikacija
(Microsoft.Net, Java) zbog kompleksnosti sistema, različitih potreba i
manje zavisnosti od konkretne tehnologije
 Korišćenje nekoliko izabranih sistema baza podataka (Microsoft SQL,
Oracle) iz istih razloga
 Integracija sa postojećim starijim sistemima (Cobol, indeksne
datoteke) zbog kompleksnosti i postepene migracije na nove
tehnologije
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
12
Osnovne tehnologije razvoja elektronskih servisa
u Fondu PIO
MS .Net
C
Java
Cobol
MS SQL
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
Oracle
Indeksne
datoteke
http://www.pio.rs
13
Funkcionalna šema realizacije jedinstvene prijave
na obavezno socijalno osiguranje
RF PIO
Šalteri
RF PIO
IS RF PIO
NSZ
RZZO
Šalteri
RZZO
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
IS RZZO
IS NSZ
http://www.pio.rs
14
Realizacija jednošalterskog sistema jedinstvene
prijave u sistemu Fonda PIO
Status PIO 1 | 0
Status RZZO 1 | 0
Šalterska
Web aplikacija
RF PIO za JP
(MS.Net)
XML
Modul za razmenu
i konverziju
podataka
(MS.Net)
XML
Baza podataka
JP i Log files
RF PIO
(MS SQL)
Web Services
RF PIO
(MS.Net Web Services)
TCP
Modul za
komunikaciju
sa aplikacijom
za JP
TCP
Aplikacija za
obradu i
kontrolu JP
Baza podataka
matične evidencije
RF PIO do 30.9.2010.
XML
Baza i aplikacija
RZZO
Web Services
RZZO
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
Baza podataka JP
RF PIO
Od 1.10.2010.
http://www.pio.rs
15
Iskustva Fonda PIO u migraciji na nove
tehnologije




Integracija starih i novih tehnologija omogućava postepenu i lakšu
migraciju
Izbor novih tehnologija nije lak zadatak. Za kompleksne sisteme
moguće je izabrati i nekoliko tehnologija, ali ne previše (zbog lakše
kontrole i održavanja)
Ne postoji “najbolja” tehnologija, već samo više ili manje
odgovarajuća za konkretnu situaciju u kojoj ste (npr. Microsoft
omogućava brži i lkaši razvoj, Java jeste besplatna ali i
kompleksnija za razvoj, Oracle ima veće mogućnosti ali je značajno
skuplji od Microsoft SQL-a, itd.)
Za velike sisteme je bolje birati “proverene” tehnologije zbog
boljih rešenja, performansi i podrške (Microsoft, Java, Oracle, ...)
umesto manje poznatih tehnologija
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
16
Dalji planovi razvoja
elektronskih servisa u Fondu PIO
 Elektronska jedinstvena prijava poslodavaca – slanje preko




interneta korišćenjem kvalifikovanih elektronskih sertifikata
Elektronske M-4K prijave poslodavaca – slanje preko interneta
korišćenjem kvalifikovanih elektronskih sertifikata
Praćenje statusa podnetih zahteva građana preko interneta
korišćenjem PIN koda i kvalifikovanih elektronskih sertifikata
Pregled isplaćenih penzija preko interneta korišćenjem PIN koda i
kvalifikovanih elektronskih sertifikata
Uvođenje elektronske razmene dokumenata sa drugim
institucijama (PU, APR, MUP, ...) putem Web servisa
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs
17
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
http://www.pio.rs

similar documents