RF`na yapılacak yaş meyve-sebze ihracat uygulama esasları

Report
Bilindiği üzere Ülkemizden Rusya
Federasyonu’na bitkisel gıda ürünleri
ihracatımız 02.07.2008 tarihinde yürürlüğe
giren Mutabakat Zaptı ile 09.04.2009
tarihinde imzalanan Ek Memorandum
kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.
Hali
hazırda
18.10.2012
tarihinde
Bakanlığımız
tarafından
hazırlanan
uygulama talimatı esasları çerçevesinde de
RF’na yaş sebze ve meyve ihracatı
gerçekleştirilmektedir.
İHRACAT ÖNCESİ BELGE DÜZENLENMESİ VE KONTROLÜ
RF’na taze meyve ve sebze ihracatı yapan firmaların
ihraç edecekleri ürünleri üreten/paketleyen ve
depolayan işyerlerinin 5996 sayılı Kanun gereği İl veya
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden
alınacak işletme kayıt belgesine sahip olması
zorunludur.
-İhracatçı firmalar İşletme Kayıt Belgesine sahip
işyerleri ile fason üretim anlaşması yaparak da ihracat
yapabilirler.
-İzlenebilirlik Sistemi:
A-Denetim ve kontrollerde izlenebilirlik kontrolü de
yapılmalıdır.
B-İhracatçı firmaların,ihraç edecekleri ürünlerde
izlenebilirliği sağlamak amacıyla ürünlerin kimlik
bilgilerinin yer aldığı etiket veya barkot sistemini
oluşturmuş ve işletiyor olmaları gerekmektedir.
DANIŞMAN:
İhracatçı
firma;
kendi
bünyesinde
görevlendireceği, karantina ve gıda güvenilirliği
yönüyle
ürünün
üretiminden
hasadına,
paketlenmesinden ihracatına kadar tüm
aşamalarda kayıtların tutulmasından gerekli
kontrollerin yapılmasından ve izlenebilirlik
sisteminin tesis edilmesinden sorumlu olacak
bir Ziraat Mühendisi ile “Danışmanlık
Sözleşmesi” imzalamış olmalıdır.
-Paketleme evlerinde 5996 sayılı Kanun’a göre
istihdamı zorunlu personel olarak çalışanlar
“Danışman” olarak çalıştırılamaz.
-Bir Ziraat Mühendisi birden fazla firma için
danışmanlık yapamaz.
-İhracatçı, danışmanlık yapacak birden fazla
Ziraat Mühendisi çalıştırabilir.
-Ziraat Mühendisi ile olan sözleşmesi biten
ihracatçı firma ,yapacağı yeni sözleşmenin asıl bir
nüshasını ve diploma örneğini ivedilikle Genel
Müdürlüğümüze göndermelidir.
-”Danışmanlık Sözleşmesi”ni fesih eden ancak
yeni
sözleşme
yapmayan
veya
Genel
Müdürlüğümüze sözleşme belgelerini göndermeyen
veya yeni sözleşme yapılan Zir.Müh. Başka
firmalarda görevli olması halinde ihracatçı firmanın
RF’ye ihracatına müsaade edilmez,liste güncellemesi
zamanında firma liste dışı edilir.
İHRAÇ PARTİSİNİN KONTROLÜ VE NUMUNE
ALINMASI
-Partinin Tamamlanması:
-İhracatçı,
yapılacak
kontroller
öncesinde
ambalajlanmış
ve
etiketlenmiş
ihracat
partisini,ihracat beyannamesinde belirtilen miktara
denk olacak şekilde ve ürün etiketleri her bağımsız
ambalajda(kasa,sandık,vb.) bulunacak şekilde hazır
hale getirmelidir.Parti hazır olduktan sonra ise
izlenebilirliği sağlanmış ürünün inspektörler
tarafından karantina kontrolleri yapılmalı ve eş
zamanlı olarak da kontrol görevlisi tarafından
mevzuatı çerçevesinde nakliye aracının tonajı
üzerinden tüm ürün partisini temsil edecek şekilde
numune alınmalıdır.
Ayrıca Bakanlığımızın talimatlarına istinaden
Ülkemizde zirai mücadelede kullanılacak bitki
koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ve piyasaya
arzı 5996 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan
“Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması
Hakkında Yönetmelik” ve ilgili diğer yönetmelik
hükümlerine göre yapıldığından bahisle söz konusu
mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmamış
veya kullanımı sonlandırılmış olan bitki koruma
ürünlerinin piyasaya arzı ve zirai mücadelede
kullanımı yasaktır.
Bu kapsamda ülkemizden yapılacak olan taze meyve
ve sebze ihracatlarında,
Ürünlerden alınacak numunelerde yapılacak
pestisit analizleri sonucunda; Ülkemizde
ruhsatlı olmayan,imalatı,ithalatı ve kullanımı
kısıtlanmış veya yasaklı bir aktif maddeyi
içeren
bir
bitki
koruma
ürününün
kullanılması nedeniyle,analize konu üründe
kullanılmış olan bitki koruma ürününe ait
aktif maddenin tespit edilmesi durumunda
5996 sayılı Kanun’un 39’uncu maddenin 1.
fıkrası (ı) ve (j) bentleri gereği idari yaptırım
uygulanması ve 20 inci maddenin 5inci fıkrası
gereğince de ürünün imha edilmesi
dolayısıyla ihracatına izin verilmeyecektir.
Bitki koruma ürünleri ile ilgili yaptırımlar;
MADDE 39
(1)Bitki koruma ürünleri ile ilgili yaptırımlar
aşağıda belirtilmiştir:
ı) Bakanlıkça reçeteli olarak satılması istenen
bitki koruma ürünlerini reçetesiz olarak alıp
uygulayanlara binTürk Lirası, reçetesiz olarak
satanlara ve Bakanlıkça istenen kayıtları
tutmayanlara beşbin Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
j) Bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine
uygun şekilde kullanmayanlara bin Türk Lirası
idarî para cezası verilir.
Bitki koruma ürünlerinin uygulanması:
MADDE 20
(5) Zararlı organizma mücadelesi
yapılan alanlarda yapılan kontroller
sonucunda, ürünlerde tavsiye dışı bitki
koruma ürünlerinin kullanılması ve
belirlenen limitlerin üzerinde kalıntı
bulunması hâlinde, Bakanlık, ürünlerin
hasadını geciktirebilir veya ürünleri
imha
ettirebilir.
Bu
maddenin
uygulanması
hâlinde
üreticilere
herhangi bir tazminat ödenmez.
TEŞEKKÜR EDERİM.
KUBİLAY TAZELER
ZİRAAT MÜHENDİSİ
TLF:05353086729

similar documents