BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU (BTK)

Report
AKILLI ŞEBEKELERE İLİŞKİN
ULUSAL DÜZENLEMELER
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE
İLETİŞİM KURUMU
09 MAYIS 2014
GÜNDEM
• Akıllı şebekeler/Akıllı Sayaçlar
• Yapılan Düzenlemeler
• Mobil Şebekeler
• Çoklu SIM
• Femtocell
• Ar-Ge
• RF kullanımı
• KET
• Kullanım Hakkı-OKTH
• Düzenlenebilecek Alanlar
• M2M
• Yerli ürün kullanımı,
• Ar-Ge
2
AKILLI ŞEBEKELER/SAYAÇLAR

Akıllı Şebeke

Sistemdeki paydaşların çift yönlü olarak birbirleri ve kontrol
merkezi ile haberleşebildiği, enerjinin anlık olarak takip edildiği
ve dinamik olarak yönetildiği bir sistem
DONANIM
(Sayaçlar, ev aletleri, büyük
 İki temel ayak:
sistemler)
YAZILIM
(Veri altyapısı, internet tabanlı
sistemler, diğer yazılımlar)
3
AKILLI ŞEBEKELER/SAYAÇLAR

İleri Ölçüm Altyapısı

Akıllı şebeke altyapısı üzerinden dağıtılan, iletilen, üretilen ve
yönetilen enerji miktarını anlık ölçmek ve merkeze iletmek
üzere kurulmuş akıllı bir sistemdir.

Tüketici ve üretici arasında çift yönlü veri aktarımı,

3 ana bileşeni bulunmaktadır:
Akıllı Sayaçlar
Haberleşme
Üniteleri
Kontrol
merkezi
4
AKILLI ŞEBEKELER/SAYAÇLAR

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi – OSOS





Şebeke ile çift yönlü haberleşme,
Uzaktan açma/kapama,
Uzaktan sayaç sorgulama,
Kısa aralıklarla ölçüm, kayıt ve gönderme,
Enerji bilgisayar ya da cep telefonu ile kontrol
edilebilmekte
Etkileşimli
Sayaç
Akıllı Sayaç
Uzaktan
Okunabilen
Sayaç
5
SAYAÇ OKUMA YÖNTEMLERİ
Geleneksel yöntemler
 PLC, RF, PSTN ve GSM/GPRS/IMT-2000/UMTS

GSM, GPRS, IMT-2000/UMTS Şebekelerinin Kullanıldığı Yöntem:
• SIM kartlar üzerinden uzaktan okuma,
• Saha elemanından tasarruf,
• Uzaktan açma/kapama,
• Dijital ortamda tüketiciye e-fatura,
• Modem, GPRS, veri hattı giderleri.
6
YAPILAN DÜZENLEMELER-I
İlk Tesis ÖİV Muafiyeti
•
6802 sayılı Kanun’un ‘Özel İletişim Vergisi’ başlıklı
39’uncu maddesinin (Değişik ikinci fıkra: 6/2/20146518/3 md.) ikinci fıkrasında yer alan;
«…Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş
ve hizmetlerin merkezi bir
sunucu
tarafından
uzaktan
izlenmesi
ve
yürütülmesine yönelik makineler
arası
veri aktarımına mahsus olan ve bunların
yürütülmesi için zorunlu
olanlar dışında
sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı
internet erişimi için
kullanılmayan
mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile
operatör değişiklikleri
hariç)
yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi
alınır…»,
7
YAPILAN DÜZENLEMELER-II
Çoklu SIM kart kullanımı (Şubat 2013)
Telsiz Ruhsatname ve Kullanma Ücretleri
• Eski durum: Sistemdeki her abone başına
• Yeni durum: Abonenin sistemdeki her bir
farklı numarası başına (Bir numaranın
birden çok SIM karta atanarak kullanılması
durumunda, abonenin şebekeye aynı anda
bağlanabilen SIM kart sayısı başına)
•
•
•
•
•
•
•
Söz konusu hizmetlerin gelişiminin engellenmemesi,
Numara kaynağının etkin ve verimli kullanılması,
Teknolojik yeniliklerin uygulanması,
Mobil elektronik haberleşme hizmetlerin yaygınlaştırılması,
Haberleşme altyapısı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve
yeni yatırımların teşvik edilmesi,
Tüketicilerin yeni teknoloji ve hizmetleri kullanabilmelerinin temin edilmesi,
Uluslar arası arenada rekabet edecek servislerin oluşması, yeni iş
alanlarının oluşması.
8
YAPILAN DÜZENLEMELER-III
Femtocell kullanımı (Mart 2013)
•
•
•
•
•
Abone tipi FC: Çıkış Gücü<=100 mW ve kapalı erişim modunda
• Telsiz Ruhsatname ve Kullanım ücreti alınmaz.
• Her işletmeci de çalışabilir olmalıdır.
Baz ist. tipi FC: Çıkış Gücü>100 mW veya açık erişim modunda
• Telsiz Ruhsatname ve Kullanım ücreti alınır.
(ETSI, 3GPP ve FF) Cihazların işletmeci tarafından sağlanması,
Kurulum, HK ve ücretlendirme farklılıkları, olası maliyetler, acil yardım
çağrıları ve sağlık vb. konularda aboneleri bilgilendirme,
Kesintisiz hizmet, HK, iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin
değerlendirilmesi ve kayda alınması, acil yardım çağrıları, konum
belirleme ve diğer tüm konularda her türlü tedbirin işletmeci tarafından
alınması.
•
•
•
•
•
Kaynakların etkin ve verimli kullanılması,
Teknolojik yeniliklerin uygulanması,
Benzeri cihazların kullanımının yaygınlaştırılması,
Tüketicilerin yeni teknoloji ve hizmetleri makul bir ücret karşılığında
kullanabilmelerinin temin edilmesi,
Kapsamanın olmadığı veya sinyallerin zayıf ulaştığı mekanlarda
abonelere daha iyi hizmet götürülmesi.
9
YAPILAN DÜZENLEMELER-VI
Ar-Ge yükümlülüğü (Mart 2009)
•
•
Her yıl, yer kiralama, kule, direk, boru, konteyner, kanal, enerji nakil
hatları ve benzeri altyapı niteliğindeki tesislere yaptıkları yatırımlar
hariç olmak üzere, elektronik haberleşme şebekesine ilişkin
yatırımlarının (donanım, yazılım gibi)
• Ar-Ge ve TDM bulunan Tedarikçilerden (en az %40)
• Ürün ve sistem geliştirmek üzere kurulmuş KOBİ’lerden (%10)
Aralık 2009 - Yükümlülük Kapsamında Kabul Edilen Yatırım Kalemleri
Listesi (49 sayılı KK)
•
•
•
•
•
•
IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmelerinde yer alan şartların
yerine getirilmesi,
Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi,
Yerli ürün kullanımının arttırılması,
Küçük ölçekli işletmelerin ve yerli sanayinin desteklenmesi,
İstihdamın arttırılması,
EHS’ne ilişkin teknolojilerin ve bu teknolojilere ilişkin KnowHow’ın TR’ye aktarılması.
10
YAPILAN DÜZENLEMELER-V
RF Kullanımı (KET kapsamında-11 Eylül 2012)
•
Telsiz Kurma ve Kullanma iznine ve ruhsatnameye ihtiyaç yok,
•
Elektromanyetik girişime açık,
•
Frekans tahsis ve tesciline gerek yok,
•
Bina içi, kampüs içi kullanım imkanı,
•
Düşük güçlü sistemler,
•
Farklı frekanslarda farklı güç limitleri,
•
Değişik frekanslarda çalışmak mümkün.
11
YAPILAN DÜZENLEMELER-VI
RF Kullanımı (Yetkilendirme kapsamında)
•
OKTH yetkilendirmesi ile yapılabilir,
•
Telsiz ruhsatname ve kullanma ücretleri,
•
Frekans kullanım hakkı ücretleri.
Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH) için frekans kullanım hakkı ücreti değeri
(Yıllık) = SD1 x FKS1 x FKF x EGF (Yerel/Bölgesel)
SD1 (Sabit Değer) : 135,97 TL
FKS1 : (Frekans Kanal Sayısı) : Tahsis Edilen Toplam Frekans Kanal Sayısı x Tahsis Edilen Verici ve
Alıcı Kanal Frekansı Band Genişlikleri Toplamı (kHz)/6.25 kHz
FKF : Frekans Kıymet Faktörü)
EGF : Ekonomik Gelişmişlik Faktörü
Yerel veya bölgesel tahsislerde frekansın tekrarlanarak kullanımından ilave kullanım hakkı ücreti
alınmaz.
12
DÜZENLENEBİLECEK ALANLAR-I
M2M
•
•
•
•
Su/elektrik/gaz sayaçlarının uzaktan okunması,
Hastaların uzaktan sürekli takibi,
Akıllı ev aletleri,
Araç takip sistemleri vb. uygulamalar
13
DÜZENLENEBİLECEK ALANLAR-II
Gelen Talepler ve Öne Çıkan Başlıklar
• Yetkili işletmecilerin SIM kartlarının kullanımı,
• Cihazlara gömülü gelen Yabancı menşeli SIM kartların
ithalinin engellenmesi,
• İthalat ve/veya piyasaya arz aşamalarında “cihazların
içinde yabancı menşeli SİM kart yoktur” şeklinde bir beyan
alınması,
• Yerli menşeli SİM kartların kullanımı için bir yönlendirme
yapılması, yerli cihaz üretiminin teşvik edilmesi,
• Cihazların IMEI bilgilerinin kayıt altına alınması,
• Engellenemeyen SIM kartların tespit edilmesi,
• TR’de kullanımının teknik olarak engellenmesi,
• M2M ekosisteminin desteklenmesi.
14
DÜZENLENEBİLECEK ALANLAR-III
Yerli ürün kullanımı
• Akıllı bina arayüz ve mobil şebekeler
entegrasyon yazılımı pazarı – Ar-Ge,
• Ev Enerji Yönetim Sistemi (EMS).
ile
Ücretlendirme
• Farklı ve daha düşük/uygun tarifelendirme
Veri
• Toplanabilecek verilerin miktarı, formatı, türü,
• Verilerin gizliliği ve nasıl kullanılacağı.
15
TEŞEKKÜRLER…

similar documents