BBH Moskva

Report
Rusko – obchodní partner
Diskusní fórum
Některé aspekty uzavírání obchodních smluv s
ruským partnerem
Jiří Štěrba, Partner
26. dubna 2012
Slide 1
Obsah
 BBH Moskva
 Volba práva
 Rozhodčí doložka / prorogace
 Vykonatelnost soudních rozhodnutí
Slide 2
BBH Moskva
 BBH je přední českou advokátní kanceláří
 Moskevská kancelář BBH byla otevřena v dubnu 2006
 V současné době působí v moskevské kanceláři 17 právníků, za stálé
přítomnosti 3 českých právníků
 Kancelář se nachází v blízkosti Českého domu, Slovenského domu a
velvyslanectví ČR a SR
 Spolupracujeme s auditory, daňovými poradci, účetními, profesionálními
manažery, společnostmi poskytujícími víza, sídla společností atd.
 Podrobnější informace lze nalézt na www.bbhlegal.ru
Slide 3
Co děláme?
 Poskytujeme komplexní právní poradenství při významných transakcích
 Akvizice společnosti ELDORADO, největšího prodejce spotřební
elektroniky v Rusku
 Příprava a vyjednávání nájemní smlouvy s Ruskými telekomunikacemi
(ROSTELECOM) na pronájem 90 000 m2 kancelářských prostor –
největší nájemní transakce roku 2011 v Ruské federaci
 Akvizice většinového podílu v logistickém parku SOUTH GATE nedaleko
Moskvy o ploše 550 000m2.
 Radíme českým podnikatelům při jejich vstupu na ruský trh a působení na něm,
včetně zakládání společností, běžné právní agendy, zastupování v soudních a
arbitrážních sporech, vymáhání pohledávek
Slide 4
Volba práva
 Sjednání rozhodného práva – jedno ze základních doporučení při uzavírání
smluv mezi českým a ruským subjektem
 Určení jakým právním řádem se vztahy z příslušné smlouvy budou řídit
 Důležitý aspekt s praktickými důsledky do budoucna
 Volba práva ČR nebo RF, případně i právo třetího státu
 I v případě zvolení jednoho z právních řádů lze doporučit dodržet formální
požadavky druhého právního řádu (např. forma uzavření smlouvy, kulaté
razítko apod.)
 Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží – je součástí právního řádu ČR i
RF, tj. pokud se nemá aplikovat na příslušnou smlouvu, je nezbytné její
aplikaci výslovně vyloučit
Slide 5
Volba práva – právní rámec pro ČR
 Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z r. 1980
(č. 64/2006 Sb.m.s.)
 volba práva musí být výslovná nebo musí vyplývat s dostatečnou jistotou
z ustanovení smlouvy anebo z okolností případu
 volba práva může být učiněna pro celou smlouvu nebo její část
 volba práva může být stranami kdykoli změněna
 strany nejsou při volbě práva omezeny pouze na právo členských států
EU, ale mohou si zvolit i právo nečlenského státu
 volbu práva lze dohodnout zvolením obecného práva určitého státu nebo
zvolením konkrétního právního předpisu
 Výjimky / omezení
 Výhrada veřejného pořádku
 Nutně použitelné normy (imperativní normy)
Slide 6
Volba práva – právní rámec pro RF
 Autonomie vůle stran vybrat si rozhodné právo zakotvena v ustanovení
§1210 Občanského kodexu RF
 volba práva přímo stanovená ve smlouvě
 volba práva učiněná mlčky – tj. volba práva vyplývá z podmínek
smlouvy (např. smlouva odkazuje na ustanovení §§ určitého právního
řádu). Avšak není-li volba práva výslovně uvedená ve smlouvě, bude
otázka stanovení vůle stran ohledně volby práva zcela záviset na úvaze
konkrétního soudce, což s sebou přináší riziko stanovení jiného
rozhodného práva pro daný smluvní vztah.
Slide 7
Volba práva – právní rámec pro RF
Výjimky / omezení smluvní autonomie při volbě práva:
 Veřejný pořádek
Normy zvoleného práva se neaplikují v případě, že by jejich uplatnění bylo v
rozporu s veřejným pořádkem Ruské federace.
 Neexistence faktického spojení mezi daným právním vztahem a zvoleným
právem
Zvolené právo musí mít objektivní vztah k dané smlouvě (k účastníkům
právního vztahu, k předmětu smlouvy, k místu podpisu smlouvy apod.). V
opačném případě se na právní vztah budou aplikovat pouze dispozitivní
normy zvoleného práva.
 Nutně použitelné normy (výslovně stanoveno zákonem, kdy se musí
aplikovat ruské právo)
 normy týkající se nemovitostí na území RF
 normy týkající se přírodních zdrojů
 normy týkající se zakládaní společností se zahraniční účastí v RF
Slide 8
Volba práva – důsledky neurčení rozhodného
práva smluvními stranami
 Stanovení rozhodného práva dle kolizních norem – může mít vliv na samotné
řešení sporu / vymáhání pohledávky, riziko nižší ochrany svých práv ze
smlouvy
 Kolizní normy – právní normy, které pomocí tzv. „hraničních určovatelů“
stanovují, jakým právem se řídí daný právní vztah
 ČR - dle Římské úmluvy, platné pro ČR, platí kritérium „nejužšího vztahu“,
které vychází z domněnky, že smlouva nejtěsněji souvisí se zemí, ve které má
strana, která je povinna poskytnout plnění, v době uzavření smlouvy sídlo
 RF – ruské kolizní normy rovněž stanovují pravidlo „nejtěsnějšího vztahu“, tj.
použití práva strany, se kterou je smlouva nejtěsněji spojena – nejtěsnější
vztah se pak určuje dle zvláštních pravidel stanovených pro jednotlivé druhy
smluv, případně dle existující judikatury
 Zejména pro RF platí, že otázka aplikace rozhodného práva záleží v
podstatné míře na úvaze ruského soudu
Slide 9
Rozhodčí doložka / prorogace
 Sjednání pravomoci konkrétního soudu / rozhodčího soudu - jedno ze
základních doporučení při uzavírání smluv mezi českým a ruským subjektem
 Určuje, který soud bude případně řešit spory vzniklé ze smlouvy
 Je třeba vzít v úvahu, kde se bude dané rozhodnutí vykonávat
 Pro ČR i RF lze sjednat pravomoc obecných státních soudů i rozhodčích
soudů
 Rozhodčí doložka musí být stanovená přímo ve smlouvě či sjednána
dodatečně na základě písemné dohody stran
 Právní rámec pro ČR - zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu
soukromém a procesním (§ 37 odst. 2 a 3)
 Právní rámec pro RF - ustanovení § 37 Arbitrážního procesuálního kodexu
RF
(pozn.: v ruském pojetí „arbitrážní soudy“ znamenají státní soudy a nejedná se o soukromé
rozhodčí soudy)
Slide 10
Absence určení soudu pro řešení sporu
 Nutné zkoumat zda je dána pravomoc českého / ruského soudu
 ČR – pravomoc českých soudů ve sporech s mezinárodním prvkem je dána
jedině tehdy, jestliže je dána podle českého právního řádu jejich příslušnost
 obecné pravidlo – k řízení je příslušný obecný soud žalovaného (tj. dle
sídla)
 ruské právnické osoby nemají v ČR obecný soud, avšak dle § 86 odst. 2
a 3 lze proti zahraniční osobě podat žalobu u českého soudu, má – li na
území ČR majetek, nebo v jehož obvodu má v ČR umístěný podnik
nebo organizační složku podniku
 za majetek se považují věci movité, nemovité, pohledávky a dle
judikatury rovněž účast na české společnosti
 RF – pravomoc ruských soudů stanovená obecnými pravidly Arbitrážního
procesního kodexu
 Pokud je dána pravomoc obou soudů – na úvaze žalobce kam podá žalobu
 Výjimky – např. spory týkající se nemovitostí
Slide 11
Problémy v souvislosti s rozhodováním ruského
soudu podle českého práva
 Nezbytné vždy prověřit, do jaké míry je zvolené české právo aplikovatelné v
ruské praxi
 Některé závazky posuzované dle českého práva mohou být před ruským
soudem nevymahatelné
 Instituty ruským právem zakázané, například:
 darování mezi právnickými osobami
 přenesení odpovědnosti za závazky mateřské společnosti na dceřinou
společnost
 bezúplatný převod dluhu aj.
Slide 12
Vykonatelnost rozhodnutí ruských soudů na
území ČR / českých soudů na území RF
 Pro obecné soudy platí Smlouva mezi ČSSR a SSSR o právní pomoci a
právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (95/1983 Sb.)
(Smlouva o právní pomoci)
 rozhodnutí soudu musí být pravomocné, konečné a vykonatelné
 nesmí spadat do výlučné kompetence ruských / resp. českých soudů
 výjimky stanoveny v čl. 60 Smlouvy o právní pomoci (odmítnutí uznání a
výkonu rozhodnutí)
 Pro rozhodčí nálezy platí pro ČR i RF Úmluva OSN o uznání a výkonu cizích
rozhodčích nálezů, New York, r. 1958 (74/1959 Sb.)
 V Rusku se však lze setkat s problémy při uznávání zahraničních rozhodčích
nálezů
Slide 13
DĚKUJI ZA POZORNOST
Jiří Štěrba, Managing Partner
E-mail: [email protected]
BBH Legal LLC
1st Brestskaya, 29
Business Center „Capital Tower“
125047 Moscow
Tel.: +7 495 580 48 05, Fax: +7 495 580 48 04
[email protected] www.bbhlegal.ru
Slide 14

similar documents