ตัวอย่างการเขียนเลขโรมัน

Report
การเขียนเลขโรมัน
ค21201 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม 1
สัญลักษณ์ของเลขโรมัน
M
D
C
L
X
V
I
=
=
=
=
=
=
=
1,000
500
100
50
10
5
1
M
D
C
L
X
V
=
=
=
=
=
=
1,000,000
500,000
100,000
50,000
10,000
5,000
หลักการเขียนเลขอารบิกจากเลขโรมัน
 กระจายเลขโรมันตามสัญลักษณ์
 สัญลักษณ์ที่เรี ยงลาดับให้นาค่ามาบวกกัน
 สัญลักษณ์คู่ใดที่สลับกันให้นามาลบก่อนบวก เช่น ถ้าพบ I มา
ก่อน V ให้นาค่า V คือ 5 ลบด้วยค่าของ I คือ 1 จะได้ 5-1=4
แล้วนาไปบวกกับค่ารวม
 ข้อสังเกต : สัญลักษณ์เกี่ยวเลข 5 เช่น D, L, V มักปรากฏเพียง
ครั้งเดียว
ตัวอย่างการเขียนเลขอารบิกจากเลขโรมัน
1. จงเขียนเลขอารบิกแทน MDCCLXXXVI
 วิธีทา MDCCLXXXVI= M + D + CC + L + XXX + V + I

= 1,000 + 500 + 200 + 50 + 30 + 5 + 1

= 1,786
 ตอบ
1,786
 2. จงเขียนเลขอารบิกแทน MMMDCCCLXXXVIII
 วิธีทา MMMDCCCLXXXVIII = MMM + D + CCC + L + XXX + V + III

= 3,000 + 500 + 300 + 50 + 30 + 5 + 3

= 3,888
 ตอบ
2,434

ตัวอย่างการเขียนเลขอารบิกจากเลขโรมัน
3. จงเขียนเลขอารบิกแทน XXIX
 วิธีทา XXIX
= XX + IX

= 20 + 9

= 29
 ตอบ
29
 4. จงเขียนเลขอารบิกแทน MMCDXXXIV
 วิธีทา MMCDXXXIV = MM + CD
+ XXX + IV

= 2,000 + (500-100) + 30 + 4

= 2,434
 ตอบ
2,434

หลักการเขียนเลขโรมันจากเลขอารบิก
 ใช้หลักการบวก กระจายค่าตามหลักให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของ
เลขโรมัน โดยมีเงื่อนไขคือ ห้ามเขียนสัญลักษณ์ติดกันเกิน 3 ตัว เช่น
ห้ามเขียน IIII หรื อ XXXX
 จานวนใดที่ผิดเงื่อนไขการบวกให้ใช้หลักการลบ โดยเขียนสัญลักษณ์
ที่นอ้ ยกว่า แทนการลบ เช่น IV = 4 หรื อ IX = 9 โดยมีเงื่อนไขคือ
 หน้า X กับ V ใช้ I เพียงตัวเดียว ใกล้ค่าไหนนาค่านั้น
 หน้า L กับ C ใช้ X เพียงตัวเดียว ใกล้ค่าไหนนาค่านั้น
 หน้า D กับ M ใช้ C เพียงตัวเดียวใกล้ค่าไหนนาค่านั้น
 ตรวจคาตอบทุกค่าจนไม่มีการเขียนที่ผด
ิ เงื่อนไข
ตัวอย่างการเขียนเลขโรมัน
1. จงเขียนเลขโรมันแทน 123
 วิธีทา 123
= 100 + 20

= C + XX

= CXXIII
 ตอบ
CXXIII
 2. จงเขียนเลขโรมันแทน 2,954
 วิธีทา 2,934
= 2,000 + 900

= MM + CM

= MMCMLIV
 ตอบ
MMCMLIV

+3
+ III
+ 50 + 4
+ L + IV
ตัวอย่างการเขียนเลขโรมัน
3. จงเขียนเลขโรมันแทน 444
 วิธีทา 444
= 400 + 40

= CD + XL

= CDXLIV
 ตอบ
CDXLIV
 4. จงเขียนเลขโรมันแทน 999
 วิธีทา 999
= 900 + 90

= CM + XC

= CMXCIX
 ตอบ
CMXCIX

+4
+ IV
+9
+ IX

similar documents