Viden, værdi og samspil Ukrudtsstategi 2014

Report
Viden, værdi og samspil
Ukrudtsstategi 2014 – med nye afgifter
Planteavlskonsulent
Niels Bech
• Pesticid afgift 1. juli 2013
• Nye regler minimidler
• Herbicidresistens
• Ukrudtsstrategi 2014
Konsekvens af ny afgift
• Stigende tilfælde af herbicidresistens
• De midler der giver resistens, bliver billigere
• De midler, der modvirker til resistens bliver dyrere
• Det bliver endnu vigtigere at vide, hvor i marken
problemerne er
• Rettidighed og rette dosis bliver endnu vigtigere
• Det bliver vigtigt, at invester i forebyggelse af
resistens
Ukrudtsmidler
Primera S/Foxtrot
Topik
Atlantis OD
Broadway
Hussar OD
Lexus
Othello
Mustang forte
Briotril/Oxitril
DFF
Flight Xtra
Activus
Stomp Pentagon
Boxer
MCPA
Tomahawk 180
Dosis
pr. ha
Gammel pris,
kr. pr. ha
Ny pris,
kr. pr. ha
Ændring i
procent
1l
0,4 l
0,6 l
220 g
0,1 l
10 g
0,6 l
0,75 l
0,2 l
0,1 l
1,5 l
285
400
261
473
365
99
252
132
29
50
132
274
328
206
365
279
76
206
130
55
54
330
-4
-18
-21
-23
-24
-24
-18
-2
91
8
150
1,25 kg
1,45 l
1,5 l
1l
0,4 l
113
304
170
107
128
64
66
332
261
196
81
209
105
206
22
Nye/ændrede regler for minimidler
• Minimidlerne er løbende under revurdering
• Må kun bruges engang pr. år
• Hvis man bruger ALS-hæmmer i efteråret
• Ingen mini-midler i foråret
• Det er ikke længere muligt at lave blandinger selv
• Express + Ally 
• Atlantis + Hussar  = Cossack 
Hvor der efterår er
anvendt:
Må der tidligt forår
anvendes:
Og senere i forår
anvendes:
Lexus, Absolute 5 samt alle
IKKE SU-midler (Boxer,
Stomp)
Hussar, Atlantis, Cossack
Starane XL, Primus,
Ally/Accurate/Nicanor/Finy/Mi fluroxypyr-midler, Mustang
nimet,
forte (senest st.32), MCPA
Express/Nuance/Trimmer,
Harmony Plus, Rogon/Ergon
Lexus, Absolute 5 samt alle
IKKE SU-midler (Boxer,
Stomp)
Broadway, Monitor, Primus
Ally/Accurate/Nicanor/Finy/Mi
nimet,
Express/Nuance/Trimmer,
Harmony Plus, Rogon/Ergon,
Starane XL, Primus,
fluroxypyr-midler, Mustang
forte (senest st.32), MCPA
Atlantis, Othello
Express/Nuance/Trimmer
Broadway, Monitor, Lexus,
Primus
Starane XL, Primus,
fluroxypyr-midler, Mustang
forte (senest st. 32), MCPA
Lagre af Ally, Atlantis, Express, HarmonyPlus, Harmony, Hussarog de
tilsvarende parallelprodukter og generiske produkter med gammel
etikette må anvendes ifølge etiketten.
Herbicidresistens på verdensplan i 2013
Udvikling af resistens mod ukrudtsmidler
• Resistente planter svære at finde, før det er for sent!
Lave doser – hurtigere resistens?
• NEJ!
• Selektionstryk/udvælgelse afgørende for
resistensudvikling
• Høj dosis → lille andel overlevende skadevoldere →
højt selektionstryk
• Hyppig anvendelse → konstant selektionstryk →
hurtig resistensudvikling
• Nabolande, højere doseringer, hurtigere resistens
Pesticiders virkning og resistens
Herbicid
ikke til
stede
Substrat
Enzym
Substrat
Herbicid
til stede
Herbicid
Enzym
Herbicid
Kan ikke binde
Enzym
Substrat
Enzym
Herbicid kan ikke binde
Herbicid
Enzym
Substrat
Enzym
Resistens mod herbicider i Danmark
• Ukrudt
• SU-midler: fuglegræs, agerrævehale, kornvalmue,
hanekro, italiensk rajgræs, kamille, gul okseøje,
vindaks, hyrdetaske
• Fop/dim-midler: agerrævehale, italiensk rajgræs
(Topik og Primera Super)
Resistent fuglegræs og agerrævehale
Ukrudtsstrategi
• Det er vigtigt, at vi ved hvad der er af problemer
• Hvor skal vi sætte ind henne
• Der skal ikke bruges ALS-hæmmer i efteråret
• Der skal bruges forskellige virkemekanismer
• Kan vi ikke bare nøjes med et billigt middel til
foråret? Vi skal alligevel ud at køre
Hkg/ha
122.5
Forsøg mod græs ukrudt i hvede
98
73.5
49
24.5
0
Ubehandlet
Boxer
Minimidler
Minimidler
Hkg/ha
122.5
Forsøg mod græs ukrudt i hvede
98
73.5
49
24.5
0
Ubehandlet
Boxer
Minimidler
Minimidler
Vintersæd
Basisløsning
Høj jord uden græs
”problemer”
Lavbundsjord og
arealer med græsukrudts ”problemer”
Basisløsning
2013
0,75 l/ha Boxer + 0,04
l/ha DFF + 0,2 l/ha
Briotril/Oxitril
1,5 l/ha Boxer +
0,05 l/ha DFF + 0,2
l/ha Briotril/Oxitril
2014
Høj jord uden græs
”problemer”
0,5 l/ha Boxer + 0,05ha DFF
Lavbundsjord og
arealer med græsukrudts ”problemer”
1,5 l/ha Boxer + 0,05
l/ha DFF + 0,2 l/ha
Briotril/Oxitril
Opfølgning forår
Vinaks/rajgræs
165 gram Broadway el.
0,030- 0,080 Hussar OD
Enårig rapsgræs
Enårig rapsgræs
Gammel pris
+ 0,2 l/ha Briotril/Oxitril
0,40-0,60 l/ha. Cossack
0,300- 0,450 l/ha Atlandis OD
Ny pris
115 - 135 kr./ha.
180 - 200 kr./ha.
Gammel pris
96, kr./ha
180 - 200 kr./ha
210 - 230 kr./ha.
340 - 360 kr./ha.
fornuftig effekt: Bl. ukrudt
inkl. enårig
rapgræs, stedmoder
og vindaks
Bred effekt:
Bl. ukrudt inkl. enårig
rapgræs, stedmoder
og vindaks
Ny pris
168 kr./ha
340 - 360
kr./ha
fornuftig effekt: Bl. ukrudt
inkl. enårig
rapgræs, stedmoder
og vindaks
Bred effekt:
Bl. ukrudt inkl. enårig
rapgræs, stedmoder
og vindaks
274 kr./ha
355 kr./ha
109- 292kr./ha
83-219 kr./ha
168-252 kr./ha
168-252 kr./ha
Bl. ukrudt inkl. enårig
rapgræs, stedmoder
og vindaks
103-155 kr./ha
Kun græs ukrudt
130-196 kr./ha
Supplerende ukrudt
Supplerende problemukrudt
Meget enårig
rapgræs
Følg op med Atlantis* til foråret eller Cossack*
Meget
vindaks
Følg op med Hussar, Atlantis* eller Monitor* til foråret
Rajgræs
Følg op med Broadway* eller Hussar OD til foråret
Alm.
Rapgræs
Følg op med Monitor** eller Atlantis* til foråret
Rævehale
Følg op til foråret med Topik*
Storkenæb
eller valmuer
Følg op til foråret med Mustang Forte eller Primus
Kornblomst
Følg op til foråret med Mustang Forte eller MCPA
* Kan ikke bruges i vinterbyg ** kan ikke bruges i rug og vinterbyg
Vinterraps
Basisløsning
2013/ 2014
Burresnerre, enårig
rapgræs, fuglegræs,
hyrdetaske,
kornvalmue, tvetand,
ærenpris
spildkorn
0,2 l/ha Command CS
+ 0,5 l/ha Stomp
0,15 – 0,5 l/ha
Agil 100 EC
Gammel pris
Ny pris
354
372
35 - 115
37- 121
160
136
Agerrævehale, alm.
rapgræs, hejre, vindaks
1,0 l/ha Focus Ultra +
Dash
Agerrævehale,
fuglegræs, hejre, hvede
spildkorn, rajgræs,
vindaks, væselhale
1 – 1,25 l/ha Kerb 400 SC
355-444
349-436
Kamiller skive og lugtløs
plus SU resistens
110 g/ha Matrigon 72 SG
308
296
Vårsæd
Basisløsning 2013/ 2014
Express ST+ Oxitril
Tokimbladet ukrudt CM + Tomahawk
180 EC
Tokimbladet
Mustang Forte +
ukrudt
DFF
Gammel pris
Ny pris
0,75 + 0,2+ 0,2
102
118
0,25 + 0,02
54
55
Enårig rapgræs og Hussar OD + Oxitril
tokimbladet ukrudt CM
0,03 + 0,2
141
136
Gul okseøje
0,5 + 0,2
76
90
0,4 - 0,5
0,05-0,075
70-88
Ally ST + Oxitril CM
Gul okseøje
Mustang Forte
Resistens
eller Primus
fuglegræs- kamille
70-88
108-163
Mustang forte Virkning på efterfølgende afgrøde
• Kartofler og andre natskyggearter, løg, gulerod,
andre skærmplanter og sukkerroe 14 mdr.
• Ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter 24
mdr.
• 14-24 mdr. på efterfølgende afgrøde skal overholdes
• Halm fra afgrøder behandlet med Mustang forte
skal indarbejdes i jorden min. 7 mdr. før etablering
af en følsom afgrøde
Konklusion
• Der skal ikke bruges Mini-midler/ Als- hæmmere i
efteråret
• Der skal bruges flere virkemekanismer for at
modvirke resistens, både i vintersæd og vårsæd
• Vi er nød til at investere i modvirkning af resistens
• Derfor skal der bruges Boxer i vintersæd
• Vi skal minimum bruge 2 virkemekanismer i raps
• Vi skal minimum bruge 2 virkemekanismer i vårsæd
Viden, værdi og samspil
Jimmi Kragkær Wadsholt
St. Bjerget
Thorshøj
Rughejre
Gold hejre
Blød hejre
Fra foder til salgsafgrøder
• Udgangspunkt
• Jord
• Maskinpark
• Øget areal med raps
Rajgræs i renbestand
Fremtiden
Fremtiden
• Hestebønner?
Viden, værdi og samspil
Artsvalg i vintersæd
Betydningen af en svampestrategi
Jens Faurholt Jensen
Planteavlskonsulent
Artsforsøg med vintersæd 2009-2012
21 landsforsøg
Forfrugt
korn
Forfrugt
raps
Sandjord
JB 1-4
10 forsøg
Lerjord
JB 5-6
3 forsøg
1 forsøg
7 forsøg
Der er målt udbytter og kerneprøver er analyseret
for indhold af råprotein og foderværdi.
Formålet var at belyse arternes
indbyrdes konkurrenceforhold som
foderafgrøder til svin.
Udbytte, hkg pr. ha
Kerneudbytter i artsforsøg med vintersæd
2009-2012, hkg pr. ha
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
91
87
85
83
77
70
70
Hvede
Vinterrug
Vinterbyg
Triticale
65
JB 1-4
11 forsøg
Korn ff 10 fs.
Raps ff 1 fs.
JB 5-6,
10 forsøg
Korn ff 3 fs.
Raps ff 7 fs.
Foderværdi af kornarter i artsforsøg 2009-2012
Vinterhvede
Vinterrug
Vinterbyg
Triticale
Foderværdi
FEsv pr. 100 kg
115
110
105
113
Foderudbytter i artsforsøg
med vintersæd 2009-2012, FEsv pr. ha
Udbytte, FEsv pr. ha
11.000
10375
10074
10.000
9297
9655
9.000
8.000
7.000
8021
7921
8130
Hvede
Vinterrug
Vinterbyg
Triticale
6938
6.000
5.000
JB 1-4
11 forsøg
Korn ff 10 fs.
Raps ff 1 fs.
JB 5-6,
10 forsøg
Korn ff 3 fs.
Raps ff 7 fs.
Hvorfor dyrke vinterrug ?
•
•
•
•
•
•
Tåler tørke bedre end andre kornarter
Lave dyrkningsomkostninger (gødning/planteværn)
Konkurrerer godt mod ukrudt
Fleksibel mht. etableringstidspunkt
God overvintring
Højt udbyttepotentiale,
især hybridrug – meget højt
• Ingen goldfodsyge
Ulemper ved rug som foderafgrøde
• Lavere foderværdi end hvede
(4-5 % færre FEsv/100 kg)
• Lavere proteinindhold end hvede
(1,5-2 %-enheder)
• Risiko for meldrøjer
• Andre fodringsmæssige minusser
• Behov for en ekstra silo
• Lejesædsrisiko
• Tåler ikke vandlidende jord
• Med >100.000 ha: For lav pris ?
Ligevægtspris ved samme produktionsværdi
pr. slagtesvin ved 40% rug i foderet
Kr./
hkg
Vinterrug
Vinterhvede (115 FEsv og 11%
råprotein)
128
Lavere foderværdi (110 FEsv)
-6
Lavere proteinindhold (9%
råprot.)
-5
Dårligere foderudnyt. / bedre
kødproc.
-1
Vinterrug ligevægtspris
116
Undgå meldrøjer
•
•
•
•
•
•
Sortsvalg (moderne sorter)
Tilpasset udsædsmængde (ikke for lav)
Tilpas brede kørespor (undgå skade på planter) luk flere sårækker
Tidlig gylleudbringning (undgå sen blomstring)
Undgå at beskadige planterne
Separat høst af
inficerede områder
• Ingen rug efter rug uden pløjning
• Det giver også meget mindre skoldplet
Sortsresultater 2013 FHT
Kapitaën
100 =62,3 hkg/ha
KWS Magnifico 122
Palazzo
126 =78,6 hkg/ha
KWS Bono
127
KWS Nuevo
130
SU Memphisto 135
SU Satellit
146 =91,3 hkg/ha
I 2012 meget mindre forskelle
Modtagelighed for meldrøjer
Kapitaën
KWS Magnifico
Palazzo
KWS Bono
KWS Nuevo
SU Memphisto
SU Satellit
4
4
7
8
Såtider og udsædsmængde 2013:
Eget forsøg, Thorup
90
80
70
60
50
150 kerner
Hkg/ha 40
200 kerner
30
250 kerner
20
10
0
Sået 5/9
Sået 21/9
Sået 8/10
Skoldplet i rug
Svampebekæmpelse rug
2012 – vådt år - Magnifico
• Skoldplet, meldug, brunrust
• Bruttomerudbytter:
2 x 0,3 Folicur = 3,9 hkg/ha
1 x 0,3 Folicur = 4,0 hkg/ha
1 x 0,6 Folicur = 3,9 hkg/ha
2 x 0,3 Rubric = 3,5 hkg/ha
•
Beh. st.37-39 og st.59-65
18.000 ha triticale – slutspil ?
• Pris ca. 10-15 kr./hkg over rug
• Tåler bedre vandlidende jord
• 2 x 0,2 Folicur + 1 x 0,3 Rubric
= Ingen gulrust ”overraskelser”.
• Hvor jorden er for dårlig til hvede
- måske også første års hvede.
• For god jord jord til rug - findes ikke
• Pas på planterester = fusarium
• Bedre end vinterbyg i 4 års forsøg
• Men alligevel en tidlig høst
Svampestrategi i hvede LN –
forsøg Sdr. Harritslev
1. Ubehandlet
2. 0,3 Ceando , 2 x 0,5 Bell
3. 0,3 Ceando + 0,3 Comet, 2 x 0,5 Bell
4. 0,3 Ceando , 0,5 Bell + 0,3 Comet, 0,5 Bell
6. Ingen, 2 x 0,5 Bell
20/5, 30/5 og 25/6
Svampestrategi i hvede LN –
forsøg Sdr. Harritslev
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ubehandlet
0,3 Ceando, 2x 0,5
Bell
0,3 Ceando + 0,3
0,3 Ceando, 0,5 Bell Ingen, 2 x 0,5 Bell
Comet, 2 x 0,5 Bell + 0,3 Comet, 0,5 Bell
Dvs: Kom i gang i tide, Comet betalte sig i dette forsøg

similar documents