Porównanie wybranych systemów ERP

Report
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Instytut Zarządzania
ZINTEGROWANE SYSTEMY
ZARZĄDZANIA
Porównanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania
Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk
e-mail: [email protected]
www.chwastyk.pwsz.nysa.pl
Systemy klasy MRP/ERP
ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów
Przedsiębiorstwa) to system informatyczny, na który składa się
zbiór współpracujących ze sobą aplikacji (modułów) integrujących
działania danego przedsiębiorstwa lub grupy współpracujących ze
sobą przedsiębiorstw, we wszystkich szczeblach i obszarach
zarządzania. Systemy klasy ERP pozwalają na optymalne
wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie zachodzących w
przedsiębiorstwie procesów. Systemy te oparte są na jednej wspólnej dla całego systemu - bazie danych. Dzięki temu dane
wprowadzane są raz oraz widoczne we wszystkich modułach.
Niezwykle ważną cechą systemów ERP jest ich elastyczność i
możliwość dopasowania do specyfiki danego przedsiębiorstwa.
Systemy klasy MRP/ERP
Organizacją, która wspiera standaryzację systemów klasy ERP jest American
Production and Inventory Control Society (Amerykańskie Stowarzyszenie
Sterowania Produkcją i Zapasami). Organizacja zajmuje się standaryzacją metod
sterowania produkcją znanych jako MRP i MRPII. MRP (Material Requirements
Planning) planowanie zapotrzebowania materiałowego, podstawowy standard
sterowania produkcją i zapasami na podstawie zadanych harmonogramów
produkcji opracowano na przełomie lat 60. i 70. W latach 80. rozwinięto ten
standard: MRP II (Manufacturing Resource Planning) to zbiór algorytmów
planowania i zarządzania wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Aktualnie do standardu zalicza się takie elementy jak: obsługa zamówień,
harmonogramowanie produkcji, rozwinięcia struktur materiałowych (BOM),
marszruty i gniazda robocze, kontrolę zapasów, MRP, kontrolę produkcji (tzw.
warsztatową), planowanie zdolności produkcyjnych (CRP), analizy kosztów,
księgowanie zleceń produkcyjnych, obsługa należności, elektroniczna wymiana
dokumentów (EDI), raportowanie dla kierownictwa.
Systemy klasy MRP/ERP
Do najpopularniejszych obecnie producentów
systemów ERP należą m.in.: SAP R/3, Baan IV,
SSA Global, Scala, JD Edwards, TETA_2000,
MFG/PRO, KAMELEON, IFS oraz CDN. Na
system ERP mogą się składać takie moduły jak:
Produkcja,
Sprzedaż,
Zakupy,
Projekty,
Zaopatrzenie, Odbiorcy, Zapasy, Płace i Kadry,
Finanse, Controlling
SSA BaaN ERP (SSA ERP LN)
SSA Baan ERP jest zintegrowanym systemem
wspierającym
zarządzanie
przedsiębiorstwem
zaprojektowanym dla wszystkich organizacji, których
działalność dotyczy produkcji i logistyki lub/i
serwisowania produktów. System dedykowany jest dla
średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w tym
międzynarodowych korporacji.
SSA BaaN ERP (SSA ERP LN)
SSA BaaN ERP (SSA ERP LN)
Główne cechy systemu to:
• rozbudowana i zaawansowana funkcjonalność,
przejawiająca się w wielorodności obsługiwanych
typów produkcji.
• elastyczność aplikacji pozwalająca na jednoczesną
obsługę kilku typów produkcji osadzonych w
różnych lokalizacjach.
• skalowalność systemu umożliwiająca obsługę od
kilku do kilku tysięcy użytkowników w jednym
środowisku.
SSA BaaN ERP (SSA ERP LN)
SSA Baan oferuje zaawansowaną funkcjonalność w
zakresie:
• Produkcji dyskretnej, seryjnej etc.
• Produkcji procesowej
• Zarządzania Usługami
• Zarządzania Projektami
• Dystrybucji i Transportu
• Finansów
• Planowania
SSA BaaN ERP (SSA ERP LN)
System SSA Baan pozwala przeprowadzić zarówno efektywną
optymalizację przepływu materiałów oraz produktów, jak i
zaawansowaną analizę kosztową. W efekcie tego użytkownicy
uzyskują informacje, które skutecznie wspomagają zarządzanie
przedsiębiorstwem.
System SSA Baan poza standardową funkcjonalnością ERP
posiada dodatkowe, branżowe rozwiązania takie jak:
• SSA Baan Cable – dla przedsiębiorstw kablowych,
• SSA Baan Dimension – dla producentów papieru, metalu i
innych produktów wymiarowanych
• SSA Baan Automotive – dla branży producentów
samochodów i komponentów
• SSA Baan Aerospace&Deffense - dla przedsiębiorstw z
branży lotniczej i zbrojeniowej.
SSA BaaN ERP (SSA ERP LN)
Oprócz dedykowanych rozwiązań branżowych klienci
mają
możliwość
wykorzystania
tzw.
modeli
referencyjnych. Są to predefiniowane modele systemu
dla wybranych typów produkcji lub/i branż.
SSA Baan jest rozwijany od 1978 roku. Od czerwca
2003 roku właścicielem jest firma SSA Global. W
Polsce system jest użytkowany przez ponad 60
przedsiębiorstw.
mySAP ERP (R/3)
mySAP ERP (zwany popularnie systemem SAP, dawniej SAP R/3)
jest zintegrowanym systemem informatycznym, wspomagającym
zarządzanie firmą.
SAP zawiera modelowe rozwiązania biznesowe, opracowane na
podstawie doświadczeń z kilkunastu tysięcy wdrożeń na całym
świecie. W Polsce system SAP użytkuje ponad 300 firm.
SAP umożliwia podniesienie efektywności firmy we wszystkich
kluczowych obszarach zarządzania - od finansów i kontrolingu,
przez zaopatrzenie i gospodarkę materiałową, produkcję, sprzedaż
i dystrybucję, po zarządzanie kadrami.
System SAP wspiera całokształt zarządzania finansami
przedsiębiorstwa, umożliwiając zwiększenie wartości firmy,
przy jednoczesnym podniesieniu jej efektywności.
mySAP ERP (R/3)
mySAP ERP (R/3)
W
zakres
zarządzania
finansami
wchodzą
funkcjonalności (moduły) systemu SAP:
• rachunkowość finansowa (FI - financial accounting)
• księgowość majątku trwałego (FI-AA - fixed assets
accounting)
• zarządzanie środkami pieniężnymi (TR - Treasury)
• kontroling (CO - controlling)
• zarządzanie projektami (PS - project system)
• zarządzanie inwestycjami (IM - investment
management)
mySAP ERP (R/3)
W zakres zarządzania łańcuchem dostaw wchodzą
funkcjonalności (moduły) systemu SAP:
• gospodarka materiałowa i zaopatrzenie (MM materials management)
• gospodarka magazynowa (MM-WM - warehouse
management)
• planowanie produkcji (PP - production planning)
• gospodarka remontowa i utrzymanie ruchu (PM plant maintenance)
• zarządzanie jakością (QM - quality management)
• sprzedaż i dystrybucja (SD - sales and distribution)
mySAP ERP (R/3)
Rozwiązania mySAP Human Resources (mySAP HR) wspierają
zarządzanie kapitałem ludzkim firmy, pozwalając jednocześnie
zredukować koszty działów zaangażowanych w procesy kadrowe.
Podstawowe funkcjonalności mySAP HR:
• Administracja Kadrami - bieżąca obsługa pracowników i
współpracowników: rejestracja danych kadrowych, wydruk zaświadczeń,
raportowanie, zgłoszenia do ZUS
• Zarządzanie Czasem Pracy - obsługa systemów negatywnej i pozytywnej
rejestracji czasu pracy, definiowanie i przypisywanie grafików czasu pracy,
wydruk kart pracy, rejestracja zdarzeń czasowych (nieobecności, obecności,
zastępstw, nadgodzin itp.), raportowanie czasu pracy
• Rozliczanie list płac - obsługa płacowa pracowników i współpracowników,
rozliczanie list regularnych i specjalnych, wydruk zaświadczeń i pasków
płacowych, raportowanie, generowanie dokumentów rozliczeniowych dla
ZUS i Urzędów Skarbowych, generowanie przelewów elektronicznych,
automatyczne księgowania wyników rozliczeń
mySAP ERP (R/3)
•
•
•
•
•
•
Zarządzanie organizacją - definiowanie struktury organizacyjnej wraz z
powiązaniami stanowisk i strukturą raportowania, symulowanie zmian
organizacyjnych, raportowanie
Rozliczanie podróży służbowych - rejestracja (centralna lub rozproszona)
informacji o podróżach służbowych, automatyczne rozliczenie kosztów
podróży w liście płac, wydruk raportów, automatyczne księgowania
Nabór kadr (rekrutacja) - rejestracja informacji o kandydatach, statystyki,
generowanie rankingów kandydatów, zarządzanie wakatami, automatyczna
korespondencja z kandydatami, transfer danych kandydata do bazy
pracowniczej, raportowanie
Zarządzanie szkoleniami - definiowanie katalogów szkoleń, rezerwacja
uczestnictwa, rozliczanie kosztów, oceny szkoleń, raportowanie, zarządzanie
kwalifikacjami
Planowanie kosztów osobowych - symulacje kosztów osobowych w oparciu o
dane hipotetyczne lub rzeczywiste, symulacje zmian wynagrodzeń, raporty
porównawcze
Zarządzanie wynagrodzeniami - wycena stanowisk wg danych rynkowych i
analiz wewnętrznych, budżetowanie, dostosowywanie wynagrodzeń według
zadanych algorytmów, raportowanie
mySAP ERP (R/3)
•
•
•
•
•
•
Rozwój pracowników - zarządzanie kwalifikacjami pracowników,
zarządzanie ścieżkami karier, raportowanie
Oceny pracownicze - definiowanie systemów ocen, rejestracja ocen i ich
powiązanie z systemami premiowymi, raportowanie
Pulpit menedżera - udostępnienie kierownikom wybranych funkcji
kadrowo-płacowych (dostępny pełen zakres), raportowanie informacji o
podległych
pracownikach,
planowanie
kosztów
i
zarządzanie
wynagrodzeniami, analiza czasu pracy itp.
Samoobsługa pracownicza - udostępnienie pracownikom wybranych
informacji i funkcji kadrowych (m.in. przegląd wybranych kartotek,
możliwość edycji danych)
Obsługa BHP - wsparcie zespołu/specjalisty ds. BHP w zarządzaniu
procesami i dokumentacją związaną z BHP (wypadki przy pracy, ocena
ryzyka na stanowisku pracy, odzież robocza). Funkcjonalność przygotowana
przez BCC, rozszerzająca standard mySAP HR
Workflow - automatyzacja procesu przepływu dokumentów kadrowych i
płacowych (np. zatwierdzanie wniosków urlopowych, zatwierdzanie
delegacji itp.)
MFG/PRO
„System MFG/PRO eB2 jest kompleksowym rozwiązaniem,
obsługującym łańcuch dostaw i składającym się z modułów
zarządzających produkcją, sprzedażą i dystrybucją oraz finansami,
operującym w środowisku systemu otwartego. Firma QAD znacząco
zbudowała funkcjonalność systemu MFG/PRO eB2, zwiększając
możliwości dostarczania silnych, dedykowanych poszczególnym
branżom, rozwiązań e-biznesowych. Co więcej, nowy interfejs
użytkownika - QAD Desktop 2, przygotowany do współpracy z
Internetem, zwiększa możliwości integracji użytkowników
MFG/PRO eB2 w eksploatacji istniejących rozwiązań biznesowych.
System MFG/PRO eB2 jest szybki w instalacji i stanowi
kompleksowe rozwiązanie zarówno dla małych zakładów, jak i
międzynarodowych koncernów, ustanawiając nowe standardy
funkcjonalności, efektywności i łatwości obsługi.”
MFG/PRO
MFG/PRO
Moduły podstawowe:
• Obsługa baz danych
• Adresy i podatki
• Indeksy, zakłady, produkty
• Funkcje systemowe
• Inwentaryzacja
• Gospodarka materiałowa
Produkcja
Moduły produkcyjne MFG/PRO eB2 regulują wszystkie procesy produkcyjne w
różnych rodzajach środowisk. Kontrolowane są wszystkie działania, począwszy
od wykrywania brakujących części aż do raportowania robocizny. Reagują one
również na zdarzenia w procesie produkcyjnym, śledząc transakcje, numery partii
i odchylenia oraz prowadzą kontrole jakości. Natychmiastowo zgłaszane są
wszelkie zmiany statusu, braki, odchylenia jakości i inne sytuacje ważne dla
procesu produkcyjnego.
MFG/PRO
Moduły produkcyjne:
• Planowanie zdolności produkcyjnych
• Prognozowanie
• Plan główny
• Planowanie zapotrzebowania materiałowego
• Kontrola jakości
• Przyjęcia
• Produkcja seryjna, zaawansowana produkcja seryjna
• Kanban
• Planowanie kategorii produktów
• Sterownie produkcją
• Zlecenia produkcyjne
• Struktura produktu
• Formuły/procesy
• Technologia/gniazda produkcyjne
• Zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi
MFG/PRO
Moduły obsługujące sprzedaż i dystrybucję:
• Oferty sprzedaży
• Zlecenia sprzedaży/fakturowanie
• Harmonogramy klientów
• Zakupy
• Centralne przetwarzanie zamówień
Moduły finansowe:
• Rozliczanie z dostawcami
• Rozliczanie z odbiorcami
• Globalne zarządzanie podatkami
• Zarządzanie środkami finansowymi
• Generator raportów Księgi Głównej
• Księga Główna
• Wielowalutowość
• Środki Trwałe
• Europejskie Finanse
IFS Applications
IFS Applications - to zbudowany zgodnie z
technologią portali internetowych zestaw ponad 60
komponentów funkcjonalnych, stosowanych w
produkcji, zarządzaniu łańcuchem dostaw, zarządzaniu
relacjami z klientem, zarządzaniu usługami, finansach,
rozwoju produktu, utrzymaniu w ruchu i
administrowaniu zasobami. Rozwiązanie IFS można
wdrażać etapami. Jest proste w obsłudze i posiada
narzędzia ułatwiające integrację z systemami
partnerów biznesowych.
IFS Applications
IFS Applications
IFS Dystrybucja:
• Faktury
• Zamówienia Klientów
• Harmonogramowanie Zamówień Klienta
• Zakupy
• Harmonogramowanie Zakupów
• Magazyn
• Planowanie Popytu
IFS Applications
IFS Finanse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przepływy Pieniężne
Księga Zobowiązań
Księga Należności
Środki Trwałe
Generator Raportów
Konsolidacja Koncernu
Księga Główna
Reguły Księgowe
Ewidencja produkcji
Zlecenia produkcyjne
Produkcja powtarzalna
Produkcja wsadowa
Koszty
Harmonogramowanie operacyjne (CBS)
Produkcja i montaż na zamówienie
Konfiguracja na zamówienie
Projektowanie na zamówienie
Planowanie
IFS Applications
IFS Projektowanie. Moduły IFS służące do projektowania pozwalają
zminimalizować pracochłonność definiowania i konfigurowania elementów
projektów oraz produktów. Wysoką jakość zapewnia usprawnienie zarządzania
dokumentacją projektową, w tym kolejnymi wersjami dokumentów. Całe
przedsiębiorstwo uzyskuje dostęp do stale aktualizowanych danych niezbędnych
do podejmowania decyzji technicznych, administracyjnych oraz finansowych.
IFS Płace. System wspomagający wszystkie procesy płacowe i najważniejsze
procesy okołopłacowe, rozpoczynając od rejestracji czasu pracy i nieobecności, a
kończąc na wydruku wymaganych raportów (odcinki płacowe, PIT-y), czy też
elektronicznym przesłaniu odpowiednich dokumentów do ZUS.
IFS Remonty. Moduły IFS do obsługi czynności konserwacyjnych i remontowych
składają się na kompletny proaktywny, otwarty i elastyczny system, który
umożliwia rozwój i adaptację do raptownie zmieniających się oczekiwań
otoczenia. Łatwy w obsłudze, z prostym dostępem, charakteryzuje się
rozbudowaną funkcjonalnością, która zapewnia całościowe wsparcie codziennych
prac w zakresie konserwacji i utrzymania systemów, jak również ciągły rozwój i
modyfikacje.
CDN XL
Comarch CDN XL kompleksowo wspiera wszystkie procesy
zachodzące w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.
Za
poszczególne
funkcjonalności
odpowiadają
osobne
moduły, które ze sobą harmonijnie współpracują dzięki jednej
bazie danych. System jest elastyczny – Klient sam decyduje, z
których funkcjonalności chce korzystać. W razie potrzeb zawsze
możliwa jest rozbudowa systemu. Comarch CDN XL to
nowoczesne połączenie bogatej funkcjonalności i możliwości
dostosowania do indywidualnych potrzeb.
CDN XL
CDN XL
CDN XL
Sprzedaż/ Import – pozwala na ewidencje wszystkich krajowych i
zagranicznych procesów handlowych związanych z zakupami, sprzedażą i
wysyłka towarów oraz obsługę gospodarki magazynowej wraz z zarządzaniem
położeniem towaru na magazynie wysokiego składu.
Detal – przeznaczony dla szybkiej sprzedaży detalicznej. Czytelny,
przystosowany do pracy z ekranami dotykowymi oraz szybki w obsłudze
interfejs zapewnia sprawna prace stanowiska kasowego.
Zamówienia – zarządza procesami związanymi z obsługa zamówień. Obieg
dokumentów w tym zakresie może przyjąć formę od zapytania ofertowego
poprzez ofertę do zamówienia, które może być dalej automatycznie
przekształcane
do
dokumentów
handlowych,
magazynowych
lub
produkcyjnych.
Zamówienia Internetowe iZAM oraz e-SKLEP – to rozwiązania, dzięki
którym mamy dostęp do nowoczesnych kanałów sprzedaży oraz współpracy z
kontrahentem, wykorzystując Internet w działalności handlowej fi rmy.
CDN XL
CRM – wspomaga firmę w profesjonalnej obsłudze klienta. Obsługa
wieloetapowych kampanii działań z klientem pozwala na bieżącą ocenę
efektywności prowadzonych przedsięwzięć, m.in. stopnia realizacji
założonego budżetu kosztów, przychodów oraz celów ilościowych.
Mobilny Magazyn – moduł pozwala na obsługę i wykorzystanie w
codziennej pracy urządzeń mobilnych typu kolektor danych. Pracownik na
bieżąco może weryfikować wcześniej przygotowane dla niego dokumenty,
dyspozycje oraz zlecone zadania.
Magazyn Wysokiego Składu – pozwala nadać zdefiniowanym w systemie
magazynom struktura adresowa, a następnie dla każdej z lokalizacji określic
dokładne parametry w zakresie wymiarów, objętości, składowanych
jednostek logistycznych oraz towarów.
Księgowość – pozwala na kompleksowa obsługę księgową firmy zgodnie z
ustawa o rachunkowości, jak również Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
CDN XL
Środki Trwałe – umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
Serwis i Remonty – pozwala na rejestrowanie, obsługę i rozliczanie zleceń
serwisowych i remontowych oraz realizacje obsługi gwarancyjnej i
pogwarancyjnej.
Płace i Kadry – obsługuje pełen zakres informacji kadrowo-płacowych – od
przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż
do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń.
Human Resources – Pulpit Pracownika umożliwia wykorzystanie wcześniej
przygotowanych ankiet m.in. dla potrzeb oceny pracowniczej czy działań
rekrutacyjnych.
Business Intelligence – wspiera procesy podejmowania decyzji biznesowych
w firmie poprzez udostępnienie w czytelnej formie informacji o sytuacji
przedsiębiorstwa. Księga Raportów pozwala na intuicyjne przygotowanie
budżetów oraz realizacje strategii zarządzania oparta o Business Scorecard.
CDN XL
Produkcja – zawiera zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania
produkcja – od planowania poprzez jej realizacje i rozliczanie do
raportowania na potrzeby kadry zarządzającej.
Projekty
–
umożliwia
import
kosztorysów,
definiowanie
harmonogramów oraz pełne zarządzanie dokumentami w ramach
realizowanych projektów.

similar documents