KICK-OFF SWV 25-06

Report
WELKOM!
KICK-OFF
PASSENDONDERWIJS
SWV 25-06
15.30 - 19.00 uur
Duiven, 23 JANUARI 2013
1
Hester Macrander
Dagvoorzitter
2
NAAM SWV 25-06 ?
Het juiste maatje
MAAT
?
?
Rijn-Waal-IJssel
XS-XL
Waal-IJssel-Rijn
De Plek
?
Plekzat
?
?
2B
Plexat
Rivierenland
3
Roel Weener
Kwartiermaker Passend Onderwijs
SWV 25-06
4
KICK-OFF SWV 25-06
PASSENDONDERWIJS
. Lingewaard . Overbetuwe
. Arnhem
. Renkum (overig)
. Rheden
. Roozendaal
5
Ondersteuningsbehoefte
van de leraar
6
Passende plek + goede leraren
= prima toekomst
7
Twee misverstanden
1. Zorgplicht is plaatsingsplicht
8
2. Er komt een buslading
zorgleerlingen bij
9
Maar wel verevenen!
. Nieuwe situatie
. Excl. bezuinigingen
. Teldatum 1 oktober 2011
10
Maar wel verevenen!
. BAO: 27.201 lln
. SBO: 858 lln = 3,06% - landelijk = 2,68%
. SO : 532 lln = 1,90% - landelijk = 1,65%
11
Onderverdeeld in
. Categorie 1 = 1,41%
. Categorie 2 = 0,15%
. Categorie 3 = 0,33%
L= 1,35%
L= 0,09%
L= 0,21%
LGF 214 = 0,76% - landelijk = 1,00%
12
Tekort in 2020 bij
ongewijzigd beleid
Verevening 2015 – 2020:
€ 459.824,13
Stellingen
.
De doelen van Passend Onderwijs
zijn begrijpelijk en dus terecht
.
De doelen zijn realistisch
14
n=1
n = resultaat voor dit kind
15
2. Samen met déze ouder
16
Procedure zorgplicht
.
.
Schriftelijke aanmelding
.
Beslissing toelaatbaarheid (i.o.m. ouders);
geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing
.
Geen toelating: andere school of voorziening
.
Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief
Bestuur beoordeelt onderwijsondersteuningsvraag (informatieplicht van ouders)
17
Ouders
. Schriftelijk aanmelden (10 weken)
. In overleg met de school over arrangement
. Op overeenstemming gericht overleg over
ontwikkelingsperspectief
18
Gaat het niet goed
. Klacht bij het schoolbestuur
. Bezwaar bij verklaring bij het SWV
. – Onderwijsconsulenten
- Landelijke Geschillencommissie
- Cie. GB
- Rechter
19
Stelling
. Deze procedure stelt probleem en
direct betrokkenen meer centraal:
goede zaak
20
Maatwerk voor
kind en leerkracht
“Een vijver vullen met
met vingerhoed ”
“Een kussen optillen
met een heftruck”
21
Handelingsgericht indiceren
Stoppen met landelijke indicatiecriteria
Hoofdprincipe: geld volgt leerling
. Op maat
. Leerling-afhankelijk
. Leerkracht-afhankelijk
. Flexibel
. Gevarieerd
22
Dekkend aanbod
Geen kind tussen wal en schip
SWV 25-06
23
Verantwoordelijkheid
is klip en klaar!
24
Alles draait om de
leerkracht
25
De stappen
. 1 juni 2013: bestuur SWV in Stichting
. SWV 25-06 is een rechtspersoon
. 1 mei 2014: Ondersteuningsplan met
daarin alle ondersteuningsprofielen
26
Passend Onderwijs
1 augustus 2014
. Zorgplicht
. Lichte en zware ondersteuning
.
Arrangementen
. Geen WSNS, geen REC’s en geen
Rugzakken meer
27
Stelling
• Handelingsgericht indiceren
geeft het onderwijsveld meer
ruimte om op eigen wijze vorm
te geven aan Passend Onderwijs
28
29
De Werkgroepen
1. ‘Van basisondersteuning naar
extra ondersteuning’
2. ‘Van indiceren naar arrangeren’
3. ‘Dekkend onderwijscontinuüm’
30
Werkgroep
Basisondersteuning
Kartrekker
Hilde Toenders
Coördinator Onderwijszorg
De Basis
31
Leden
Hilde Toenders
Dorethea Arissen
Hettie Sipman
Marja Wegman
Rob Hulstein
Michel Loos
Marnix de Leeuw
Simone Wannet
Loes Grob
Margaret Verbeek
32
Opdracht
•
•
•
•
•
•
Vaststellen van basisondersteuning
Inventarisatie ondersteuningsprofielen
Inventarisatie behoefte scholen
Ondersteuning scholen
Ambities scholen
Faciliteren scholen die meer kunnen bieden
33
Werkgroep
Indiceren-arrangeren
Kartrekker
Wim Jansen
Beleidsmedewerker/teamleider Dienstverlening
De onderwijsspecialisten, Cluster 3
34
Leden
Wim Jansen
Willy Wolters
Irma Homan
Martin van de Kaaden
Ellen Bouman
Joyce van der Lugt
Rebekka Bersee
Ron van Hoeven
Anny Peek
Mieke Snijders
Tineke Klein Beernink
Rita van Rens
Marjolein van der Drift
Henriëtte Valk
35
Opdracht
• Model ontwikkelen voor toewijzen van
ondersteuning en arrangementen
• Vaststellen op welke momenten
ondersteuning nodig is in de vorm van
arrangementen of verwijzing SBO of SO
36
Vaststellen hoe en door wie
ondersteuning plaatsvindt
• Onderzoek naar huidige situatie
• Afstemming en komen tot eenduidigheid
van Zorgteams en ZAT’s
• Onderzoek naar gemeentelijke verschillen
in bijvoorbeeld financiering, jeugdzorg
37
Belangrijke randvoorwaarden
• Gewenst hoog niveau basisondersteuning
• Inventarisatie aanwezige expertise op de
scholen
• Expertise op zo’n hoog mogelijk niveau
• Zorgen dat de expertise geborgd blijft
38
Werkgroep
Dekkend Onderwijscontinuüm
Kartrekker
Liesbeth Smallegange
Directeur SO Cluster IV Arnhem
De Radar/Arnhemse Buitenschool
39
Leden
Liesbeth Smallegange
Frits Terwijn
Denise Verhaaff
Alfred van Bergen
Astrid Later-Smith
Nico Ras
Ria Wehkamp
Ben Wubkes
Jannie van Broekhoven
Tyra Buitenhuis
Wim van Schaik
Lisette Weeda
Martin Vooren
40
Opdracht
Wat verwacht het regulier onderwijs
in het SWV 25-06 van SBO en SO als
het gaat om:
• Onderwijsvoorziening
• Expertisecentrum
41
VRAAG 1
Waar staan we nu?
42
Werkgroep
Basisondersteuning
• Vaststellen van de basisondersteuning
• Inspiratie: ‘indicatoren basisondersteuning’
van Cor Hoffmans e.a.
• Concept met inhoudelijke werkgroep
• Bespreken in eigen SWV/scholen
43
Werkgroep
Indiceren-arrangeren
• Leidraad ‘Handelingsgerichte visie’ van
Noëlle Pameijer
• Afstemming verschillende modellen
samenwerkingsverband
• Ondersteuning vanuit PO-Raad
44
Werkgroep
Dekkend Onderwijscontinuüm
• Inventarisatie aanbod in regulier onderwijs dat
tegemoetkomt aan speciale onderwijsbehoeften
• Inventarisatie ondersteuningsbehoefte leerkracht en
leerling in het regulier onderwijs door SO en SBO
• Welke kinderen met welke onderwijsbehoeften zitten
op dit moment in SBO en SO?
• Aanscherping van grenzen tussen BAO, SBO en SO als
onderwijsvoorziening.
45
VRAAG 2
Waar willen we
naartoe?
46
Werkgroep
Basisondersteuning
• Basisondersteuning van een hoge
kwaliteit!
• Draagvlak bij de scholen
• Ondersteunen scholen in bereiken doelen
• Ambities van scholen zo veel mogelijk
honoreren
47
Werkgroep
Indiceren-arrangeren
•
•
•
•
Korte lijnen en snelle trajecten
Transparante procedures
Flexibele arrangementen
Afstemming externe partners
48
Werkgroep
Dekkend Onderwijscontinuüm
•
•
•
•
Thuis nabij onderwijs
Geen kind tussen wal en schip
Flexibele plaatsingsmogelijkheden
Overdracht expertise
49
VRAAG 3
Wat is daarvoor
nodig?
50
Werkgroep
Basisondersteuning
•
•
•
•
•
Inhoud voorop!
Enthousiaste, positief kritische werkgroep
Collega’s als klankbord
Afstemming tussen werkgroepen
Scholen faciliteren t.b.v. basisondersteuning
51
Werkgroep
Indiceren-arrangeren
•
•
•
•
•
•
•
•
Dezelfde doelstelling
Afstemming met andere werkgroepen
Goede communicatie
Duidelijk tijdpad
In het proces alle geledingen betrekken
(zowel intern als extern)
Professionele ondersteuning
Durven, doen!
52
Werkgroep
Dekkend Onderwijscontinuüm
• Bevlogen professionals
• Meer kennis van elkaars expertise
• Open houding naar nieuwe samenwerkingspartners
• ‘Out-of-the-box’ denken
53
54
Pareltjes in beeld
Wat er al is…!
pareltjes 1
pareltjes 2
55
In gesprek met…
• Janny van Broekhoven
Coördinator Bijzonder SWV WSNS Arnhem e.o.
• Jos Boonman
Directeur obs De Doornick in Doornenburg, ( SVOB )
• Martijn Vooren
Directeur Jeroen Boschschool in Arnhem (De Basis)
• Marnix de Leeuw
Directeur SO Cluster 3, Lichtenbeek in Arnhem
56
Bedankt voor uw komst
en eet smakelijk!
En…
helpt u ons aan onze
nieuwe naam?
Regiegroep SWV Passend Onderwijs 25-06
57
58

similar documents