bedriegelijke handelspraktijken XL Media

Report
Vergadering 18.03.2013
20 u





Reclameronselaar uit Sint-Truiden
Voorheen BPS, vervolgens BMS
Zaakvoerder: Dhr. Bart Luyck
Na malafide praktijken => naamswijziging
naar XL Media.
Uitgever van “De brandweer”, “De nationale
brandweer”, “Interpolitie en veiligheid”,
“Fiscalo”



Gevestigd te Tongeren
Opgericht via Dhr. Bart Luyck nadat malafide
praktijken XL Media aan het licht kwamen
Uitgever van Info-gids




De handelaar wordt gedwongen in betaling voor
diensten die:
Niet werden overeengekomen
Niet worden geleverd (geen oplages,…)
Verwarring stichten door te verwijzen naar officiële
instanties zoals plaatselijke politie, brandweer of
gemeente








“De brandweer”
“De nationale brandweer”
“Interpolitie en veiligheid”
Fiscalo”
“Stadsgids”
“Regio-gids”
“Infogids”
…





Misleiding door de bedrieglijke handelingen:
Via vertegenwoordigers om elke rechtstreekse link
met het bestuur te vermijden
Verwijzing naar voorafgaand telefonisch
onderhoud
Verifiëren van een naam waardoor een
handtekening wordt uitgelokt
! Verwijzing naar telefonische bestellingen waarbij
een handtekening wordt nagemaakt
Uit het niets een overschrijvingsformulier
opsturen
 Pas bij betaling ontvangt de handelaar een
factuur
 Bij gebrek aan betaling ontvangt hij een
betalingsherinnering
 Vervolgens wordt de handelaar gedagvaard
voor het Vredegerecht te Sint-Truiden in de
hoop dat hij verstek laat gaan

1. U bent gedagvaard
2. U blijft betalingsherinneringen
ontvangen
Verschillende
actiemogelijkheden
3. U bent bij verstek veroordeeld
4. U heeft betaald

2 mogelijkheden:

Bij voorkeur: een advocaat raadplegen die u
vertegenwoordigt
• Coördinatie bij één advocaat?
• Voordelen
• Afspraak erelonen (RPV, uurtarief…)

Zelf naar het vredegerecht gaan en uitleggen dat er
niet werd geleverd, geen bestelbon werd
ondertekend, een handtekening werd vervalst…
naar gelang de gebruikte oplichtingstechniek
!!! IN GEEN GEVAL VERSTEK LATEN GAAN

U dient verzet aan te tekenen
2 mogelijkheden:
 Via een advocaat te raadplegen onmiddellijk
na betekening van het vonnis
 Via een gerechtsdeurwaarder, binnen de
maand na betekening van het vonnis
Wat indien het vonnis reeds langer dan 1 maand
betekend is? => terugvordering via strafprocedure

Bestaan van contract betwisten!
* Opgelet : 1 contract kan leiden tot meerdere betalingen

Factuur/ overschrijvingsformulier/
uitnodiging tot betaling protesteren!
 Aan te raden via advocaat

Bestelbon na 2012 => dwangsom
Recuperatie via burgerlijke procedure
Problemen:







Bewijslast
Procedurerisico
Kosten – baten analyse
Gevaar faillissement
Slechts één aanleg
Recuperatie via strafprocedure
Strafrechtbank
• Misdrijven
• Correctionele
rechtbank,
Politierechtbank,
Hof van Assisen
Burgerlijke rechtbank
• Geschillen tussen
burgers
(particulieren,
handelaars)
• Vrederechter,
Rechtbank van
Eerste aanleg,
Arbeidsrechtbank,
Rechtbank van
Koophandel
Administratieve
rechtbanken
• Geschillen tussen
burger en overheid
• Raad van State,
speciale
rechtbanken

Niet met elkaar verbonden

Territoriale verschillen

Hoger beroep



Stakingsvordering 14.09.2012 door Belgische
Staat (FOD economie) na verschillende
klachten bij het ADCB
Stakingsvordering door uitgeverij PUBLITOUCH
=> hoger beroep
(Straf) Klacht met Burgerlijke partijstelling via
Mr. Stijn DEMEULENAERE
Klacht politie
Opsporingsonderzoek parket
seponeren
dagvaarden
(Correctionele rechtbank)
In geval van seponering door het parket
 Tijdswinst
Klacht bij onderzoeksrechter= gerechtelijk
onderzoek

Verwijzing naar raadkamer
Buiten
vervolging
bijkomende
onderzoekdaden
Verwijzing
correctionele rechtbank
Buiten vervolgingstelling Raadkamer
=> Kamer van inbeschuldigingstelling (KI)
 Buiten vervolgingstelling KI
=> Hof van Cassatie






Oproep tot voorzichtigheid!
Haast en spoed is zelden goed
Goed kijken waar je je handtekening plaatst
Alle facturen/ aanspraken bij betwisting
schriftelijk protesteren
Geen verstek laten gaan, tijdig advies
inwinnen




Verschillende klachten trachten te
coördineren
Juridische kwalificatie verder uitwerken
Nieuwe klacht wegens o.m. valsheid in
geschriften
Nieuwe klacht op basis van Wet
Marktpraktijken
1.
2.
Waarom kent de Vrederechter bepaalde vorderingen van
deze firma’s toch toe?
Waarom kan een figuur als Bart Luyck eindeloos
doorgaan?
 Helaas is niet elk bedrog strafbaar
 Bedrog burgerlijk recht ≠Bedrog strafrecht
 Bart Luyck ≠XL Media ≠GCS => aparte entiteiten
3.
Kan Bart Luyck gestopt worden? Neen…







Straffen zijn steeds persoonlijk
Stakingsbevelen gelden slechts tegen de firma die werd gedagvaard
Oprichting meerdere vennootschappen niet verboden
“Lucht” verkopen is op zich niet strafbaar
Bewijsmoeilijkheden
Gebrek aan actiemogelijkheden in het strafrecht
Vrijheid tot het drijven van handel en nijverheid  beroepsverbod
Algemene vragen/centralisatie:
Unizo Service Center:
078 35 39 39 of [email protected]
Juridisch advies/ dagvaarding / terugvordering:
Patrick GROUWELS : [email protected]
Julie GROUWELS : [email protected]
Adres: Tongersesteenweg 60
3800 Sint-Truiden
Tel: 011/69.88.54
Fax: 011/67.47.08
Bedankt voor uw
aandacht!

similar documents