Malin Dahlgren, FI

Report
OTC-derivat, centrala
motparter och
transaktionsregister, Emir
Rapport från arbetet på nivå 2
Malin Dahlgren
2013-09-30
Emir
EU 648/2012
Auktoriserade
Centrala motparter
Clearing
OTC-derivat
Rapportering
Auktoriserade
Transaktionsregister
2
Varför Emir?
Ingen transparens
Svårt bedöma arten och omfattningen av riskerna
Leder till ökad osäkerhet vid oro i marknaden
Minska riskerna i handeln med derivatkontrakt
Minska riskerna i det finansiella systemet
3
Transaktionsrapportering
Vad?
– OTC derivat
– Börshandlade derivat
– Nya, ändrade och avslutade kontrakt
Vem?
– Finansiella och icke finansiella motparter
Till vem?
– Transaktionsregister auktoriserat av Esma
När?
– Senast påföljande arbetsdag
Start 12/2 2014
4
Clearing
Vad?
– OTC derivat anmälda till och beslutade av Esma
Vem?
– Finansiella företag och icke finansiella företag över
clearingtröskeln
När?
– Inom 9-16 månader efter auktorisation av CCP
Undantag
– Transaktioner inom grupper
– Pensionssystem
5
Riskbegränsningstekniker
OTC derivat som inte clearas via CCP
– Transaktionsavstämning
15/3 2013
– Portföljavstämning
– Portföljkompression
15/9 2013
– Tvistelösning
Alla OTC derivat
– Utväxling av säkerheter
– Marknadsvärdering av utestående kontrakt
6
Arbetet på nivå 2
Rapportering
– Harmonisering av rapportering (MDRWG)
Clearing
– TS avseende Förfarande för clearingkrav
logga
Övrigt
– Technical advice on Emir equivalence
– Technical Standards on Cross Border Application
of Emir
7
Vad gör FI
 Del av den ordinarie tillsynen/marknadsanalysen
Auktoriserar CCP
Kan hämta information om transaktioner hos TR
Hanterar information om över-underskridande av
clearingtrösklarna
Har möjlighet att begära information om icke
avstämda kontrakt
Ska ha information om tvister
Beviljar undantag från clearingkravet och kravet på
att ställa säkerheter
8
9

similar documents