Huvudrubrik Arial Bold, 30 pt

Report
50 miljarder – till forskning och innovation
Vart går dom och gör dom nytta?
Linköping 5 november
Innovationssystem!?
”Nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras,
sprids och används”
wikipedia.com, 2013-11-04
50 Miljarder till forskning och innovation
Linköping 5 november
Översikt forskning och innovation
Regeringen
Utb./N-dep.
Ca: 50 mdr för FoI
Universitet och
högskolor
Ca: 20 mdr
(Fakultetsanslag)
Grundutbildning
Forskarutbildning
Forskning
Statligt riskkapital
Ca: 17 mdr
Inlandsinnovation,
Fouriertransform etc.
Innovationskontor
Inkubatorer
Science Parks etc.
50 Miljarder till forskning och innovation
Forskningsråd och myndigheter
Formas, FAS, VR, VINNOVA,
STEM etc.
Ca: 10 mdr
(Rådsanslag/strategiska
satsningar)
Projekt
Ofta i samarbete
akademi/näringsliv/
samhälle
Linköping 5 november
En blick bakåt i tiden – innovation = framgångsrikt företag
• Historiskt sett har synen på innovationer dominerats av tekniska
landvinningar, oftast runt förra sekelskiftet som i sin tur lagt grunden till stora
framgångsrika företag: Nobel, AGA, Ericsson etc.
• Regeringen och dess myndigheter inom FoI området har fokuserat en
betydande del av sina resurser på att hitta framtidens stora innovationer
inom dessa tekniktunga utvalda områden och några till.
50 Miljarder till forskning och utbildning
Linköping 5 november
Men kanske bör vi titta mer på samtida innovationer?
• Blev dessa innovativa företagare framgångsrika med hjälp av olika aktörer i
innovationssystemet?
- Troligtvis inte…..
50 Miljarder till forskning och utbildning
Linköping 5 november
Företagens innovationsarbete i verkligheten
• Hälften av Företagarnas medlemmar bedriver regelbundet
innovationsarbete genom att utveckla nya tjänster/produkter/koncept.
• Företagens innovationsarbete sker oftare i små steg och med små resultat,
än i stora och långsiktiga projekt/satsningar
• Innovationsarbetet kan ske snabbt, nätverksbaserat och utan att fysiska
möten äger rum
• Arbetet kan ske i samarbete med kund, underleverantör eller annan
samarbetspartner men väldigt sällan i samarbete med universitet och
högskola
50 Miljarder till forskning och utbildning
Linköping 5 november
Utmaningar för att stärka innovationsklimatet
• Det moderna innovationsarbetet är svårt att strukturera. Det sker snabbt och allt
oftare med nya nätverksbaserade och distansoberoende metoder Open
Innovation, Innovation Jams etc.
• Dagens forskning, utbildning och innovation måste anpassa sig till att kunskap,
kapital och kompetenser i allt större utsträckning blir oberoende av geografiska
gränser och fysiska möten.
http://www.innovationexchange.com/open-challenges.aspx - Kunskap/Idéer
http://www.fundedbyme.com/ / - Kapital
• Framtidens forskning och utbildning kräver ett större fokus på resultat i termer av
samhällsnytta, behov och kommersiella framgångar
50 Miljarder till forskning och utbildning
Linköping 5 november
Så får vi det att funka!
• Regeringens stöttning av småföretagens utvecklings- och
innovationsarbete kräver en flexibel förvaltning, anpassning av
regelverk och mindre toppstyrning.
Exempel på innovationspolitisk insats – Forska och väx - Vinnova
Följande tider gäller för utlysningen:
Öppningsdatum: 30 maj 2012.
Sista ansökningsdag: 29 augusti 2012 kl. 14.00.
Planerat datum för utskick om vilka ansökningar som beviljats: 7 november 2012.
Tidigaste datum för projektstart: 1 november 2012
Nästa utlysning planerar VINNOVA att öppna under december 2012 med beslutsdatum under april 2013.
Budget
Utlysningen har en budget på ca 70 miljoner kronor fördelat över budgetåren 2012, 2013 och 2014.
Krav på sökande företag
Sökande företag måste uppfylla följande baskrav:
Företaget ska ha maximalt 250 anställda.
Företaget ska vara ett befintligt aktiebolag och som har varit registrerat som aktiebolag hos Bolagsverket minst 1 år
före tidpunkten för ansökan.
Projektledaren som ansvarar för rapportering till VINNOVA ska vara anställd på företaget.
Sökande företag får under de senaste fem verksamhetsåren maximalt ha mottagit 10 miljoner kronor i stöd från
VINNOVA.
Om företaget tidigare fått ett projekt beviljat inom programmet Forska&Väx ska företaget ha slutrapporterat detta
projekt. Företaget får endast skicka in en (1) ansökan till denna ansökningsomgång.
50 Miljarder till forskning och utbildning
Linköping 5 november
Så får vi det att funka!
Samarbete mellan företag, forskning, universitet och högskolor har god
potential i stort sett i alla branscher men för resultat krävs en effektiv
”bottom up” modell för kunskapssamverkan och kompetensöverföring.
Vad menar jag egentligen?
Att företagens verksamhet och förutsättningar ska vara i fokus när kunskap ska vandra från
akademi till näringsliv. Dvs. mindre projekt, uppsökande verksamhet ute hos småföretagen
och mindre andel program som ska ”tvinga” ihop företagare och forskare under hårt
reglerade former.
Men! Universitetens och högskolornas förmåga att samarbeta med samhälle och näringsliv
ska utvärderas och ligga till grund för hur mycket pengar man får.
50 Miljarder till forskning och utbildning
Linköping 5 november
Så får vi det att funka!
En offentlig förvaltning med mindre egna pengar bland
myndigheter och forskningsråd men mer kunskaper om hur ett
starkt innovationsklimat kan skapas och med mer fokus på
infrastruktur för innovation.
50 Miljarder till forskning och utbildning
Linköping 5 november
Ett starkt innovationsklimat?
Det saknas en bredare analys av vad som skapar ett starkt innovationsklimat.
• Utbyggda gods- och persontransporter
• Bättre tillgång till riskkapital
• Ökade satsningar på utbildning
• Skatteklimat som gynnar risktagande och entreprenörskap
• Avreglerade marknader, jmfr, flyg, tele och apotek.
• Fler…!
50 Miljarder till forskning och utbildning
Linköping 5 november
Vad har vi på Företagarna gjort?
• Investeraravdrag
• Ökade satsningar på inkubatorer – 30 milj. mer/år
• Fokus på att utveckla Science Parks tillsammans med vårt
branschförbund SISP.
50 Miljarder till forskning och utbildning
Linköping 5 november
Tack!
Lars Ilmoni
[email protected]
Tel. 070-781 17 39
50 Miljarder till forskning och utbildning

similar documents