Pääotsikko Arial Bold 48 pt - Matskut

Report
ORIENTAATIO
AVOIMEN YLIOPISTON
OPINTOIHIN
Syksy 2014
Avoin yliopisto
1
ORIENTAATION SISÄLTÖ
• Tutustut toisiin opiskelijoihin
• Tutustut yliopisto-opintoihin,
opiskelukäytöntöihin ja
alkavaan opinto-ohjelmaan
• Tiedät millaista tukea
opiskeluun on tarjolla ja
keneen voit ottaa yhteyttä
• Opit, mikä on tärkeää filosofian
ja elämänkatsomustiedon
opiskelussa.
@HYAvoin
Avoin yliopisto
2
TUTUSTUTAAN
•Kuka olen?
•Miksi aloitan opinnot?
•Millaisia tavoitteita ja toiveita minulla on
opinnoissa?
MIKSI OPISKELLA
AVOIMESSA
YLIOPISTOSSA?
Mahdollisuus
• Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun
• Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen
• Lisätä yleissivistystä
• Hankkia omaan ammattialaan liittyvää teoreettista tietoa
• Valmistautua yliopiston pääsykokeisiin
• Harrastaa ja oppia
Avoin yliopisto
4
MILLAISTA ON OPISKELLA
AVOIMESSA
YLIOPISTOSSA?
Erilaisia opiskelumuotoja:
• Lähiopetus: luentoja, ryhmätyöskentelyä, kirjatenttejä, kirjallisia tehtäviä,
usein verkko-oppimisympäristö Moodle käytössä (esim. luentomateriaalit
usein Moodlessa)
• Verkko-opetus: opiskelu tapahtuu kokonaan kotikoneen äärellä verkossa,
oppimistehtäviä, verkkokeskusteluja, verkkotenttejä...
• Kirjatentit: joitakin opintojaksoja voi suorittaa pelkästään tenttimällä
• Verkkotentit: kurssi (luennot, kirjallisuus) tentitään kotikoneella
määrättynä aikana,
• Kotitentit: pidempi vastausaika ja laajempia soveltavia tehtäviä
Ks. opinto-ohjelma
Avoin yliopisto
5
FILOSOFIAN
PERUSOPINNOT
•
•
•
•
•
Johdatus tieto-oppiin Fte140 (3 op) - A403089
Johdatus kielifilosofiaan Fte120 (3 op) - A405352
Johdatus tieteenfilosofiaan Fte160/Kf160 (3 op) - A403091
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan (6 op) - A710130
Johdatus logiikkaan Fte170 (5 op) - A403092
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON
PERUSOPINNOT
• Uskontotieteen perusteet USH111, verkko-opinnot (4 op) A404404
• Johdatus tieto-oppiin Fte140 (3 op) - A403089
• Elämänkatsomustieto: antropologian johdantokurssi (5 op) A758647
• Johdatus tieteenfilosofiaan Fte160/Kf160 (3 op) - A403091
• Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan (6 op) A710130
• Elämänkatsomustiedon didaktiikan perusosa (4 op)
OPISKELUN KIVIJALAT
• Motivaatio
• mitä haluan?
• mikä kiinnostaa?
• omat tavoitteet
• Lukutaito
• laajoja kirjallisuuskuulusteluja
• itsenäistä työskentelyä
• Kirjoittamistaito
• Suunnitelmallisuus
• kokonaissuunnitelma
• ajankäyttö
• tenttivastaukset
• esseet ja referaatit
• luentomuistiinpanot
• Kielitaito
• vieraskielinen tenttikirjallisuus
OPISKELUN KIVIJALAT
• Tiedonhakutaidot
• opiskeluun kuuluu olennaisena
• osana tiedonhaku sekä kirjaston ja
• verkkomateriaalien hyödyntäminen
• apua ja tukea:
• Helsingin yliopiston kirjaston järjestämät
tiedonhankinnan kurssit
• opintojen ohjaus ja tuutorit
• Yliopisto-opintojen ja avoimen
yliopiston käytäntöjen tuntemus
• neuvoa ja tukea:
• verkkopalvelu
• asiakaspalvelu
• opinto-opas
OPISKELUN KIVIJALAT
MITKÄ NÄISTÄ KOET SUURIMMIKSI
HAASTEIKSI?
• Motivaatio
• Suunnitelmallisuus
• Lukutaito
• Kirjoittamistaito
• Kielitaito
• Tiedonhakutaidot
• Yliopisto-opintojen ja avoimen käytäntöjen tuntemus
FILOSOFIAN JA
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON
OPINTOPIIRIT
• Filosofian opintoihin orientointi (0 op)
• Johdatus filosofiaan ja sen historiaan Fte110/Kf125 (5 op) A405351
• Yliopisto-opiskelun taidot I (0 op)
• Tiedonhaku ja kirjaston käyttö (0 op)
• Yliopisto-opiskelun taidot II (0 op)
OPISKELUTAITOIHIN
LIITTYVÄT KURSSIT
• Verkko-oppimisympäristö
Moodle tutuksi
ke 17.9.2014 klo 16.45-19.30
• Oivaltava lukeminen
to 18.9.2014 ja ma 22.9.2014
klo 17.00-19.30
• Tenttimisen ABC
ke 22.10.2014 klo 17.00 – 19.30
• Tavoitteena tutkinto
to 13.11.2014 klo 17.00-18.30
verkossa
• Taitava kirjoittaja – verkkokurssi
• Vinkkejä esseen kirjoittamiseen Verkkokurssi ajalla 13.10.ti 23.9.2014 klo 17.00-19.30
7.12.2014
• Tiedonhankinnan kurssit
13.10. ja 11.11. klo 17.15-18.45
Avoin yliopisto
12
KAIKILLE AVOIMET MAKSUTTOMAT
OPISKELUTAITOILLAT VERKOSSA
Verkkoluennot iltaisin klo 17.30 – 19.00
• Tieteellisten tekstien lukeminen to 25.9.
• Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka ke 1.10.
• Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö to 9.10
• Kirjalliset tehtävät tutuiksi ti 21.10.
• Kun Google ei riitä to 30.10.
• Vinkkejä oikeustieteellisen tentteihin to 6.11.
• https://snellman-instituutti.onedu.fi/zine/4/cover
ENNEN OPINTOJA
• Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa:
luentojen ajat ja paikat sekä suoritustavat vaihtelevat eri opintojaksoissa
• Tee opiskelusuunnitelma, merkitse luennot, tentit yms. kalenteriin
• Varaa aikaa säännölliseen itsenäiseen työskentelyyn
• Hae kirjat ajoissa, hyödynnä Helsingin yliopiston kirjastoa
KESKEISET KÄSITTEET
Opintopiste (op)
• Laskennallinen n. 27 tunnin opiskelutyömäärä
Opintojakso (kurssi)
• Asiakokonaisuus, muodostuu usein osista
• Luennot tentteineen ja/tai ryhmätyöskentelyä ja/tai
• kirjatentti
Opintokokonaisuus
• Muodostuu opintojaksoista
• Perusopinnot 25 op
• Aineopinnot 35-41 op
Avoin yliopisto
15
AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT
VS. TUTKINTORAKENNE (ESIM.)
Syventävät/pääaine opinnot
• Sisältöopinnot
• Pro Gradu-tutkielma
ja seminaari
• Harjoittelu
Sivuaineopinnot
ja/tai
vapaasti
valittavat opinnot
Maisterin tutkinto 120 op
Yleisopinnot
• Kieliopinnot
• TVT-opinnot
• Muita
tiedekuntakohtaisia
Perusopinnot
25 op
Aineopinnot
• Avoimessa
sivuaineen
mukaiset n.
35 - 41 op
• yleensä
tutkinnoss
a 55 op
Kandidaatin tutkinto 180 op
Avoin yliopisto
Sivuaineopintoj
a
16
VERKKOPALVELU
WWW.HELSINKI.FI/AVOIN
• Opinto-ohjelmat
Mahdolliset muutokset päivitetään verkkopalveluun
• Opintoihin ilmoittautuminen
• Opintoneuvontaa
• Oppiaineiden esittelyt
• Opintojen aikana:
• Verkkosivuilla linkki Omille sivuille – vaatii rekisteröitymisen
mm. tenttiin ilmoittautuminen, linkit Moodle-oppimisympäristöön
• Verkkosivuilla linkki yliopiston intraan, Flammaan –
kirjaudutaan yliopiston AD-luvalla
Avoin yliopisto
17
TARVITSET KAKSI
KÄYTTÄJÄTUNNUSTA
1. Avoimen yliopiston verkkopalvelun käyttäjätunnus luodaan
itse
• Ilmoittautuminen opintoihin
• Ilmoittautuminen tentteihin
• Omat sivut -palvelun, jossa mm. Moodle-oppimisympäristöjen wwwosoitteet sekä kurssiavaimet.
2. Helsingin yliopiston käyttäjätunnus (AD-lupa), myönnetään
ilmoittautuneille – aktivointi pankkitunnuksilla
•
•
•
•
Flamma-intranet
Verkko-oppimisympäristö Moodle
WebOodi - opiskelijarekisteri
Kirjaston e-aineistot
Avoin yliopisto
18
OPISKELIJANEUVONTA
Yleinen opiskelijaneuvonta
• Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, 1. krs
puh. 02941 22244, [email protected]
• Auki arkipäivisin, tarkista aukioloajat verkosta
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm
Avoin yliopisto
19
OPISKELIJANEUVONTA
•
•
•
•
•
Yleisneuvonta
Tietoa opetustarjonnasta
Opinto-oppaita
Opintosuoritusotteet
Tietokoneita, kopiokone ja
tulostin opiskelijoiden käytössä
(kopiokortteja voi ostaa
Unigrafiasta, Vuorikatu 3.)
Avoin yliopisto
20
OPINTOSIHTEERIT
• Vastaavat opetuksen käytännön järjestelyjen sujumisesta
• Rekisteröivät suoritukset Helsingin yliopiston opintorekisteriin
• Antavat tietoa opintokokonaisuuden arvosanan määräytymisestä ja
korvaavuuksista
• Tekevät pyynnöstä todistuksen suoritetusta opintokokonaisuudesta
• Yhteystiedot ovat verkkopalvelussa
KOULUTUSSUUNNITTELIJA
• Jokaisella oppiaineella on oma
• Oppiaineesi suunnittelijaan voit olla
koulutussuunnittelija
yhteydessä mm. seuraavissa
• Opinto-ohjelmien suunnittelu (myös kysymyksissä:
• oppiaineeseen liittyvät kysymykset
yhteistyöoppi• tutkintovaatimuksiin,
laitoksille)
suoritustapoihin ja korvaavuuksiin
• Pitävät yhteyttä tiedekuntiin,
liittyvät asiat
laitoksiin ja opettajiin
• keskeytyneen
• Opetuksen kehittäminen ja arviointi
opintokokonaisuuden
täydentäminen
• palautteet
OPETTAJAT
Avoimen yliopiston lehtorit
• Yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät opinto-ohjelmasta
• Lehtoriin voit ottaa yhteyttä esim. keskustellaksesi oppiaineen
sisällöllisistä kysymyksistä
• Lehtorilta voit pyytää palautetta tentistä tai esseestä
Tuntiopettajat
• Tavattavissa opetuksen yhteydessä
Joissakin aineissa on tutoreita, jotka antavat oppiaineen opiskeluun
liittyvää ohjausta
Avoin yliopisto
23
OPINTOJEN OHJAUS
• Tietoa avoimessa yliopistossa opiskelusta, oppiaineista ja eri
opetusmuodoista
• Tukea oman opintosuunnitelman tekoon, erityisesti
tutkintotavoitteisessa opiskelussa
• Opiskelutaitoja koskevaa neuvontaa
• Oppimisvaikeuksia koskevat asiat
• Puh. 02941 28321, [email protected]
• Puhelinneuvonta ma – ti klo 10-13, ke klo 13-16
• Voit varata ajan myös henkilökohtaiseen tapaamiseen tai
etäohjaukseen verkossa
Avoin yliopisto
24
JÄRJESTELYT ERITYISTÄ
TUKEA TARVITSEVILLE
• Jos vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden vuoksi tarvitset
erityisjärjestelyjä eri opiskelutilanteissa sekä tietoja käytettävissä olevista
palveluista, ota yhteyttä oppiaineesi koulutussuunnittelijaan
• Tenttimiseen liittyvissä erityisjärjestelyissä ota yhteyttä tenttipalveluun.
Tentissä vastaamiseen on mahdollista saada lisäaikaa. Tämä vaatii
lääkärintodistuksen esittämisen. Tarkempia ohjeita voit kysyä
tenttipalvelusta.
• Oppimisvaikeuksiin ja esimerkiksi lukihäiriöön liittyvissä kysymyksissä
voit pyytää apua erityispedagogiikan tuutorilta, johon saat yhteyden
opintojen ohjauksen kautta.
OPISKELUN TUEKSI
WWW.HELSINKI.FI/AVOIN
Opiskelutaitoihin liittyvää materiaalia:
http://www.avoin.helsinki.fi/opiskeluntaito/index.htm
• Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS
• Oivaltava lukeminen
• Kirjallinen ilmaisu
• Oman kielitaidon arviointi
• Opiskelua tukevia materiaaleja
• Tallenteita esim. opiskelumotivaatiosta
Avoin yliopisto
26
Avoin yliopisto
27
FLAMMA OPISKELIJALLE
KANAVA
• Kirjaudu Avoimen yliopiston intraan eli Flammaan Helsingin yliopiston
käyttäjätunnuksella (AD-lupa)
• Opintojen aikana tarvittavaa tietoa käytännön asioista mm. opetuspaikat
sekä opintosuorituksia, tenttejä, opintosuoritusotetta ja muita todistuksia
koskevat ohjeet
• Myös Avoimen yliopiston opiskelijat näkevät Flamman Opintoniikkunasta, omat ilmoittautumisensa, opinto-oikeutensa ja
suoritustietonsa sekä syksystä 2014 lähtien myös kalenterin.
TENTTIKÄYTÄNNÖT
• Tentteihin ilmoittautuminen
• Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan viim. 10 vrk ennen tenttiä
verkkopalvelun Omat sivut –osiossa (muistathan perua
ilmoittautumisen, jos et pääsekään osallistumaan tenttiin)
• Täytä tentti-ilmoittautumislomake huolellisesti
• Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei voida huomioida
• Kirjatenteissä ei ole osasuoritusmahdollisuutta
• Tenttimahdollisuuksia useita (2-3), paras tulos jää voimaan
• Tenttien arviointi 0-5 tai hyväksytty/hylätty
TENTTIKÄYTÄNNÖT
• Tenttipaikat
• selvitä tenttipaikka ajoissa verkkopalvelusta:
http://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/tenttipaikat.asp
• Tenttitilaisuus
• tentit yleensä arki-iltoina tai lauantaiaamuna
• katso tenttitilaisuuden aika opinto-ohjelmasta
• henkilöllisyystodistus mukaan
• nimi ja henkilötunnus joka paperiin
• tentinvalvojat jakavat kysymykset ja vastauspaperit ja antavat ohjeita
TENTTIKÄYTÄNNÖT
• Verkkotentti
• Verkkotentti / kotitentti omalla koneella
• Valmistaudu myös verkkotenttiin huolellisesti
• Ohjeet verkko-oppimisympäristö Moodlessa
• Jos verkko-opinnoissa lähitentti:
• Lähitentissä valitse tenttipaikka (Helsinki, Jyväskylä, Joensuu, Lahti,
Lappeenranta, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa ja Oulu). Viimeinen
uusintatentti yleensä Helsingissä.
TENTTIKÄYTÄNNÖT
• Lisätietoja ja ohjeita tenteistä Flammassa
• Tenttipalvelu, puh. (09) 191 28322
• Erityisjärjestelyt tentissä (esim. esteetön tenttitila) : ota yhteys
tenttipalveluun
• Tenttivilppi ja plagiointi:
• http://www.avoin.helsinki.fi/opiskeluntaito/tehtavat.htm#plagiointi
OPINTOSUORITUKSET
• Rekisteröidään Helsingin yliopiston opintorekisteriin (WebOodi)
• Ne voi tarkistaa Flammasta Opintoni -ikkunasta (tai WebOodista) ADluvalla
• Osasuoritukset kirjataan yleensä Moodle-verkko-oppimisympärsitöön
• Tenttitulosten saamiseen menee noin 4-6 viikkoa
• Virallinen opintosuoritusote: saat pyynnöstä yhden maksuttoman otteen
lukukaudessa, ylimääräisistä otteista maksu on 4€:
http://www.helsinki.fi/neuvonta/opintosuoritusote.htm
• Epävirallisen opintosuoritusotteen saat tulostettua itse WebOodista:
http://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/weboodi.htm
OPINTOSUORITUKSET
• Opintokokonaisuuksien (perus- tai aineopinnot) suorittamisesta tehdään
opintorekisteriin kokonaismerkintä. Tällöin kokonaisuuteen kuuluvat
opintojaksot sidotaan yhteen ja niille lasketaan kokonaisarvosana.
• Kun olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot pyydä
kokonaismerkintä lomakkeella:
• https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/opintokokonaisuuskoonti.htm
AIEMPIEN OPINTOJEN
HYVÄKSILUKU JA KORVAAVUUS
• Aiemmilla suorituksilla voi olla mahdollisuus saada korvaavuus
opintojaksosta joko kokonaan tai osittain
• Korvaavuutta haetaan lomakkeella, liitteeksi opintosuoritusote:
• https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/korvaavuushakemus.pdf
• Opintosihteeri toimittaa päätöksen mahdollisesta korvaavuudesta
opiskelijalle
OPISKELUN TAIDOT:
LUKEMINEN
• Tekstin avaamista, ymmärtämistä, tulkintaa, arviointia
• Olennainen osa yliopisto-opiskelua
• Tärkeää hahmottaa ja omaksua kokonaisuuksia ja keskeisiä
asioita, löytää asioiden välisiä suhteita
• Osa oppimisprosessia on omaksua ao. tieteenalalle
ominainen kieli ja käsitteistö
• Tavoitteena informaatiolukutaidon kehittäminen, kyky
hankkia, arvioida ja käyttää tietoa
HELSINGIN YLIOPISTON
KIRJASTO
• Aloita tenttikirjojen etsiminen ajoissa !
• Kirjastokortin saa heti kuvallista henkilökorttia
vastaan
• Helsingin yliopiston kirjaston palvelut
http://www.helsinki.fi/kirjasto/
• Pikahaulla pääsivulla voit etsiä aineistoja
HELKA:sta tai artikkeleita HELDA:sta sekä rajata
hakua vain e-aineistoihin http://helsinki.fi/helka
• E-kirjaopas:
http://libraryguides.helsinki.fi/ekirjaopas
Avoin yliopisto
39
TENTTIIN VALMISTAUTUMINEN
JA LUKEMISEN ERI VAIHEET
Valmistaudu tenttiin ajoissa!
Lukemisen vaiheet:
1. Virittäydy, selaa ja silmäile
2. Lue, pohdi ja käsittele
3. Kertaus ja tarkennus
VASTAAMINEN TENTISSÄ
• Lue ensin huolellisesti läpi kaikki tenttikysymykset
• Suunnittele ajankäyttö - paljonko aikaa käytettävissä kuhunkin
vastaukseen
• Kannattaa edetä helpommasta kysymyksestä vaikeampaan
• Hahmota ensin ”suttupaperille” ns. vastausrunko ydinkohtineen
• Lue lopuksi vastauksesi
• Hyvä tenttivastaus
• vastaa siihen, mitä on kysytty
• keskittyy olennaiseen, ei asiavirheitä
• etenee loogisesti: selkeä aloitus, käsittelyosa ja lopetus
• osoittaa, että olet lukenut ja ymmärtänyt tenttikirjan
ESSEE
• Essee on kirjoitelma tai tutkielma rajatusta aiheesta:
• kirjoitetaan lähteiden pohjalta
• sisältää tutkimusongelman
• sisältää omaa pohdintaa
• pituus voi vaihdella
• Esseessä edellytetään
• omaa ajattelua
• lähdeteosten teorian, käsitteiden ja väitteiden kuvaamista,
analysoimista ja tulkintaa
• lähdemateriaalin vertailua
• sovellusten ja käytännön esimerkkien esittämistä ja pohtimista
OPISKELUTAITOIHIN VINKKEJÄ
TALLENTEISTA
• Opiskelumotivaatio:
http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/opiskelutaitoilta.ht
m
• Oppimisvaikeudet:
http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/oppimisvaikeudet.
htm
• Tenttijännitys:
http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/tenttijannitys.htm
VERKKOMATERIAALEJA
OPISKELUN TUEKSI
Opiskelun taito –sivut:
http://www.avoin.helsinki.fi/opiskeluntaito/index.htm
Antoisampaan opiskeluun –opas:
http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/antoisampaan_opiskeluu
n_2012.pdf
Kielijelppi: http://www.kielijelppi.fi/kirjoitusviestinta
HELSINGIN YLIOPISTON
KIRJASTO
Helsingin yliopiston pääkirjasto
Kaisa-talossa, Fabianinkatu 30
ma-pe 9-20, la 10-16, su suljettu
Tieteenalakohtaiset kampuskirjastot:
• Keskustakampuksen kirjasto
• Meilahden kampuskirjasto Terkko
• Kumpulan kampuskirjasto
• Viikin kampuskirjasto
Tiedonhankinnan peruskurssit ovat
kaikille avoimia
Avoin yliopisto
Frank-monihaku hakee kaikista
kirjastoista !
http://monihaku.kirjastot.fi/fi/
45
AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ
• Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea
tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon
• http://www.avoin.helsinki.fi/opiskelijaksi/vayla.htm
• Hakuajat, valintaperusteet ja väylän kautta valittavien opiskelijoiden
määrä vaihtelevat tiedekunnittain.
• Väylän kautta opiskelijat valitaan yleensä ilman pääsykoetta
(poikkeuksena käyttäytymistieteellinen tiedekunta)
• Tarkasta väylähaun ohjeet aina tiedekunnan sivuilta!
FILOSOFIAN JA
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPISKELU
47
www.helsinki.fi/avoin
MITÄ ON FILOSOFIA?
•Filosofiaa on perinteisesti opetettu Helsingin yliopistossa kahdessa
tiedekunnassa: humanistisessa ja valtiotieteellisessä.
•Valtiotieteellisessä tiedekunnassa oppiaine on käytännöllinen filosofia.
Humanistisessa tiedekunnassa taas opiskellaan kahta filosofiaoppiainetta: teoreettista filosofiaa ja filosofiaa ruotsiksi (läroämnet filosofi),
jossa eroa teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan ei tehdä.
•Teoreettinen filosofia kattaa filosofian historian, logiikan, tieto-opin ja
systemaattisen filosofian. Käytännöllinen filosofian käsittää moraali- ja
yhteiskuntafilosofian.
•Lähde: www.helsinki.fi/filosofia
48
MITÄ ON ELÄMÄNKATSOMUSTIETO?
•Helsingin yliopistossa elämänkatsomustieto on monitieteinen
opintokokonaisuus, joka koostuu
•käytännöllisen ja teoreettisen filosofian,
•kasvatustieteen,
•uskontotieteen sekä
•kulttuuri- ja sosiaaliantropologian opinnoista.
•Elämänkatsomustieto on oppiaine, jota opetetaan uskonnon sijasta
uskontokuntiin kuulumattomille peruskoulussa ja lukiossa.
Elämänkatsomustiedon perus- ja aineopinnot on suunniteltu luokan- ja
aineenopettajiksi aikoville, mutta ne sopivat kaikille yleissivistävinä
opintoina.
49
FILOSOFIAN
PERUSOPINNOT
•
•
•
•
•
•
•
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan Fte110/Kf125 (5 op)
Johdatus etiikkaan Kf131 (3 op)
Johdatus tieto-oppiin Fte140 (3 op)
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan Kf132 (3 op)
Johdatus tieteenfilosofiaan Fte160/Kf160 (3 op)
Johdatus logiikkaan Fte170 (5 op)
Johdatus kielifilosofiaan Fte120 (3 op)
50
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON
PERUSOPINTOJA
Uskontotieteen perusteet USH111, verkko-opinnot (4 op)
Uskontotieteen perusteet USH111, verkko-opinnot (4 op)
Johdatus etiikkaan Kf131 (3 op)
Johdatus tieto-oppiin Fte140 (3 op)
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan Kf132 (3 op)
Johdatus tieteenfilosofiaan Fte160/Kf160 (3 op)
Elämänkatsomustieto: antropologian perusteet (5 op)
Filosofian metodiopinnot Kf281 (1 op)
51
TUKEA OPINTOIHIN
•
•
•
•
Filosofian opintoihin orientointi (0 op)
Yliopisto-opiskelun taidot I (0 op)
Tiedonhaku ja kirjaston käyttö (0 op)
Yliopisto-opiskelun taidot II (0 op)
52
FILOSOFIN TYÖTAPA: P-E-A
• PROBLEMATISOINTI: Kyseenalaistaminen, ilmeisen näkeminen
ongelmallisena
• EKSPLIKOINTI: Selventäminen, esim. käsitteen määrittely
• ARGUMENTOINTI: Väitteiden esittäminen ja niiden perusteleminen
53
HYÖDYLLISTÄ VERKOSSA
• http://www.helsinki.fi/kirjasto/
• www.helsinki.fi/helka
• www.helmet.fi
• www.helsinki.fi/filosofia
• www.filosofia.fi
• www.feto.fi
54
FILOSOFIAN OPISKELU
• Filosofian opinnot perehdyttävät inhimilliseen ajatteluun ja
sitä koskevaan tietoon.
• Opinnot tähtäävät systemaattisiin tietoihin filosofiasta
itsenäisenä tieteenalana sekä harjaannuttavat filosofiseen
analyysiin ja argumentaatioon.
• Lisäksi opinnoissa perehdytään systemaattisen filosofian
peruskäsitteiden ja filosofian eri osa-alueiden tärkeimpiin
käsityksiin ja ajatussuuntiin sekä niiden historiaan.
POHDI: Millä kohtaa olet asteikolla 1 (aloittelija) – 10
(täysivaltainen filosofian asiantuntija)?
55
TERVETULOA
OPISKELEMAAN
AVOIMEEN
YLIOPISTOON!

similar documents