**I H*C QU*C GIA HÀ N*I

Report
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
NĂNG LỰC VÀ THẨM QUYỀN THỰC HIỆN KIỂM
ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
CỦA
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
GIỚI THIỆU CHUNG (1/2)
• Tên trung tâm: Trung tâm Kiểm định chất
lượng giáo dục - ĐHQGHN (VNU-CEA).
• Thành lập tháng 9/2013 theo Quyết định số
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
• Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Giám đốc
Trung tâm tháng 12/2013
• Cấp phép hoạt động tháng 11/2014 theo Quyết
định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
2
GIỚI THIỆU CHUNG (2/2)
 Đơn vị sự nghiệp công lập;
 Có tư cách pháp nhân;
 Có tài khoản và con dấu riêng
KINH NGHIỆM VÀ NGUỒN LỰC
 Có kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai
KĐCLGD trong nước và quốc tế tại ĐHQGHN,
nhất là từ 2005
 Nhân lực Kiểm định viên và đánh giá viên
– Đã có thẻ: 55 người trong cả nước (trong đó có 9 KĐV
đặc cách và 29 người ĐHQGHN đào tạo);
– ĐHQGHN đã tổ chức 05 khóa đào tạo: tổng số học
viên 05 khóa tham gia học là 203; đã cấp chứng chỉ là
105 người (phân bố vùng miền: Bắc: 60%, Miền Trung
30%; miền nam 10 các lĩnh vực: Kinh tế; Giáo dục; Y
học, Công an, Quốc phòng; ...)
4
Thẩm quyền của Trung tâm: thẩm
định báo cáo TĐG
 Mục đích nhằm xác định xem báo báo tự đánh giá
đủ điều kiện để triển khai ĐGN hay chưa.
 Nội dung thẩm định: sự phù hợp với các tiêu chí,
sự phù hợp với minh chứng, các căn cứ pháp lý
 Người thẩm định: chuyên gia về báo cáo tự đánh
giá, chuyên gia đánh giá ngoài, chuyên gia văn
bản học, pháp lý
 Kinh phí: theo hợp đồng kinh tế giữa đơn vị và
TT KĐCLGD
5
Thẩm quyền của Trung tâm: Tổ
chức ĐGN
 Giám đốc TT KĐCLGD quyết định thành lập
đoàn
 Các trường có quyền có ý kiến về thành viên nào
đó nếu có xung đột lợi ích, nhưng không có quyền
đề xuất người thay cụ thể
 Số lượng 5-7 người tuỳ theo quy mô đơn vị được
đánh giá (trưởng đoàn, thư ký, uỷ viên thường
trực và các thành viên)
 Kinh phí: theo hợp đồng kinh tế giữa đơn vị và
TT KĐCLGD
6
Thẩm quyền của Trung tâm: thẩm
định và công nhận kết quả
KĐCLGD
 Hội đồng KĐCLGD của Trung tâm gồm 17 người sẽ
thẩm định 3 hồ sơ: báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh
giá ngoài, các minh chức của 2 báo cáo
 Bỏ phiếu kín cho kết quả thẩm định
 Giám đốc Trung tâm KĐCLGD ký Giấy Chứng nhận
KĐCLGD cho đơn vị/chương trình sau khi công khai
trên mạng và lấy ý kiến của đơn vi theo quy định
 Kinh phí: theo hợp đồng kinh tế giữa đơn vị và TT
KĐCLGD
7
Thông tin liên hệ
• Địa chỉ: Tầng 6, C1T (tòa nhà TT Thông tin thư
viện ĐHQGHN), 144 Xuân Thủy, Hà Nội.
• Điện thoại: 04-62959474
• Trang web: http://cea.vnu.edu.vn
• Giám đốc TT: Nguyễn Quý Thanh
(0912488694)
• Phó Giám đốc: Tạ Thị Thu Hiền (0912864234)
8
9
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

similar documents