QU*N TR* TÀI CHÍNH DOANH NGHI*P CORPORATE FINANCIAL

Report
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
CORPORATE FINANCIAL MANAGEMENT
Mã số: TCNH-07
•
MỤC TIÊU CỦA KHOÁ HỌC/AIMS
•
MỤC TIÊU CỤ THỂ/SPECIFIC OBJECTIVES

Khoá học nhằm trang bị những kỹ năng thực
tiễn chuyên sâu về quản trị tài chính doanh
nghiệp, bao gồm các vấn đề về đánh giá dự án
đầu tư, phân tích các quyết định tài trợ, tái cơ
cấu tài chính và định giá doanh nghiệp

Khoá học nhằm trang bị những kỹ năng thực tiễn
chuyên sâu về:

Sử dụng các kỹ thuật tài chính trong đánh giá các
dự án đầu tư

Sử dụng các kỹ thuật tài chính trong phân tích các
quyết định tài trợ

Hoạt động tài chính trong lựa chọn các chính sách
cổ tức

Định giá doanh nghiệp

Khoá học cung cấp những thông tin về những
kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị tài chính
các doanh nghiệp ở Việt nam và trên thế giới
với các chuyên gia tài chính hàng đầu tại Việt
nam.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN/PARTICIPANTS

Các nhà quản lý trong các doanh nghiệp, cán bộ
đang làm việc trong các công ty chứng khoán,
công ty tài chính hoặc các Ngân hàng thương
mại, những người làm kế toán tại các doanh
nghiệp.
1
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP(tiếp theo)
CORPORATE FINANCIAL MANAGEMENT (cont’)
Mã số: TCNH-07
•
NỘI DUNG CỦA KHOÁ HỌC/CONTENT

Chuyên đề 1 Phân tích dự án đầu tư

Chi phí của vốn

Các phương pháp ra quyết định trong phân tích dự án

Phân tích dòng tiền của dự án

Phân tích rủi ro của dự án

Xử lý lạm phát khi phân tích dự án

Chuyên đề 2 Các quyết định tài trợ

Cơ cấu tài trợ tối ưu

Hỗn hợp tài trợ và các lựa chọn

Chuyên đề 3: Chính sách cổ tức

Các quan điểm về chính sách cổ tức

Thực hành thiết lập chính sách cổ tức

Những phương pháp trả tiền cho cổ đông

Chuyên đề 4 Định giá doanh nghiệp

Các nguyên lý và thực hành định giá

Các công cụ và kỹ thuật làm tăng giá trị

Mua bán và thâu tóm doanh nghiệp

THỜI GIAN HỌC/TIME: 10 buổi (Lịch học cụ
thể tuỳ theo nhu cầu của đối tác và sự thoả thuận
giữa hai bên)

HỌC PHÍ/FEES: 3.500.000 đ/học viên

CHỨNG CHỈ/CERTIFICATE: Chứng chỉ khoá học
“QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP” do Trường
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà nội cấp
2

similar documents