salem2

Report
‫به نام خداوند جان وخرد‬
‫هدف کلی ‪:‬ارتقاء سطح آگاهی کارشناسان برنامه های سالمت نوزادان‬
‫معاونت های درمان وماماهای مسئول زایشگاههای بیمارستانهای کشور‬
‫اهداف رفتاری ‪:‬‬
‫انتظار می رود فراگیران محترم‬
‫‪ -1‬فرایندهای موجود پس اززایمان را بیان کنند‪.‬‬
‫‪ -2‬فعالیت های اجرایی هر فرایند را لیست کنند ‪.‬‬
‫‪ -3‬جدول اجرایی هر فرایند را شرح دهند ‪.‬‬
‫فرایند های پس از زامیان‬
‫‪ ‬تزریق ویتامین ‪k‬‬
‫‪‬اندازه گیری معیارهای رشد نوزاد‬
‫‪‬ایمن سازی نوزاد‬
‫‪‬لباس پوشاندن نوزاد‬
‫‪‬ارزیابی نوزاد ( عالئم حیاتی‪ ،‬رنگ پوست و کنترل دفع ادرارو‬
‫مکونیوم نوزاد(‬
‫‪‬ارزیابی نوزاد درطی دوره گذر‬
‫‪‬انتقال نوزاد از اتاق پس از زایمان به بخش هم اتاقی مادر ونوزاد‬
‫موضوع ‪:‬فرایند های پس از زامیان‬
‫گروه هدف ‪ :‬کارشناسان درمان و ماماها‬
‫منبع ‪ :‬بسته خدمتی نوزاد سامل‬
‫اهداف رفتاری‬
‫حیطه‬
‫فنون آموزش‬
‫وسایل کمک‬
‫آموزشی‬
‫زمان‬
‫فرایندهای موجود در پس اززایمان را بیان کنند‬
‫شناختی‬
‫سخنرانی –پرسش‬
‫وپاسخ‬
‫اسالید‬
‫‪ 20‬دقیقه‬
‫فعالیت های اجرایی هر فرایند را لیست کنند شناختی‬
‫سخنرانی –‬
‫پرسش وپاسخ‬
‫اسالید‬
‫‪ 20‬دقیقه‬
‫جدول اجرایی هر فرایند را شرح دهند شناختی‬
‫سخنرانی –‬
‫پرسش و پاسخ‬
‫اسالید‬
‫‪ 20‬دقیقه‬
‫فرآیند ‪ : 16‬تزریق ویتامنی ‪K1‬‬
‫‪ ‬ویتامین کا نقش بسیار مهمی در لخته شدن خون ( انعقاد خون ) دارد‪ .‬در‬
‫نوزادان تازه متولد سطح ویتامین ‪ k1‬پائین است‪ .‬به همین دلیل جهت‬
‫جلوگیری از خونریزی در نوزاد یک میلی گرم آمپول ویتامین ‪ k1‬در دو‬
‫ساعت اول تولد یک نوبت بصورت عضالنی تزریق می شود‪ .‬بدلیل‬
‫شیوع کمبود آنزیم ‪G6PD‬فقط تجویز ویتامین ‪ (k1‬فیتو نادیون ) توصیه‬
‫می شود‪.‬‬
‫فرایند مشاره ‪16‬‬
‫نام فرایند‬
‫عامل انجام‬
‫دهنده‬
‫زمان‬
‫انجام‬
‫محل انجام‬
‫تزریق ویتامبن ‪k‬‬
‫عامل مراقبت از نوزاد‬
‫پس از انتقال نوزاد به اتاق پس از زایمان و پس از‬
‫اولین تغذیه نوزاد با شیر مادر‬
‫اتاق پس از زایمان‬
‫فعالیت های جزئی فرایند‬
‫نتیجه فرایند‬
‫‪ -1‬شستن دستها‬
‫‪ -2‬بررس ی ویال ویتامین ‪ k1‬از‬
‫نظر دوز‪ ،‬رنگ و تاریخ انقضاء‬
‫‪-3‬آماده کردن سرنگ انسولین‬
‫برای تزریق‬
‫‪-4‬هواگیری سرنگ‬
‫‪-5‬تزریق ویتامین ‪ k1‬به صورت‬
‫داخل عضالنی در ‪3/1‬میانی‬
‫قدامی خارجی عضله ران چپ‬
‫تزریق ویتامین‬
‫‪ k1‬به روش‬
‫صحیح و استریل‬
‫‪ :‬اندازه گریی معیار های رشد نوزاد‬
‫‪ ‬وزن نوزاد سالم‪ ،‬بین ‪ 2500‬تا ‪ 4000‬گرم‪ ،‬قد آنها بین‬
‫‪ 46‬تا ‪ 54‬سا نتی متر و دور سر ‪ 33‬تا ‪ 37‬سانتی متر می‬
‫باشد‪ .‬در ابتدای تولد اندازهگیری وزن‪ ،‬قد و دورسر نوزاد‬
‫ضروری است‪.‬‬
‫فرایند‬
‫عامل‬
‫انجام‬
‫دهنده‬
‫محل‬
‫انجام‬
‫زمان‬
‫انجام‬
‫فرایند مشاره ‪17‬‬
‫فعالیت های اصلی فعالیتهای جزئی فرایند‬
‫فرایند‬
‫اندازه گیری معیارهای رشد نوزاد‬
‫عامل مراقبت از نوزاد‬
‫‪k‬بعد از تزریق ویتامین‬
‫اتاق پس از زایمان‬
‫اندازه گیری وزن‬
‫‪-1‬شستن دستها‬
‫‪ -2‬اطمینان از دقیق بودن‬
‫ترازو‬
‫‪-3‬اندازه گیری وزن به روش‬
‫استاندارد‬
‫اندازه گیری قد‬
‫‪ -1‬قرار دادن نوزاد روی‬
‫قدسنج نوزادی‬
‫‪-2‬اندازه گیری قد به روش‬
‫استاندارد‬
‫اندازه گیری دور سر‬
‫دور سر كودك را به روش‬
‫استاندارد اندازه بگیريد‬
‫ثبت وزن قد دور سر نوزاد‬
‫برونداد‬
‫نوزاد‬
‫وزن‪،‬قد‪،‬دور سر‬
‫اندازه گیری شده‬
‫وفرمهای ثبت‬
‫شده‬
‫اندازه گریی وزن و دور سر نوزاد‬
‫فرآیند ‪ :18‬امین سازی نوزاد‬
‫‪ ‬درطی حضور نوزاد در بيمارستان و ترجيحا در ‪ 24‬ساعت اول‬
‫عمر تزریق واکسن هپاتيت و تلقيح واکسن ب‪.‬ث‪.‬ژ انجام می‬
‫شود و خوراندن قطره فلج اطفال (پوليو ) در هنگام ترخیص‬
‫از بیمارستان صورت میگیرد‪ .‬موارد خاص و منع مصرف‬
‫محدودیتی برای تجویز واکسنها وجود داردکه در این موارد باید‬
‫مطابق دستورالعمل کشوری اقدام الزم صورت گیرد‪.‬‬
‫فرایند مشاره ‪18‬‬
‫نام فرایند‬
‫زمان‬
‫انجام‬
‫عامل انجام‬
‫دهنده‬
‫محل انجام‬
‫تجویز واکسن‬
‫عامل مراقبت از نوزاد‬
‫در ‪ 24‬ساعت اول پس از زایمان‬
‫اتاق پس از زایمان‬
‫عامل مراقبت از قبل از‬
‫نوزاد ترخیص‬
‫تزریق واکسن هپاتیت‬
‫در‪ 24‬اتاق پس از‬
‫عامل مراقبت از‬
‫ساعت زایمان ‪/‬بخش‬
‫نوزاد‬
‫اول پس از هم اتاقی مادر‬
‫زایمان ونوزاد‬
‫فعالیت اصلی‬
‫فعالیت های فرعی‬
‫‪-1‬شستن دستها‬
‫‪-2‬اطمینان از سالمت زنجیره‬
‫سرد‬
‫‪-3‬آماده کردن سرنگ انسولین‬
‫‪-4‬تزریق عضالنی واکسن در‬
‫‪ 3/1‬میانی قدامی خارجی ران‬
‫راست‬
‫نتیجه فرایند‬
‫نوزاد واکسن تزریق‬
‫شده‬
‫تزریق واکسن ب ث ‪-1‬بررس ی و آماده سازی ویال‬
‫واکسن ب‪.‬ث‪.‬ژ ‪ ،‬از نظر تاریخ‬
‫ژ‬
‫انقضاء‬
‫‪-2‬آماده کردن سرنگ انسولین‬
‫‪-3‬تزریق داخل جلدی واکسن در‬
‫محل عضله دلتوئید‬
‫نوزادی واکسن تزریق‬
‫شده‬
‫‪-1‬شستن دستها‬
‫‪ -2‬اطمینان از سالمت زنجیره‬
‫نوزادی که واکسن‬
‫دریافت نموده است‬
‫بخش هم خوراندن قطره‬
‫اتاقی مادر فلج اطفال‬
‫ونوزاد‬
‫سرد‬
‫‪-3‬بررس ی ویال واکسن پولیو‬
‫حنوه تزریق واکسن هپاتیت‬
‫حنوه تزریق ب ث ژ‬
‫خوراندن واکسن فلخ اطفال قبل از ترخیص‬
‫نکته‪ :‬الف) اگرتجویز واکسن درزمان ترک زایشگاه مقدور نشود‪ ،‬در هرفرصت تا روزس ی ام تولد قابل تجویزاست‪ .‬ولی بعد‬
‫آن تجویزپولیو نوبت صفرضرورتی ندارد‪.‬‬
‫ب) درصورت استفراغ در کمترازده دقیقه بعد خوراندن قطره‪ ،‬باید تجویزیک باردیگربصورت قبل تکرار شود‪.‬‬
‫فرآیند‪ :19‬لباس پوشاندن نوزاد‬
‫‪‬حفظ حرارت بدن نوزاد از اهمیت خاص ی برخوردار‬
‫است و با پوشاندن نوزاد از خطرات بعدی که بر اثر‬
‫کاهش دمای بدنش ممکن است رخ دهد ممانعت می‬
‫شود‪ .‬لباس نوزاد بهتر است از جنس نخ باشد شامل‬
‫زيرپوش‪ ،‬بلوز‪ ،‬پوشک‪ ،‬شلوار‪ ،‬کاله و پتوي ( برای‬
‫نپوشیدن دستکش نوزاد تاکید بسیار شده است)‪ .‬براي‬
‫نوزاد پوشش مناسب فصل استفاده نماييد‬
‫فرایند مشاره ‪19‬‬
‫فرایند‬
‫عامل‬
‫انجام‬
‫زمان انجام‬
‫مکان انجام‬
‫نحوه انجام‬
‫پوشاندن لباس نوزاد‬
‫عامل مراقبت از نوزاد‬
‫بعد از توزین نوزاد‬
‫اتاق پس از زایمان‬
‫‪ -1‬شستن دستها‬
‫‪ -2‬پوشاندن کاله نوزاد‬
‫‪ -3‬برای پوشاندن باالتنه یقه را‬
‫با دست گشاد کنید‪.‬‬
‫‪-4‬به آرامی یقه را وارد سر نوزاد‬
‫کنید‪ .‬به آرامی یقه را وارد سر‬
‫نوزاد کنید‪.‬‬
‫‪-5‬آستین را به دست خود‬
‫بکشید‬
‫‪-6‬لباس را داخل دستهای نوزاد‬
‫کنید‬
‫‪-7‬پوشک کردن نوزاد‬
‫نتیجه فرایند‬
‫نوزاد لباس‬
‫پوشیده‬
‫فرآیند مشاره ‪ :20‬ارزایبی نوزاد ( عالئم حیاتی‪ ،‬رنگ پوست و کنرتل دفع ادرار و مکونیوم‬
‫نوزاد)‬
‫‪‬عالئم حیاتی در نوزادان سالم نیز حائز اهمیت است‪.‬‬
‫این عالئم حیاتی در نوزادان سالم شامل ضربان قلب‪،‬‬
‫تعداد تنفس و درجه حرارت بدن نوزاد می باشد در اتاق‬
‫پس از زایمان بررس ی عالئم حیاتی نوزاد سالم هر ‪30‬‬
‫دقیقه انجام می شود‪.‬‬
‫فرایند مشاره‪21‬‬
‫فرایند‬
‫زمان انجام‬
‫عامل‬
‫انجام‬
‫مکان انجام‬
‫فرایند اصلی‬
‫اجزا‬
‫ارزیابی عالیم حیاتی‬
‫نوزاد‬
‫عامل مراقبت از نوزاد‬
‫هر نیم ساعت تا دو‬
‫ساعت بعد از تولد‬
‫اتاق پس از زایمان‬
‫‪ -1‬شستن دستها‬
‫‪-2‬آماده کردن ساعت ثانیه شمار‬
‫‪-3‬انتخاب رگ قابل لمس (براکیال)‬
‫‪-4‬شمارش ضربان به مدت ‪ 1‬دقیقه ( یا ‪6‬‬
‫ثانیه × ‪) 10‬‬
‫‪-5‬ثبت تعداد ضربان‬
‫نوزاد‬
‫ارزیابی شده‬
‫بررسی ضربان قلب‬
‫فعالیت های جزئی فرایند‬
‫برون داد‬
‫”‬
‫”‬
‫”‬
‫بررسی‬
‫تعداد تنفس‬
‫‪-1‬قرار دادن نوزاد در وضعیتی که قفسه سینه قابل‬
‫مشاهده باشد‬
‫‪-2‬شمارش تعداد تنفس با مشاهده قفسه سینه در یک‬
‫دقیقه‬
‫‪-3‬ثبت تعداد تنفس نوزاد‬
‫”‬
‫”‬
‫”‬
‫بررسی‬
‫دمای بدن‬
‫نوزاد‬
‫‪-1‬تمیز کردن دماسنج با آب و صابون‬
‫‪-2‬بررسی دمای بدن نوزاد از طریق زیر بغلی ( ‪ 4‬تا‬
‫‪ 5‬دقیقه)‬
‫‪-3‬ثبت دمای بدن نوزاد‬
‫نوزاد ارزیابی شده‬
‫بررسی‬
‫رنگ نوزاد‬
‫‪-1‬بررسی رنگ پوست نوزاد را در یک محیط با نور‬
‫مناسب‬
‫نوزاد ارزیابی شده‬
‫کنترل دفع‬
‫ادرار و‬
‫مکونیوم‬
‫نوزاد ارزیابی شده‬
‫فرآیند ‪ :21‬انتقال نوزاد از ااتق پس از زامیان به خبش هم ااتقی مادر ونوزاد‬
‫‪‬ایجاد امنیت برای نوزاد و مادر در انتقال آنان‬
‫به بخش از وظایف مهم و اساس ی بیمارستان‬
‫می باشد اکثر مادران نگران جدایی از‬
‫نوزادشان در طول مدت بستری می باشند و‬
‫همزمانی انتقال آنان باعث کاهش بروز‬
‫مشکالت امنیتی و نگرانی مادر می شود‪.‬‬
‫سزارین با بی حس ی اسپینال‬
‫انتقال نوزاد از اتاق پس از زایمان به اتاق مادر ونوزا‬
‫عامل مراقبت‬
‫عامل مراقبت نوزاد از بخش‬
‫نوزاد از بخش هم هم اتاقی‬
‫اتاقی‬
‫زایمان طبیعی‬
‫عامل‬
‫انجام‬
‫دهنده‬
‫فرایند‬
‫زمان‬
‫انجام‬
‫بعد از انجام فرآیندهای اتاق‬
‫پس از زایمان‬
‫بعد از انجام‬
‫فرآیندهای اتاق‬
‫پس از زایمان‬
‫مکان‬
‫انجام‬
‫نحوه‬
‫انجام‬
‫به اتاق مادر ونوزاد‬
‫از ریکاوری به اتاق مادر ‪-1‬ثبت و امضاء محل انجام و بررس ی‬
‫فرآیندها‬
‫ونوزاد‬
‫‪-2‬قرار دادن مادر روی تخت و یا صندلی‬
‫چرخدار‬
‫‪-3‬قرار دادن نوزاد در آغوش مادر در‬
‫صورت پایدار بودن وضعیت مادر‬
‫از ریکاوری به اتاق مادر ‪-1‬انتقال همزمان مادر و نوزاد در آرامش‬
‫و دقت کامل‬
‫ونوزاد‬
‫‪-2‬تحویل مادر و نوزاد به بخش و امضاء‬
‫فرم مخصوص توسط عامل مراقبت از‬
‫نوزاد و پرستار بخش‬
‫برونداد‬
‫پس از زایمان‬
‫بررس ی فرآیندهای انجام شده در اتاق‬
‫پس از زایمان ( تجویز ویتامین ‪ ،k1‬اندازه‬
‫گیری معیار های رشد نوزاد و‬
‫واکسیناسیون )‬
‫نوزاد با حفظ امنیت یه اتاق مادر ونوزاد منتقل شد‬
‫سزارین با‬
‫بی هوش ی‬
‫عمومی‬
‫عامل‬
‫مراقبت‬
‫نوزاد از‬
‫بخش هم‬
‫اتاقی‬
‫بعد از انجام‬
‫فرآیندهای اتاق‬
‫پس از زایمان‬
‫از اتاق‬
‫فرایند مشاره ‪21‬‬
‫تصاویری که فعال در برخی از بیمارستاهنا می بینیم ؟؟؟‬
‫سیستم گرم کننده ااتق نوزاد ؟؟؟‬
‫طناب پیچی و گول زنک در ااتق مادر ونوزاد‬
‫حمل اجنام معاینات نوزاد ؟؟؟؟‬
‫هبداشت در ااتق مادر ونوزاد ؟؟؟‬
‫هبداشت در ااتق مادر ونوزاد ؟؟؟؟‬
‫انتظارات از کارشناسان ستادی متولی پیگریی برانمه‬
‫نوزاد سامل در معاونت درمان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارسال ابالغیه اجرای بسته خدمتی نوزاد سالم در بیمارستانها (اعم از دولتی و‬
‫غیر دولتی )‬
‫تشکیل تیم مربیان آموزشی بسته خدمتی‬
‫تدوین برنامه عملیاتی با رویکرد فرایندی شامل فرایند های خدمت و فرایند های‬
‫پشتیبان اجرای بسته مانند زیر ساخت های مورد نیاز تجهیزات و منابع فیزیکی‬
‫و انسانی آموزش و توجیه صاحبان فرایند (ماما ها و اعضای تیم مدیریتی‬
‫بیمارستانها و کارشناسان نظارت بر درمان )‬
‫الحاظ برنامه کنترل و پایش های تکوینی‬
‫پایش و ارزشیابی نهایی و مستمراز جنبه نظری و مهارتی‬
‫هماهنگی با معاونت بهداشت جهت توجیه و آموزش ماماها در مراکز تسهیالت‬
‫زایمانی در فرایند های مرتبط‬
‫مستند سازی همه اقدامات انجام شده به منظور استمرارروند ارتقا کیفیت با‬
‫توجه به عدم ثبات نیروی انسانی‬
‫نکته‬
‫‪ ‬عامل مراقبت از نوزاد در اتاق زایمان و اتاق عمل سزارین مطابق با متن‬
‫ابالغیه مقام محترم وزارت کارشناس ماما یی تعیین شده است با توجه به‬
‫نوع خدمت و ماهیت فرایند های مراقبت از نوزاد سالم بایستی زمینه های‬
‫ارائه خدمت مورد نظر توسط ماما در بیمارستانها فراهم گردد بنابراین‬
‫استاندارد سازی تعداد ماماهای مورد نیاز در اولویت می باشد‬
‫دست در دست هم‬
‫اب نگاهی امیدورار و درخشان‬
‫آینده ای زیبا را برای آیندگامنان رقم بزنیم‬

similar documents