PowerPoint Sunusu - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Report
BAŞKANLIĞIMIZIN TARİHÇESİ
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’nın
Kuruluşu
633 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında
08.06.2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı bünyesinde ilgili birçok bakanlık kurum ve
kuruluşu tarafından hizmet sunulan şehit yakınları ve
gazilerin haklarını düzenleyecek ve koordine edecek
müstakil bir daire başkanlığı olarak “Şehit Yakınları
ve Gaziler Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur.
2
TEŞKİLAT ŞEMASI
3
Hak ve muafiyetlerin
kullanımına ilişkin
politika ve strateji
belirlemek , uygulamayı
izlemek ve koordine
etmek
Kamu, özel veya tüzel
kişilerce yürütülen
hizmetlere standartlar
getirmek
Toplumsal adaptasyon
ve tedavi ihtiyaçlarının
karşılanması için
kurumlar arası
koordinasyonu
sağlamak
Şehit yakınları ve
gazilere yönelik
faaliyetlere ilişkin usul
ve esasları belirlemek,
olası istismarı önlemek
İstihdam ve ücretsiz
seyahate ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek
Sosyal hizmet
faaliyetlerini yürütmek
Personelin Mensubu Olduğu
Kurumlar
- Tazminat Ödemeleri
- Kira Ödemeleri (3713 S.K.)
- Madalya İşlemleri
-Kanun
- Yönetmelik
- Bakanlar Kurulu Kararları
- Genelgeler
- Milli Eğitim Bakanlığı
- YURTKUR
- Yükseköğretim Kurumu
Tedavi ve Rehabilitasyon
Hizmetleri
- Gelir İdaresi Başkanlığı
- Vergi Daireleri
- Belediyeler
Vergi İndirimi ve
Muafiyetleri
Toplu Konut İdaresi
(TOKİ)
Faizsiz Konut Kredileri
Elektrik ve Su Ücret İndirimleri
- Malullük Değerlendirmesi
- Aylık Bağlama
- Hak Sahipliği Belgesi
- Genel Sağlık Sigortası Ödemeler
Sağlık Bakanlığı
Hastaneler
- Özel Öğretim Kurumları
- Okullar arası nakil
- Burslar
- Yurtlar
- EPDK
- Elektrik Dağıtım Şirketleri
- Belediyeler
Sosyal Güvenlik Kurumu
- İstihdam
- Ücretsiz Seyahat
- Ulusal Politika ve Stratejiler
- Koordinasyon
- Sosyal Hizmet ve Yardım
İçişleri Bakanlığı
MSB
Yurt içi
şehitlikler
Yurtiçi ve Yurtdışı
Şehitlikler
BAŞKANLIĞIMIZIN YÖNERGESİ
22.05.2014 tarihli ve 76199 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe giren Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Teşkilat
ve Görevlerine İlişkin Yönerge’de belirtilen Daire Başkanlığı Birimleri şunlardır:
1. İstihdam ve Seyahat Kartı İşlemleri Birimi
2. Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi
3. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
4. Şehitlikler ve Anıtlar Birimi
5. Araştırma, Geliştirme ve Proje Birimi
6. Yönetim ve Tahakkuk Hizmetleri Birimi
7. Satın Alma ve Bütçe Birimi
6
İstihdam ve
Seyahat Kartı
İşlemleri Birimi
- Ücretsiz Seyahat
Kartı İşlemleri
- İstihdam İş ve
İşlemleri
Satın Alma ve Bütçe
Birimi
- Satın alma İşlemleri
- Bütçe Hazırlık ve
Ödenek İşlemleri
- Bedelli Kaynağı İş ve
İşlemleri
Şehit Yakınları ve Gazi
Hizmetleri Birimi
- Bilgi Edinme, BİMER
- Talep ve şikayetleri
değerlendirmek
- Toplumsal adaptasyon
ve Dayanışma
faaliyetleri
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Birimi
- İlk Müdahale
- Bilgilendirme
- İletişim
Şehitlikler ve
Anıtlar Birimi
- Yapım
- Bakım
- Onarım
Araştırma,
Geliştirme ve Proje
Birimi
- Proje Geliştirme
- Uluslararası
Düzeyde Yapılan
Çalışmaların Takibi
Yönetim ve Tahakkuk
Hizmetleri Birimi
- Soru Önergesi
- İnsan Kaynakları
- Hizmet içi Eğitim
- Evrak Yönetimi ve dağıtımı
- Taşınır ve Arşiv İşlemleri
- Tahakkuk Hazırlama ve
Ödeme Emri İşlemleri
GENEL MEVZUAT
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
• Madde 10 –
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar,
özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile
malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı
sayılmaz.
• Madde 61 –
Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve
yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda
kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.
8
5510: Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5434: Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
2330: Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun
3713: Terörle Mücadele Kanunu
5233: Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması Hakkında Kanun
1005: İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında
Kanun
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aylık Bağlama
Tazminat
Ölüm Yardımı
İstihdam Hakkı
Emekli İkramiyesi
Faizsiz Konut Kredisi
Ek Ödeme ve Eğitim - Öğretim Yardımı
Ücretsiz Seyahat
Su ve Elektrik Ücret İndirimi
Anne ve Babaya Muhtaçlık Şartı Aranmaksızın Aylık Bağlanması
Şeref Aylığı (Muharip Gaziler)
Ortez, Protez ve İyileştirici Araç/Gereçlerde Katılım Payı Muafiyeti
ve Kısıtlama Getirilmemesi
• Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Muafiyeti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kademe İlerlemesi, Derece Yükselmesi
Kira Ödemesi
Askerlik Muafiyeti (Yd. Sub./Erbaş, Er)
Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi
TSK Dayanışma Vakfı Yardımları
OYAK Ölüm / Maluliyet Yardımları
TSK Mehmetçik Vakfı Yardımları
Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce Bayilik Verilmesi
Şehitler/Gaziler Gününde İdari İzin
Sosyal Tesislerden Yararlanma (Eş, Anne/Baba ve Çocuklar)
Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar)
Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar)
• Şehit yakınları ve gazilerimizle ilgili 43 ayrı
mevzuat incelenmiş;
• Bu alanda faaliyet gösteren STK’lar ve ilgili
kurumların görüşleri alınmış;
• Şehit Yakınları ve Gazilerimizin talep ve
önerileri değerlendirilmiş;
12 Temmuz 2012 tarihinde 6353, 2 Ağustos 2013 tarihinde 6495,
19 Şubat 2014 tarihinde 6518 Sayılı Kanunlarda düzenlemeler
yapılmıştır.
HAYATINI KAYBEDEN
DURUM
MALUL OLAN
EŞ
ÇOCUK
ANNE
BABA
KENDİ
EŞ
ÇOCUK
ANNEBABA
3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanunu
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
2330 Sayılı Nakdi Tazminat
Kanunu
- Güvenlik, asayiş görevleri
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
YENİ
HAK
YENİ
HAK
Harp Malulü
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
YENİ
HAK
YENİ
HAK
Vazife Malulü
- Yaptığı görevin sebep ve
tesiri sonucu
VAR
YENİ
HAK
YENİ
HAK
VAR
VAR
YENİ
HAK
YENİ
HAK
VAR
VAR
YENİ
HAK
YENİ
HAK
Muharip Gazi (46.902)
ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ
SEYAHAT KARTI
Başkanlığımız tarafından şehit yakını, gazi ve gazi
yakınlarına, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası
hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan
şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler
tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi
toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaları için
kimlik kartları verilecektir. 04 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı
Resmi Gazete’de Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları
Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu kapsamdaki başvurular her ilde
ki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından alınmaya
başlanmıştır. Kart basım işlemleri Bakanlığımız bünyesinde
yapılmaktadır.
14
ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ
SEYAHAT KARTI
• Çeşitli kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan
sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife
malulü sayılarak aylık bağlananların,
• Kendilerine, eşlerine, evli olmayan ve yirmi beş yaşını
doldurmamış olan çocuklarına, anne ve babalarına ücretsiz
seyahat hakkı sağlanmıştır.
15
ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ
SEYAHAT KARTI
İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla 05.12.2014 tarihi itibarı ile
75.137 hak sahibi seyahat kartı başvurusunda bulunmuştur.
12.505 başvuru onaylanmıştır. 12.515 kart postaya
verilmiştir.
16
ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ
SEYAHAT KARTI
Genel Bilgiler
Hak sahibi kimlerdir?
* 1005 sayılı Kanun kapsamından yararlanan Gaziler.
* 5434 sayılı Kanunun 56 ve mülga 64. maddesi,
* 5510 sayılı Kanunun 47. maddesinin sekizinci fıkrası,
* 2330 sayılı Kanun
* 5434 sayılı Kanunun mülga 45 ve
* 5510 sayılı Kanunun 47. maddesinin birinci fıkrası
kapsamında
Hayatını kaybedenler, harp ve vazife malulleri
17
ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ
SEYAHAT KARTI
Genel Bilgiler
Hak sahibi kimlerdir?
*3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden
aylık alanlar
KENDİLERİ, EŞLERİ, ANNE VE BABALARI İLE EVLİ OLMAYAN VE
YİRMİ BEŞ YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLARI
* 5774 sayılı Kanun kapsamında başarılı sporcuların
KENDİLERİ
18
ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ
SEYAHAT KARTI
Genel Bilgiler
* Daha önceden
maaş hakkına sahip şehit kız ve
erkek çocukları maaş aldıkları sürece seyahat kartı alabilir.
*Evlenme durumunda şehit-gazi çocuklarının hakları sona
erer.
* SGK tarafından verilen eski kartların geçerlik süresi
04.03.2015’te sona erecektir.
* 5233 sayılı Kanun kapsamına giren terör mağduru sivil
vatandaşlarımızın kart hakkı bulunmamaktadır.
19
ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ
SEYAHAT KARTI
Genel Bilgiler
İdari ve Cezai İşlemler
* Yönetmeliğin 12. maddesinde «ücretsiz veya indirimli seyahat
hakkının
kullandırılmaması
hâlinde
bu
haktan
faydalandırılmayan her kişi için mülki idare amiri tarafından
toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli
tutarında idari para cezası uygulanır. Bu maddeye göre
verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde
ödenir ve genel bütçeye gelir kaydedilir.» hükmü doğrultusunda
işlem yapılır.
20
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
19.02.2014 Tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanun ile
şehit yakınları, gazi, gazi yakınları ve terör mağduru
vatandaşların işe yerleştirme işlemleri İçişleri
Bakanlığı’ndan Bakanlığımıza devredilmiştir.
21
İSTİHDAM HAKKI KAPSAMININ
GENİŞLETİLMESİ
DURUM: 2.8.2013 tarihinde kabul edilen 6495 Sayılı Kanunla yapılan
düzenleme ile vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve
güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul
olanlara bir, vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu
görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara
bir, terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle
hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere bir istihdam hakkı
verilmiştir.
İSTİHDAM HAKKI
(MEVCUT DURUM – YENİ TANINAN
HAK)
HAYATINI KAYBEDEN
MALUL OLAN
2
1
-Harp Malulleri
YENİ TANINAN HAK
2
YENİ TANINAN HAK
1
2330 Sayılı Nakdi Tazminat Kanunu
- Güvenlik, asayiş görevleri
YENİ TANINAN HAK
2
YENİ TANINAN HAK
1
- Vazife Malulleri (TSK ve Güvenlik
Mensubu)
YENİ TANINAN HAK
2
YENİ TANINAN HAK
1
Vazife Malulleri (Diğer Kamu Görevlileri)
YENİ TANINAN HAK
1
YENİ TANINAN HAK
1
Terör Mağdurları Sivil Vatandaşlarımız
YENİ TANINAN HAK
1
YENİ TANINAN
1
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
22
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
• Hak sahiplerinin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığı’nca
değerlendirilerek 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile
atamaları gerçekleştirilecektir.
• İçişleri Bakanlığı koordinesinde 29.03.1996-19.02.2014
tarihleri arasında 16.502 kişinin ataması yapılmıştır. Son yasa
değişikliğiyle; Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığımızca
2015 yılı sonuna kadar yaklaşık 35.000 kişinin işe yerleştirme
işlemleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
23
“Şehit Yakınları ve Gazilerin İş ve İşlemlerine Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Programı”
İllerde, şehit yakınları ile gazi iş ve işlemlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı
ve görevli bir personelin katıldığı “Şehit Yakınları ve Gazilerin İş ve
İşlemlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” 24 Şubat 2014 tarihinde
Antalya ilinde gerçekleştirilmiştir.
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
19-21 Haziran 2014 tarihlerinde
Müsteşarımız Sayın Nesrin ÇELİK
Hanımefendinin teşrifleriyle Şehit
Yakınları ve Gazilerin İş ve
İşlemlerinde
Görevli
Personele
Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı
gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık bir ay
gibi
kısa
bir
zamanda
İl
Müdürlüklerimizin de katkılarıyla
3527 şehit yakını ve gazimizin atama
işlemleri
tamamlanarak
Devlet
Personel Başkanlığı’na iletilmiştir.
25
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
22 Temmuz 2014 tarihinde
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
teşrifleri ile gerçekleştirilen
Kura Töreninde 3527 şehit
yakını ve gazimizin
atamaları
gerçekleştirilmiştir.
26
Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının
İstihdamına İlişkin 2. Kura Töreni
02 Ekim 2014 tarihinde Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun teşrifleri
ile 2.760 şehit yakını ve gazimizin kamu kurumlarına ataması 600 kişinin
katıldığı kura töreniyle gerçekleştirilmiştir. Böylece 22 Temmuz – 02 Ekim 2014
tarihleri arasında toplam 6.287 hak sahibi istihdam hakkından faydalanmıştır.
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
• İl Müdürlüklerimize 05.12.2014 tarihi itibarı ile 11.780 başvuru
yapılmıştır.
• Bu dosyalardan 3527 hak sahibinin ataması 22 Temmuz 2014
tarihinde gerçekleştirilmiştir.
• 02 Ekim 2014 tarihinde ise 2760 hak sahibinin ataması
gerçekleştirilmiştir.
Toplamda 6.287 hak sahibi istihdam hakkından
faydalanmıştır.
28
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
Genel Bilgiler
Hak sahibi kimlerdir?
* Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik
görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir,
*Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden
hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanlara bir,
*Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını
kaybeden veya engelli hale gelenlere bir,
istihdam hakkı verilmiştir.
29
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
Genel Bilgiler
İki hak sahipliği
 İki hak sahipliği durumunda; eş veya çocuklardan bir kişi, anne, baba
veya kardeşlerden bir kişi olmak üzere toplam iki kişi,
 Eş veya çocukları yoksa, anne, baba veya kardeşlerden toplam iki
kişi,
 Anne, baba ve kardeşleri yoksa, eş veya çocuklardan toplam iki kişi
 Tek hak sahipliği durumunda; kendisi, eşi veya çocuğu, eşi ve
çocukları yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi.
30
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
Genel Bilgiler
• Uyarı: Eş ve çocukların bulunması halinde bu haktan anne,
baba veya kardeşler yararlanamaz. Anne, baba veya
kardeşleri bulunması halinde bu haktan eş ve çocuklar
yararlanamaz. İki grup arasında karşılıklı feragat hakkı
bulunmamaktadır. Fakat istisnai durumlarda feragate gerek
kalmadan hak geçişi vardır.
31
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
Genel Bilgiler
İstisnai Durumlar
- Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar,
- Kanunun ek 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda
görev yapanlar,
- İstihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu
kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar,
- Kırk beş yaşını doldurmuş olanlar,
istihdam hakkından faydalanamazlar.
32
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
Genel Bilgiler
45 yaş durumu
• 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1 inci maddesi
kapsamında kırkbeş yaşını doldurmuş olanlar istihdam
hakkından yararlanamamaktadır. Bunun tek istisnası
Yönetmeliğin özel durumlar başlıklı geçici 2. maddesinde
belirtildiği üzere 2/8/2013 tarihinden önce ilgili Kanun
kapsamında yer alınmasıdır.
33
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
Genel Bilgiler
Hak sahipleri hangi unvanlı kadrolara atanacaktır?
*İlköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olan hak sahipleri hizmetli
unvanlı kadrolara;
*Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olan hak sahipleri ise
memur unvanlı kadrolara atanacaktır.
*Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrolarında ise Devlet
Personel Başkanlığınca belirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı
pozisyon ve kadrolar esas alınacaktır.
34
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
Genel Bilgiler
Evlat Edinme
• Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’na şehit yakını olarak yapılan
bir başvurunun mahkeme kararı ile reddedildiğine dair bir örnek
mevcuttur.
• Şehadet olayı meydana gelmeden gerçekleşen evlat edinme
durumunda hak sahipliği söz konusu olabilir.
• Gazilerin evlat edinmesi konusunda Bakanlığımıza yapılmış resmi bir
başvuru bulunmamaktadır.
• Konunun,
Medeni
Kanun
hükümleri
doğrultusunda
değerlendirilmesi gereken hukuksal bir konu olması nedeniyle her
başvurunun kendi özelliği içinde irdelenmesi gerekmektedir.
35
ŞEHİT GAZİ BİLGİ SİSTEMİ
 Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan alınan güncel veriler ve MERNİS sisteminden elde edilen
bilgiler eşliğinde Şehit Gazi Bilgi Sistemi oluşturulmuştur.

Şehit yakınları ve gazilerimize ilişkin bilgilerin güncel tutulması için
Sosyal Güvenlik Kurumu ile web servis entegrasyonu sağlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu ve MERNİS ile yapılan entegrasyon ile hak
sahipliği ve kapsam bilgileri anlık olarak güncellenebilmektedir.
 Şehit Gazi Bilgi Sistemi üzerinden istihdam ve kart başvurularının kaydı
ve sorgulaması yapılmaktadır.
 intra.aile.gov.tr
36
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
MADALYALAR
2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu
• 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 2. Maddesinde
madalyalara yönelik uygulamalar ifade edilmektedir. Buna
göre:
• Devlet Şeref Madalyası
•
Devlet Övünç Madalyası
•
Devlet Üstün Hizmet Madalyası
•
Devlet Savaş Madalyasının
Uygulama kriterleri belirlenmiştir.
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
MADALYALAR
Kıbrıs Barış Harekatı Madalyası
Ayrıca,
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tarafından Kıbrıs
Barış Harekatına katılan gazilere "Milli Mücadele
Madalyası" verilmesi yönünde çalışma yürütülmektedir.
Konuyla ilgili KKTC Büyükelçiliği veya konsolosluklarından
bilgi alınması mümkündür.
İş Akış Şeması
Şehit ve Gaziye İlişkin Bilginin Alınması
(Telefon, Kamu Kurumları, İnternet, Basın.. vb )
Bilginin Teyidi ve Ön Değerlendirme
Hane Ziyareti ve Durum Tespit
Şehit Yakını ve
Gaziye ilişkin bilgiler
veri tabanına girilir
Hukuki Destek Süreci
(Yazılı ve görsel broşürler
hazırlanılarak ilgililere
ulaştırılmasını sağlamak)
Bakanlığa Bilgi Notları
Ulaştırılır
Sosyal Hizmet
Müdahalesi Başlatılır
Psikososyal Destek
ve Toplumsal Hayata
Uyum Süreci
Sosyal Hizmet ve
Sosyal Yardım
Süreci
Tören, Defin ve Diğer
İşlemler Başlatılır
Başka Kuruma
Yönlendirme ve Takip
(Sağlık Bakanlığı, MSB,
Emniyet G.M. TSK vb.)
Hizmet Sunum Modeli Kararı
(Kabul / Yönlendirme )
Uygulamada elde edilen
bilgiler raporlanır ve
veri tabanına kaydedilir.
Şehit Yakınları ve Gazilere
Yönelik Hizmetler
Uygulanır
İzlemeye alınır
Şehit Bilgi Notu Formu
Gazi Bilgi Notu Formu
Örnek Bilgi Notu Formu
Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği
• 09.02.2013 tarih ve 28554 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmet
Merkezleri Yönetmeliği’nde «Şehit Yakınları ve
Gaziler Birimi» oluşturulması öngörülmüştür.
Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi
• Şehadet ya da maluliyet haberinin alınmasının ardından; hane ziyareti
sonrası başlatılan sosyal hizmet müdahalesinde gerçekleştirilen DURUM
TESPİTİ SONUCU,
• Şehit yakını ve gazinin ilk durumuna ilişkin bilgiler ışığında Vaka Sorumlusu
tarafından HİZMET SUNUM MODELLERİNE karar verilir.
• çocukların eğitimi,
• hukuki destek,
• psikososyal destek,
• sosyal yardım desteği,
• sağlık desteği ile
Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi
•
Şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışma hayatı ile ilgili
destekler sunulur.
•
İlgili kurum ve kuruluşları harekete geçirmek suretiyle konun
takibi gerçekleştirilir,
• Kaydedilen bilgiler ışığında şehit yakını ve gaziler izlemeye
alınır.
• Düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek ziyaretler ile ailenin
durumu takip edilir.
Almanya
Hindistan
Kore
Polonya
Yemen
Arnavutluk
Irak
Kosova
Romanya
Yunanistan
Avusturya
İngiltere
Letonya
Rusya
Azerbaycan
İran
Libya
Sırbistan
Bosna-Hersek
İsrail
Macaristan
Suriye
Bulgaristan
İtalya
Malta
Suudi Arabistan
Çek Cumhuriyeti
Japonya
Mısır
Ukrayna
Estonya
KKTC
Myanmar
Ürdün
Sarıkamış Harekât Alanlarının Düzenlenmesi:
Sarıkamış Harekat Alanlarının Düzenlenmesine
ilişkin Bakanlığımızın 29.01.2014 tarihinde TOKİ
ile yaptığı protokole istinaden yaklaşık
15.000.000.- TL ‘ye mal olacağı tahmin edilen anıt
ve düzenlemeler için TOKİ ihale yapmış ve ilgili
müteahhit çalışmalara başlamıştır. Müsteşarımız
Sayın Nesrin ÇELİK’ in himayelerinde 01 Ağustos
2014 tarihinde Sarıkamış’a yapılan ziyarette
Sarıkamış Harekatı Anma Alanına ilişkin inşaatta
incelemelerde bulunulmuştur. Birinci Dünya
Savaşı’nın 100.Yılı olan 2015 yılına kadar alan
inşaatının bitirilmesi için Müsteşarlık Makamı
seviyesinde diğer birimlerle de görüşmeler devam
etmektedir.
Sarıkamış Harekatı Anma Alanından
Görüntüler
RİZE HEMŞİN ALİ PAŞA ŞEHİTLİĞİ
• Rize İli Hemşin İlçesi Yeniköy Mahallesinde bulunan Hicri 1331 yılında
Fırtına Deresinde Ruslarla yapılan muharebe sırasında şehit düşen Ali
Paşa’nın Türbesinin yapımı Hemşin Belediyesi tarafından talep edilmiştir.
•
Milli Savunma Bakanlığı tarafından şehitlik olduğu teyit edilmiştir.
• Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı teknik personeli
tarafından hazırlanan Mimari Avan Projesi incelenme raporuna göre gerekli
düzenlemeler yapıldıktan sonra, uygulama projesinin hayata geçirilmesi
Bakanlığımızca uygun görülmüştür.
BAYBURT ŞEHİTLİK ALANI DÜZENLENMESİ
İl Müdürlüğümüz koordinesinde,
Bayburt
Belediye
Başkanlığı
tarafından hazırlanan ‘’Şehitlik
Alanı Düzenlemesi’’ Bakanlığımız
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
teknik personeli ile Başkanlığımız
personeli
tarafından
yerinde
incelenerek uygun görülmüştür.
Projenin uygulanması ve gerekli
ödeneğin aktarılması için Bakanlık
Olur'u alınmıştır.
MYANMAR TÜRK ŞEHİTLİKLERİ YAPIM ÇALIŞMALARI
• Ocak 2013 tarihinde;
ihaleleri yapıldı.
• İnşaatlar başlatıldı.
• Yapımı TİKA tarafından
sürdürülmektedir.
HİNDİSTAN SÜMERPUR ŞEHİTLİK
ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.
Birinci Dünya Savaşı esnasında Irak
Cephesi’nde bulunan birliklerimizden
Bağdat, Musul, Süleymaniye bölgelerinde
İngilizler
tarafından
esir
alınan
askerlerimizin götürüldükleri Sümerpur
esir
kampında
vefat
edenlerin
defnedildiği şehitliktir.
Bakım ve onarıma ilişkin İzinlerin
alınmasıyla ilgili çalışmalar devam
etmektedir.
Polonya Krakow Şehitlik Çalışmaları Başlatıldı
Varşova Büyükelçiliğin 1996 yılında
başlattığı çalışma sonrasında yapılan
araştırmalara göre 1 inci Dünya savaşında
Galiçya Cephesinde 1050 askerimiz şehit
olmuştur.
Gerekli izinlerin alınmasına müteakip
şehitlerimizin anısına Krakow’da şehitlik
anıtının yapılması planlanmaktadır.
Söz konusu projenin yapımının Milli Savunma Bakanlığı’na
devredilmesi hususunda yazışmalar devam etmektedir.
Slovakya Şehitlik Çalışmaları
Slovakya’da bulunan şehit mezarlarının düzenlenmesi amacıyla
Slovakya’nın değişik şehirlerinde bulunan ve yerleri tespit edilen
21, tespit edilemeyen 30 şehit mezarının tek bir şehitlikte
toplanması ve sembolik bir anıtın başkent Bratislava’da yapılması
Dışişleri Bakanlığımızca önerilmiştir. Bu kapsamda, Başkanlığımız
temsilcilerinin de katılımıyla Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin
eş başkanlığında Slovakya Türk Şehitlikleri Komisyonu
oluşturulmuştur. Slovakya tarafınca şehitlik ve anıt yeri için yer
gösterilmesi beklenmektedir. Yerlerin belirlenmesi sonrasında
ihale işlemleri başlatılacaktır.
Türkiye’den Bosna Hersek’ e Gönül Köprüsü Projesi
Hazırlanan bu proje ile Bosna Hersek ve Türkiye
arasındaki ilişkileri artırmak, ortak tarihi vurgulamak ve kültürel
köprüler kurabilmek adına ülkemizde yaşayan Bosna-Hersek
kökenli şehit anneleri, şehit eşleri, şehit babaları ve şehit
çocukları ile Bosna-Hersekli şehit anneleri ve şehit yakınlarının
Bosna’da bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.
GAZİ EVLERİ PROJE ÇALIŞMALARI
Şehit yakınları ve gazilerimizi sosyal ve kültürel bakımdan desteklemek ve topluma
adaptasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla eğitici, geliştirici, danışmanlık ve
rehberlik hizmetlerinin verileceği Gazi Evi Modelinin aşağıda belirtilen illerde hayata
geçirilmesi planlanmıştır. Ancak yapılması planlanan Gazi Evleri projelerinin Kalkınma
Bakanlığı’nca 2014 ve 2015 yılları yatırım programına alınmaması nedeniyle proje
çalışmaları durdurulmuştur.
•
•
•
•
•
•
Gaziantep (2.000.000 TL)
Çanakkale (5.158.620 TL)
Kütahya (1.233.120 TL)
Kilis
(2.000.000 TL)
Kars
(1.416.000TL)
Sakarya
PROJE ÇALIŞMALARI
Gazi Sosyal Bakım ve Destek Merkezi
Şehit yakınları ile gazilerin topluma adaptasyonunu sağlamak
ve rehabilitasyonuna yönelik her türlü hizmetleri vermek
üzere oluşturulması planlanan Gazi Sosyal Bakım ve Destek
Merkezinin İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
2015 yılında fizibilite çalışmalarına başlanacaktır.
KOSOVA’DAN TÜRKİYE’YE GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ
Bakanlığımız Şehit Yakınları ve Gaziler
Daire Başkanlığı ve Kosova Türkiye
Büyükelçiliği tarafından her iki ülke
şehit ve gazi yakınlarına yönelik
projemiz 06-10 Mayıs 2013 tarihinde
Ankara’da, 26-29 Mayıs 2013
tarihinde de Kosova’da hayata
geçirilmiştir.
BİZ DEĞİL MİYDİK? PROJESİ
Bu proje ile gerek 1915 yılında olduğu gibi milli birlik ve
beraberliğimizi daha da güçlendirmek gerekse
Çanakkale’ye gelemeyen milyonlara bu ruhu ulaştırmak
amaçlanmıştır. Proje iki bölümden oluşmaktadır. İlki 2013
ve devamı 2014’te faaliyete geçirilmiştir.
• 18-21 Eylül 2013 tarihleri arasında Kıbrıs
Harekatında görev almış gazilerimize
yönelik bir projedir.
• Kıbrıs Gazilerimize Sayın Bakanımızın
teşrifleri ile akşam yemeği verilmiştir.
• 39 yıl sonra Kıbrıs’ı ziyaret etmeleri
sağlanan Gazilerimiz KKTC Cumhurbaşkanı
Sayın Dr. Derviş EROĞLU ile görüşmüş,
Boğaz ve Karaoğlanoğlu Şehitliklerini
ziyaret etmişlerdir.
Gazilerin Çanakkale Buluşması Projesi
19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında
Türkiye’nin her ilinden toplam 324 Gazimizin katılımıyla
“Gazilerin
Çanakkale Buluşması” isimli proje gerçekleştirilmiştir.
Gazilerin Çanakkale Buluşması Projesi
KATALOĞU
Şehitlik ve Anıtlar
• Şehitlik ve Anıtlar konusundaki mevzuat eksikliğinin
giderilmesi için, ‘Şehitlik Yönetmeliği’ taslak çalışmaları
ilgili
Bakanlıklarla
koordinasyon
halinde
yürütülmektedir.
MEVCUT UYGULAMA
• Şehit mezarlarının yapım, bakım
ve onarımları konusunda; İlgili
kurumlarca
mevcut
uygulamalarına
devam
edilmekte olup, Bakanlığımız
1111 sayılı Askerlik Kanununun
Geçici 46. maddesi kapsamında
Bedelli Askerlik Uygulamasından
toplanan
kaynaktan,
Milli
Savunma Bakanlığına, Jandarma
Genel Komutanlığına ve Emniyet
Genel Müdürlüğüne ödenek
aktarmaktadır.
64
MEVCUT UYGULAMA
• Şehitlik düzenlemesi
yapımı hizmetleri;
ile
Anıt
• Uygulanabilir projeler için; öneren kişi,
Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurum ve
kuruluşları tarafından, bulundukları ilin
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine
yazılı müracaatları gerekmektedir.
• İl
Müdürlükleri
tarafından
uygun
görülerek Bakanlığımıza önerilen projeler,
Bakanlık Makamınca onaylanması halinde,
iş ve işlemlerin yürütülmesi için İl
Müdürlüklerimize
ödenek
aktarımı
yapılmaktadır.
65
Bedelli Askerlik Uygulamasından Toplanan
Kaynağın Kullanımı Usul ve Esasları
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Kanun
* 1111 Sayılı Askerlik Kanununun geçici 46 ncı maddesinde yapılan
düzenlemede ; “ her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine
başlamamış, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) 30 yaşından gün
almış ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111
sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde, askerlik şubelerine
başvurmaları ve 30.000 Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik
eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.’’
Denilmektedir. (30.11.2011 tarih 6252/4 Askerlik kanunda değişiklik
yapılmasına dair kan.)
* Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar , Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı adına TC Ziraat Bankası, T. Vakıflar Bankası ve T. Halk Bankasında
açılacak özel hesaba yatırılır.
Harcama Usul ve Esasları
* 30 Aralık 2012 tarihli 28513 sayılı resmi gazete yayımlanan
1111 Sayılı Askerlik Kanununun geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca
Bedelli Askerlik Uygulaması Kapsamında Toplanan Kaynağın Kullanımı,
Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine Dair Usul ve Esaslar.
Usul ve Esasların 4.maddesi :
Özel Hesaptan Yapılacak Harcamalar
* 1. Sosyal Hizmetler Kanunun ek 7 nci maddesinde sayılan , bakıma muhtaç
engellilere özel bakım merkezlerinde ya da ikametgahlarında verilen bakım
hizmetlerinin bedelleri.
* 2. Emekli Sandığı Kanununun ek 79 ncu maddesine göre hak sahiplerine yapılan
ek ödemeler ile eğitim öğretim yardımlarına karşılık yapılan ödemeler.
(2330 Sayılı Kanun Kapsamında maaş bağlanan harp veya vazife malulleri ile dul, yetim
ve çocukları)
* 3. Özel Eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin ücretsiz taşıma bedelleri.
* 4. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21 nci maddesi kapsamındaki hak
sahiplerinin kira bedelleri.
* 5. 65 yaş üstü aylık ödemeleri (2022)
* 6. Engellilere yönelik rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okulları projeleri.
* 7. Yurt içi ve yurtdışı şehit mezarlarının ve şehitliklerin yapım ve bakımı.
* 8. Şehit yakını ve gazilerimize yapılan Faizsiz konut kredisi ödemeleri.
* 9. Şehit yakınları, gaziler, muhtaç er ve erbaş aileleri ,Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
mensup vazife malulleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malullerine
yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine ilişkin ödemeleri.
Uygulama Esasları
* Usul ve esasların 4 ncü maddesi f , g ve ğ bentlerinde belirtilen harcamalar
Başkanlığımızın uygulama alanına girmektedir. Buna göre,
* Usul ve Esasların 4 ncü maddesi (f )bendine göre Milli Savunma Bakanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı , Emniyet Genel Müdürlüğü ile Dışişleri
Bakanlığı merkez teşkilatları, taşra teşkilatlarının yıllık ihtiyaçlarını belirleyip
şehit mezarlarının ve şehitliklerin yapım bakım ve onarımları için
Bakanlığımızdan ödenek talebinde bulunurlar.
* Başkanlığımızca , Strateji Geliştirme Başkanlığının finansman programına
göre uygun miktarlarda ilgili kurumlara ödenek tahsisi yapılır.
Faizsiz Konut Kredisi
* Usul ve Esasların 4 ncü maddesi ( g) bendi uyarınca, hak sahibi olan Şehit
yakını ve gazilerimizden Ziraat Bankasına faizsiz konut kredisi için
başvuranların listesi Başkanlığımıza gönderilir . Anılan liste tutarları
Başkanlığımızca kontrol edildikten sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığının
hesabına havale edilmektedir.
Sosyal Hizmet Faaliyetleri
* Usul ve Esasların 4 ncü maddesi (ğ) bendi kapsamında Başkanlığımızca ve İl
Müdürlüklerimizce şehit yakını ve gazilerimize yönelik sosyal hizmet
faaliyetleri yapılmakta ve bu faaliyetlere ilişkin harcama tutarları buradan
karşılanmaktadır.
* İl Müdürlüklerimiz ,kendilerine Başkanlığımızca tahsis edilen ödenekler
doğrultusunda aşağıda belirtilen konularla ilgili faaliyetler yapabileceklerdir.
Faaliyetler
* Başta dini ve milli bayramlar olmak üzere anneler günü ve diğer özel
günlerde şehit yakını ve gazilerimizin evlerinde ziyaret edilmesi,
* Ramazan ayında iftar yemekleri organize edilmesi
* 18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri
* Şehit yakını ve gazilerimiz ile çocukları için gezi düzenlenmesi.
* İlk olay anında ailenin yanında bulunma ve gerekli işlemlerle ilgili rehberlik
yapılması.
* Mevcut haklarla ilgili bilgilendirme yapılması.
* Bu alanda uzman bir ekibin düzenli aralıklarla psiko-sosyal destek faaliyetleri
yürütmesi.
* Mevcut derneklerle koordinasyon toplantıları ve ortak çalışmalar yapılması.
* Kuruluşlarımızdaki çocuklarımızla birlikte şehitler günü (18 Mart) ve gaziler
gününde (19 Eylül) şehitlik ziyareti gerçekleştirilerek çocuklarımızda
farkındalık oluşturulması.
Faaliyetlere ilişkin yapılacak
harcama usulleri
* Usul ve Esasların 4 ncü maddesi (a) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere
Bakanlık özel hesabından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde
04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/01/2002 tarihli
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.
* Harcama yetkilileri , harcama talimatlarının kanun tüzük ve yönetmelikler
İle diğer mevzuata uygun olmasından, özel hesaptan harcama yetkisi verilen
paraların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.
* Esaslarda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla özel hesaptan alınan
taşınırlar harcamayı gerçekleştiren kurumun kayıtlarına alınır.
PSİKO-SOSYAL DESTEK
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Müjde Vermek
12.07.2013
Bugün çok ilginç bir olay yaşadım.
İşyerinde Manisa ilinden arayan şehit eşi Fatma Nur Hanım ile telefonda
görüştüğüm sırada bana söylememesine rağmen eşinin vefat tarihini
bildim. 1990...
İçime mi doğdu? Bilemiyorum.
Ardından da kendisine Bakanlığımızca hazırladığımız yeni düzenlemeye
ilişkin bir müjde verdim.
Bana yıllardır beklediği haberi benden aldığını söyledi.
Müjde vermek!
Ne anlamlı ve hoş bir söz.
Bir insanın yaşamına dokunabilmek...
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Travmatik Olay
• Travmatik olayların ardından mağdurların yaşamsal
ihtiyaçlarının karşılanması çok önemli bir
psikososyal müdahaleyi gerektirmektedir.
• Dolayısıyla bu alan Bakanlığımızın doğrudan
müdahale edebileceği bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Travmatik Olay
• Kurumlararası Koordinasyonun Önemi:
Şehit yakınları ve
gazilerimize yönelik sağlanan hakların en hızlı ve engelsiz bir
şekilde karşılanmasının sağlanması açısından son derece
önemlidir.
• Çünkü araştırmalar, travmatik olayların ardından mağdurların
travmanın hatırlatıcılarına kontrolsüz bir biçimde maruz kalmaları
halinde travmayı yeniden yeniden yaşamalarına neden
olacağından iş ve işlemlerde yeniden mağdur edilmemeleri önem
arz etmektedir.
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Durum Tespiti
.
• Terör
ile mücadele sırasında şehit ve/veya gazi olan
bireyler ile örneğin Kumrular ya da Gaziantep’teki
saldırılarda uygulanabilecek müdahaleler farklı içerikler
gösterebilir. Her olay kendine özgü olduğundan, gelişimi ve
sonuçlarının ayrı özellikler taşıyabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
• Bu açıdan Durum Tespitinin ve sürecin şehit yakını ve
gazilerimizin yaşamış olduğu travma göz önünde
bulundurularak aşama aşama yapılandırılması ve
değerlendirilmesi gereklidir.
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Bana ne olacak?
• Olay anında doğru ve hızlı bir müdahalede
bulunulması gerekmektedir.
• Bu aşamada kişinin kendisine sorduğu şimdi “bana
ne olacak?” sorusunun açık ve net bir biçimde
yanıtlanması önemlidir.
• Travmatik durumlarda belirsizliğin olumsuz etkisi
söz konusudur. Süreçle ilgili net bilgi verilmeli ve
doğru bir yönlendirmede bulunulmalıdır.
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Eğitim
• Bu nedenle akut, kısa ve uzun dönem psiko- sosyal
müdahalede bulunacak ekibin alan bilgisi ve olumlu iletişim
becerileri açısından sürekli eğitimlerden geçirilmesi
gereklidir.
• Şehit yakını ve gazilerin yaşamlarında köklü değişiklikler ve
zorluklar yaşamaları, klinik ve psiko-sosyal müdahalenin
sürekliliğini gerektirmektedir.
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Kuşaklararası Aktarım
•
Kişinin ilk travmanın etkisinden kurtulamaması, etrafındaki
kişileri, eşini, çocuğunu, anne babasını etkilemektedir. Bu
durum kuşaklararası aktarılan toplumsal bir travmaya
dönüşebilmektedir.
• Bireysel
• Ailesel ve
• Toplumsal
aktarım söz konusu olduğundan uzun vadede toplum
sağlığı açısından koruyucu faktörlerin önemli etkisi olacağı
kaçınılmazdır.
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Özet
• Özetle, yas sürecindeki olumlu yaklaşım boğulmakta olan
bir kişiye can simidi atmak gibidir. Bu süreç, kişi kıyıya çıkana
kadar devam eder.
• Psiko-sosyal destek süreci aşamaları ve derinliği olan çok
uzun bir süreçtir. Uygulamada;
• Örneğin bir çocuğa laleden bebek, kağıttan uçak ya da
uçurtma yapmasını öğretmek gibi her aşamada kişiye
yanında olduğunu hissettirmek önemlidir.
Farklılığımızı fark edebiliyor muyuz?
Evren… Sonsuzluk…
Çiçek olmak…
ARZ EDERİM
Ali Şefik DENİZ
Şube Müdürü
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
[email protected]
705 52 28
87

similar documents