Høgskolen i Hedmark

Report
Etter- og videreutdanning innen
kontor- og administrasjonsfagene
Hanne Furuheim,
studieveileder Campus Rena
09.02.2012
Høgskolen i Hedmark
Elverum: FH
Avdeling for folkehelsefag
Evenstad: AØL
Avdeling for anvendt økologi og
landbruksfag
Hamar: LUNA
Avdeling for lærerutdanning
og naturvitenskap
Rena: ØLR
Avdeling for økonomi og ledelse
Kort presentasjon av Campus Rena
Høgskolen i Hedmark, Campus Rena, har to store fagområder
1) Organisasjons- og ledelsesfag
2) Økonomifag
Ca 1200 studenter, mange av disse studentene gjennomfører
opplegg samlingsbasert og nettbasert.
Høgskolens avdeling på Rena har i tillegg en egen Kurs- og oppdragsenhet
som arbeider med å tilrettelegge for etter- og videreutdanninger med
skreddersøm av utdanningstilbud for kunder innen avdelingens fagområder.
-
Endringsledelse og kunnskapsledelse
Økonomi, regnskap og revisjon
Markedsføring og kommunikasjon
Service og brukerorientering
Entreprenørskap og innovasjon
Prosjektutdanninger
Krisehåndtering, risiko og beredskap
Helseledelse
Juridiske emner
Studietilbud ved Campus Rena
Studietilbud på Campus Rena
• Masterprogram offentlig ledelse og styring (MPA)
Samarbeid med Karlstads universitet siden 2000
 Uteksaminert ca 180 studenter kull 1-4
 5. kull påbegynt høsten 2009 etter at HH Campus Rena oppnådde egen
akkreditering
‒ 80 studenter blant ca 150 søkere
‒ Fordypning innen kommunal økonomiforvaltning, utviklet i samarbeid med
Fagforbundet
‒ Høst 2011 uteksaminerte vi de første studentene fra MPA5
 6. kull oppstart høsten 2010, 50 studenter
 7. kull oppstart høsten 2011,
Norsk/svensk kull, 52 norske og
18 svenske studenter
 8. kull starter høst 2012
http://www.hihm.no/mpa
Studietilbud på Campus Rena
• Bachelorprogrammer




Økonomi og administrasjon
Regnskap og revisjon
Serviceledelse og markedsføring
Markedsføring
 Ledelse og organisasjonsutvikling
 Music management
 Musikkproduksjon
 Digital medieproduksjon
Studietilbud – Års- og halvårsenheter på deltid som
kan kombineres med jobb
 Organisasjon og ledelse, 60 studiepoeng, heltid/deltid,
samlingsbasert og samt via Studiesenteret
 Bedriftsøkonomi, 60 studiepoeng, heltid/deltid, nett og
samlingsbasert, og desentralt på Hamar, samt via Studiesenteret
 Servicestudiet, 60 studiepoeng, deltid, desentralt på Kongsvinger
 Årsstudium i Krisehåndtering, 60 studiepoeng, deltid og
samlingsbasert
 Halvårsehet i Risiko, sårbarhet og beredskap, 30 studiepoeng,
deltid og samlingsbasert
 Halvårsehet i Kunnskapsledelse, 30 studiepoeng, deltid og
samlingsbasert
 Emnegruppe i økonomi, 30 sp, deltid, via Studiesenteret
 Halvårsenhet, Serviceledelse, 30 studiepoeng, deltid, desentralt på
Kongsvinger
Samarbeidet med Studiesenteret.no
• Nettbaserte studier
• www.studiesenteret.no
• Organisasjon og ledelse
• Bedriftsøkonomi
• Emnegrupper innen økonomi og administrasjon
• Bedriftsprogrammet
Kurs- og oppdragsenheten
Campus Rena
•
Omfattende integrert del av virksomheten, med årlig omsetning på +/10 millioner. Eksempler på pågående utdanningsoppdrag:















Skatteetaten - Regnskaps-, revisjonsfag og ledelse
Kommuner - Service og brukerorientering
Økonomiforbundet - Regnskapsutdanninger
Politidistrikter - Lederutdanning
Statens vegvesen - Økonomi
Forsvaret - lederutdanning og emner i risikostyring
Fagakademiet - lederutdanning og offentlig saksbehandling
Kommuner - helselederutdanninger og lederutdanninger
Kommuner – Prosjektutdanninger
Statoil - Organisasjonsfag og juss
Fagforbundet - Grunnleggende kommuneøkonomi og personalledelse
Fylker - Entreprenørskapsutdanninger og veiledning i næringsutvikling
Kommunekassererforbundet - Økonomifag
Kommuner og fylke - Barnehagejuss og skolejuss
Sykehuset Innlandet - Saksbehandlingsfag
Aktuelle eksempler på fagområder
innen kontor- og administrasjonsfag
Kurs- og oppdragsvirksomheten
Utdanningstilbud i samarbeid med Fagforbundet
Personalledelse i offentlig forvaltning, 15 studiepoeng
•
•
•
•
Oppstart nytt kull høsten 2012, annonseres gjennom Fagforbundet
Samlingsbasert, 4 samlinger á 2 dager
Kurset passer for deg som driver med personalarbeid el.l.,
eller som skal rekrutteres inn i en slik stilling.
Hva er det faglige innholdet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Personalplanlegging, rekruttering og utvelgelse.
Karriereplanlegging og personalutvikling.
Offentlig sektors grunnleggende oppbygging og funksjon.
Motivasjon, lønn og belønning i arbeidslivet. Hvordan motivere og utvikle medarbeidere.
Samtalen som verktøy i personalledelse. Konflikthåndtering og kommunikasjon.
Kompetanseutvikling. Kunnskaps- og prestasjonsutvikling.
Organisasjonslæring og lærende organisasjoner.
Tilsetting. Vern mot diskriminering. Oppsigelse og avskjed.
Lønn, arbeidstid og ferie.
Arbeidsmiljø, permisjon og permittering.
Strategisk personalledelse. Personalpolitikk og personalplanlegging.
Fagforbundet og Høgskolen i Hedmark inviterer til
gratis konferanse - HR OG PERSONALLEDELSE
11.–12. April 2012 (lunsj til lunsj)
Terningen Arena, Campus Elverum
Smakebiter fra programmet
Relasjonskompetanse v/Jan Spurkeland (Relasjonsledelse as)
Trivsel i arbeidslivet - persepsjon og holdninger v/Stig Holen
(Høgskolen i Hedmark)
Team og konflikter v/Kjell Hjertø (Høgskolen i Hedmark)
Beslutninger i kriser v/Bjørn Bakken (Høgskolen i Hedmark)
Framtida finnes i en krusedull – om handling og forandring
for andre v/ Hans Christian Medlien (Landet for undring og fantasi)
Påmelding her: http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_id=3373
Utdanningstilbud i samarbeid med Fagforbundet
Grunnleggende kommuneøkonomi 15 studiepoeng
•
•
Gjennomført et opplegg for helsefaglige medarbeidere i 2011. Fagforbundet vurderer
nytt opplegg. Annonseres gjennom Fagforbundet.
Samlingsbasert, 4 samlinger á 2 dager
Faglig innhold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Generell basis kunnskap og forståelse av økonomiske begreper
Generelle regnskapsprinsipper
Skille mellom offentlig og privat sektor
Bedriftsøkonomi
Kalkyler
Hvordan man leser et regnskap
Merverdiavgiftssystemet
KOSTRA
Innkjøp
Forholdet mellom plan, budsjett og regnskap
Presentasjon av økonomiske data
Internkontroll
Praktisk lederutdanning i helse- og
omsorgssektoren
• Helsedirektoratet utlyste konkurranse om lederutdanning med
bakgrunn i Samhandlingsreformen, og samarbeidspartene HH,
RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene)
og Fagakademiet vant anbudet
• Målgruppe er ledere og potensielle ledere
innen helse- og omsorgssektoren
• Kommunen eller kommuner i samarbeid
”bestiller” utdanningen
• Samlingsbasert og inndelt i moduler/emner
• Igangsettes våren 2012
• Kompetanseutvikling gjennom praksisnær refleksjon, veiledning
og kollegaveiledning
• www.helselederutdanningen.no
Oppbygging av studiet, praktisk lederutdanning i
helse- og omsorgssektoren
Modul 1
Ledelse av myndiggjorte
medarbeidere og utvikling
av personlige
lederferdigheter
7,5sp
Refleksjon og
veiledning
Høgskolen i Hedmark
Modul 2
Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og
-utvikling
7,5sp
Refleksjon og
veiledning
Modul 3
Virksomhetens
økonomistyring og
kvalitetsutvikling
7,5sp
Refleksjon og
veiledning
Modul 4
Samhandling,
kommunikasjon og
forhandlingskompetanse
7,5sp
Refleksjon og
veiledning
Samarbeid med Fagakademiet om
utdanningsprogram
Offentlig saksbehandling, 30 studiepoeng:
• 10 studiepoeng prosjektadministrasjon og
prosjektledelse
• 10 studiepoeng arbeidsrett og forvaltningsrett
• 10 studiepoeng kommunikasjon og etikk i saksbehandlingen
• Tilbudene utlyses på Fagakademiets hjemmesider
www.fagakademiet.no
Oppleggene gjennomføres samlingsbasert og i Fagakademiets ulike
regioner.
• Høgskolen samarbeider også med Fagakademiet om andre
studiepoengsgivende utdanninger innen administrasjonsfag
Kontor og administrasjonsfag for Sykehuset
Innlandet
• Høgskolen i Hedmark har tilrettelagt et utdanningsopplegg for
kontorfaglige medarbeidere i Sykehuset Innlandet.
Følgende emner har inngått i dette 30 studiepoengstilbudet:
• Grunnleggende organisasjonsfag, 5 studiepoeng
• Arbeids- og organisasjonspsykologi, 5 studiepoeng
• Forvaltningsrett med fokus på helselovgivning, 10 studiepoeng
• Prosjektoppgave i helse- og kontoradministrasjon,
10 studiepoeng
Opplegget gjennomføres samlingsbasert og på deltid.
Praktisk lønnsarbeid i kommuner, 5 studiepoeng
• Mål: Kurset er et grunnleggende kurs innen lønnsarbeid i
kommunale virksomheter
• Innhold: Kurset er organisert i følgende delemner:
1. Prinsipper for lønnsfastsettelse, HTA regler samt ansiennitetsberegning.
2. Oversikt over lønnsområdet, prinsipper ved lønnsberegningen, bokføring og
lønnsoppgaveplikten, samt løsning av praktiske oppgaver.
3. Ferie. Lovverket og HTA, praktiske tips for håndtering av regelverket, rettigheter
og plikter mht ferie, feriepenger m.m.
4. Sykepenger, refusjonskrav til NAV og oppfølging av medarbeidere uten rettighet til
arbeidsgiverperiode/sykepenger fra folketrygden.
5. Dødsfall – hva utbetales som lønn og hva skal omgjøres til skattefrie utbetalinger.
Det siste er av avgjørende betydning for etterlatte.
Helseøkonomi, 5 studiepoeng
Helseøkonomi vil fokusere på fagområdene knyttet til økonomi og
virksomhetsstyring.
Sentrale temaområder:
•
•
•
•
•
Grunnleggende regnskapsforståelse
Kommunale prinsipper for regnskap
Dekningsbidrag
Økonomiplanlegging og virksomhetsstyring, resultat og målstyring
Rapportering
Emnet vil vektlegge praktiske eksempler og modeller. Emnet vil ikke gå i
dybden av fagområdet økonomistyring, men deltakerne vil få en forståelse
av fagfeltet helseøkonomi.
Service- og brukerorientering, 15 studiepoeng
Sentrale fagtemaer:
• Servicebegrepet
• Hvordan fungerer en tjenestevirksomhet innad og i forhold til
sine omgivelser
• Servicemøtet
• Kvalitet i teori og praksis
• Kommunikasjon
• Kundebehandling
• Hvordan bygge det gode laget?
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Omstillingsprosesser i offentlig sektor
• Brukerdialog - brukerundersøkelser
• Serviceledelse - rollefordeling
Opptakskrav til høgskoleutdanning
• Forskrift om opptak til høyere utdanning, 2007-01-31 nr 173
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20070131-0173.html
Forskriften trådde i kraft 1. januar 2009
• Regelverk for opptak til utdanninger ved Høgskolen i
Hedmark
(http://www.hihm.no/Hovedsiden/Studietilbud/Soeknad-og-opptak/Opptakskrav)
Studiekompetanse
Hovedregler:
For generell studiekompetanse gjelder krav om både utdanning/praksis og bestemte fag.
Fagkravene må enten være dekket innenfor eller tas i tillegg til krav om utdanning/praksis.
Utdanning/praksis
• Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
eller
•
Fagopplæring med fag-/svennebrev
eller
•
Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen (fylte 23 år i opptaksåret og minst 5 års
praksis/utdanning)
Fagkravene (må være bestått med karakteren 2 eller bedre)
• norsk
• engelsk
• historie + samfunnsfag / nyere historie + samfunnslære
• matematikk
• naturfag
Realkompetanse
Minimum opptakskrav:
• 25 år eller eldre i opptaksåret
• Minimum 5 års relevant praksis (evt. deltid omregnes til heltid),
hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning
Den enkeltes realkompetanse blir vurdert individuelt og i forhold til
hvilke(t) studium man har søkt.
Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren
Kurs og oppdragsenheten Campus Rena
Mette Løhren
Leder
E-post: [email protected]
Ingunn Schult
Rådgiver
E-post: [email protected]
Besøk også vår nettside
http://www.hihm.no/Kurs-og-oppdrag/Kontakt/KO-Rena
Spørsmål?
Takk for oppmerksomheten!
Hanne Furuheim
Studieveileder, Campus Rena
[email protected]

similar documents