Nye utslippskrav for fyringsanlegg på 1-50 MW

Report
Nye utslippskrav
for fyringsanlegg 1 – 50 MW
Fjernvarmedagene 2010
Oslo 28.09.2010
Stine Torstensen, seniorkonsulent, avd. Miljø & Sikkerhet,
www.energi.no
Norsk Energi
• Kompetansesenter og forening for industri og offentlig virksomhet etablert i 1916
• Utfører rådgivning, prosjektering, utvikling, kontroll i regi av Norsk Energi Kontroll
AS, og kursvirksomhet innenfor områdene energi, miljø og sikkerhet
• Totalt ca 80 rådgivere
• Fagavdelinger:
• Fjernvarme og Fornybar energi
• Miljø og Sikkerhet
• Industri
• Automatisering
• Internasjonal
• Kontroll
• Hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Bergen og Gjøvik
Kunnskapsbaserte tjenester - Energi











Fjernvarme og fjernkjøling
Fornybar energi
Kjelanlegg
Damp og kondensatsystem
Kraftproduksjon CHP-anlegg
Spillvarme
Energiplanlegging
Energieffektivisering
Industrielle prosesser
Automatisering
Dynamisk simulering
3
Kunnskapsbaserte tjenester - Miljø
 Miljørådgivning








Luftforurensninger
Avfall
Konsekvensutredninger
Spredningsberegninger
Utslipps-/konsesjonssøknader
Miljørevisjon
Miljøledelse
Nye direktiver og forskrifter
 Klimarådgivning
 Klimautredninger
 Miljø og klimaregnskap
 CDM og JI,PIN og PDD
MURMANSK
NORWAY
SYKTYVKAR
PETROZAVODSK
STREZHEVOI
RUSSIA
CHINA
UKRAINE
GEORGIA
SERBIA
ASERBADJAN
ARMENIA
KYRGYZSTAN
UZBEKISTAN
Nytt for anlegg mellom 1 og 50 MW
som benytter ”rene brensler”
Miljøverndepartementet vedtok med virkning fra 1.1.2010 blant annet et
nytt kapittel i Forurensningsforskriften1, kapittel 27. Kapittelet innebærer
nye felles bestemmelser for alle fyringsenheter med innfyrt effekt 1 – 50 MW:
•
Ingen konsesjonsbehandling – forutsigbarhet - mer tilsyn
•
Meldeplikt til fylkesmannen (FM) før oppstart, finnes eget skjema
•
Plikt til å overholde kravene i kapittel 27
•
•
•
Krav til spredningsberegning / skorsteinshøydeberegning
Fra 31.12.2014 gjelder samme grenseverdier for utslipp til luft for nye og
gamle anlegg
Forurenset trevirke skal til anlegg med egen tillatelse fra Klif /FM
1http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0931.html
Definisjoner i kapittel 27
• Rene brensler
Lettolje, kull, fast og flytende biobrensel, og gass
• Anleggsstørrelse
Summen av innfyrt effekt for fyringsenhetene
• Enhetsstørrelse
Summen av innfyrt effekt for fyringsenheter med samme brensel
• Eksisterende fyringsenhet
I drift før kapittel 27 trådte i kraft (1.1.2010)
• Ny/ombygd fyringsenhet
I drift etter at kapittel 27 trer i kraft (1.1.2010)
Utslippsgrenser
Utslippsgrenser for anlegg satt i drift etter 1.1.2010 (utdrag):
Brensel
Animalske og
vegetabilske oljer
Lettolje/spesialdestillater
Fast biobrensel
Gass
Innfyrt
effekt
MW
Støv
mg/Nm³
NOx
mg/Nm³
CO
mg/Nm³
12 timers
middelverdi
timesmiddel
timesmiddel
1-5
30
-
80
3
5-50
30
300
80
3
1-10
20
-
80
3
10-50
20
250
80
3
1-5
225
-
200/300
6
5-20
75
300
200/300
6
20-50
30
300
150/300
6
5-50
-
170
80
3
Fra 01.01.2015 gjelder utslippsgrensene over for
alle anlegg!
vol %
O2
Krav til utslippsmålinger
Variable krav avhengig av brensel og
anleggsstørrelse, §27-6
- Fyringsenheter for olje 20-50 MW skal ha oksygenstyrt forbrenning
- Alle biobrenselanlegg skal ha oksygenstyrt forbrenning
Krav til utslippsmålinger forts.
For anlegg der det ikke er krav om kontinuerlige målinger gjelder:
Utslippsmelding
•
•
•
•
Standardisert skjema som fylles ut, kun 4 sider
Anleggsstørrelse, driftstid, brensel, mengder
Skal vedlegges skorsteinshøydeberegning / spredningsberegning
Rask saksbehandling hos Fylkesmannen, maks. 6 uker
Spredningsberegning
Utslipp til luft (µg/Nm³)
Bakkekonsentrasjonsnivå (µg/m3).
Timemiddel – månedsmiddel og
årsmiddelgjennomsnitt
NOx
Støv
NOx
Støv
Spredningsberegning
•
•
•
•
Kapittel 27 stiller krav til gjennomføring av spredningsberegning
for å finne nødvendig skorsteinshøyde
Beregner forventet konsentrasjon på bakkenivå ved gitte
skorsteinshøyder – fortrinnsvis i normal oppholdshøyde –
bakkekonsentrasjonsbidrag
Myndighetene stiller krav til hva det tillates at nye anlegg bidrar
med - regulert i kapittel 27 og kapittel 7 i forurensningsforskriften.
Tar utgangspunkt i maksimalt uheldige situasjoner og maksimalt
tillatte utslipp – ”worst case scenarioer”
Skorsteinshøyde
Generelt
• Jo høyere skorstein, desto bedre fortynning av ”uønsket” komponent
og mindre belastning på miljøet
• Én høy skorstein med stor røykgassmengde gir lavere belastning enn
mange lave skorsteiner med samme totale røykgassmengde
Casa Milá, Gaudi
Barcelona
1906-1910
Skorsteinshøyde/spredningsberegning
Hva påvirker skorsteinshøyden?
• Meteorologiske forhold
• Terreng og nærhet til vann og sjø
• Temperaturen og hastigheten på røykgassen ut av skorsteinen
• Konsentrasjon av komponent i røykgassen
• Høye bygninger i nærområdet
• Eksisterende bakgrunnskonsentrasjon i området
Takk for oppmerksomheten!
Noen spørsmål?
Ta kontakt med
[email protected]

similar documents