now - Faculty of Information Technology

Report
Storage
020003102
คโนโลยีสารสนเทศเบือ
้ งตน
้
Introduction to
formation Technology
Lecture 6
© Course Technology 2012
อธิบายคุณลักษณะ
ของฮารดดิ
์ กส์ เช่น
ความจุ, platters,
หัวอาน-เขี
ยน,
่
Cylinders, Sectors
และ Tracks, และ
จานวนรอบตอนาที
่
อธิบายชนิดของ
หน่วยความจา Flash
เรียนรูจุ
้ ดประสงคของ
์
หน่วยเก็บขอมู
้ ลบน
เครือขาย,
ฮารดดิ
่
์ กส์
แบบถอดได,้ และฮารด
์
ดิกส์คอนโทรลเลอร ์
อธิบายรูปแบบของ
Cloud Storage และ
ขอดี
้ ของมัน
2
อธิบายคุณลักษณะ
ของ Optical Disc
จาแนกขอแตกต
างของ
้
่
Optical Disc แตละ
่
ประเภท
ระบุการใช้งานของเทป, บัตรแถบแมเหล็
ก,
่
smart card, ไมโครฟิ ลมและไมโครฟิ
ช, และ
์
หน่วยเก็บขอมู
้ ลขนาดใหญ่
3
Storage เป็ นตัวเก็บขอมู
้ ล คาสั่ ง
การทางาน และสารสนเทศเพือ
่
นามาใช้ในภายหน้า
สื่ อเก็บขอมู
้ ล (Storage Medium)
คืออุปกรณที
่ อมพิวเตอรใช
์ ค
์ ้ในการ
เก็บขอมู
้ ล คาสั่ งการทางาน และ
สารสนเทศ
4
5
ความจุ (Capacity) คือ จานวนไบทที
์ ่
หน่วยเก็บขอมู
้ ล สามารถเก็บได้
6
อุปกรณเก็
้ ล (storage device)
์ บขอมู
คือ ฮารดแวร
ที
้ ลลง หรือเรียก
์
์ เ่ ก็บขอมู
ขอมู
บ
ข
อมู
ล
(Storage
Media)
้ ลจากสื่ อเก็
้
การอาน
(Reading)
่
คือกระบวนการถายข
่
้อมูล
จากสื่ อเก็บขอมู
้ ล
(storage medium) สู่
หน่วยความจา (Memory)
การเขียน (Writing) คือ
กระบวนการถายข
อมู
่
้ ลจาก
หน่วยความจา (Memory) สู่
สื่ อเก็บขอมู
้ ล (storage
7
เวลาการเขาถึ
้ งขอมู
้ ล (Access Time)
วัดไดจาก
:
้

เวลาทีท
่ าให้ Storage device
สามารถหาขอมุ
่ ยูบน
Storage
้ ลทีอ
่
Medium
 เวลาทีส่ ามารถส่งขอมู
้ ลจาก
หน่วยความจาไปสู่ตัวประมวลผล
8
ฮารดดิ
์ กส์ หนึ่งตัวมีหนึ่งแพล็ตเตอร ์
(หรือมากกวา)ที
กในการ
่ ใ่ ช้สารแมเหล็
่
เก็บขอมู
้ ล คาสั่ ง และสารสนเทศ
9
ฮารดดิ
์ กส์สามารถ
เก็บขอมู
้ ลไดโดย
้
การใช้เร็คคอรด
์
ทางลองจิทด
ู และ
ทางแนวตัง้
10
คุณลักษณะของ
ฮารดดิ
์ สก ์
ประกอบดวย
้แพล็ต
ความ
จุ
เตอร ์
จานวนรอบ
Cylind
ตอนาที
่
ers
(RPM)
เวลาการ
อัตราการ
เข้าถึง
ถายโอน
่
ขอมูล
ขอมูล
หัวอาน
่
เขียน
เซ็ กเตอร ์
และแทร็
ก
11
2. มอเตอรท
์ าการ
หมุนแพล็ตเตอรใน
์
ขณะทีค
่ อมพิวเตอร ์
กาลังทางาน
1. บอรดวงจรจะท
า
์
การควบคุมการ
เคลือ
่ นทีข
่ องหัวอาน
่
และมอเตอร
3.เมือ
่ โปรแกรมต้องการ
เข้าถึงขอมู
้ ล จะทาการหา
ตาแหน่งทีต
่ ง้ั ของขอมู
้ ล
4. ตัวควบคุมหัวอาน
่
จะวางตาแหน่งแขน
ของหัวอานบนที
ต
่ ง้ั
่
ของแพล็ตเตอรเพื
่
์ อ
12
แขนฮารดดิ
่ น
์ กส์ ทาการขับเคลือ
หัวอานเขี
ยน เพือ
่ อานและเขี
ยนขอมู
่
่
้ ล
บนไดรวฟ
์
- ทีต
่ ง้ั ของขอมู
้ ลมักจะถูก
อางถึ
งตามเซ็กเตอร ์
้
13
- หัวฮารดดิ
์ กส์เสี ยหาย (Head Crash)
เกิดขึน
้ เมือ
่ หัวอาน/เขี
ยนสั มผัสกับพืน
้ ผิว
่
ของแพล็ตเตอร ์
- ดังนั้น ควรหมัน
่ ทาการแบ็กอัพขอมู
้ ล
ของฮารดดิ
์ กส์
14
- Redundan Array of Independent
Disks (RAID) คือการรวมกันของฮารด
์
ดิกส์ตัง้ แตสองตั
วขึน
้ ไป
่
- อุปกรณ์ Network Attached
Storage (NAS) คือ เซริฟ
์ เวอรที
่ อ
่
์ ต
เขาระบบเครื
อขายที
ม
่ จ
ี ุดประสงคเพื
่ ให้
้
่
์ อ
บริการการเก็บขอมู
้ ล
15
External Harddisks จะเป็ น
ฮารดดิ
่ ามารถ
์ กส์ภายนอกทีส
เชือ
่ มตอกั
่ บคอมพิวเตอรด
้
์ วย
เคเบิลหรือเป็ นแบบไรสาย
้
Removable Harddisks คือ
ฮารดดิ
่ ามารถถอดหรือ
์ กส์ทีส
ใส่เขาตั
้ วไดรวฟได
้
์
Pocket Harddrive เป็ น
ฮารดดิ
์ กส์แบบภายในหรือ
ภายนอกทีม
่ ข
ี นาดเล็ก
16
Disk Controller ประกอบดวยชิ
พและ
้
วงจรอิเล็กทรอนิกส์พิเศษทีค
่ วบคุมการ
ถายโอนข
อมู
่
้ ล คาสั่ ง และสารสนเทศ
จากดิกส์ไปยังบัสระบบหรือจากบัสระบบ
ไปยังดิสก ์ และอุปกรณอื
่ ๆของ
์ น
คอมพิวเตอร
์
SATA
EIDE
SCSI
SAS
17
- ชิพหน่วยความจาแฟลชคือสื่ อเก็บ
ขอมู
่ อง
้ ลแบบโซลิดสเตททีไ่ มมี
่ ส่วนทีต
้
เคลือ
่ นๆไหวเหมือนสื่ อแบบดิกส์
- Solid State Drives (SSDs) มีขอดี
้
เหนือฮารดดิ
กดังนี้
่ ก่ อความ
์ กส์แบบแมไมเหล็
่
การเขาถึ
้ งที่
เร็วกวา่
อัตราถายโอน
่
ทีเ่ ร็วกวา่
ร้อนและกิน
พลังงานน้อย
กวา่
การใช้งานที่
ยาวนานกวา่
18
19
- การดหน
่ วยความจา (Memory Card)
์
คืออุปกรณหน
์ ่ วยความจาแฟลชแบบ
ถอดไดที
อถอดออก
้ เ่ ราใช้เสี ยบเขาหรื
้
จากสล๊อตคอมพิวเตอร ์ อุปกรณพกพา
์
Secure
หรื
อ
ตั
ว
การ
ดอ
านเขี
ย
น
Secure
CompactFlas
์ ่
Digital High
h
(CF)
MicroSDHC
Digital
(SD)
xD Picture
Card
Capacity
(SDHC)
Memory
Stick
MicroSD
Memory
Stick Micro
(M2)
20
21
USB Flash Drives ใช้เสี ยบเขาช
้ ่ อง
USB ของคอมพิวเตอรหรื
์ ออุปกรณ ์
พกพา
22
โมดูล Express
Card คืออุปกรณ ์
แบบถอดไดที
้ เ่ สี ยบ
ลงช่อง Express
Card ซึง่ ส่วนใหญ่
มีใช้ใน
คอมพิวเตอร ์
โน๊ตบุ๊ก
23
Cloud Storage คือบริการบน
อินเทอรเน็
้ ทีเ่ ก็บขอมู
้ ล
์ ตทีใ่ ห้บริการพืน
แกผู
่ ้ใช้
24
25
เหตุผลทีผ
่ ้ใช
ู ้สมัครเป็ นสมาชิกของ
Cloud
Storage
เขาถึ
ได ้
้ งขอมู
้ ลจากคอมพิวเตอรใดก็
์
ใช้เก็บไฟลขนาดใหญ
่
์
ให้ผู้อืน
่ สามารถเขาถึ
้ งไฟลของผู
้ใช้ได้
์
นที
เขาดู
้
้ ลหรือภาพไดในทั
้ ขอมู
่
เก็บขอมู
้
้ ลแบ็กอัพไวนอกสถานที
ให้บริการศูนยรวมข
อมู
้ ล
์
26
•
ประกอบดวยแผ
นแบนกลมที
ท
่ ามาจาก
้
่
โลหะ พลาสติกและแลคเกอร ์ ซึง่ ใช้
ลาแสงเลเซอรในการอ
านและเขี
ยน
่
์
• ส่วนใหญใช
่ ้เก็บซอฟทแวร
้ ล
์
์ ขอมู
รูปภาพ ภาพยนต ์ และ ดนตรี
• อานอย
างเดี
ยว และ เขียนทับได้
่
่
27
การดูแลรักษา
28
CD-ROM สามารถอานได
แต
่
้ ่
เขียนไมได
่ ้
CD-R ผู้ใช้สามารถเขียนไดแต
้ ่
ลบไมได
่ ้
CD-RW ผู้สามารถเขียนและ
ลบได้
29
Archive Disc
Picture CD
เก็บรูปภาพจาก
ศูนยภาพออนไลน
์
์
CD-ROM ทีเ่ ก็บ
รูปภาพดิจต
ิ อล
ความละเอียด
7200 พิกเซล
ความละเอียด
1024x1536
ราคาขึน
้ อยูกั
่ บ
จานวนรูปภาพที่
เก็บ
ศูนยรู์ ปภาพส่วน
ใหญมี
่ ให้บริการ
Picture CD
30
31
DVD-ROM มีความจุสงู ผู้ใช้
สามารถอานได
อย
ยว
่
้ างเดี
่
Blu-ray Disc-ROM (BDROM) มีความจุสงู ถึง 100 GB
DVD-RW, DVD+RW,
DVD+RAM มีความจุสงู และ
สามารถเขียนทับได้
32
เทป
ไมโครฟิ ลม
์
และ
ไมโครฟิ ช
บัตรแถบ
แมเหล็
กและ
่
สมารท
์
การด
์
หน่วยเก็บ
ข้อมูลเชิง
พาณีชย ์
33
•
เทปคือริบบอนพลาสติ
กทีเ่ คลือบสาร
้
แมเหล็
่ กสาหรับใช้ในการเก็บขอมู
้ ลหรือ
สารสนเทศขนาดใหญ่
• เครือ่ งเลนเทป
(Tape Drive) จะ
่
อานและเขี
ยนขอมู
่
้ ลและสารสนเทศบน
เส้นเทป
34
• บัตรเทปแมเหล็
ก
่
ใช้แทบแมเหล็
กใน
่
การเก็บขอมู
้ ล
• สมารทการ
ด
์
์
เก็บ
ขอมู
้ ลงบน
ไมโครโปรเซสเซอร ์
บางทีฝ
่ ังบนการด
์
35
ไมโครฟิ ลม
์ และ ไมโครฟิ ช เก็บ
รูปภาพขอมู
ลม ์
้ ลขนาดเล็กลงบนมวนฟิ
้
36
อายุการใช้งานการเก็บขอมู
้ ลของสื่ อแต่
ละชนิด
37
• หน่วยเก็บขอมู
้ ลเชิงพาณิชย ์
ใช้เก็บ
ขอมู
้ ลและสารสนเทศของธุรกิจขนาด
ใหญ่
– ใช้ฮารดแวร
พิ
่ ามารถทางาน
์
์ เศษทีส
หนัก ดวยการให
้
้บริการตลอดเวลาและ
มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
38
Home User
500 GB hard
disk
Cloud storage
Optical disc
drive
Card
reader/writer
USB flash drive
Small
Office/Home
Office User
1 TB hard disk
Cloud storage
Optical disc
drive
External hard
disk for backup
USB flash drive
Mobile
250 GB hard
disk
Cloud storage
Optical disc
drive
Card
reader/writer
Portable hard
disk for backup
USB flash drive
39
Power User
2.5 TB hard disk
Cloud storage
Optical disc
drive
Card
reader/writer
Portable hard
disk for backup
USB flash drive
Enterprise User
(desktop
computer)
1 TB hard disk
Optical disc
drive
Smart card
reader
Tape drive
USB flash drive
Enterprise User
(server or
mainframe)
Network storage
server
40 TB hard disk
system
Optical disc
server
Microfilm or
microfiche
40
ชนิดของสื่ อ
เก็บขอมู
้ ลและ
อุปกรณเก็
์ บ
ขอมู
้ ลแบบ
ตางๆ
่
Internal ฮารดดิ
์ กส์,
External และฮารด
์
ดิกส์แบบถอดได,้
โซลิดสเตทไดรวฟ,
์
เมโมรีก
่ ารด,
์ USB
ไดรวฟ,
โมดูล
์
การดExpress,
์
Cloud Storage,
ซีด,ี ดีวด
ี ,ี บลูเรย,์
เทป, สมารทการ
ด,
์
์
ไมโครฟิ ลมและไม
์
41
คาถาม
?
42

similar documents