Piotr Chmiel - ekspertyza

Report
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
MODEL ZARZĄDZANIA
DROGAMI NA POZIOMIE
LOKALNYM
Piotr Chmiel
Wałbrzych, czerwiec 2013 r.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Problem wyboru zadania do realizacji:
?
zł
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
FUNDUSZE UNIJNE.
Fundusz przedakcesyjny:
Program Pomocy Polsce i Węgrom w Restrukturyzacji Gospodarki
(PHARE)1990 – 2003 r.
Fundusze akcesyjne:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004
– 2006 r.,
Regionalny Program Operacyjny (RPO) - 2007 – 2013 r.,
Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2007 – 2013 r.,
nowy program
Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) 2014 – 2020 r.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Elementy wpływające na podjęcie racjonalnej
decyzji przy wyborze zadania inwestycyjnego w
zakresie infrastruktury drogowej:
1) Analiza stanu technicznego dróg
2) Pomiar ruchu samochodowego
3) Wykonanie modelu sieci drogowej
4) Analiza ekonomiczna
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Ad.1) Analiza stanu technicznego dróg
SOSN – System oceny stanu nawierzchni:
- szorstkość
- równość podłużna
- równość poprzeczna
- stan spękań
- koleiny
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Ad.2) Pomiar ruchu samochodowego
GPR – Generalny pomiar ruchu
- rower
- motocykl
- samochód osobowy
- samochód dostawczy
- samochód ciężarowy bez przyczepy
- samochód ciężarowy z przyczepą
- autobus
- ciągnik rolniczy
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Ad.3) Wykonanie modelu sieci drogowej
WARIANT WO
A
2 200
C
1 400
WARIANT WI
A
B
1 300
2 200
1 000
1 500
1 300
C
1 500
2 000
1 000
2 000
1 000
2 200
1 200
E
F
1 200
D
300
D
800
MACIERZ PODRÓŻY
A
B
2 200
2 200 1 400 1 300
300 2 000
700
600
1 500
200
1 900
E
F
800
Rejon
A
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
1 400
300
700 1 500
1 300 2 000
600
200
2 400 2 200 1 000
2 400 ….
….
2 200
…. ….
1 000
….
…. -
MACIERZ PODRÓŻY
Rejon
A
B
C
D
E
F
A
B
2 200
2 200 1 400 1 300
300 2 000
700
600
1 500
200
C
D
E
F
1 400
300
700 1 500
1 300 2 000
600
200
2 400 2 200 1 000
2 400 ….
….
2 200
…. ….
1 000
….
…. -
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Ad.4) Analiza ekonomiczna
Rachunek ekonomiczny
Nakłady drogowo-mostowe:
-
Koszty inwestycji lub modernizacji
Koszty remontów okresowych
Koszty remontów cząstkowych
Koszty utrzymania bieżącego
Koszty inne (wykup gruntów, dokumentacja)
Koszty oszczędności użytkowników drogi (korzyści):
-
Koszty eksploatacji pojazdów - WO, WI,
Koszty czasu w przewozach pasażerskich - WO, WI,
Koszty czasu w przewozach towarowych - WO, WI,
Koszty wypadków drogowych - WO, WI,
Koszty emisji spalin - WO, WI,
WO – WI = Korzyści
WO – WI = Korzyści
WO – WI = Korzyści
WO – WI = Korzyści
WO – WI = Korzyści
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Przykład obliczenia korzyści dla kosztów czasu w przewozach pasażerskich.
WARIANT WI
WARIANT WO
A
A
Obwodnica
8 min.
B
20 min.
Wariant WO – czas przejazdu (od pkt. A do B) 20 min.
Wariant WI – czas przejazdu (od pkt. A do B) 8 min.
Oszczędność czasu (WO – WI)
12 min.
Wartość korzyści (zł) = 12 min. x k. j. czasu
B
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ
1) EIRR – ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (%)
EIRR > 5,5 %
2) NPV – wartość bieżąca netto (zł)
NPV
(5,5%)
>0
3) B/C – korzyści / koszty (-)
B/C
(5,5%)
>1
Zadanie jest uzasadnione ekonomicznie jeżeli mierniki efektywności
ekonomicznej uzyskują powyższe wartości.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Podstawa podjęcia racjonalnej
decyzji inwestycyjnej:
zł
EIRR
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Wspólne Ramy Strategiczne
(WRS) na lata 2014 – 2020
?
zł
?
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Dziękuję za uwagę.
[email protected]

similar documents