informacyjne-w-ramach-rpo

Report
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Konferencja
Upowszechnianie e-usług świadczonych przez
administrację publiczną
Wsparcie podmiotów publicznych w podniesieniu
dostępności i jakości e-usług w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Małgorzata Stelnicka
Zastępca Dyrektora Departamentu
Opole, 27 listopada 2014 r.
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
PRACE NAD RPO WO 2014-2020
LISTOPAD 2014 r.
przekazanie wynegocjowanego Programu do KE
przez elektroniczny system SFC2014
13 LISTOPADA 2014 r.
przyjęcie Programu przez
Zarząd Województwa Opolskiego
WRZESIEŃ – LISTOPAD 2014 r.
negocjacje Programu przez
IZ RPO WO 2014-2020 z Komisją Europejską
8 SIERPNIA 2014 r.
przekazanie uwag Komisji Europejskiej do
zapisów Programu
9 KWIETNIA 2014 r.
przekazanie projektu Programu
do Komisji Europejskiej przez
elektroniczny system SFC2014
LIPIEC-SIERPIEŃ / PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2013
I i II tura konsultacji społecznych projektu
RPO WO 2014-2020
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ARCHITEKTURA RPO WO 2014-2020
ŁĄCZNA ALOKACJA RPO WO 2014-2020: 944,9 mln Euro
EFRR
679,2 mln Euro
71,9 %
EFS
265,8 mln Euro
28,1 %
11 OSI PRIORYTETOWYCH
EFRR:
7 Osi priorytetowych
EFS:
4 Osie priorytetowe
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
BEZPOŚREDNIE WSPARCIE TIK W RAMACH RPO WO 2014-2020
Kwota
[mln Euro]
Procent
alokacji do
Programu
[%]
Oś I Innowacje w gospodarce
73,6
7,8
Oś 2 Konkurencyjna gospodarka
94,9
10,0
Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna
123,5
13,1
Oś 4 Zapobieganie zagrożeniom
23,0
2,4
Oś 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego
i naturalnego
75,7
8,0
Oś 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
193,5
20,5
Oś 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
95,0
10,1
679,2
71,9
Oś priorytetowa [EFRR]
Suma:
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
BEZPOŚREDNIE WSPARCIE TIK W RAMACH RPO WO 2014-2020
Kwota
[mln Euro]
Procent
alokacji do
Programu
[%]
Oś 7 Konkurencyjny rynek pracy
95,2
10,1
Oś 8 Integracja społeczna
73,9
7,8
Oś 9 Wysoka jakość edukacji
58,9
6,2
Oś 11 Pomoc techniczna
37,8
4,0
265,8
28,1
Oś priorytetowa [EFS]
Suma:
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH
PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (1)
Nr i nazwa działania/poddziałania
RPO WO 2014-2020
Fundusz
Kwota
[mln Euro]
Procent
alokacji do Osi
[%]
2.1.2
Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
EFRR
8,7
9,2
10.3
E-usługi publiczne
EFRR
10,0
10,5
Suma:
18,7
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH
PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (2)
Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka
Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
8,7 mln Euro
DOTACJE
wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu
o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania
najnowszych osiągnięć technologicznych wspomagających bieżącą działalność firm,
wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem - sprzedaż produktów
i usług w Internecie (e-handel i e-usługi);
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH
PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (3)
Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Działanie 10.3 E-usługi publiczne
10,0 mln Euro
DOTACJE
rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego,
w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji
przestrzennej,
digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla
regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów,
rozwój infrastruktury informatycznej - aplikacji i systemów bazodanowych (np. podpis
elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.);
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH
PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (4)
Weryfikacja projektów dot. e-usług publicznych opierać się będzie o:
• kryteria opracowane zgodnie z rekomendacjami Zespołu powołanego przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020;
• procedury wyboru i oceny projektów określone przez IZ RPO
z uwzględnieniem regulacji krajowych i unijnych.
Realizowane
przedsięwzięcia
powinny
wykazywać
kompatybilność
i komplementarność z projektami planowanymi do realizacji w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Premiowane
będą
projekty
zapewniające
współdziałanie
z projektami realizowanymi w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013.
Inwestowanie w tzw. twardą infrastrukturę (sprzęt, wyposażenie) jest możliwe
jedynie, o ile warunkuje to realizację celów projektu, a analiza wykazuje
niedostępność zasobów w ramach administracji publicznej.
Przeprowadzona zostanie także rzetelna analiza kosztów i korzyści pozwalająca
oszacować społeczno-ekonomiczną stopę zwrotu.
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH
PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (5)
Nr i nazwa działania/poddziałania
RPO WO 2014-2020
Fundusz
Kwota
[mln Euro]
Procent
alokacji do Osi
[%]
9.1
rozwój edukacji
EFS
28,9
49,0
9.3
wsparcie kształcenia ustawicznego
EFS
8,2
13,9
Suma:
37,1
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH
PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (6)
Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji
Działanie 9.1 Rozwój edukacji
28,9 mln Euro
DOTACJE
rozwój kompetencji informatycznych u uczniów szkół kształcenia ogólnego,
wsparcie nauczycieli w zakresie stosowania ICT w procesie dydaktycznym,
doposażenie/ wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół oraz placówek
oświatowych w sprzęt TIK;
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WSPARCIE TWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W RAMACH
PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (7)
Oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji
Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego
8,2 mln Euro
DOTACJE
kształcenie formalne i pozaformalne w zakresie kompetencji kluczowych (m.in. TIK),
zastosowanie podejścia popytowego;
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
Dziękuję za uwagę
„Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom”
COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

similar documents