自我届绍zi wo jie shao

Report
By:jeron
5b


我叫jeron 。我今年十一岁。我是印尼泗水人。
我的家在citraland。我的家有五口人,有爸爸,
妈妈,哥哥,弟弟,和我。我 在 sekolah
ciputra 上小学五年级。我们的学校很大,有四
层楼。
Wo jiao jeron,wo jin nian shi yi sui . Wo shi yin
ni si shui ren . Wo de jia zai citraland , wo de jia
you wu kou ren , you baba , mama , gege , didi
he wo , wo zai sekolah ciputra shang xiao xue
wu nian ji .wo men de xue xiao hen da , you se
ceng lou
在学校有很多较市 = xiao zhang shi , xiao yi shi,
han yu shi , ying yu shi , tu shu shi , dian nao
shi , lao shi de ban gong shi , 和ti shu shi . Zong
jiao shi .
在学校我学= zhong wen ke , ying wen ke , yi ni ke
shu xue ke, yi shu ke , yin yue ke和ti yu ke ,
zong jiao ke , dian nao ke , yue du ke , tu shu
ke .
我每天坐汽车去学校,从我的家到学校不远,要药
饵是分从。我从星期一到星期五每天七点去学校
,七点到九点半休息,从九点到九点半休息,十二
点在学校的食堂吃五饭,下午三点放学
Wo mei tian zuo qicong che qu xue xiao , cong
wo de jia dao xue xiao bu yuan , yao er shi fen
cong . Wo cong xing qi yi daoxing qi wu mei
tian qi dian qu
方学以后,我常常去打篮球,游泳。我的哥哥游泳
游的很好。我游的不太好。我们常常一边游泳 ,
我喜欢打篮球,因为我打篮球打得很好。我也喜
弹钢琴,但是我弹得不太好。
Fang xue yi hou , wo menchang chang yi bian
you yong , yi ban chang ge . Wo xi huan da lan
qiu , yin wei wo da lan qiu da de hen hao . Wo
ye xi huan tan gang qin , dan shi wo tan de bu
tai hao

similar documents