Nowe podejście realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego w

Report
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
Karina Bedrunka
Opole, 29 listopada 2013r.
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZAKRES INTERWENCJI
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Zmiana liczby ludności w latach 2002-2011 w Polsce wg województw
4.4
3.3
3
2.8
2.8
1.7
1.5
1.4
1.4
1.1
0.7
0.3
0
-0.5
-1.1
-1.3
-2.4
-3
-2.8
-4.6
opolskie
łódzkie
śląskie
świętokrzyskie
lubelskie
podlaskie
dolnośląskie
Polska
podkarpackie
lubuskie
kujawsko-pom.
zachodniopom.
warmińsko-maz.
wielkopolskie
mazowieckie
małopolskie
pomorskie
-6
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Prognozowane tempo spadku liczby ludności w Polsce i regionie w latach 2010-2035
Odsetek liczby ludności w danym roku w stosunku do liczby ludności w 2010r.
Polska
100
opolskie
97
94
91
88
2015
2020
2025
2030
2035
Wg prognozy GUS, 2008
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Przyczyny kryzysu demograficznego w województwie opolskim
Niska dzietność
Współczynnik dzietności w Polsce wg województw w 2011r.
Emigracja, zwłaszcza zagraniczna
Liczba emigrantów na 1000 mieszkańców w Polsce wg województw w 2011r.
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r.
HORYZONTALNE
WYZWANIE
ROZWOJOWE
TEMATYCZNE
WYZWANIA
ROZWOJOWE
WIZJA ROZWOJU
REGIONU
ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOM DEPOPULACJI
PRZYGOTOWANE DO RYNKU PRACY
AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO
KONKURENCYJNA GOSPODARKA
OPARTA NA INNOWACYJNOŚCI
I WSPÓŁPRACY Z NAUKĄ
ATRAKCYJNE OBSZARY
DO ZAMIESZKANIA,
INWESTOWANIA I WYPOCZYNKU
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
AGLOMERACJI OPOLSKIEJ, MIAST
I OBSZARÓW WIEJSKICH REGIONU
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE TO WIELOKULTUROWY REGION, WYKSZTAŁCONYCH,
OTWARTYCH I AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW, Z KONKURENCYJNĄ I INNOWACYJNĄ
GOSPODARKĄ ORAZ Z PRZYJAZNYM ŚRODOWISKIEM ŻYCIA
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Założenia Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim
Narzędzia SSD
PAKIET I
PAKIET II
PAKIET III
PAKIET IV
Praca to
bezpieczna
rodzina
Edukacja
a rynek pracy
Opieka
żłobkowoprzedszkolna
Złota
jesień
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WSPARCIE RPO WO 2014-2020 SKIEROWANE
NA PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOM DEPOPULACJI
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Podział środków w ramach RPO WO 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
Łączna alokacja 944,1 mln Euro
EFRR 680,8 mln Euro
EFS 263,3 mln Euro
38,43 %
alokacji
Wsparcie SSD = 362,8 mln Euro
 EFRR = 175,2 mln Euro
 EFS = 187,6 mln Euro
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wsparcie Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w RPO WO 2014-2020
SSD
OSI Depopulacja
- teren całego województwa
RPO WO
2014-2020
ZINTEGROWANE
PODEJŚCIE
TERYTORIALNE
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
OSI Przygranicze
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wsparcie zaplanowane do realizacji w RPO WO 2014-2020 wpisujące się w SSD
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
[PI 1.2]
Rozwój e-usług w MŚP
[PI 2.2]
Wsparcie uzbrojenia terenów inwestycyjnych
[PI 3.1]
PAKIET I
Praca to
bezpieczna
rodzina
Wsparcie działań promujących produkty i usługi w kraju i zagranicą
[PI 3.2]
Wsparcie inwestycyjne MŚP związane z rozwojem przedsiębiorstwa w zakresie
turystyki
[PI 3.3]
Działania związane ze zwiększeniem aktywności inwestycyjnej MŚP
[PI 3.3]
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, dotacje na rozwój
przedsiębiorczości, profilaktyka zdrowotna, elastyczny czas pracy
[PI 8.5, 8.7, 8.8, 8.10]
Rozwój potencjału gospodarczego regionu poprzez dostęp do pozabankowych
źródeł finansowania inwestycji
[PI 1.2, 3.3, 8.7]
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wsparcie zaplanowane do realizacji w RPO WO 2014-2020 wpisujące się w SSD
PAKIET II
Edukacja
a rynek pracy
Podniesienie efektywności szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego ogólnego
[PI 10.1]
Podniesienie efektywności szkolnictwa zawodowego, upowszechnienie kształcenia
ustawicznego
[PI 10.3]
Wsparcie infrastrukturalne Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
[PI 10.4]
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wsparcie zaplanowane do realizacji w RPO WO 2014-2020 wpisujące się w SSD
Wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, opiekunowie dzienni)
[PI 8.8]
PAKIET III
Opieka
żłobkowoprzedszkolna
Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem (diagnostyka i leczenie chorób
rozwojowych niemowląt i dzieci, szczepienia ochronne dzieci do 3 roku życia,
szkoły rodzenia)
[PI 9.7]
Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem (infrastruktura wspierająca opiekę
zdrowotną skierowaną do dzieci i matek w okresie połogu – wsparcie położnictwa,
ginekologii, neonatologii, pediatrii)
[PI 9.1]
Podniesienie jakości i rozszerzenie oferty kształcenia przedszkolnego
[PI 10.1]
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wsparcie zaplanowane do realizacji w RPO WO 2014-2020 wpisujące się w SSD
Programy zwiększające jakość i dostępność do usług zdrowotnych skierowanych
do osób starszych (np. rehabilitacja ruchowa, logopedyczna)
[PI 9.7]
PAKIET IV
Złota
jesień
Wsparcie inwestycyjne służące rozwojowi opieki medycznej skierowanej do osób
starszych (rozwój geriatrii)
[PI 9.1]
Rozwój usług opieki nad osobami starszymi (opieka środowiskowa i rodzinna
w miejscu zamieszkania seniora – rodzinne/dzienne domy pomocy, hospicja)
[PI 8.8, 9.7]
Wsparcie inwestycyjne na przebudowę, rozbudowę i modernizację obiektów
służących opiece nad osobami starszymi (np. mieszkania wspomagane, dzienne
domy pomocy, kluby)
[PI 9.1]
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Projekty pozakonkursowe zaplanowane do realizacji w odpowiedzi na założenia SSD
EFS
BENEFICJENT
Cel Tematyczny 8
11 powiatowych urzędów pracy
SZACUNKOWA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
52,7 mln Euro
ZAKRES RZECZOWY:
Przedmiotem projektów będzie aktywizacja osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych
urzędach pracy, w tym w szczególności osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
obejmująca w szczególności:
 pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
 szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
 staże/praktyki zawodowe;
 subsydiowanie zatrudnienia.
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Projekty pozakonkursowe zaplanowane do realizacji w odpowiedzi na założenia SSD
EFS
BENEFICJENT
Cel Tematyczny 9
Opolski bon na
rzecz matki
i dziecka
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu
SZACUNKOWA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
7,0 mln Euro
ZAKRES RZECZOWY:
Przedmiotem projektu będzie opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem (mieszkańcami województwa
opolskiego). W projekcie przewiduje się:
 Zwiększenie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem (w tym opieki neonatologicznej);
 Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu porodu w celu ułatwienia matce szybszej rehabilitacji
poporodowej oraz zwiększenia jakości życia dziecka;
 Badania dotyczące wczesnego wykrywania wad rozwojowych u niemowląt i dzieci Program Profilaktyki
Zakażeń Wśród Dzieci w Województwie Opolskim – szczepienia przeciw pneumokokom oraz
rotawirusom.
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Projekty pozakonkursowe zaplanowane do realizacji w odpowiedzi na założenia SSD
EFS
BENEFICJENT
Cel Tematyczny 9
Opolski bon na
rzecz osób
starszych
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu/
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu
SZACUNKOWA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
14,5 mln Euro
ZAKRES RZECZOWY WUP:
Realizowane będą przedsięwzięcia służące zwiększeniu jakości oraz dostępności do usług opiekuńczych
wobec osób starszych (ze szczególnym naciskiem na ich deinstytucjonalizację), m.in. usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania osoby starszej, wsparcie funkcjonowania domów opieki społecznej.
ZAKRES RZECZOWY ROPS:
Przedmiotem projektu będzie wsparcie usług społecznych. Wsparcie zostanie skierowane do rodzin,
w tym sprawujących pieczę zastępczą. Realizowane będą również działania sprzyjające wprowadzeniu
na rynek pracy oraz integrację ze środowiskiem osób opuszczających m.in. placówki opiekuńczowychowawcze. W projekcie przewiduje się wsparcie funkcjonowania mieszkań chronionych.
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Projekty pozakonkursowe zaplanowane do realizacji w odpowiedzi na założenia SSD
EFS
BENEFICJENT
Cel Tematyczny 10
Jednostki Samorządu Terytorialnego
szczebla powiatowego
SZACUNKOWA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
12,7 mln Euro
ZAKRES RZECZOWY:
Przedmiotem projektu będzie kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego odpowiadającego na
potrzeby regionalnego rynku pracy, m.in. w zakresie:
 Współpracy szkół kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym m.in. w zakresie
organizacji staży i praktyk;
 Doskonalenia umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego;
 Tworzenia w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych do rzeczywistego
środowiska pracy poprzez wyposażenie czy doposażenie ich w nowoczesny sprzęt i materiały
dydaktyczne sprzyjające wysokiej jakości kształcenia.
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
„Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom”
COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

similar documents