ไว ย กร ณ์ ภาษา จีน ที่ ชาว ต่าง ชาติ ใช้ ผิด บ่อย

Report
นาเสนอหนังสือวิชาการ
ไวยกรณ์ภาษาจีนทีช่ าวต่างชาติใช้ผดิ บ่อย
โดย นางสาววิกานดา แสงกล้า
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาจีนสือ่ สารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
เนื้อหาของหนังสื อ
 หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยการรวบรวมจากงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาศาสตร์
และด้ านการสอนภาษาจีนสาหรับชาวต่างชาติ เนื้อหาหลักจะเป็ นความผิดพลาดที่
เกิดจากการใช้ ภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติซ่งึ แบ่งเป็ นแต่ละชาติอย่ างชัดเจน
ได้ แก่ นักศึกษาทางแถบยุโรป อเมริกาที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลาง นักศึกษา
ชาวเกาหลี เวียดนาม ฯลฯ และนักศึกษาไทย
(ขออนุญาตกล่าวถึงเฉพาะนักศึกษาไทย)
จากการวิจัยพบว่านักศึกษาไทยมักพูดและใช้ ภาษาจีนตามความรู้สกึ และความเคย
ชินกับภาษาแม่
 ปั ญหาของเด็กไทยทีใ่ ช้คาเสริมบอกทิศทางไม่เป็ น
คาเสริมบอกทิศทางได้ แก่ ขึ้น ลง เข้ า ออก เป็ นต้ น
คาเหล่านี้เป็ นอุปสรรคในการใช้ ภาษาจีนของนักศึกษาไทยเป็ นอย่างมาก เช่น
ภาษาไทยพูดว่า “หลับตาลง” ภาษาจีนพูดว่า “หลับตาขึ้น”
ภาษาไทยพูดว่า “ปิ ดประตูเข้ ามา” ภาษาจีนพูดว่า “ปิ ดประตูข้ นึ มา”
ด้ วยเหตุน้ ที าให้ นักศึกษาไทยมากกว่า 70% ใช้ คาเสริมบอกทิศทางไม่เป็ น
• เด็กไทยใช้ de (คาช่วยเพือ่ บ่งบอกความเป็ นเจ้าของ) ไม่เป็ น
de เป็ นคาที่ใช้ เพื่อบ่งบอกความเป็ นเจ้ าของ ในหนังสือได้ เขียนไว้ อย่างชัดเจนว่า
de จะวางไว้ ข้างหน้ าคานามเสมอเพื่อทาหน้ าที่ขยายคานามนั้นๆเช่น
แม่
ของ ฉัน
ฉัน ของ แม่
mama de wo
wo de mama
สิง่ ทีน่ ่าสนใจ ดีอย่างไรทาไมถึงเลือก
 หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากการรวบรวมผลงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาศาสตร์และด้ าน
การสอนมากกว่า 10 ท่านซึ่งใช้ เวลาในการรวบรวมข้ อมูลมากกว่า 5 ปี
 เลือกหนังสือเล่มนี้เพราะมีความผิดพลาดจากการใช้ ภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติท่ี
หลากหลาย ที่สาคัญมีชาติไทยเป็ นหลัก
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เขียนบอกแค่ว่าชาติไหนใช้ ผดิ อย่างไร และวิเคราะห์สาเหตุว่าน่าจะ
ใช้ ผดิ เพราะอะไร เพราะภาษาแม่หรือเพราะวัฒนธรรมเล็กๆน้ อยๆ เป็ นต้ น
ดิฉันเล็งเห็นว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็ นแหล่งข้ อมูลส่วนหนึ่งในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้ เป็ น
อย่างดี ทั้งนี้ในด้ านการเรียนการสอนหนังสือเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้สอนเป็ นอย่าง
มากเพราะผู้สอนส่วนใหญ่มักมองข้ ามจุดเล็กๆน้ อยๆไปคิดว่าเนื้อหาง่ายก็ไม่ได้ ลง
รายละเอียด ซึ่งง่ายสาหรับผู้สอนอาจเป็ นปัญหาใหญ่สาหรับผู้เรียน

similar documents