PowerPoint-presentatie

Report
Stand van zaken en ontwikkeling
19 januari 2012
Programma
 Inleiding: rapport en portfolio in de visie van school
 Cluster 1
 Cluster 2
 Cluster 3 en 4
 In vier groepen (clusters 1 t/m 4): vragen
beantwoorden
 Samen: vragen uit de clusters bespreken
Onze visie: ontwikkelingsgericht
samenwerken
 Vygotsky: een wetenschappelijke theorie
 De ontwikkeling van het kind als resultaat van cultuur
en milieu
 De leerkracht als verantwoordelijke vanuit de
samenleving
Kenmerken van
ontwikkelingsgericht onderwijs
 Leren is holistisch
 Leren met betekenisvolle activiteiten
 De leerkracht als deelnemer en rolmodel: de zone van
de naaste ontwikkeling
 Leerlingen construeren hun eigen kennis en
vaardigheden
 De leerkracht volgt de ontwikkeling in betekenisvolle
situaties: reflecteren, betrokkenheid en
zelfverantwoordelijkheid
Het portfolio
 Een plek voor verantwoording aan jezelf
 Een instrument voor zelfsturing
 Reflectie
 Het portfolio is van en voor het kind
Het rapport
 Een plek voor verantwoording aan ouders
 Het rapport is van de leerkracht voor de ouders
 Beoordeling
 Methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen
( citotoetsen)
Cluster 1
 Portfolio groep 1 en 2
 Thema’s
 Maandtekeningen
 Diverse werkjes waar het kind trots op is
 Leerlingvolgsysteem KIJK!
 Basiskenmerken
 Risicofactoren
 Betrokkenheid
 10 ontwikkelingslijnen
10 Ontwikkelingslijnen KIJK!










Sociale en emotionele ontwikkeling
Speel- en werkgedrag
Motoriek
Zintuiglijke waarneming
Mondelinge taalontwikkeling
Lichaamsoriëntatie
Ruimtelijke oriëntatie
Tijdsoriëntatie
Symboolverkenning
Logisch denken
Cluster 2
Algemeen
 Groep 3
technisch lezen
 Portfolio groep 3 en 4
• Thema’s
• Taaldoelen
• Onderzoek
Taaldoelen
 (Technisch) lezen
 Schrijverschap
 Woordenschat
 Spreken luisteren
 Taalbeschouwing
Springdonkklapper
tabblad 1 t/m 7 portfolio
 1 t/m 5. thema’s
• Taaldoelen
• Onderzoek
• Creatieve vakken
 6. Creatieve vakken
 7. Overig werk
Springdonkklapper
8. rapport
Rapport groep 3
Rapport groep 4
 Technisch lezen AVI
 Technisch lezen AVI
 DMT
 DMT
 Leestechniek
 Leestempo
 Begrijpend lezen
 Woordenschat
 Spelling
 Rekenen
 Woordenschat
 Schrijven
 Rekenen
 Schrijven
W00rdbenoeming:
Onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed
Cluster 3 en 4
Algemeen
 Basis is de reflectie van en met het kind.
 Portfolio:
- Wereld oriëntatie = thematijd
- Zelfstandigheid ontdekken  onderzoeksvragen
- WO-doelen
- Onderzoeksdoelen
- Taaldoelen
Taaldoelen
 Woordenschat
 Spreken luisteren
 Taalbeschouwing
 Schrijverschap
Springdonkklapper
1 t/m 7. Portfolio
8. Rapport
 1 t/m 5. WO-thematijd:
- WO-doelen
- Onderzoeksdoelen
- Schrijverschap (taal)
 Taal:
- Woordenschat
- Spreken luisteren
- Taalbeschouwing
 6. Creatieve vakken
 7. Overig werk





Spelling
Rekenen
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Engels (groep 7 en 8)
Rapport
Cluster 3
Cluster 4
 Woordbenoeming
 Punten
- Onvoldoende, matig,
voldoende, ruimvoldoende,
goed
- 4 t/m 10

similar documents