Forum_15 januari 2013_sessie 4_VandenHeuvel_internationalisation

Report
Wageningen UR
Astrid van den Heuvel policy officer international community
Internationalisation at home
Flamenco, 15 januari 2013
Wageningen UR (University & Research centre)

Onderwijs 1 Faculteit – Life Sciences
● BSc (19), MSc (27)
● 7.000 studenten
● 40% internationale Master stud.

Onderzoek
●
●
●
●



5 departementen
9 Onderzoeksinstellingen
Top 3 in ons domein
Top 100 wereldwijd in de ranking
> 6.000 medewerkers. 11% int. medewerkers
Een van de grootste NL onderzoeksinstituten
Internationaal georiënteerd
Wageningen UR mission
…to explore the potential of nature
to improve the quality of life…
Internationalisering onderwijs
Nederland versus Wageningen UR
bron: Nuffic “Mobiliteit in beeld 2012”
 Percentage buitenlandse studenten in NL WO – 11,2%
● Wageningen UR: 40% int. Studenten Master progr.
 Belangrijkste herkomstlanden zijn resp. Duitsland, China,
België, Bulgarije, Griekenland, UK, Italië en Frankrijk.
● Wageningen UR: 50% niet EU. Belangrijke
herkomstlanden resp. China, Griekenland, Duitsland,
Ethiopië en Indonesië.
 In het WO is Landbouw het meest geïnternationaliseerd
vakgebied.
● Wageningen UR: > 100 nationaliteiten
Internationalisation at Home (IaH)
Ontwikkelproces idee – beleid - uitvoering

In 2008 Projectteam Intercultural Dialogue gestart
● Gestart vanwege internationale ambitie en invoering BSc.MSc. (meer int. studenten+staf->betere inbedding nodig)
● Opdracht: advies uitbrengen over interculturele
onderwerpen+tot stand brengen interculturele dialoog
(Week of Cultural diversity 2008).

In 2009 rapport: 3 pijlers; hosting, institutional setting,
communication/interaction and integration.

Visie, ambities en concrete actievoorstellen als input voor SP en
deelname aan landelijk project Kleur in Groen = 4 jaar subsidie.
Visie en ambitie t.a.v. culturele diversiteit 2009 - Samenvatting
1.
Internationale context en omgeving van onderzoek en onderwijs is ingebed
in de besluitvorming, sociale interactie en allocatie van middelen.
2.
Culturele diversiteit en interculturele competentie is onderdeel van de
manier waarop we werken en is een verantwoordelijkheid van een ieder.
3.
De ambities naar een intercultureel competente organisatie worden expliciet
gecommuniceerd naar alle nieuwe studenten en medewerkers.
4.
De overgang naar een internationaal instituut wordt verwelkomd door een
ieder, gefaciliteerd en gemonitord en benodigde verbeteringen worden
ingevoerd.
SP vision 2011-2014: “a true international university should be characterized by
education and research aiming at international themes, a population of
international students and staff, and a setting that welcomes the diversity of
many nationalities and cultures”.
Opdracht
 Bespreek met 2-3 personen waar nu de focus van uw
instituut zou moeten liggen. Op:
1. Hosting (goede ontvangst)
2. Institutional setting (strategisch beleid)
3. Communication/interaction and integration
(activiteiten ontwikkelen in de breedte).
4. Specifiek op beschrijven van interculturele
competenties in het curriculum.
 Circa 5 minuten per persoon. Totaal 15 minuten.
 Plenair terugkoppelen d.m.v. geeltjes plakken op een van
de 4 onderdelen. Op geeltje kunt u ook specifieke actie
zetten (bijv. Hosting: ophalen van het vliegveld)
Focus IaH in de tijd

Bij start 2008:
● Focus op multiculturele aspecten.
● Wageningen UR: NL universiteit met int. onderzoeksprojecten en
een groeiend aantal internationale studenten en medewerkers.

Rond 2010:
● Focus op interculturele aspecten in samenwerking.
● Wageningen UR: wil een internationale universiteit worden.

Vanaf 2011:
● Focus op IaH als onderdeel van het totale internationaliseringsbeleid.
● Wageningen UR: wil een internationale universiteit zijn met een
internationale interne cultuur (SP 2011-2014).

Juli 2012 bijzonder kenmerk Internationalisering op instelingsniveau NVAO
Frame of reference:
NVAO richtlijnen
The multifaceted concept of internationalisation makes it
likely that its operationalisation will take place in very
different ways. NVAO sees four elements in which this
operationalisation will take place:
1. The teaching and learning provided by the programme;
2. The way the staff is specifically suited for
internationalisation;
3. The way the students are engaged in
internationalisation;
4. The necessary services to make internationalisation
function properly
Activiteiten Internationalisation at Home Wageningen UR
Specifiek voor studenten
Specifiek voor medewerkers
International Office
International Office
Buddysysteem:
Buddysysteem:
•
•
student uit eigen land
buddyfamilie (15 stud./3 buddy) AID
•
•
Collega uit eigen onderdeel/locatie
Phd collega uit eigen Graduate School
International Classroom AID
Workshop Introduction to the Netherlands
•
•
•
•
AID alle studenten
1 dag focus op IaH
Workshop Culture shock en reversed Culture
shock
•
na elke AID
Module in Master “Intercultural comm. Skills”
4-6x per jaar
Focus op NL cultuur en cultuurverschillen alg.
Introductiebijeenkomsten voor nieuwe
medewerkers breed
Voor docenten: trainingen “lecturer in an int.
context”
ENG/NL taaltraining gereduceerd tarief
Academic Consultancy Training
Multidisciplinaire onderzoeksprojecten
Counselling services
Counselling services
Career facilities op Campus
Consultancy internationaal, alumni netwerk
internationaal + HR support
(studie adviseur, counsellor, psycholoog, huisarts speciaal voor
studiegerelateerde klachten, vertrouwenspersoon, ombudsman)
(losse trainingen, ondersteuning beginnende ondernemers, W&S
bureau, Master module Career planning & Personal
Development)
Training Interculturele vaardigheden
(besturen verenigingen en AID bestuur en mentoren AID)
(HR adviseur, BMW, bedrijfsarts, vertrouwenspersoon,
ombudsman)
Training interculturele vaardigheden
(studie-adviseurs, enkele HR adviseurs, enkele International Office
collega’s, student counselors)
Quiz “About the Netherlands and its
symbols”.
Activiteiten Internationalisation at Home Wageningen UR
Voor beide doelgroepen
Guidelines working in Multicultural settings
Internet site “Info for international students and staff” www.wageningenur.nl
Samenwerking met gemeente en welzijnsorganisaties t.a.v. opvang internationale
gemeenschap in de gemeente.
Partnerprogramma - 28 deelnemers uit 14 landen
Science Cafe in het Engels
One World Week
Studium Generale lezingen veelal in het Engels
Interne magazine zowel in het Engels, als Nederlands
In de gemeente (branding “internationale gemeente”):
•
•
•
•
•
Gemeente website met Engelse vertaling
Samenwerking met welzijnsorganisaties en gemeente
Ontwikkeling website www.cyclinginwageningen.nl
Kerken zijn actief: Engelse kerkdiensten, familiekoppelingen en ontmoetingen.
NGO’s actief t.a.v. internationale samenwerking
Stellingen
opdracht: bespreek enkele stellingen met 2-3 personen
1. Het hoger onderwijs heeft de verantwoording om alle studenten voor te
bereiden op een internationale carrière.
2. Vooral docenten moeten respect en empathie uitdragen.
3. Een internationale organisatie dient aandacht te geven aan de interne
diversiteit, als goed werkgeverschap.
4. Een student of medewerker die studeert of werkt in een internationale
omgeving, is niet per definitie cultureel sensitief.
5. EU studenten ervaren geen cultuur shock omdat EU landen vergelijkbaar zijn.
6. Internationale medewerkers integreren snel omdat het onderzoeksterrein
Engelstalig is.
7. De internationale studenten en medewerkers hoeven geen Nederlands te
leren.
Do’s en Don’ts
Do’s
Don’ts
Strategie en visie op de toekomst
Geen verankering in strategisch beleid
Door de hele organisatie draagvlak creeeren.
Nut en noodzaak niet zien of niet
communiceren. Geen budget voor of geen
prioriteit of tijd.
Samenwerken en relaties ontwikkelen.
Iedereen betrekken.
Versnippering taken. Vele mensen doen iets
met intercultureel/diversiteit, decentraal
/centraal.
Combineren en integreren van concepten. Wat
en wie in de organisatie doet al iets op dit
terrein.
Vele ideeen maar niemand om het uit te
voeren
Risico nemen en experimenteren.
Succesverhalen vertellen en herhalen van best
practices -> structurele inbedding.
Eenmalige acties – geen continuiteit
Interne kennis opbouwen t.a.v. interculturele
communicatie
In een overleg/college met internationals toch
Nederlands blijven praten. Geen begrip.
Trainen medewerkers die met internationals
werken (Int. Office, studieadviseurs, HR, LG).
Internationale medewerkers en studenten
redden zichzelf wel (go with the flow).
Regelmatig behoefte peilen van NL/niet NL
medewerkers en studenten
Ervan uit gaan dat een internationale setting
voldoende is.
Evaluatiesystemen implementeren en op elkaar
afstemmen
Geen opvolging acties uit evaluaties
Evaluatie systemen Intercultureel Wageningen UR
Internationalisation
at Home Wageningen
URvoor medewerkers
Specifiek
voor studenten
Specifiek
Reguliere vakevaluatie
Enquete nieuwe medewerkers (<1 jaar)
Programma evaluatie
In Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Nederlandse Studenten enquete
Internationale Studenten Barometer
Evaluaties na trainingen op maat
Evaluaties na trainingen op maat
Loopbaanmonitor
Toetsing Prestatie en Profielafspraken via kenen stuurgetallen
Toetsing streefwaarden uit Strategisch Plan
Toetsing Streefwaarden uit Strategisch Plan
Rankings
Rankings
Dilemma’s
1.
Hoe toetsing interculturele competenties in het curriculum? Verplicht laten volgen van trainingen
intercultureel (studenten/docenten/leidinggevenden etc.).
2.
Voertaal Engels invoeren voor iedereen?
3.
Wat te doen met Engelse taalvaardigheid van studenten/medewerkers en wens om Nederlands te leren
(toelating, toetsing, kosten taaltraining etc.).
4.
Mate van gastvrijheid versus eigen verantwoordelijkheid.
5.
Hoe medewerkers erbij te betrekken die zelf geen internationale collega’s hebben.
6.
Hoe traditionele verenigingen zover te krijgen dat ze meer openstaan voor internationale studenten.
7.
Wat te doen als er scheefgroei in populatie ontstaat.
8.
Medewerkers/studenten uit eigen land hebben niet altijd de behoefte om te integreren met de
internationale medewerkers/studenten. Hoe dit te stimuleren.
9.
Ook andere diversiteitsaspecten direct oppakken zoals gender/seksualiteit/handicap?
Interculturele competenties medewerkers
1. In NL - VSNU (vereniging NL universiteiten) competentielijst
2. Voorstel om bestaande VSNU competentielijst aan te vullen met
interculturele en internationale vaardigheden in de toelichting van relevante
competenties. Dus geen aparte interculturele competentie, maar als van
toepassing in een aanwezige competentie bijv. competentie
Inlevingsvermogen. Landelijke wijziging.
3. Werkgroep onder leiding van Wageningen UR zal met een voorstel komen in
april 2013 voor aanpassing van de competentielijst.
4. Dilemma: of nieuwe competentie “Intercultureel” maken en invoegen, of
interculturele vaardigheid als onderdeel van andere competenties.
Interculturele competenties studenten
1. Learning Outcomes zijn beschreven per opleiding
2. Voorstel om in brede discussiebijeenkomsten te bespreken of Wageningen UR
1 of 2 Learning Outcomes op instellingsniveau gaat beschrijven over
interculturele/internationale vaardigheden. Uitwerking hoe deze Learning
Outcomes te behalen, wordt overgelaten aan opleidingen zelf. Wel toetsing
achteraf.
3. Andere optie is om de opleidingsdirecteuren per opleiding te laten aangeven
hoe ze interculturele/internationale vaardigheden gaan bevorderen bij de
studenten.
4. Werkgroep zal in het voorjaar van 2013 starten t.a.v. LO’s
5. Best Practices delen met elkaar.
6. Ontwikkelen toolbox voor docenten in 2014.
Tips interculturele competenties in het
curriculum
1.
Goed nagaan of je dit wilt voor enkele programma’s of voor de hele
organisatie. Je hebt commitment nodig van de onderwijsdirecteur
en de docenten om het te laten slagen.
2.
Check het EU project Tuning voor ideevorming.
Generic competences:
20. Ability to interact constructively with others regardless of background and
culture and respecting diversity
The term “Tuning” emphasizes the notion that universities are not aiming to unify or harmonize their degree
programs into a prescribed set of European curricula, but rather are looking for points of convergence and
common understanding based on diversity and autonomy.
http://core-project.eu/documents/Tuning%20G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf
Uitdagingen voor de toekomst IaH Wageningen UR
1.
1 International Office voor zowel studenten als medewerkers. International Office + Global
Lounge en Expat Centre regionaal.
2.
Verbinding internationaliseringsactiviteiten extern <-> intern.
3.
Implementatie interculturele competenties en Learning Outcomes en toetsing.
4.
Invoegen interculturele assessment tool voor zowel studenten als medewerkers? Invoeren
diversiteitsscan?
5.
Meer Engelstalige Bachelor opleidingen aanbieden?
6.
Leren van elkaar; meer best practices delen. Toegevoegde waarde van heterogene groepen
(synergie in actie) beter benutten.
7.
Meer medewerkers trainen op interculturele vaardigheden. Meer internationale
medewerkers, in W&S ook internationale mindset.
8.
Career facilities voor zowel studenten, medewerkers als partners van.. verbeteren. Zo
wordt de stay rate verhoogd, goed voor de NL economie.
Opdracht individueel: PvA 2013
Hulpvragen:
1.
Wat zou er dit jaar concreet moeten veranderen om IaH of interculturele competenties
in het curriculum op gang te brengen? Wat zijn de strategische kaders die hierbij
kunnen helpen, of moeten ze nog ontwikkeld worden? Landelijke
ondersteuningsmogelijkheden via overheid, en/of ervaringen uitwisselen tussen hoger
onderwijsinstellingen?
2.
Wie kan hier intern een rol bij spelen (trekker, ondersteuning)? Wie voert al activiteiten
uit op dit terrein, wie heeft kennis van interculturele aspecten. Benodigde kwaliteit
trekkers: cultureel sensitief, netwerker, organisatiesensitief, enthousiast, kan invloed
uitoefenen, durft nieuwe dingen te proberen.
3.
Waar liggen momenteel de grootste problemen – wat moet eerst opgepakt worden? En
wat is makkelijk al aan te passen, op te lossen. Daarna lange termijn planning.
Kortom -> neem initiatief en nodig mensen uit om in te stappen vanuit hun persoonlijke
commitment; vanuit wat hen er in aanspreekt.
Vragen?
Succes!!
Dank voor uw
aandacht

similar documents