Tâlcuire la Fericiri sau cum s*-*i construie*ti o

Report
Tâlcuiri la Fericiri
sau cum să-ţi construieşti o
piramidă veşnică
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
2
În vremurile străvechi,
faraonii egipteni
ridicau piramide din
piatră cu funcţie de
monument funerar
folosind materiale
durabile şi după un
plan arhitectural
ingenios.
14.12.2013
Motive:
• Credeau în nemurirea
sufletului dar şi a trupului
într-un mod confuz şi
speculativ – conform
Cartea egipteană a morţilor
• Mânaţi de trufie concurau
între ei prin mărimea
piramidei
Ierod. Gamaliel
3
Creştinii construiesc piramide
spirituale
• În Creştinism nemurirea
omului este o realitate
înţeleasă fără fanteziile şi
speculaţiile fantasmagorice
politeiste egiptene
• Credinţa într-un Singur
Dumnezeu Viu şi în jertfa
mântuitoare a Fiului lui
Dumnezeu, Iisus Hristos
care a adus biruinţa Sa
asupra morţii prin Înviere
14.12.2013
• Toţi creştinii sunt numiţi
împăraţi:
Şi ne-a făcut împăraţi şi
preoţi lui Dumnezeu şi
Tatălui Său (Apoc. 1,6)
Ierod. Gamaliel
4
Piramidele
creștinilor
14.12.2013
Piramidele
Raiului
Ierod. Gamaliel
Piramidele
Fericirilor
5
- sunt mai concrete decât orice realitate fizică,
nemuritoare şi construite conform planului şi sub
îndrumarea lui Hristos Însuşi
- meşterii zidari sunt toţi oameni botezaţi şi
lucrează sub asistenţa Duhului Sfânt
- fiecare piramidă are nouă caturi principale, iar
al zecelea cat numit turla bucuriei este aşezat de
Dumnezeu însuşi ca o încununare a întregii
construcţii
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
6
- caturile se construiesc aidoma celor
pământeşti, de jos în sus, iar cele de sus
depind de cele de jos
- se sprijină pe cea mai tare temelie, pe Iisus
Hristos
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
7
De acum nu mai sunteţi străini şi locuitori
vremelnici, ci sunteţi împreună cetăţeni cu
sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu, zidiţi fiind pe
temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea
din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos.
Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte ca să
ajungă un locaş sfânt în Domnul, în Care voi
împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui
Dumnezeu în Duh (Ef. 2, 19-22)
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
8
Primul cat- Smerenia
• Tema planului: Fericiţi
cei săraci cu duhul, că a
lor este împărăţia
cerurilor
1. Smerenia
• Material: introspecţia
sinceră
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
9
Tehnologia de construcţie:
• descoperirea propriei
nimicnicii şi deşertăciuni
prin cercetare sinceră a
sinelui (introspecţie) în ce
priveşte puterea minţii,
forţa morală şi cea a
faptelor
• recunoaşterea realităţii că
nimicnicia omului
reprezintă o treaptă
superioară a sărăciei
14.12.2013
• întoarcerea către
Ziditorul, lăsarea în voia
Lui şi strigarea către
ajutorul şi mila Sa,
deoarece nici un bine nu
este posibil fără
Dumnezeu.
• Fără Mine nu puteţi face
nimic (In. 15,5)
• Această înţelegere a
neputinţei şi nimicniciei
se numeşte smerenia
duhului
Ierod. Gamaliel
10
• smerenia duhului se opune trufiei, care este o
deşertăciune mai mare decât nimicnicia duhului
• smerenia conştientizată este o virtute ce stă la
temelia tuturor celorlalte virtuţi (caturi)
• când omul se goleşte de duhul cel rău al
mândriei, atunci se aşterne în sufletul său
tăcerea, liniştea în care pătrunde Duhul lui
Dumnezeu de la botez
• nu este necesară dispreţuirea de sine, ci doar
recunoaşterea limitelor proprii
• recunoaşterea şi mărturisirea propriei nimicnicii
în cadrul Sfintei Taine a Spovedaniei
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
11
Primul cat este cel mai solid şi larg ,
alcătuit din gânduri despre propria nimicnicie
şi din sentimentul propriei neputinţe.
Este simbolizat de tăria şi culoarea
pământului.
1. Smerenia
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
12
Al doilea cat- Plânsul duhovnicesc
• Tema planului: Fericiţi
cei ce plâng, că aceia se
vor mângâia
• Material: lacrimile
evanghelice
2. Plânsul duhovnicesc
1. Smerenia
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
13
Tehnologia de construcţie:
• căinţa în faţa lui Dumnezeu până acolo unde
apare umezeala lacrimilor, deoarece sufletul
care are smerenie şi căinţă în inimă, plânge
• botezul lacrimilor este al doilea botez şi curăţă
sufletul
• plânsul duhovnicesc aduce alinare şi
mângâiere de la Dumnezeu
• catul lacrimilor este simbolizat de piatra
preţioasă numită opal
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
14
Al treilea cat- Blândețea
• Tema planului: Fericiţi
cei blânzi, că aceia vor
moşteni pământul
3. Blândețea
• Material: blândeţea,
răbdarea
2. Plânsul duhovnicesc
1. Smerenia
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
15
Tehnologia de construcţie
• omul blând stă deoparte şi nu se îmbulzeşte în
primele rânduri, ci se încrede în voia Domnului
şi împlineşte voia sfântă oriunde s-ar afla
• omul blând rabdă orice necaz, durere ori
jignire şi nu răneşte pe nimeni
• acest cat este ca piatra preţioasă numită
ametist, care revarsă minunate culori
pastelate
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
16
Al patrulea cat- Foamea și setea de dreptate
• Tema planului: Fericiţi
cei ce flămânzesc şi
însetează de dreptate,
că aceia se vor sătura
4. Foamea și
setea de dreptate
3. Blândețea
• Material: foamea şi
setea de dreptate
2. Plânsul duhovnicesc
1. Semerenia
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
17
Tehnologia de construcţie
• prin dreptate se înţelege adevăr şi rânduială, aşa cum s-a descoperit şi
rânduit prin Dumnezeu. Adevărul despre Creator, despre lume, despre
om, despre ţel şi cale
• omul drept are în vedere cunoaşterea adevărului şi regulile purtării
pentru a se apropia de Dumnezeu şi de oameni
• înfometarea şi însetarea statornică după Hristos, căci El a zis:
Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât
prin Mine (In. 14, 6)
• dispreţul faţă de foamea şi setea după cele lumeşti, trecătoare
• acest cat este asemeni pietrei preţioase numită smarald
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
18
Al cincilea cat - Milostenia
5. Milostenia
• Tema planului: Fericiţi
cei milostivi, că aceia se
vor milui
• Material: mila, dăruirea
4. Foamea și
setea de dreptate
3. Blândețea
2. Plânsul duhovnicesc
1. Smerenia
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
19
Tehnologia de construcţie
• dăruirea lucrurilor materiale ca semn al
dragostei de Dumnezeu şi de semeni este cea
mai mică jertfă
• călăuzirea aproapelui spre adevăr, îndreptarea
lui pe calea dreptăţii şi rugăciunea pentru el
este o mare jertfă
• dăruirea vieţii pentru a salva viaţa aproapelui
este cea mai mare jertfă
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
20
• mila, dăruirea trebuie să curgă dintr-o inimă
milosârdă şi să se reverse nu numai asupra
oamenilor, ci asupra întregii făpturi
• mila se întoarce ca răsplată la cel ce miluieşte;
garant este Dumnezeu
• Dumnezeu preţuieşte mila omului faţă de
aproapele său mai mult decât jertfa către El
• Acest cat are culoarea albastră a pietrei
preţioase numită safir
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
21
Al şaselea cat
- Curăția inimii -
6. Curăția inimii
5. Milostenia
• Tema planului:
Fericiţi cei curaţi cu
inima, că aceia vor
vedea pe Dumnezeu
4. Foamea și
setea de dreptate
3. Blândețea
2. Plânsul duhovnicesc
• Material: curăţia
inimii
14.12.2013
1. Smerenia
Ierod. Gamaliel
22
Tehnologia de construcţie
• Se lucrează în inimă pentru că inima este miezul
sufletului
• Inima se curăţeşte prin credinţă, nădejde şi dragoste şi
având pururea înaintea ochilor moartea şi Judecata lui
Dumnezeu
• Inima se curăţeşte prin toate cele spuse până aici, iar
uneltele cele mai puternice sunt spovedania cu căinţă
până pier şi amintirile păcatelor trecute, rugăciune
fierbinte şi fapta bună ca stare firească
• Starea de curăţie a inimii se mai numeşte şi feciorie
• Acest cat este precum piatra preţioasă numită cristal, în
care străluceşte lumina divină
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
23
Al şaptelea cat - Pacea
• Tema planului:
Fericiţi făcătorii
de pace, că aceia
fiii lui Dumnezeu
se vor chema
7. Pacea
6. Curăția inimii
5. Milostenia
4. Foamea și setea de
dreptate
3. Blândețea
• Material: iertarea
şi împăcarea
2. Plânsul duhovnicesc
1. Smerenia
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
24
Tehnologia de construcţie
• Împăcarea cu Dumnezeu înţeleasă ca
supunere desăvârşită şi plină de bucurie a
voinţei omului faţă de voinţa lui Dumnezeu
• Pacea între oameni este posibilă numai prin
recunoaşterea voinţei lui Dumnezeu
• A face pace înseamnă a primi pacea de la
Dumnezeu şi a o dărui celorlalţi oameni şi
tuturor făpturilor
• Acest cat are strălucirea aurului curat
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
25
Al optulea cat
- Răbdarea • Tema planului:
Fericiţi cei prigoniţi
pentru dreptate, că a
lor este împărăţia
cerurilor
• Material: răbdarea
necazurilor de la
oameni şi de la
demoni pentru
dreptatea
dumnezeiască
14.12.2013
8. Răbdarea
7. Pacea
6. Curăția inimii
5. Milostenia
4. Foamea și setea de dreptate
3. Blândețea
2. Plânsul duhovnicesc
1. Smerenia
Ierod. Gamaliel
26
Tehnologia de construcţie
• Răbdarea necazurilor folosind conştientizarea faptului
că Dumnezeu îngăduie neputinţa oamenilor şi a
diavolilor, ca să iasă la iveală răutatea lor şi să îi facă de
ruşine prin răbdarea drepţilor
• Prigonirea omului drept văzut ca semn al bunei vieţuiri
• Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni;
dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi
(In. 15,20)
Toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor
fi prigoniţi (2Tim. 3, 12)
• Acest cat are strălucirea pietrei preţioase numite topaz
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
27
Al nouălea cat
- Mucenicia • Tema planului:
Fericiţi veţi fi voi
când vă vor ocărî şi
vă vor prigoni şi vor
zice tot cuvântul rău
împotriva voastră,
minţind din pricina
Mea
• Material: răbdarea
mucenicească,
suferinţa pentru
Hristos
14.12.2013
9. Mucenicia
8. Răbdarea
7. Pacea
6. Curăția inimii
5. Milostenia
4. Foamea și setea de dreptate
3. Blândețea
2. Plânsul duhovnicesc
1. Smerenia
Ierod. Gamaliel
28
Tehnologia de construcţie
• Întruparea totală în sine a dreptăţii lui Hristos
• Şlefuirea sufletului prin răbdarea de bună voie
a suferinţelor muceniciei pentru Dumnezeu:
batjocura, prigonirea, hula, clevetirea,
scuiparea, lovirea, uciderea
• Dorinţa vie de a muri pentru Hristos
• Acest cat este asemenea rubinului roşu
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
29
Al zecelea cat
-Bucuria duhovnicească9. Mucenicia
• Tema planului:
Bucuraţi-vă şi vă
veseliţi, că plata
voastră multă
este în ceruri
• Material: harul
divin, iubirea lui
Dumnezeu
14.12.2013
8. Răbdarea
7. Pacea
6. Curăția inimii
5. Milostenia
4. Foamea și setea de dreptate
3. Blândețea
2. Plânsul duhovnicesc
1. Smerenia
30
Tehnologia de construcţie
• Dumnezeu Însuşi acoperă cu turla bucuriei
veşnice piramida ce pleacă din smerenie şi
sfârşeşte în mucenicie
• Piramida se înalţă de la pământ, iar turla
bucuriei se coboară din cer
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
31
• Piramida
întreagă are
acum
aspectul unui
diamant viu
• Piramida
Raiului
seamănă cu
Domnul Iisus
Hristos,
DumnezeuOmul
14.12.2013
Harul
divin
9. Mucenicia
8. Răbdarea
7. Pacea
6. Curăția inimii
5. Milostenia
4. Foamea și setea de dreptate
3. Blândețea
2. Plânsul duhovnicesc
1. Smerenia
32
Bucuria duhovnicească
9. Mucenicia
8. Răbdarea
7. Pacea
Piramidă
veșnică
6. Curăția inimii
Piramidă
egipteană
5. Milostenia
4. Foamea și setea de dreptate
3. Blândețea
2. Plânsul duhovnicesc
14.12.2013
1. Smerenia
33
• În ce fel este piramida spirituală a fiecăruia se va vedea
la Judecata finală
• Iar de zideşte cineva pe această temelie: aur, argint,
sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie.Lucrul fiecăruia
se va face cunoscut; îl va vădi ziua (Domnului). Pentru
că în foc se descoperă, şi focul însuşi va lămuri ce fel
este lucrul fiecăruia.Dacă lucrul cuiva, pe care l-a zidit,
va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde,
el va fi păgubit; el însă se va mântui, dar aşa ca prin
foc. Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui
Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?De
va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica
Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui
Dumnezeu, care sunteţi voi (1Cor. 12-17)
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
34
Bibliografie
Sfântul Nicolae
Velimirovici,
Tâlcuiri la
Fericiri,Editura
Predania, 2013
14.12.2013
Ierod. Gamaliel
35

similar documents