ZLOBÍ D*TI VÍC? D*TI ZLOBÍ JINAK

Report
Systemická rodinná terapie-účinný nástroj v prevenci
sociální patologie
ZLOBÍ DĚTI VÍC? DĚTI ZLOBÍ JINAK!
ZNAKY NAŠÍ DOBY









Dočasnost vztahů v partnerské rovině
Změna role ženy
Změna funkce prarodičů
Live in box – menší potřeba být v kontaktu s okolím
Lovci a sběrači zážitků
Nastavení nových moderních hodnot – výkon, peníze, moc
Sociální ovlivňování – reklama, propaganda
Dítě – postmateriální hodnota
Násilí – součást každodenního života , vyšší míra tolerance
A CO DĚTI? MAJÍ SI S KÝM HRÁT?









Přibývá rané deprivace – oddělené spaní, minimum dotyků
Ubývá pozitivních stimulujících podnětů,
Nedaří se uchránit děti od týrání, zneužívání ze strany rodin
Děti jsou vystaveny vyšší intenzitě stresu – změny v CNS
Globalizující se společnost klade vyšší nároky na kognitivní fce
Dospívání se prodlužuje
Více negativních vlivů na vazbu matka-dítě
Utváření sociálních dovedností je ohroženo
Agresivita (šikana již v MŠ) se stává nástrojem orientace a
přežití
SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP V TERAPII
Zdroje systemického přístupu





Sociální systémy – prvky a vztahy mezi nimi jsou stále
vzájemně se ovlivňující, cirkulární souvislost
Konstruktivismus – „co je nějaké, může být jinaké“. Svět, tak
jak jej vnímáme, tvoří = konstruuje náš mozek
Teorie komunikace – nositelem významu v komunikaci je
kontext (vztahová souvislost).
Kybernetika II. řádu – pozorovatel je součástí pozorovaného a
je s ním ve vzájemné interakci
Teorie Autopoiézy (sebe-tvorba) – živé systémy jsou
operacionálně uzavřené, fungují v každém okamžiku
optimálně, jejich stabilitu zajišťuje neustálá změna
SYSTEMICKÝ TERAPEUT REFLEKTUJE







Klient není nositelem problému
Problémové chování u klienta je reakcí na problémové dění v
rodině
Problémový systém se udržuje rodinou a je neustále dotvářen
jazykovou interakcí
Cílem terapie je nalezení řešení, ne odstranění problému
Klient vykazuje problémové chování jen v některých situacích
Klient má své zdroje, které mu pomáhají zdolávat překážky
Klient je odborník na řešení (cíl), terapeut je odborník na
proces (cesta)
JAK VZNIKNE PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ
Pramen : Goolishian a Andersonová 1988, Ludewig 1992
1.
2.
3.
4.
Někoho (rodič, učitel…) při pozorování jednoho či více lidí
napadne myšlenka „tady není něco v pořádku“
Tato myšlenka se začne šířit komunikací a problém se stane
hlavním tématem, do komunikace se zapojuje čím dál tím více
osob.
Zúčastnění hledají přijatelné vysvětlení (genetika, diagnostika,
minulost jako osud, traumatizující událost…)
Všichni zúčastnění se začínají chovat, tj komunikovat tak, jako
by z problému nebylo východisko a nebo řešení je v rukou
jiných osob. Problém se přesouvá do budoucnosti a jazyk
začíná stabilizovat problém.
PROCES TERAPIE



Počáteční fáze – získání klienta ke spolupráci, jak klient a
rodina definují problém, jak se stalo, že problém vznikl, co
chce klient a jeho rodina změnit
Střední fáze terapie – detailní práce věnovaná změně
navyklých vzorců myšlení a jednání, které udržují problém,
postupné předávání odpovědnosti za průběh změn klientovi
Závěrečná fáze – rekapitulace, příprava na možné zhoršení a
nástin prevence, zpětná vazba klienta, závěrečná intervence
terapeuta.
NÁSTROJE A TECHNIKY TERAPEUTA
Nástroje
 Sebereflexe, reflexe, pružnost v kontextech, připojení se k
jazyku
Techniky
 Zázračná otázka
 Cirkulární dotazování
 Podporování zdrojů klienta a pozitivních odchylek
 Škálování
 Přerámování
 Domácí úkoly
SPRÁVNÉ JE TO, CO JE UŽITEČNÉ






Každý z nás má své důvody pro udržování postojů k určité
situaci
Imunita psychiky nám pomáhá přežít situace, které nás
ohrožují
Externalizace problému přináší úlevu a pomáhá k aktivní
spolupráci na řešení ze strany klienta
Děti mají rády svoje rodiče a jsou frustrované, bývají-li
označeny za viníky nezdaru rodinného soužití
Rodiče mají rádi svoje děti a chtějí pro ně to nejlepší. Jsou pod
silným tlakem společnosti a jejích institucí, které od nich žádají
plnění role občana, role zaměstnance, role rodiče. Jsou
frustrovaní, když se jim nepodaří role naplnit.
Rodinná terapie - další užitečný nástroj v prevenci sociální
patologie

similar documents