dobre praktyki pracy z uczniem na zaj*ciach wyrównawczych

Report
Opracowała:
Aleksandra Napierała
Informacje wstępne
Zespoły wyrównawcze i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne należą do grupy zajęć dydaktyczno –
wyrównawczych organizowanych w szkole dla uczniów mających trudności w nauce szkolnej. Funkcjonowanie tych
zajęć w szkole regulują odpowiednie przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia następująco definiuje się te rodzaje zajęć:
•zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w
szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8;
•zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.
Pomocą na zespołach wyrównawczych w klasach IV-VI objęci są uczniowie mający trudności z opanowaniem
materiału programowego z języka polskiego i matematyki. Natomiast na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
kwalifikowani są uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno pedagogicznej stwierdzającą, że przyczyną ich
trudności w nauce są zaburzenia wynikające z nieharmonijnego rozwoju poszczególnych funkcji.
Każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie, nawet jeśli pod jakimś względem odstaje od rówieśników.
Ważne jest, aby jak najwcześniej poznać przyczynę problemów dziecka, po to by móc mu jak najszybciej i jak
najskuteczniej przyjść z pomocą, oszczędzając jednocześnie stresu i zniechęcenia do nauki. Tymczasem często
niesłusznie przykleja się takim dzieciom etykietkę „lenia” czy „nieuka”. Jest to bardzo krzywdzące, dlatego że problemy
tych uczniów nie mają nic wspólnego z ich motywacją do pracy. Niejednokrotnie wkładają oni bardzo wiele wysiłku w
to, aby dorównać swoim kolegom w klasie, a efekty ich pracy są niewspółmierne do tego ile czasu poświęcają na naukę.
Nie jest też prawdą, że nie mogą opanować nauki czytania czy pisania dlatego , że są „mało inteligentni”. Badania
psychologiczne potwierdzają, że wiele dzieci mających dobrą, a nawet wysoką normę intelektualną, może mieć
kłopoty z nauką szkolną. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice i wychowawcy potrafili jak najwcześniej zauważyć, czy
dziecko rozwija się prawidłowo, czy też w jego zachowaniu jest coś niepokojącego i w porę podjęli właściwe kroki.
Ważne jest, aby zacząć pracę jak najwcześniej, zanim uczniowie ukończą pierwszy etap edukacyjny i trafią do klasy IV,
kiedy sytuacja może ich przerosnąć. Przybędą nowe przedmioty, obowiązki, zmienią się nauczyciele i niepowodzenia
szkolne mogą się jeszcze bardziej nasilić.
JAK ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNOWYRÓWNAWCZE W NASZEJ SZKOLE?
W naszej szkole zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są organizowane dla uczniów mających
trudności w nauce, najczęściej w zakresie języka polskiego i matematyki. Uczęszczają na nie również
uczniowie posiadający opinię PPP. Na zajęciach uczniowie mają zagwarantowaną możliwość wyrównania
braków w zakresie dydaktyki.
1. Na zajęcia uczniowie kierowani są na wniosek nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych lub na
podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na prośbę rodziców
2. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.
3. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień
w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu
edukacyjnego.
4. Za zgodą nauczyciela prowadzącego, na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w wyjątkowych
przypadkach mogą uczęszczać uczniowie, którzy z usprawiedliwionych powodów opuścili część zajęć
edukacyjnych. Na zajęcia uczęszczają do momentu uzupełnienia zaległości.
5. Uczniowie wytypowani do uczestnictwa w zajęciach są zobowiązani do regularnego uczęszczania na
w/w zajęcia.
6. Zajęcia wyrównawcze odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
7. Uczniowie posiadają pisemną zgodę rodziców na udział w zajęciach.
8. Tematy zajęć oraz frekwencja uczniów odnotowywana jest w dzienniku.
9. Tematyka zajęć dobierana jest w zależności od potrzeb uczniów i jest związana z realizowanym na
zajęciach edukacyjnych materiałem programowym.
Rola nauczyciela na zajęciach
dydaktyczno – wyrównawczych:
 indywidualizuje środki i metody pracy
 usprawnia zaburzone funkcje
 powtarza i utrwala materiał programowy
 stwarza atmosferę bezpieczeństwa i tolerancji
Główne cele zajęć
wyrównawczych to:
 pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości
przewidzianych podstawą programową dla danego etapu
edukacji,
 usprawnianie oraz nabywanie umiejętności szkolnych
 wyrównywanie braków w wiadomościach
i umiejętnościach będących przyczyną trudności
szkolnych.
PROGRAM ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO –
WYRÓWNAWCZYCH
Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA
UCZNIÓW KLAS IV - VI
Cele ogólne:
 kształcenie sprawności komunikacyjnych,
wypowiadania się, czytania i pisania w języku
ojczystym
 wyrównywanie braków w podstawowych
wiadomościach
 umacnianie wiary dziecka we własne siły i możliwości
Cele szczegółowe
 rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 kształcenie sprawności mówienia zgodnie z intencją,
 doskonalenie umiejętności pisania zgodnie
z poleceniem,
 wykorzystanie umiejętności czytania, mówienia
i pisania w praktyce
 ćwiczenie sprawności językowej i ortograficznej
 ćwiczenie estetyki pisma
Metody pracy:
 praca z tekstem,
 praca z innymi źródłami wiedzy (słowniki, Internet)
 ćwiczenia ortograficzne, językowe i redakcyjne
 gry i zabawy dydaktyczne
Treści nauczania
Czytanie:
 Doskonalenie techniki czytania głośnego i cichego.
 Doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego
tekstu (udzielanie odpowiedzi na wskazane pytania,
układanie pytań do tekstu, nadawanie tytułów
akapitom, cytowanie odpowiednich fragmentów,
wskazywanie elementów świata przedstawionego,
układanie planu wydarzeń )
Pisanie:
 Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne.
 Redagowanie pism użytkowych.
 Doskonalenie umiejętności redagowania różnych form
wypowiedzi pisemnej ( opis, opowiadanie, list,
charakterystyka).
 Ćwiczenia pisemne w osiąganiu spójności, logiczności
i zgodności z tematem wypowiedzi.
Mówienie
 Wypowiadanie się na konkretny temat.
 Udzielanie precyzyjnych odpowiedzi.
 Poszerzanie zakresu słownictwa.
PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO
– WYRÓWNAWCZYCH
Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW
KLAS IV - VI
Cele ogólne:




przełamanie strachu przed matematyką i
przywrócenie wiary we własne siły.
ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności
matematycznych.
uzupełnienie zaległości i braków.
umacnianie wiary dziecka we własne siły i
możliwości
Cele szczegółowe:
•
praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na
lekcjach matematyki,
•
rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze
zrozumieniem,
•
rozwijanie sprawności rachunkowej,
•
kształtowanie pozytywnego nastawienia do
podejmowania wysiłku intelektualnego,
•
wyrabianie systematyczności, pracowitości i
wytrwałości,
•
wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych
odpowiedzi i poprawiania błędnie wykonanych zadań
•
wdrażanie do samokształcenia i samokontroli
Metody pracy:
 rozwiązywanie zadań i ćwiczenia utrwalające
 gry i zabawy dydaktyczne
 objaśnienie materiału za pomocą pytań z
wykorzystaniem wiedzy ucznia,
Treści nauczania












Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków, ułamki dziesiętne.
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych.
Obliczanie procentu danej liczby.
Symbole literowe, zapisywanie prostych wyrażeń algebraicznych oraz obliczanie ich
wartości liczbowych.
Zapisywanie treści prostych zadań w postaci równań pierwszego stopnia z jedną
niewiadomą; rozwiązywanie prostych równań z jedną niewiadomą.
Zaznaczanie punktów o danych współrzędnych i odczytywanie współrzędnych.
Rysowanie figur i określanie ich własności; skala i plan.
Kąt, porównywanie i mierzenie kątów; rodzaje kątów.
Obliczanie obwodów i pól prostokątów, trójkątów i trapezów.
Przykłady odbić lustrzanych; oś symetrii figury.
Prostopadłościan, graniastosłup prosty - modele brył, właściwości, siatki, pola
powierzchni wielościanów, objętość graniastosłupów prostych.
WSKAZANIA DLA RODZICÓW
 Starać się zrozumieć możliwości i ograniczenia dziecka oraz fakt, że









potrzebuje ono pomocy
Wzmacniać poczucie wartości dziecka, koncentrując się na jego
mocnych stronach
Rozwijać systematycznie zainteresowania dziecka
Zapewnić codzienną zabawę, ruch na świeżym powietrzu
Wzmacniać i nagradzać
Nie porównywać dziecka z innymi rówieśnikami
Zachęcać do systematycznego czytania ulubionych książek i czasopism
Dbać o to, aby wykonywało zalecenia nauczyciela oraz terapeuty
Wdrażać do systematycznej pracy, obowiązkowości oraz
samodzielności
Nie wyręczać dziecka w odrabianiu prac domowych
Dziękuję za uwagę

similar documents