Znak do řeči

Report
charakteristika
kompenzační prostředek pro osoby s
komunikačními obtížemi
 využití znaků umožňuje komunikovat
formou založenou na řeči našeho těla,
mimice a „přirozených znacích“
 doplněk mluvené řeči
 celkový rozvoj komunikační schopnosti
 NE zvládnutí mnoha znaků!!!

charakteristika
přirozené využití spontánních znaků
 běžné ve vývoji řeči: pá, pá!

komunikace mezi matkou a dítětem
 úprava tempa a srozumitelnosti řeči –
zřetelná artikulace

využití ZDŘ
nerozvinutá aktivní řeč
 expresivní složka není dostatečně
rozvinuta

předpoklady pro využití
zvládnutí nápodoby
 spojení významu slova se symbolem,
znakem před aktivním použitím v
komunikaci – vyjádření potřeb, nápadů a
pocitů

doporučení
pomalé osvojování – přiměřené
možnostem dítěte
 učitel, rodiče vždy připojují mluvené
slovo

výhody ZDŘ
nižší motorická náročnost
 včasný kontakt s řečí těla
 pozitivní komunikační prostředí
 komunikační úspěch
 zviditelnění
 lepší úroveň řeči
 rytmus řeči a znaku
 ilustrativnost znaku

nižší motorická náročnost


„artikulace znaku“ X „artikulace slova“
využití svalů paží, rukou a prstů
X
správné postavení mluvidel
o
o
motorická činnost – podpora rozvoje řeči
provedení pohybu totožným způsobem –
nástroj řeči
o
pohyb podněcuje vokalizaci
včasný kontakt s řečí těla
všeobecná zkušenost
 „vlastní znakové systémy“
 rodina osoby s handicapem - nelze
propojit s vyučováním


vědomé použití neverbální komunikace
– zážitek komunikačního úspěchu
pozitivní komunikační prostředí
projevení vůle napodobit znak –
pochvala
 pozitivní rozhovorová situace – motivace
žáka

opětovné předvedení
 vedení ruky žáka
 zábava 

komunikační úspěch
náhled žáka – pohyb = nástroj
komunikace
 vyjádření k vlastní situaci
 komunikace s rodiči, spolužáky,
učitelem…
 prožití komunikačního úspěchu

zviditelnění
vizualizace komunikace
 význam pro rozvoj dialogu
 propojení vnímání
 vizuální percepce – významně posilující
faktor

lepší úroveň řeči






„komplikovaný projev“ – dlouhé věty složité
konstrukce
snížená srozumitelnost projevu
ZDŘ snížení frekvence těchto nedostatků
znakování klíčových slov – krácení vět
snížení rychlosti řeči – správné předvedení
znaku
přizpůsobení úrovně řeči schopnostem
žáků
sledování schopnosti naučení se znaku
a propojení s příslušným pojmem
 KNIHA
 ..malé, velké, silné, tenké…co je to?..
 vždy by měla být reakce znakem KNIHA

rytmus řeči a znaku
artikulace řeči je podporována
současným provedením zvuku a znaku
 znaky sledují rytmus řeči
 „artikulační trénink“ – dostatek času pro
provedení znaku – úprava tempa řeči
 provedení znaku – konkretizace slova

PO
LI
CE
ilustrativnost znaku
znaky jsou velmi konkrétní
 auto – „řízení volantem“ – upřesnění
významu

rozdíl ZDŘ x ZJ
znakem jsou doplněna klíčová slova ve
větě
 znak není dominantní – pouze doplňující
 seznam znaků není definitivní
 konfigurace ruky, prstů – lze změnit

pomocné komunikační prostředky



vizuální kontakt
nutný vzájemný oční kontakt
upoutání pozornosti
- dotek
- zamávat rukou v zorném poli dítěte
- zaklepat rukou na stůl…
Odvrácení dítěte může znamenat nesouhlas
– dokud znova nenavážeme oční kontakt –
nepokračujeme
verbální komunikace
přirozená role v komunikaci
 dítě sleduje rytmus řeči, mimiku
 odezírání

neverbální komunikace

mimika a postoj těla
ikonické znaky – kočka/vousy
 neikonické znaky - matka

zahájení výuky
učitel
mluvící žák
žák se ZDŘ
pokyny k využívání ZDŘ
osoby, které jsou součástí
každodenního života žáka, musí
spolupracovat
 společný výběr oblasti, která je pro žáka
motivující – zahájení výuky znaků
 aktuální zájem využíváme k výuce
nových znaků

pokyny k využívání ZDŘ
počet počátečních znaků je individuální
 2 úrovně
a) cílevědomé zpracování naplánovaných
znaků, které mají souvislost s daným
tématem
b) všeobecné používání znaků u všech
důležitých slov a ve všech
souvislostech

pokyny k využívání ZDŘ
pravidelné procvičování znaků
 výběr vhodných situací – jídlo,
televize…
 dospělý důsledně doprovází řeč znakem
 fixace – doprovázet mluvenou řeč
znakem je zcela přirozené


spolupráce rodiny a školy – kontaktní
deník
pokyny k využívání ZDŘ
podpora verbálního projevu dítěte
 vícečetné zopakování znakovaného
slova
 reakce na znaky, jako by to bylo
mluvené slovo


všichni, kdo budou s dítětem v kontaktu
by měli být schopni pochopit a reagovat
na znaky, které dítě využívá
souhrn praktických rad 
analýza komunikační schopnosti dítěte –
schopnost porozumění
 mluvené slovo a znak musí probíhat
současně
 mluvení a využití ZDŘ – jen když dítě
sleduje
 komunikační 50cm – 2m
 povzbuzení dítěte ke znakování, pomoc
vedením rukou

shrnutí praktických rad 






při výběru znaků je třeba respektovat
schopnost vnímání a motorické vybavení
dítěte
obsah ZDŘ je třeba podporovat mimikou
tvorba krátkých a stručných vět
je třeba využívat VŽDY stejné znaky –
porozumění!
ke komunikaci lze využívat pravidelně se
opakující činnosti
NEZAPOMÍNAT NA POCHVALU
Kazuistika 1
Eliška 11 let, 3 měsíce
 dg. MO, diparetická forma






gravidita – průběh bez obtíží
porod – záhlavím, kříšení
opoždění motorického vývoje
vývoj řeči výrazně opožděn
rehabilitace Vojtovou metodou – zahájena v 18.
měsíci
současný stav
samostatná chůze s mírným nachýlením
trupu
 dominantní pravá horní končetina
 při činnosti uvolněna
 obtíže v kooperaci rukou

komunikace
omezený vývoj řeči
 diskrepance aktivní a pasivní slovní
zásoby
 obtíže v rovině foneticko-fonologické
 obtíže v rovině lexikálně-sémantické
 obtíže v rovině morfologicko-syntaktické
 obtíže v rovině pragmatické

komunikace
porozumění konkrétním pokynům
 struktura a obsah projevu
 práce s fotografiemi
 negativistické projevy

využití systému
variabilita
 úprava znaků dle možností
 rozvoj jemné motoriky
 rozvoj orientace v tělesném schématu
 rozvoj koordinace, prožití pohybu

využití systému – výběr znaků
rodina
 jídlo
 hygiena
 znakování klíčového slova ve větě

další faktory
reakce komunikačního partnera
 rytmizace
 plynulost pohybu – propojení s verbální
komunikací

využití systému
tempo osvojování a fixace nových znaků
 správná „artikulace“ znaku
 verbální komunikace – pozdrav


systém je využíván pouze v prostředí
školy
kazuistika 2
Radek, 5 let, 7 měsíců
 dg.: poruchy autistického spektra

těhotenství proběhlo bez komplikací
 psychomotorický vývoj odpovídal normě
 obtíže v oblasti komunikace
 předřečové období – bez obtíží
 stagnace – verbální komunikace i
navazování kontaktu

využití systému
rozvoj sociálního chování
 postupné propojení znaku a verbální
komunikace

rozvoj zrakového kontaktu
 navázání a prodloužení jeho trvání
 regulace chování

využití systému
zařazení klíčových znaků
 vyjádření potřeby
 sociální reakce
 znaky činností a zvířat
 pokusy o tvoření vět


tvorba denního režimu
zdroje

KUBOVÁ, L. Znak do řeči. Praha, Techmarket: 1999. ISBN 80-86114-23-6.

similar documents