Zaj*cia wyrównawcze z j*zyka angielskiego

Report
Zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego - Grupa 6
„Zajęcia dodatkowe dziśszansą na lepsze jutro”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju
Regionalnego w Kielcach.
Cel zajęć
Głównym celem zajęć wyrównawczych z języka
angielskiego jest uzupełnienie wiadomości z zakresu
gramatyki i słownictwa oraz zwiększenie motywacji do
nauki języka angielskiego.
Na zajęciach poprawiana jest komunikacja językowa
oraz promowane jest wykorzystanie technologii
komputerowej w nauce języka.
Zajęcia te służą zwiększeniu pewności u uczniów
i uczennic w posługiwaniu się językiem angielskim.
Uzupełniana jest wiedza o zagadnienia kulturowe,
a także usprawniane jest czytanie i pisanie.
Tradycje i obyczaje świąteczne
w Wielkiej Brytanii
Poznajemy kulturę USA
Doskonalenie słownictwa
Komunikowanie się poprzez
zabawę
Diagnoza umiejętności
Współpraca ze szkołą Mary Seat of
Wisdom School w Chicago
Współpraca ze szkołą Mary Seat of
Wisdom School w Chicago
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt: „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro” realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”;
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”;
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

similar documents