นักเรียน - โรงเรียนชลประทานวิทยา

Report
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
ณพร
เย็น
วยมื
อ
ครู
ด
สำเร็โดยจไดนำงประพิ
้ ้
ประเสริฐ
ทีป
่ รึกษำผู้จัดกำรดำนกำรศึ
กษำ
้
ณ ห้องประชุม 100 ปี ชูชำติ
อนุ สรณ ์
6 สิ งหำคม 2557
กระบวนกำรดำเนินงำนตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
1
กำรรูจั
้ กนักเรียนเป็ น
รำยบุคคล
- ดำนกำรเรี
ยน/
้
ควำมสำมำรถ
- ดำนสุ
ขภำพ
้
- ดำนเศรษฐกิ
จ
้
4มครอง
- ดำนกำรคุ
้
้
กำรป้องกันและ
ช่วยเหลือนักเรียน
- กลุมเสี
่ ่ ยง
- กลุมมี
ั หำ
่ ปญ
2
กำรคัด
นักเรียน
- กลุมมี
่
ควำมสำมำรถ
พิเศษ
- กลุมปกติ
่
5
- กลุมเสี
่ ่ ยง
- กลุมมี
ั หำ
่ ปญ
กำรส่งตอ
่
- ส่งตอ
่
ภำยใน
3
กำรส่งเสริม
นักเรียน
(นักเรียนทุก
กลุม)
่
ครูประจำชัน
้ คุณภำพ
: หัวใจสำคัญที่
จะทำให้นักเรียนมีคุณภำพ
ดูแลสุขภำพกำยจิตของนักเรียนให้มำ
โรงเรียนอยำงมี
ควำมสุข
่
เน้นเรือ
่ ง
กำรดูแลสุขภำพ
ส่งเสริม
กำรพัฒนำ
ให้นักเรียนดูแลทำควำมสะอำด
ห้องเรียน
รำงกำย
กำรบริโภคอำหำร/ กำร
่
คุณภำพ
ออกกำลั
งองเรี
กำย/กำรอยู
ร่ วมกั
นใน : ครูเกง
่
ห
ย
นบรรยำกำศดี
ดวยระบบ
้
่
้
ห
องเรี
ย
น
ปั
ญ
หำเรื
อ
่
ง
กำรถำมส้ ่ งเสริมกำรคิด
ช่วยเหลือ
เบีย
่ งเบนทำงเพศ/พฤติ
ก
รรมซึ
ม
เศร
ำ/
้
โฮมรูมตองเยี
ย
่ ม
ครู
นักเรียน
้
กำวร
ำว
/สมำธิส้ั นไมนิ
่ง
้
้
่
ตองเก
งเรื
อ
่
งกำรใช
ค
ำถำม
สู่แนวปฏิบต
ั ิ
้
่
้
สู่กำรพัฒนำกำรคิด
อำรมณ ์
ห้องเรียนสี ขำว/สี
บุคลิกภำพ
กำรสื่ อสำร
เขียว
สรำงยอดนั
กอำน
เสริมแรงนักเรียน
สะอำด ปลอดภัย
้
่
กำรส่งเสริมนักเรียน (นักเรียนทุก
กลุม)
่
กิจกรรมยำม
เช้ำ & โฮมรูม
กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองชัน
้ เรียน
เป็ นช่วงทีค
่ รูสอดแทรก
ข้อคิดดี ๆ
“ดวยค
ำถำม”
้
เป็ นช่วงทีค
่ รูไดสร
้ ำง
้
ปลูกฝังสิ่ งดี ๆ
“ดวยระเบี
ยยวินย
ั กฎ
้
กติกำ”
เป็ นช่วงทีค
่ รูไดตรวจ
้
เรือ
่ งสุขภำพ
“เอำใจใส่อยำงใกล
ชิ
่
้ ด
- ผู้ปกครองตระหนักถึง
บทบำทหน้ำที่
ในกำรดูแลเอำใส่บุตร
หลำน
- รู้เขำใจในเทคนิ
ควิธก
ี ำร
้
เลีย
้ งดู
บุตรหลำนในยุค
ปัจจุบน
ั
- มองเห็นส่วนดีของบุตร
หลำน ยินดี
รวมมื
อปรับปรุงแกไข
่
้
สวนทีบ
่ กพรอง
- สรำงคนดี
ดวยเพลง
้
้
- สวดมนต ์
- ทำสมำธิ/สติ 3 นำที
(Classroom
Meeeting)
กิจกรรมเยีย
่ มบำน
้
- ครูไดเห็
้ นสภำพแทจริ
้ งของ
สิ่ งแวดลอม
้
- สภำพควำมเป็ นอยูทำง
่
ครอบครัว นักเรียน
- ครูไดรู้ ถึ
้ งเจตคติของ
ผูปกครองที
ม
่ ต
ี อครู
้
่
โรงเรียน และนักเรียน
- สรำงควำมเข
ำใจ
้
้
ควำมสั มพันธอั
์ นดี
ระหวำงบ
ำนกั
บโรงเรียน
่
้
- เกิดควำมรวมมื
อทีด
่ ใี นกำร
่
ช่วยเหลือ
แกปั
้ ญหำ และพัฒนำ
นักเรียน
• หัวหน้ำระดับ ครู
ประจำชัน
้
วัตถุประสงคกำรจั
ดประชุม
์
ผู้ปกครองชัน
้ เรียน
1. เพือ
่ ใหผูปกครองตระหนักถึงบทบำทหนำที่
้ ้
้
ในกำรดูแลเอำใจใส่บุตรหลำนและเป็ นทีพ
่ ง่ึ
ทีด
่ ข
ี องบุตรหลำน
2. เพือ
่ ให้ผู้ปกครองมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
เทคนิ ค วิธ ีก ำรเลีย
้ งดูบุ ต รหลำน ในสั ง คม
ยุคปัจจุบน
ั
3. เพือ
่ ให้ผู้ปกครองมีเจตคติทด
ี่ ต
ี อบุ
่ ตรหลำน
มองเห็ นถึงส่วนทีด
่ ข
ี องบุตรหลำน สำหรับ
ส่วนทีบ
่ กพรองก็
ยน
ิ ดีรวมมื
อปรับปรุงแก้ไข
่
่
วัตถุประสงคกำรจั
ดประชุม
์
ผู้ปกครองชัน
้ เรียน (ตอ)
่
5. เพือ
่ ให้ผูปกครองมี
ทก
ั ษะในกำรสื่ อสำรกับ
้
บุ ต รหลำน รู้ จัก รับ ฟั ง บุ ต รหลำน เพื่ อ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด สั ม พั น ธ ภ ำ พ อั น อ บ อุ่ น ข อ ง
ครอบครัว
6. เพือ
่ ให้ผู้ปกครองยินดีรวมมื
อกับโรงเรียน
่
ในกำรวำงแนวทำงในอนำคตของบุ ต ร
หลำน
รวมทั้ง ร่ วมมือ ร่ วมใจกัน สร้ ำง
เครือขำยผู
่ กำรดูแล
่
้ปกครองทีเ่ ข้มแข็งเพือ
7. เพื่อ ให้ ควำมช่ วยเหลือ นั ก เรีย นร่ วมกัน
ขัน
้ ตอนและวิธก
ี ำรจัดประชุม
1. สรำงควำมคุ
ประจำชัน
้ กับผู้ปกครอง และระหวำง
้
้นเคยระหวำงครู
่
่
ผู้ปกครองดวยกั
นเอง
้
2. บอกวัตถุประสงคของกำรจั
ดประชุมผู้ปกครองชัน
้ เรียน
์
3. พูดถึงภำพรวมของนักเรียนในดำนดี
ควำมประทับใจ ทัง้ ดำน
้
้
กำรเรียน
ควำมประพฤติ
ควำมมีน้ำใจ
และอืน
่ ๆ
4. ดำเนินกิจกรรมทีโ่ รงเรียนหรือทีค
่ รูประจำชัน
้ กำหนด
เพือ
่
ส่งเสริมป้องกันและแกไขปั
ญหำนักเรียน
้
โดยใช้หลักกำรเรียนรูแบบมี
ส่วนรวม
เปิ ดโอกำสให้
้
่
5.
หำกผู้ปกครองมี
ควำมพร
อมในกำรน
ำกิ
จกรรม
ให้ผู้ปกครอง
้ ระหว
ผู้ปกครองได
แลกเปลี
ย
่ นเรียนรู
ำงกั
นและกั
น
้
้
่
เป็ นผู้ดำเนินกำรโดยครูเป็ นผู้อำนวยกำร
ควำมสะดวก เพือ
่ ให้กำรประชุมเป็ นไปตำมวัตถุประสงคที
์ ่
6.
ประเมิ
นกำรจัดกิจกรรม สรุปและบันทึกหลักฐำนกำรประชุม
ไดก
ำหนดไว
้
้
ขอเสนอแนะทั
ว่ ไป/กำรสื่ อสำร
้
1. จัดแสดงผลงำนนักเรียนแตละห
ชม
่
้องให้ผูปกครองได
้
้
2. จัดป้ำยนิเทศแสดงผลกำรดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน
บริเวณหน้ำอำคำร
4
3. ครูประจำชัน
้ ควรใช้ภำษำและทำทำงเชิ
งบวก สรำงสรรค
ด
่
้
์ วย
้
บรรยำกำศทีเ่ ป็ นกัลยำณมิตร
ทำที
่ ทเี่ ป็ นมิตร จริงใจกับผู้ปกครองระมัดระวังคำพูด
ทำให้ผูปกครองรู
สึ้ กอับอำย บกพรอง
้
่
4. สื่ อสำรให
่ องครูประจำชัน
้ ใน
ถูกประจำน
้ผู้ปกครองเขำใจบทบำทหน
้
้ ำทีข
กำรดูแล เอำใจใส่นักเรียน
ดวยควำมรั
กควำมหวงใย
้
่
5. จัดบอรดอย
ำงสร
ำงสรรค
์
่
้
์ ดวยบรรยำกำศของห
้
้องเรียน
คุณภำพ
สะอำด
น่ำอยู่
น่ำเรียน
ปลอดภัย หลำกหลำยดวยผลงำนของนั
กเรียน
้
มพันธภำพ
เทคนิคกำรสรำงสั
้
กับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองมำดวย
้
อำรมณโกรธ...
ให้ผู้ปกครองระบำยอำรมณ
คั
่ ดคำน
้
์
์ โดยไม
หรือ
โตเถี
้ ยง
ใช้วิธรี บ
ั ฟังดวยควำมสงบสั
กครู่
้
สรุปถึงควำมไมสบำยใจของผู
่
้ปกครอง
โดยสั งเขป และสะทอนควำมรู
สึ้ ก ครูเขำใจ
้
้
ควำมรูสึ้ กของผูปกครองจะท
ำให้ผู้ปกครองสงบ
้
ค้นหำศั กยภำพของผู้ปกครอง
เพือ
่ ให้
ลงได้
กำลังใจ
ให้ผู้ปกครองรูสึ้ ก
เป็ นมิตรมำกขึน
้
ในกรณีทผ
ี่ ปกครองไม
ทรำบ
ู้
่
วำลู
ั หำ
่ กมีปญ
1. ทักทำย/ดวยบุ
คลิกภำพทีน
่ ุ่ มนวล
้
/จริงใจ/ออนโยน
่
2. บอกให้ทรำบถึงพฤติกรรมของลูก
โดยไมต
่ ำหนิหรือวิจำรณ์
3. ถำมถึงพฤติกรรมของลูกทีบ
่ ำน
้
โดยไมพยำยำมกล
ำวโทษ
่
่
วำเป็
่ ้ปกครองไม
ู
่ นควำมผิดทีผ
่
ดูแลลูก
.......
อำจ
ในกรณีทผ
ี่ ปกครองปกป
ู้
้ องลูก
1. ทักทำย/ดวยบุ
คลิกภำพทีน
่ ุ่ มนวล
้
/จริงใจ/ออนโยน
่
2. บอกให้ทรำบถึงพฤติกรรมของลูก
โดยไมต
ำหนิหรือวิจำรณ์
่
3. เน้นให้ผู้ปกครองทรำบวำตั
่ วเขำเองไม่
ใช้สำเหตุเดียว ทีท
่ ำให้
ลูกมีปญ
ั หำ
แตพยำยำม
่
หวำนล
อมให
ของ
่
้
้เห็ นวำธรรมชำติ
่
เด็กเอง
คงเป็ นสำเหตุของ
ขัน
้ ตอนกำรดำเนินกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองชัน
้ เรียน
1. ครูประจำชัน
้ แนะนำตนเอง/แจ้ง
วั
ประสงค
2.ตถุครู
ประจำชั
้ ชีแ
้ จงผูปกครองในภำพรวม
ถึง
์ น
้
จุดเดนของของนั
กเรียน
่
มใิ จ ให้
ส่วนทีค
่ รูเห็ นคุณคำและภำคภู
่
3.ปกครองเห็
แจกเอกสำรของโรงเรี
ยนให้กับผูปกครอง
้
ผู
น
ส
วนที
ด
่
ข
ี
อง
้
่
4.
แ
้ จงให
ผู
ปกครองเข
่ ะพั
ง ฒผลกำรเรี
ยนที่
(ใหชี้ควำมรู
ผู
ปกครอง)
้ ยน/และสำใจเรื
้ ่ วนทีจ
้ ้ก
้ เรี
นั
่อ
นำในภำพรวม
แจกในครัง้ นี้
เป็ นผลกำรเรียนส่วนหนึ่งเทำนั
ไมใช
่ ้น
่ ่ ผล
กำรตัดสิ นวำนั
่ กเรียน
ได-ตก
(สอบบำงตัวชีว้ ด
ั เทำนั
้
่ ้ น) ถ ้ ำ
ขัน
้ ตอนกำรดำเนินกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองชัน
้ เรียน
5. ให้เวลำผูปกครองท
ำแบบประเมินควำมพึง
้
พอใจ/และ
ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมในกำรดูแล
6.
ผู้ปกครองส่งแบบประเมิน ให้ครูประจำ
ลูกหลำน
ชัน
้
7. ครูประจำชัน
้ แจกผลกำรเรียนให้
ผู้ปกครอง
8. สิ้ นสุดกระบวนกำร/ผูปกครองกลั
บบำน
้
้
ได้
ตัวอยำง
:
ค
ำกล
ำวต
อนรั
บ
่
่
้
ผู้ปกครอง
แนะนำตัวเอง /สวัสดีคะ .......
่
ขอต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนชัน
้ ........ ทุกทำน
่
ดวยควำมยิ
นดีเป็ นอยำงยิ
ง่ คะ่
้
่
ทีค
่ รูและผู้ปกครองไดมี
นพัฒนำ
้ โอกำสมำรวมกั
่
ควำมสำมำรถของลูกหลำนของเรำ
ให้พร้อมทีจ
่ ะปรับตัวทัง้ ดำนพฤติ
กรรมกำรดำเนินกิจวัตร
้
ประจำวันและดำนสำระวิ
ชำกำร
รวมถึงวิชำทักษะ
้
ชีวต
ิ
กำรสรำงสิ
้ ่ งเหลำนี
่ ้ให้ประสบควำมสำเร็จได้
สิ่ งสำคัญทีส
่ ุด
คือ
แบบอยำงที
ด
่ แ
ี ละสั มพันธภำพที่
่
ดี
ทีค
่ รูและผู้ปกครอง
จะมำเรียนรูร
น
้ วมกั
่
ภำระหน้ำทีน
่ ี้ถอ
ื เป็ นภำระอันยิง่ ใหญ่
ทีไ่ มควรตก
่
ตัวอยำง
่
ป้ำยนิเทศแสดงผลงำนนักเรียน
ก
เรี
ย
น
เยีย
่ มบำนนั
้
กำรเยีย
่ มบำน
้
เป็ นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินงำนตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนสนองนโยบำยของกระทรวงศึ กษำธิกำร
ซึง่ เริม
่ ดำเนินกำร
ตัง้ แตปี่ กำรศึ กษำ 2552

โรงเรียนชลประทำนวิทยำจึงไดก
้ ำหนดช่วงเดือน
สิ งหำคม ของทุกปี
ดำเนินกิจกรรมเยีย
่ มบำน
โดย
ฝ่ำย
้
ปกครอง
หัวหน้ำแผนก
หัวหน้ำระดับชัน
้ ถือครู
ระจ
ำชัน
้ าที่สาคั
รวมกั
นวำงแผน
....ปเป็
นหน้
ประจาชัน้
่ ญของครู
กำหนดปฏิทน
ิ กำรเยีย
่ มบำนนั
กเรียน
้
ที่ต้องทาด้ วยความรัก ความเมตตา ความหวังดีต่อศิษย์

ควำมสำคัญของกำรเยีย
่ ม
บำน
้
เป็ นวิธกี ำรศึ กษำรวบรวมขอมู
้ ลที่
ช่วยให้ครูไดทรำบสภำพแวดล
อม
้
้
กเรียนและ ไดพบปะสนทนำ
ทำงบำนของนั
้
้
กับผู้ปกครองนักเรียน
ทำให้ ทรำบเจตคติซง
ึ่ กันและกัน เป็ นกำร
สร้ำงควำมสั มพันธอั
์ นดี
ระหวำงบ
ำนกั
บโรงเรียน
่
้
่ ด
ั เจนยิง่ ขึน
้ และ
ทำให้ครูไดข้ อมู
้ ลทีช
ใช้ขอมู
้ ลให้เป็ นประโยชน์
ย
่ ม
วัตถุประสงคของกำรเยี
์
บ
ำน
้
1. เพือ
่ คนหำข
อมู
ล
เพิ
ม
่
เติ
ม
ด
ำนสภำพควำม
้
้
้
เป็ นอยู่
ครอบครัว
ฐำนะทำงกำรเงิน ควำมสั มพันธของครอบครั
ว
์
และอืน
่ ๆ ช่วยให้
เห็ นสภำพทีแ
่ ทจริ
ไมใช
้ ง
่ ่ เพียงไดยิ
้ นแตค
่ ำ
บอกเลำเท
่ ำนั
่ ้น
2. เพือ
่ ให้กำรช่วยเหลือนักเรียน ในกรณีท ี่
นักเรียนมีปญ
ั หำกับพอแม
่
่
ผูปกครอง
และผูปกครองไม
ยอมมำพบครู
้
้
่
ประจำชัน
้ ทีโ่ รงเรียน
ครูอำจมีควำมจำเป็ นตองไปเยี
ย
่ มบำน
้
้
แนวปฏิบต
ั ใิ นกำรเยีย
่ มบำน
้
1. ศึ กษำขอมู
ย
้ งตนเกี
ย
่ วกับทีอ
่ ยูอำศั
้ ลเบือ
้
่
ระยะทำง สมำชิกในครอบครัว
วำนั
อยูอย
่ กเรียนอยูกั
่ บใคร
่ ำงไร
่
หำกไปบำนแล
วจะได
พบใครบ
ำง
้
้
้
้
2. กำหนดวัตถุประสงคว์ ำจะไปพบเรื
อ
่ งอะไร
่
3. นัดหมำยลวงหน
่ ให้พรอมทั
ง้ สองฝ่ำย
่
้ ำ เพือ
้
4. ไปตำมนัด ถำไม
ไปต
องแจ
้
่
้
้งลวงหน
่
้ ำ เพรำะ
ผูปกครองนั
กเรียนบำงคน
้
อำจหยุดงำนเพือ
่ รอพบครู
ถำเป็
้ นไปไดไม
้ ่
ควรเลือ
่ น
กำรปฏิบต
ั ิ
1. กลำวทั
กทำยเจ้ำของบำนด
วยควำมเป็
นมิตร
่
้
้
และสุภำพ
แลวจึ
่ สนทนำปรึกษำหำรือเรือ
่ งตำง
ๆ ที่
้ งเริม
่
เกีย
่ วกับนักเรียน
ตำมวัตถุประสงค ์
2. ใส่ใจทุกเรือ
่ งทีพ
่ ด
ู พรอมทั
ง้ สั งเกตปฏิกริ ย
ิ ำของ
้
ผูปกครองนั
กเรียน
้
เรือ
่ งบำงเรือ
่ งทีผ
่ ปกครองรั
บควำมจริงไมได
ู้
่ อย
้ ำใจ
่
รอนรี
บพูด สั งเกต
้
สิ่ งแวดลอม
ควำมสั มพันธของครอบครั
ว และดู
้
์
กำรปฏิบต
ั ต
ิ อกั
่ น
ของคนในครอบครัว
3. ทักษะกำรสื่ อสำร
ใชคำถำมเปิ ดใหมำก
ฟัง
ครู ...........
รูแจ
้ ้งชัดในสิ่ งทีเ่ ด็กถนัด
และ
สรำงแรง
แจ
ี หงกำรรู
สนใจ
สรำงวิ
้
้ ้ง
่
้ ถแ
กระตุนใหม
ให้เด็กใฝ่รูใฝ
้
่ ๆ
้ ่ ศึ กษำ
แสดงควำมมหัศจรรยของวิ
ชำทีต
่ นเองสอน
์
รูจั
ก
ใช้กระบวนกำรคัด
้ กและรูใจเด็
้
กรอง
ในระบบดูแลช่วยเหลือเด็กเป็ นรำยบุคคล
ทีม
่ ำ
: World Class Standard School
เพือ
่ เพิม
่ สเสริ
มพหุ
ปญ
ั ญำของเด็
กทีแ
่ ตกตำงกั
น
ำนักบริ
หำรงำนมั
ธยมศึ กษำตอนปลำย
่
สำนักงำนคณะกรมกำร
กำรศึ กษำขัน
้ พืน
้ ฐำน
กระทรวงศึ กษำธิกำร
หน้ำ 19
ครู .......คนแรกของลูก
พอ
่ แม่
ยังเป็ นครูคนแรกของลูก
เสมอ
พอแม
ผูปกครอง
คือผู้
่
่
้
เสริมแรงสนับสนุ นควำมใฝ่รูของเด็
ก เป็ น
้
ผูแก
อบกพร
อง
้ ไขข
้
้
่
ในระดับบุคคลจำกขอจ
้ ำกัดของระบบ
โรงเรียน
ไมปล
่ อยให
่
้ภำรกิจกำรสอน
ทีม
่ กำเป็ :นหน
World
Class
Standard
School
เด็
ำที
ข
่
องครู
โ
ดยล
ำพัง
้
สำนักบริหำรงำนมัธยมศึ กษำตอนปลำย
ขัน
้ พืน
้ ฐำน
สำนักงำนคณะกรมกำรกำรศึ กษำ
กระทรวงศึ กษำธิกำร
หน้ำ 19
มำตรฐำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ดำนคุ
ณภำพนักเรียน
้
มำตรฐำนที่ 1
นักเรียนสำมำรถพัฒนำตนเองไดตำม
้
ศั กยภำพและสำมำรถดำเนินชีวต
ิ อยู่
ในสั งคมไดอย
้ ำงมี
่
ควำมสุ
ตัวชีว้ ด
ัข
รู้จักตนเองและพึง่ ตนเองได้
ที่ 1
ตัวชีว้ ด
ั
มีสุขภำพกำย สุขภำพจิต และสุขนิสัยทีด
่ ี
ที่ 2
ตัวชีว้ ด
ั
มีทก
ั ษะในกำรหลีกเลีย
่ ง ป้องกันภัย อันตรำย
ที่ 3
และพฤติกรรมไมพึ
งประสงค ์
่
รักและเห็ นคุณคำในตนเองและผู
อืน
่ และ
่
้
ตัวชีว้ ด
ั
สำมำรถจัด กำรกับปัญหำและอำรมณของ
์
ที่ 4
ตนเองได้
ตัวชีว้ ด
ั
เป็ นสมำชิกทีด
่ ข
ี องครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
ที่ 5
และสั งคม
ตัวชีว้ ด
ั
มีเจตคติทด
ี่ แ
ี ละมีทก
ั ษะพืน
้ ฐำนในกำรประกอบ
ที่ 6
อำชีพสุจริต
ดำนกระบวนกำร
้
มำตรฐำนที่ 2
สถำนศึ กษำมีกำรจัดระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตัวชีว้ ด
ั
ที่ 1
ตัวชีว้ ด
ั
ที่ 2
ตัวชีว้ ด
ั
ที่ 3
ตัวชีว้ ด
ั
ที่ 4
ตัวชีว้ ด
ั
ที่ 5
มีกำรวำงระบบกำรบริหำรงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
มีกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
มีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล
รำยงำนผล และพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
มีฐำนขอมู
้ ลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครบถวนสมบู
รณเป็
ั และส่งสำนักงำน
้
์ นปัจจุบน
เขตพืน
้ ทีก
่ ำรศึ กษำ ตำมกำหนด
มีกำรจัดกำรควำมรูในกำรด
ำเนินงำนระบบดูแล
้
ช่วยเหลือนักเรียน
ด
ำนปั
จ
จั
ย
้
สถำนศึ กษำมีบุคลำกร สื่ อ
มำตรฐำนที่ 3
และเครือ
่ งมือทีเ่ อือ
้ ตอกำร
่
ผู้บริหำรเป็ นผู้นำในกำรด
ำเนินงำนระบบกำรดู
ตั
ชีว้ ด
ั นงำนระบบกำรดู
ดวำเนิ
แลช่วยเหลื
อนักเรียน แล
ช่วยเหลื
อนั
ยนควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนตำม
ครู
มเี จตคติ
ทด
ี่กแ
ี เรีละมี
ที่ 1
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
ตัวชีว้ ด
ั
นักเรียนและมีกำรจัดกิจกรรมเสริมสรำงทั
กษะชีวต
ิ แก่
ที่ 2
้
นัก
เรียน
ตัวชีว้ ด
ั
ผู
ชุมชน มีส่วนรวมในกำรด
ำเนินงำนระบบ
้ปกครอง
่
ที่ 3
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตัวชีว้ ด
ั
นักเรียนมีส่วนรวมในกำรด
ำเนินงำนระบบกำรดูแล
่
ที่ 4
ช่วยเหลื
อนักสเรี
สถำนศึ
กษำมี
ื่ อ ยน เครือ
่ งมือทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนระบบ
ตัวชีว้ ด
ั
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ 5
และมีกำรจัดกิจกรรมเพือ
่ กำรป้องกันกำรแพรระบำดของยำ
่
ตัวชีว้ ด
ั
ที่ 6
มีนก
ั เรี
YC หรือ
กเรียนแนะแนว หรือยุวชนแนะแนว
เสพติ
ดย
เขน้ำสู่สถำนศึ
กนั
ษำ
และมีกำรดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำน / โครงกำรในกำร
ดำเนินกิจกรรม อยำงเป็
นระบบตอเนื
่
่ ่อง เป็ นตัวอยำงให
่
้
สถำนศึ กษำอืน
่ ได และมีกำรเผยแพรผลงำน

similar documents