Ed.D

Report
การพัฒนาระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนในเครือข่ าย
โรงเรียนปลอดภัยโดยใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
Developing a system to help student of school security
network by operation research participation
นายกฤษฎา ศรีสุชาติ
การศึกษาระดับปริญญาเอก (Ed.D)
การบริหารจัดการการศึกษา รุ่น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ภูมิหลัง
*พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
*รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550
*พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิม่ เติมในส่ วนที่เกีย่ วข้ อง
*ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียน
ปลอดภัย
นโยบายสู่การปฏิบตั ิ
สภาวะวิกฤติ
• ภัยสารเสพติด
• ความล้มเหลว
ทางการเรี ยน /
อาชีพ
• ภัยทางเพศ
• ความรุ นแรง /
การกลัน่ แกล้ง /
รังแก
• อุบตั ิภยั
• ฯลฯ
นโยบาย สพฐ.
สถานศึกษาทุกแห่งจัด
ให้มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนและ
กาหนดมาตรการ
สนับสนุน ส่ งเสริ ม
ศักยภาพ นักเรี ยน
เน้นกิจกรรมส่ งเสริ ม
พัฒนา ป้ องกันแก้ ไข
ปัญหา และ การ
คุม้ ครองสิ ทธิเด็ก โดย
การมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรการสู่การปฏิบตั ิ
1.สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรี ยนมีมาตรฐานใน
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2.จัดกิจกรรม ส่งเสริ มความปลอดภัย ด้าน
สิ่ งแวดล้อม ทางกายภาพ ทางสังคม สิ ทธิเด็ก
ตลอดจน ป้ องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
นักเรี ยน เช่น ปัญหาสารเสพติด ปัญหา
พฤติกรรม ปัญหาทางเพศ โดยประสานความ
ร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กร
ในท้องถิ่น
3.สร้างเครื อข่าย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เชื่อมโยง
ความรู้ สารสนเทศ และความร่ วมมือระหว่าง
ผูป้ กครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4.ประสานการจัดทาระบบข้อมูล สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนา ส่งเสริ ม แก้ไข และส่งต่อ
นักเรี ยนใน ทุกระดับและทุกประเภท
1. ตกเป็ นทาสเกมคอมพิวเตอร ์
2. เป็ นนักซิง่ วัยใส
เป็ นสก๊อยวัย
สาว
3. ยกพวกตีกน
ั
ใช้กาลังแกปั
้ ญหา
4. มีเพศสั มพันธเร็
้
์ วขึน
5. เข้าถึงสารเสพติดงาย
่
6. ขาดหลักธรรมทางศาสนา
7. ขาดคานิ
่ ยมความเป็ นไทย
8. ความสั มพันธในครอบครั
ว
์
เปราะบาง
9. ติดเพือ
่ น
ติดสื่ อ
10.ให้ความสาคัญทางวัตถุมากกวา่
จิตใจ
11.ติดการพนัน
นิยมเสี่ ยงโชค
12.มัว่ สุมในหอพัก บานเช
้
่า
13.บริโภคอาหารกรุปกรอบ เป็ นโรค
มาตรา 32 เด็กทีพ
่ งึ ไดรั
้ บ
การสงเคราะห ์
1. เด็กเรร่ อน
หรือเด็กกาพรา้
่
2. เด็กทีถ
่ ก
ู ทอดทิง้ หรือพลัดหลง
3. เด็กทีผ
่ ้ปกครองไม
ู
สามารถ
่
อุปการะเลีย
้ งดูได้
4. เด็กทีผ
่ ้ปกครองมี
ู
อาชีพไม่
เหมาะสม
5. เด็กทีไ่ ดรั
้ งดูโดยมิชอบ
้ บการเลีย
6. เด็กพิการ
7. เด็กทีอ
่ ยูในสภาพยากล
าบาก
่
8. เด็กทีอ
่ ยูในสภาพต
องได
รั
่
้
้ บการ
สงเคราะหตามกฎกระทรวง
์
มาตรา 40 เด็กทีพ
่ งึ ไดรั
้ บ
การคุมครอง
1. เด็กทีถ
่ ก
ู ทารุ้ ณกรรม
2. เด็กทีเ่ สี่ ยงตอการกระท
าผิด
่
3. เด็กพึง่ ไดรั
้ บการคุ้มครอง
เด็กทีเ่ สี่ ยงตอการกระท
าผิด
่
1. ประพฤติตนไมสมควรกั
บสภาพ
่
การเป็ นนักเรียน
2. ประกอบอาชีพในทางผิด
กฎหมาย
3. คบหาสมาคมกับบุคคลกลุมเสี
่ ่ ยง
4. อยูในสภาพแวดล
อมไม
่
้
่
1.
จากสภาพครอบครัว
- ถูกปลอยปละละเลย
่
- ขาดความอบอุน
่
2.
จากโรงเรียน
- ขาดการดูแลนักเรียน
- ไมค
่ านึงถึงความแตกตางของ
่
เด็กแตละบุ
คคล
่
- ใช้ความรุนแรงแกปั
้ ญหา
พฤติกรรมนักเรียน
3. จากชุมชน/สังคม
- ขาดระเบียบชุมชน
- ตางคนต
างอยู
ในสั
งคม
่
่
่
- ละเลยปัญหาเยาวชน
4.
จากเพื่อน
- ตามเพือ
่ น
- ถูกรังแก
แครเพื
่ น
์ อ
กดขี่
ขมเหง
่
วาด
การลงโทษนักเรียน 2548
่ วย
้
1. วากล
าวตั
กเตือน
่
่
2. ทาทัณฑบน
์
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4. ทากิจกรรมเพือ
่ ให้ปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรม
สภาพปัญหา การทางานของหน่ วยงานดูแลเด็กและวัยรุ่น
สาธารณสุ ข
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียนไม่ เข้ มแข็ง
Friend Corner
1.รู้ จักเด็กเป็ นรายบุคคล
2.คัดกรอง
3.ส่ งเสริมพัฒนา
4.ป้องกันแก้ไข
5.ส่ งต่ อ
YC
รพช.
รพศ. รพท.
-คลินิก
ตามโรค ขาด
การ
บูรณาการ
ด้ าน กาย จิต
สั งคม ของ
วัยรุ่น
-ศู นย์ พงึ่ ได้
(OSCC)
- ขาดคลินิก
วัยรุ่น
รพ.จิตเวช
.
.
-งานบริการ
สุ ขภาพ
จิตเด็กและ
วัยรุ่นยังไม่
บูรณาการ
จุดประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนของเครื อข่ ายโรงเรี ยนปลอดภัย
โดยใช้ การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1. เพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้ องการของการพัฒนา
ระบบการดูแล
ช่ วยเหลือนักเรียน
2. เพือ่ พัฒนาระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
3. เพือ่ ศึกษาผลการทดลองใช้ ระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
4.
เพือ่ ประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
กรอบแนวคิด
พัฒนาการและความต้ องการของนักเรียน
นโยบายของรัฐบาล
สภาวะวิกฤติและปัจจัยเสี่ ยง
ที่เกิดขึน้ ในสั งคม
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
การประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
เด็กดี
มีปัญญา
มีความสุ ข
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542
หลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
ความต้ องการของผู้ปกครอง ชุ มชน
พ.ศ. 2544
ปั จจัย
- คณะผูบ้ ริ หาร
- ครู ประจาชั้น/
ครู ที่ปรึ กษา
- ครู และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
- ผูป้ กครอง
- ชุมชน
- งบประมาณ
- ฯลฯ
กระบวนการ
- การรู้จกั นักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล
- การคัดกรอง
นักเรี ยน
- การส่ งเสริ ม /
พัฒนา
- การป้ องกัน /
แก้ไข
- การส่ งต่อนักเรี ยน
ข้อมูลย้อนกลับ
ผลผลิต
- ปริ มาณนักเรี ยน
ในกลุ่มเสี่ ยงและ
ก ลุ่ ม มี ปั ญ ห า ล ด
น้อยลง
- นั ก เ รี ย น มี พ ฤ ติ ก ร ร ม เ ป็ น ไ ป ต า ม
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ที่
สถานศึกษากาหนด
- นั ก เรี ยนมี คุ ณภาพ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม ที่
สถานศึกษากาหนด
แนวการบริหารระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
กาหนดทิศทาง / กลยุทธ์
นโยบาย สพฐ.
กาหนดมาตรฐาน
การวางระบบและแบบแผนการดาเนินงาน
-วิเคราะห์สภาพปัญหา
- ศักยภาพของโรงเรี ยน
- บริ บทชุมชน
P
ดาเนินงานตามระบบ
การรู ้จกั นักเรี ยน
การคัดกรอง
การส่ งเสริ ม
การช่วยเหลือ / แก้ไข
การส่ งต่อ
การประเมินและรายงาน
D
การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
C
ปรับปรุ ง/พัฒนา/สรุ ป/รายงาน/ประชาสัมพันธ์
A
ขอบเขตงานวิจยั
*กลุ่มตัวอย่ างสาหรับกรณีศึกษาในปี การศึกษา 2556 จานวน 2
โรงเรียน มี
รายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 เข้ าร่ วมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ปี การศึกษา 2554 เปิ ดสอน
นักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีจานวน 28
ห้ องเรียน จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา 48 คน จานวนนักเรียน 750
คน
2. โรงเรียนทองอินทร์ สวนมอญ สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เข้ าร่ วมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ปี การศึกษา
2554 เปิ ดสอนนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มี
จานวน 12 ห้ องเรียน จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน จานวน
นักเรียน 268 คน
ศัพท์ สาคัญ
*การพัฒนาระบบ
*เครือข่ายโรงเรียนปลอดภัย
*ระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
*การประเมินเชิงปฏิบัตกิ าร
กรอบความคิดการวิจัย
*การพัฒนาระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนตามกรอบของการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) โดยนาระเบียบวิธีการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research: PAR) ซึ่ง
แบ่ งออกเป็ นระบบย่ อยๆ 4 ระบบ คื อ ระบบวางแผน (Plan)
ระบบปฏิบัติการ (Act) ระบบตรวจสอบ (Observe) และระบบสะท้ อนผล
(Reflect) ไปประยุกต์ ใช้ ในแต่ ละขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งแบ่ งออกเป็ น 3
รอบ คือ R1D1, R2D2 และ R3D3 โดยมี 6 ขั้นตอน
กรอบความคิดการวิจัย (ต่ อ)
*1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบ
การดูแลช่ วยเหลือนักเรียน (R1)
*2. การพัฒนาระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน (D1)
*3. การทดลองใช้ ระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนรอบที่ 1 (R2)
*4. การประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนรอบที่ 1 (D2)
*5. การทดลองใช้ ระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2 (R3)
*6. การประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนรอบที่ 2 (D3)
ประโยชน์ ที่จะได้ รับ
*1.ผู้เกีย่ วข้องทุกฝ่ ายเห็นความสาคัญ และมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่องการ
ดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
2. ความร่ วมมือของผู้เกีย่ วข้ องทุกฝ่ าย จากผู้ทสี่ นใจ สมัครใจ ยินดีให้
ความร่ วมมือและเป็ นตัวแทนกลุ่มได้ เป็ นอย่ างดี
*3.ผู้บริหารควรเห็นความสาคัญและเป็ นผู้นาในการนาระบบไปใช้ เพือ่ ที่จะ
ขั บ เคลื่ อ นให้ ร ะบบการดู แ ลช่ วยเหลื อ นั ก เรี ย นด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิผล
*4.มีคู่ มือการด าเนิ นการระบบให้ ผู้เกี่ยวข้ อง และกาหนดบทบาทของ
ผู้เกีย่ วข้ องในการใช้ ระบบให้ ชัดเจน

similar documents