Leverandørvalg og evaluering av tilbud Hvordan håndtere klager

Report
ÅPNING AV TILBUD






Tilbud som mottas for etter tilbudsfristen er gått ut skal
avvises
Åpning skal skje på oppgitt tidspunkt av min. 2 personer
Det skal utarbeides en åpningsprotokoll som skal underskrives
av de to som er tilstede
(se mal under internt prosedyreverktøy)
Det skal vurderes om kvalifikasjonskravene er oppfylt så snart
som mulig
For offentlig tilgjengelig informasjon og HMS
Vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen, tilbudet skal avvises
Mulighetenes Oppland
EVALUERING AV TILBUD



Alle kriteriene oppgitt i konkurransegrunnlaget skal
evalueres, dette avgjør valg av leverandør.
Skriv referat fra evalueringsmøtene (internt dokument)
Når flere kriterier skal evalueres, bruk en modell. OFK
bruker Grips-evalueringsmodell (ansattportalen)
http://www.oppland.no/Aktuelt/Ansattportalen/Innkjop/Innkjopsh
andbok/Valg-av-leverandor-og-brev-om-meddelelse/

Oppgi i konkurransegrunnlaget hvordan tilbudene skal
evalueres (forutberegnelig).
Mulighetenes Oppland
Bruk av GRIP modellen

Et regneark hvor følgende legges inn:
– Tildelingskriteriene med vekting.
– Sammenligningsprisen
utregning av denne skal være oppgitt i konk. grunnlaget.
– Gi tilbudene en poengsum fra 1 – 5 (hvor 5 er best) på alle
tildelingskriteriene. Begrunn hvorfor de har fått den
aktuelle poengsummen (notat / referat fra møte).
Forskjellene må knyttes til egenskaper ved produktet /
tjenesten.
Mulighetenes Oppland
Brev med meddelelse om valg av leverandør






Sendes samtidig til alle
Oppdragsgivers begrunnelsesplikt § 11-14;
«Oppdragsgiver skal i begrunnelsen opplyse navnet på
den som fikk kontrakten eller rammeavtalen og gi en
redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og
relative fordeler i samsvar med angitte
tildelingskriterier.»
Begrunnelsen knyttes mot tildelingskriteriene.
Oppgi totalprisen, men ikke detaljpris.
gi leverandøren en frist for å komme med innsigelser;
min 10 + 1 dag (over EØS-terskelverdi)
kontrakt kan signeres når frist for innsigelser har gått ut
Mulighetenes Oppland
INFORMASJON OM VALG AV LEVERANDØR, eks. på brev
Takk for mottatt tilbud til vår konkurranse for kjøp av xxxx.
Vi mottok 3 tilbud til denne konkurransen. Ett tilbud er avvist, og det er
foretatt sammenlikning av de to andre tilbudene.
Som opplyst i konkurransegrunnlaget er tilbudene vurdert på følgende
kriterier:
•
Pris – vekt 60 %
•
Kvalitet – vekt 20 %
•
Service, support og garantier – vekt 20 %
Oppland fylkeskommune ved fagenhet / skole har til intensjon å inngå avtale
om kjøp av xx fra Leverandør A.
Begrunnelse for valget
Ved vurdering av tilbudene er GRIPs evalueringsmodell benyttet. I denne
modellen gis tilbudene poeng fra 1 – 5 (hvor 5 er best) på tildelingskriteriene
med unntak av priskriteriet. For pris er det tilbudets totalpris som benyttes.
Mulighetenes Oppland



Kvalitet:
Tilbudet fra xx oppnår høyeste poengsum på kvalitet.
Vi vurderer tilbudet fra valgt leverandør som best på følgende områder:
– Utstyret har best rekkevidde med xx meter , er kraftigere pga…, er mer
brukervennlig pga…., har bedre funksjonalitet pga….
– I undervisningssituasjonen er dette utstyret best pga…..
Service, support og garantier:
Begge tilbud oppnår karakter 5 på service, support og garanter.
Mottatte tilbud vurderes som likeverdige på opplæring og service. Begge
leverandørene har et serviceapparat og tilbyr vaktordninger utenom
ordinær arbeidstid med tilstrekkelig responstid. Ingen av leverandørene
tilbyd garantier utover minimumskravene.
Pris: Pristilbudet fra leverandør A er kr. 800 000,-
Mulighetenes Oppland

Evalueringsmodellen gir følgende rangering av tilbudene:
Høyeste tall er best
Pris- PoengVektet indeks
indeks indeks
Leverandør A
97
100
98,3
Leverandør B
100
80
92,0
Tilbudsrangering
1
2
På bakgrunn av dette ønsker Oppland fylkeskommune ved fagenhet /
skole å inngå avtale med Leverandør A.
Avtalen vil tidligst bli signert xx.xx.xxxx. (minimum 11 dager fra brevet
sendes).
Med hilsen
xxxx
Mulighetenes Oppland
Innsyn og klagemuligheter





Alle kan få innsyn i mottatt tilbud.
Forretningshemmeligheter skal skjules, spør gjerne
leverandøren hva de anser som forreningshemmeligheter
Tildelingsbeslutningen kan endres helt til kontrakt er
inngått. Dvs. blir vi gjort oppmerksom på en feil, endrer
vi tildelingen og sender ut et nytt brev.
Leverandøren kan klage til KOFA. KOFAs beslutning er
rådgivende
Leverandøren kan gå til retten og begjære midlertidig
forføyning. Da må vi avvente kontraktsinngåelsen.
Leverandør kan gå videre til retten, vi kan få
erstatningskrav mot oss.
Mulighetenes Oppland
Råd og bistand





Ta kontakt hvis dere ønsker råd og bistand til en prosess.
Vi veileder gjerne gjennom hele prosessen.
Vi ønsker å lese gjennom dokumentene før dere sender dem
ut. Da har vi mulighet til å korrigere før det er for seint.
Trond-Erik Eriksen, Tlf. 913 35 699
E-post: [email protected]
Inger Lise Høvik, Tlf. 910 09 378
E-post: [email protected]
Elisabeth Lande, Tlf. 976 50 417
E-post: [email protected]
Mulighetenes Oppland

similar documents