2Cn täyttöohjaus v 2011

Report
METSÄTALOUDEN
VEROILMOITUS
Verovuosi 2011
Lähdeaineistona metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeet,
Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011 ja Verohallinnon
sisäiset koulutusaineistot.
Verohallinnon lähettämä metsätalouden
harjoittajan veroilmoitusmateriaali
• 1 kpl esitäytetty 2C-lomake
• Täyttöohje
• Tyhjä alkutuottajan kausiveroilmoitus, kääntöpuolella
täyttöohje
• Ilmoita verkossa -mainoskirje
• Palautuskuori
• Maatalouttakin harjoittavilla lisäksi 1 kpl esitäytetty 2 lomake, sen täyttöohje sekä energiaveron
palautushakemus
• Verotusyhtymillä lisäksi 1 kpl lomake 36 (yhtymäselvitys)
+ täyttöohje
 Materiaaliposti asiakkailla 20.1.2012 mennessä
2
xx.yy.2012
Milloin metsätalouden veroilmoitus vuodelta
2011 annetaan ?
• Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat, kaikki
verotusyhtymät: 29.2.2012
• Liikkeen- ja ammatinharjoittajat: 2.4.2012
• Metsänomistajat, jotka eivät ole
arvonlisäverovelvollisia: 8.5.2012 tai 15.5.2012
esitäytetyn veroilmoituksen palautusajankohdan
mukaisesti
• Viimeinen palautuspäivä on merkitty postitse
saamanne 2C-lomakkeen etusivulle
3
xx.yy.2012
Tyhjää 2C -lomaketta ei tarvitse palauttaa
• Älä palauta tyhjää 2C:tä, jos sinulla ei ollut 2011
lainkaan metsätalouden tuloja tai menoja, eikä
ole metsävähennyksen tai menovarausten
seurantatietoja ilmoitettavana.
• Myös yhtymäselvitys (lomake 36) palautetaan
vain, jos lomakkeen esitäytetyissä tiedoissa on
korjattavaa tai täydennettävää.
 Jos olet arvonlisäverovelvollinen,
kausiveroilmoitus on kuitenkin annettava vaikka
verollista toimintaa ei olisi ollutkaan 2011.
• Jos et ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä,
älä palauta kausiveroilmoitusta
4
xx.yy.2012
Alkutuottajan kausiveroilmoitus vuodelta
2011
Verotililain muutos (1524/2011):
• Kausiveroilmoitus annetaan viimeistään
helmikuun viimeisenä päivänä.
Postitse saapunut kausiveroilmoitus katsotaan
oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut
Verohallinnolle viimeistään seitsemäntenä
päivänä em. määräpäivästä.
 Kausiveroilmoituksen voi palauttaa
tuloveroilmoituksen kanssa samassa kuoressa.
5
xx.yy.2012
Ilmoita verkossa !
• Alkutuottajan kausiveroilmoitus:
pankkitunnuksilla www.vero.fi/verotili
• 2C verkkolomake: pankkitunnuksilla
www.suomi.fi/asiointi
• Käytä sen henkilön pankkitunnuksia, jonka
nimellä 2C on tullut. Voit käyttää ilmoittamiseen
myös Katso -tunnistetta
• Kuolinpesät ja verotusyhtymät tarvitsevat
ilmoittamiseen aina Katso -tunnisteen
• Tutustu ilmoittamiseen: vero.fi/ilmoitaverkossa
6
xx.yy.2012
Puolisot ja 2C lomake
• Puolisoiden yhteinen 2C-lomake tulee puolisoista sille, joka
on rekisteröity alkutuottajana arvonlisäverovelvolliseksi
• Jos ko. rekisteröinti puuttuu tai molemmat ovat alvvelvollisia
 lomake osoitettu puolisolle, joka omistaa enemmän kuin 50%
metsäomaisuudesta
 jos kumpikin puoliso omistaa tasan 50% , lomake osoitetaan
puolisoista vanhemmalle
• Jos toinen puoliso omistaa yksin metsiä, joita hallitaan
pysyvästi täysin itsenäisesti ja erillisenä, hän voi antaa
näistä metsistä erikseen oman ilmoituksensa. Hänen
lomakkeellaan on silloin oltava rastitettuna kohta ”Oma
erillinen ilmoitus”.
7
xx.yy.2012
Rajoitetusti verovelvolliset metsänomistajat
• Rajoitetusti verovelvollisten metsäverotus muuttui
lähdeverotuksesta verotusmenettelylain mukaan
toimitettavaksi verotukseksi vuoden 2010 alusta
 Metsätalouden pääomatulojen verotus kuten yleisesti
verovelvollisilla.
 Rajoitetusti verovelvolliset metsänomistajat antavat siis
vuodelta 2011 normaalisti metsätalouden veroilmoituksen
• Jos puolisot ovat rajoitetusti verovelvollisia, he antavat
kumpikin oman veroilmoituksensa yksin omistamistaan
metsistä. Yhdessä omistamistaan metsistä he antavat
veroilmoituksen verotusyhtymänä.
8
xx.yy.2012
Muistiinpanot ja tositteet
• Muistiinpanoja pidetään ilmoitusvelvollisuutta
varten kalenterivuosittain
• Kirjaukset aikajärjestyksessä,
maksuperusteinen eli kassaperusteinen kirjaus
• Tulot kirjataan sille kalenterivuodelle, jona ne
ovat olleet nostettavissa ja menot sille
kalenterivuodelle, jonka aikana ne on maksettu
• Kirjausten perusteena olevat tositteet ja
lisäselvitykset on numeroitava ja säilytettävä
muistiinpanojen liitteenä. Niitä ei liitetä
veroilmoitukseen !
9
xx.yy.2012
Määräaikainen puunmyyntitulon osittainen
verovapaus jatkui vielä vuonna 2011
• Luonnollisen henkilön, kuolinpesän, verotusyhtymän
tai yhteismetsän metsästä saama puun myyntitulo on
veronalaista metsätalouden pääomatuloa seuraavasti:
• Puun myyntitulosta, joka perustuu 1.4.2008 31.12.2010 tehtyyn kauppaan, veronalaista
pääomatuloa on 75 % kauppahinnasta, joka saadaan
1.1.2011 – 31.12.2011
Ei koske tontilta saatua puun myyntituloa.
10
xx.yy.2012
TVL 43b §:n soveltamiskausi
Puukauppa tehty / Veronalainen osa maksusuorituksesta
2008
2009
2010
ennen
1.4.2008
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
1.4.31.12.2008
50 %
50 %
50 %
75 %
100 %
50 %
50 %
75 %
100 %
75 %
75 %
100 %
100 %
100 %
2009
2010
2011
2012
2011
2012
100 %
11
xx.yy.2012
Puukaupan teon ajankohta määrittää
oikeuden verohuojennukseen (1/2)
• Muistiinpanojen liitteenä oltava luotettava selvitys
veronhuojennuksen edellytyksistä eli puukaupan
teon ajankohdasta
• Pystykaupoissa kaupantekoajankohta on kauppakirjan
allekirjoitushetki
• Käteiskaupoissa kaupantekohetki on ajankohta, jolloin
puutavaraerä luovutetaan ostajalle ja tehdään
luovutusasiakirja
• Hankintakaupoissa kaupantekoajankohta on
kauppakirjan allekirjoitushetki
12
xx.yy.2012
Puukaupan teon ajankohta määrittää
oikeuden verohuojennukseen (2/2)
• Myös metsähoitoyhdistyksen välityksellä tehty
toimituskauppa on luonteeltaan hankintakauppa
• Metsänhoitoyhdistykseltä todistus
kaupantekohetkestä muistiinpanojen liitteeksi
(eduskunnan suositus)
• Viime kädessä ratkaisevana voidaan pitää
puutavaran luovutuksesta tai loppumittauksesta
laadittua asiakirjaa, ja aikaisin hetki, jolloin
puukaupan voidaan katsoa syntyneen, on
hakkuiden alkaminen
• Valtakirjan antaminen metsänhoitoyhdistykselle ei
osoita puukaupan tekoajankohtaa !
13
xx.yy.2012
Menojen vähennyskelpoisuus, osittain
verovapaat puun myyntitulot
• Vähennyskelpoista on osittain verovapaan puun
myyntitulon hankkimisesta johtuneista menoista
75 %, jos tulosta on veronalaista 75 %
• Vähennysrajoitteisia menoja ovat TVL 43b §:n 3
momentin mukaan kuitenkin vain:
1) puun hakkuusta ja korjuusta johtuneet menot
2) puun myyntitulon hankkimisesta johtuneet asunnon
ja metsäkohteen väliset matkakustannukset
• Nämä vähennysrajoitussäännökset ovat voimassa
31.12.2013 saakka !
14
xx.yy.2012
Arvonlisäverotus
• Määräaikaisilla veronhuojennuksilla ei ole
vaikutusta arvonlisäverotuksessa
 Kalenterivuodelta suoritettavien verojen
perusteena on huojentamaton puun myyntitulo
 Vähennettävien verojen perusteena koko meno
täysimääräisesti
15
xx.yy.2012
Veronhuojennuksen laskeminen ja
metsätalouden pääomatulosta tehtävien
vähennysten vähentämisjärjestys
• Hankintakaupoissa osittainen verovapaus
lasketaan vähentämällä myyntitulosta ensin
mahdollinen hankintatyön arvo.
• Pystykaupoissa osittainen verovapaus lasketaan
suoraan myyntitulosta
• TVL 55.2 §:n ja 111.1 §:n täsmennykset:
metsävähennys ja menovaraus lasketaan
veronalaisen metsätalouden pääomatulon
määrästä
16
xx.yy.2012
Puun myyntitulojen ilmoittaminen 2C:llä,
verovuosi 2011
Puun myyntitulot ilmoitetaan aina ilman arvonlisäveron osuutta ja
vähentämättä niistä puun ostajan toimittamaa ennakonpidätystä
Hankintatyön arvo siirretään lomakkeen kohdasta 13 vähennettäväksi
hankinta- ja käteiskaupoista saadusta puun myyntitulosta
17
xx.yy.2012
Mikä on puun myyntituloa ?
• Omasta metsästä myydyistä tukeista, pylväistä,
kuitupuusta, haloista, pilkkeistä, hakkeesta tai
muusta metsäenergiapuusta, joulupuista,
koristehavuista tms. saatu tulo
• Myös kaikki puukauppaan liittyvät hintalisät
(esim. ns. bonukset), jotka olette saanut rahana
tai rahanarvoisena etuutena
•
Metsäyhtiöt saattavat myöntää puun myyjille puukaupasta bonuspisteitä, joiden
perusteella yhtiö maksaa seuraavasta (tietyn ajan kuluessa tehdystä) puukaupasta
lisähintaa. Vaikka bonuspisteet on saatu edellisessä puukaupassa, niiden
perusteella saadun lisähinnan katsotaan olevan sen puuerän hintaa, jota
luovutettaessa se maksetaan. Bonus voidaan antaa myös alennuksina metsäyhtiön
tekemistä metsäpalveluista. Tällöin yhtiön lasku ja siten myös metsänomistajan
vähennys metsätalouden pääomatulojen verotuksessa on bonuksen arvon verran
pienempi eikä erillistä veronalaista tuloa muodostu.
18
xx.yy.2012
19000
800
19800
Merkitkää kohtaan 2.3 metsätalouden pääomatuloksi luettavat tuet ja avustukset.
Metsätalouden pääomatuloa ovat esimerkiksi kunnalta saatu metsätalouden harjoittamiseen
kohdistuva avustus, valtion varoista metsänhoitotöihin saatava työllistämistuki sekä pellon
metsitykseen liittyvä metsityksenhoitopalkkio.
Huomatkaa, että pellon metsitykseen liittyvät tulonmenetyskorvaukset eivät ole metsätalouteen
kohdistuvia tukia, vaan ne ilmoitetaan maatalouden tulona maatalouden veroilmoituslomakkeella 2.
Verovapaita tukia ei tarvitse ilmoittaa 2C-lomakkeella. Verovapaat tuet
vaikuttavat kuitenkin menojen kirjaukseen, ks. tarkemmin kohdat 5.2 ja 6.
Verovapaita ovat kaikki kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla vuonna
2011 saadut tuet. Tämän lain nojalla tuetaan esimerkiksi nuoren metsän
hoitoa ja metsäteiden tekemistä sekä maksetaan metsätalouden
ympäristötukea.
19
xx.yy.2012
Vakuutuskorvaukset, esim. myrskytuhopuut
Muut vahingonkorvaukset
• Myrskytuhopuiden myynnistä saatu tulo on
puun myyntituloa, ja myös veronhuojennusten
piirissä edellytysten täyttyessä
• Vakuutuskorvaukset (samoista myydyistä
puistakin mahdollisesti saadut) ovat
täysimääräisesti veronalaista metsätalouden
pääomatuloa
• Vakuutusyhtiö on toimittanut normaalin 19
%:n ennakonpidätyksen
• Kohdassa 2.2. ilmoitetaan riistavahinkolain
nojalla saatujen hirvivahinkokorvausten lisäksi
muutkin vahingonkorvaukset
20
xx.yy.2012
200
Maatalouteen otetun
puutavaran arvo
lasketaan kantorahaarvon mukaan.
800
Elinkeinokäyttöön
otetun puutavaran arvo
määritellään käyvän
arvon eli hankintakauppahinnan mukaan.
• Muistiinpanoihin selvitys puutavaran
1000
Yksityiskäyttöön otetun puutavaran
arvo lasketaan kantoraha-arvon
mukaan.
Myös hakkuuoikeuden vastikkeeton
luovutus ilman maapohjaa on
kohdassa 3.3 ilmoitettavaa
veronalaista omaan käyttöön ottoa,
jonka arvo lasketaan kantorahaarvon mukaan.
käytöstä ja arvosta.
• Omasta metsästä asuinrakennuksen lämmitykseen otetun polttopuun ja
muun tarvepuun arvo on verovapaata, eikä sitä ilmoiteta 2C-lomakkeella.
• Maatalouden tai elinkeinotoiminnan tuotantorakennusten rakentamiseen
ja korjaamiseen käytetyn puutavaran osalta verotuksessa sovelletaan ns.
hiljaista kuittausta. Puutavaran arvoa ei merkitä tuloksi metsätaloudessa,
mutta se ei myöskään ole vähennyskelpoista menoa maatalouden tai
elinkeinotoiminnan verotuksessa.
21
xx.yy.2012
Puutavaran arvo
• Oman tilan metsästä maatalouden käyttöön otetun
puun arvoa vahvistettaessa voidaan muun
selvityksen puuttuessa perusteena käyttää seuraavia
eri puutavaralajien keskimääräisistä
hankintahinnoista johdettuja kantohintoja:
Mäntytukki 47 €/m3
Kuusitukki 44 €/m3
Koivutukki 34 €/m3
Mäntykuitu 9 €/m3
Kuusikuitu 9 €/m3
Koivukuitu 10 €/m3
• Polttohakkeen (rankahake) kantoraha-arvona
voidaan käyttää 1,70 €/m3 tai 0,68 €/irto-m3.
22
xx.yy.2012
36600
Erittely ja laskenta osan
III kohdissa 14-20.
Metsävähennyksen
oltava vähintään 1 500
euroa eli edellyttää siis,
että verovuodelta 2011
on vähintään 2 500
euroa metsätalouden
veronalaista
pääomatuloa
metsävähennykseen
oikeuttavista metsistä.
15000
3000
54600
Menovaraus
enintään 15%
veronalaisesta
pääomatulosta,
vähennettynä
mahdollinen
metsävähennys.
Tuhovaraus;
enintään tuhoutuneen
metsän
uudistamismenon
määrä.
Ilmoittakaa seurantatiedot kääntöpuolen taulukoissa, vaikka ette nyt 2011
käyttäisikään metsävähennysoikeuttanne tai tulouttaisi varauksianne
23
xx.yy.2012
Varausten
tuloutus:
Oulu ja Lappi 6 v,
muualla 4 v.
Tuloutettavan
varauksen
perusteella ei voi
tehdä
metsävähennystä
tai uutta
menovarausta
Jos KEMERAtukeen
kohdistuvat
menot kirjattu
vähennykseksi,
vastaava osuus
tuesta tuloutetaan
Muut pääomatuloksi
luettavat erät
sellaiset
metsätalouden
pääomatuloksi
luettavat erät,
joita ei merkitä
lomakkeen
aiempiin kohtiin
24
xx.yy.2012
800
Metsätalouteen
kuuluvat
palkkamenot
sivukuluineen
0,25 €/km
Metsätilalle tehdyistä
matkoista ei lisääntyneitä
elantokuluja, mutta muista
tulonhankkimismatkoista
voi saada.
Päivärahat: 12 € / 24 €.
Ks. yhtenäistämisohje
2011.
18000
Velkojen
korot
esitäytetyllä,
mutta velan
liitännäiskulut
tähän.
18800
Kohdassa 1 ilmoitettuihin osittain verovapaisiin puun myyntituloihin
kohdistuvista vuonna 2011 maksetuista tietyistä menoista vähennyskelpoista
on vain 75 %. Ilmoittakaa näistä menoista kohdissa 6.1, 6.2 ja 6.3 vain niiden
vähennyskelpoinen osuus.
Kemera-tuella katettavat menot eivät ole vähennyskelpoisia 2011,
tuen ylittävät menot saa vähentää
25
xx.yy.2012
Verovapaan tuen vaikutus menojen
vähentämiseen
• TVL 56.2 §: Verovelvollinen ei saa vähentää menoja
siltä osin kuin hän on saanut niihin verovapaata
avustusta tai muuta korvausta
Jos vähennys on verotuksessa hyväksytty, luetaan
avustus tai korvaus tuloksi
• Vähennykseksi vain tuen määrän ylittävä osa KEMERAhankkeen menoista
• Jos tuet maksetaan metsänomistajalle menojen
vähentämistä seuraavana vuonna -> tuki tuloutetaan 2C:n
kohdassa 5.2
• Jos tuen määrä ylittää avustetun hankkeen
kokonaismenot, menot ylittävää osaa verovapaasta tuesta
ei ilmoiteta 2C:llä
26
xx.yy.2012
Muut vuosimenot
• esim. metsänhoitomaksu, metsävakuutuksen
maksut, metsälehti, suojavarusteet,
metsätalouteen kuuluvien kaluston
korjausmenot, polttoainekulut, pienkaluston
hankintamenot (alle 200 €), lainan liitännäiskulut
• Menoista tositteet muistiinpanoihin
• Työhuonevähennys
Yhtenäistämisohje: ”Jos selvitystä todellisista kuluista ei
ole, mutta harjoitetun metsätalouden laajuus ja
työhuonetilan tarve huomioon ottaen kuluja voidaan
katsoa syntyneen, arvioituna kuluna voidaan muun
selvityksen puuttuessa vähentää palkansaajan
satunnaisten sivutulojen työhuonevähennyksen mukainen
määrä (185 €/v).”
27
xx.yy.2012
Suuri Savotta, vv 2011
• Oikeudenkäyntikulut yms. tähän edunvalvontaan liittyvät
kulut ovat metsätalouden pääomatulona verotettavan
tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneina menoina
vähennyskelpoisia metsätalouden menoja, vaikka
korvausta ei sitten saisikaan.
•
Kotivakuutuksiin liittyvät vastuu- ja oikeusturvavakuutukset
eivät välttämättä korvaa metsätalouteen liittyviä, po.
oikeudenkäyntikuluja. Metsävakuutuksiin voi joissakin
vakuutusyhtiöissä ottaa lisäturvana oikeusturvavakuutuksen,
joka nämä metsätalouden kulut korvaisi. Tällaisen
metsävakuutuksen vakuutusmaksut on vuosittain vähennetty
metsätalouden pääomatulosta, ja vakuutuksen perusteella
maksettu korvaus on luonnollisesti metsätalouden pääomatuloa.
28
xx.yy.2012
Metsätalouden matkakulut
• Todelliset kulut tai 0,25 €/km (oma auto)
• Ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys
metsätalouden matkakuluista
• Metsätalouden pääomatulojen verotuksessa ei sovelleta
maatalouden sekä elinkeinotoiminnan tulojen verotukseen
säädettyä lisävähennysmenettelyä
• Huom! osittain verovapaaseen tuloon kohdistuvat
matkakulut
• tämän puun myyntitulon hankkimisesta johtuneista asunnon
ja metsäkohteen välisistä matkakustannuksista vain 75 %
vähennyskelpoista
• POLTTOPUUN TEOSTA YKSITYISTALOUDEN KÄYTTÖÖN
AIHEUTUVAT MATKAKULUT EIVÄT VÄHENNYSKELPOISIA
29
xx.yy.2012
Metsänomistajan lisääntyneet
elantokustannukset, ns. omat päivärahat
• Vähennykseen oikeuttaa matka erityiselle
työntekemispaikalle, jos matka on tilapäinen ja
siitä on aiheutunut lisääntyneitä
elantokustannuksia
• yli 6 h kestänyt matka 12 €
• yli 10 h kestänyt matka 24 €
• Esimerkiksi matka metsätalouden
koulutustapahtumaan
• Omaan metsään tehdyt matkat eivät ole
tilapäisiä matkoja, eivätkä oikeuta päivärahan
vähentämiseen
30
xx.yy.2012
Muistiinpanoissa oltava hyödykekohtainen erittely ja seuranta (poistamatta oleva
hankintameno, poiston suuruus ja menojäännös poiston jälkeen). Jos
hyödykkeen menojäännös on enintään 200 euroa, poistakaa se kerralla.
Ilmoittakaa kohdassa 10 menokorjauksena metsätalouden kalustoon kirjatun
koneen käyttö muussa kuin metsätaloudessa.
Jos olette luovuttanut hyödykkeen verovuonna, ette voi tehdä siitä enää poistoa,
eikä hyödykkeen menojäännös voi olla mukana kohdan 8 menojäännöksessä.
Muistakaa ilmoittaa lomakkeella 9 luovuttamienne koneiden tai rakennusten
luovutusvoitto tai -tappio.
31
xx.yy.2012
Metsätalouden koneet
• Traktori, moottorikelkka, mönkijä tmv. kone
voidaan hyväksyä metsätalouskalustoon käytön
perusteella
• Kelkka- tai mönkijätyypin on sovelluttava
metsätalouskäyttöön ja käytettävissä on oltava
reki, peräkärry tai muu metsätöiden kannalta
tarpeellinen koneen lisävaruste
• Pääasiallinen metsätalouskäyttö edellyttää
riittävää konetehokkuutta, joka mönkijällä on
vähintään 350 cm3
32
xx.yy.2012
Metsätalouden koneet
• Jos metsätalouskäyttö yli 50 % kokonaiskäytöstä,
kone kuuluu metsätalouden kalustoon
 Hankintameno kirjataan kokonaan poistojen kautta
vähennettäväksi
• Vuosittain tarkastetaan yksityiskäytön tai muun
tulolähteen käytön osuus ja oikaistaan
muistiinpanoissa/veroilmoituksella vähennyskelvottomat
erät tulouttamalla ne
• Toisen tulolähteen vähennyskelpoiset menot oikaistaan
ko. tulolähteen vähennyskelpoiseksi menoksi
• HUOM!!! POLTTOPUUN TEKO YKSITYISTALOUDEN
KÄYTTÖÖN EI OLE KONEEN METSÄKÄYTTÖÄ.
33
xx.yy.2012
Metsätalouden koneet
•
•
Jos metsäkäyttö enintään 50% kokonaiskäytöstä
vähennys tehdään toteutuneen metsäkäytön
mukaisesti
• Todelliset kustannukset tai
• Moottorikelkka 11 €/käyttötunti
Mönkijä 13,50 €/käyttötunti
Muistiinpanoihin on liitettävä selvitys
käyttötunneista ja käyttötarkoituksesta
34
xx.yy.2012
Metsätalouden rakennukset
• Rakennuksen pääasiallisen käytön liityttävä
metsätalouden harjoittamiseen, vapaa-ajan
rakennukset eivät ole metsätalousrakennuksia
• Esim. konesuojat, taukosuojat
• Metsätalouden rakennusten, kuten muidenkin
investointien, poistot aloitetaan aina
käyttöönottovuonna
• Rakentamiseen käytettyjen oman metsän puiden
kantohintaa ei merkitä tuloksi, eikä niiden arvoa
vähennetä myöskään rakennuksen menona.
Muista rakennuskuluista muodostuu
hankintameno, josta voi tehdä maksimissaan 10
%:n vuotuisen poiston
35
xx.yy.2012
Toisesta tulolähteestä siirrettävät menot
Ilmoittakaa kohdassa 9 ne metsätalouteen kohdistuvat menot, jotka on
käsitelty maatalouden muistiinpanoissa tai elinkeinotoiminnan
kirjanpidossa.
Esim. Maataloustraktorilla ajettu metsäajoja tai maatalouden
kalustossa tietokone, jolla tehdään myös metsätalouden
tapahtumia.
Pienentäkää maatalouden tai elinkeinotoiminnan menoja vastaavan
suuruisella korjauserällä.
36
xx.yy.2012
Metsätalouden muistiinpanoihin sisältyneet
muun toiminnan menot
Ilmoittakaa kohdassa 10 se osa metsätalouden muistiinpanoissa
käsitellyistä ja kohdan 6 tai 7 vähennyksiin sisältyneistä menoista,
joka kohdistuu muuhun kuin metsätalouteen.
Metsätaloudessa vähennyskelvottomia muun toiminnan menoja
muodostuu esimerkiksi silloin, kun metsätaloutta varten hankittuja
koneita tai palkattuja henkilöitä käytetään maataloudessa (10.1),
elinkeinotoiminnassa (10.2) tai yksityistaloudessa, esim.
polttopuiden teossa (10.3).
37
xx.yy.2012
Metsätalouden puhdas pääomatulo tai
tappiollinen pääomatulo
Ilmoittakaa metsätalouden puhdas pääomatulo kohdassa 11. Laskekaa lomakkeen ohjaamalla tavalla
yhteen tulot kohdista 1, 2, 3 ja 5 sekä menokorjaus kohdasta 10. Vähentäkää summasta metsävähennys,
varaukset ja menot kohdista 4, 6, 7 ja 9.
Teidän ei tarvitse siirtää mitään metsätalouden veroilmoituksella ilmoitettuja tietoja esitäytettyyn
veroilmoitukseenne. Pääomatulona verotettava metsätalouden puhdas pääomatulo otetaan mukaan
verotuslaskentaan suoraan 2C-lomakkeelta. Vuonna 2011 pääomatulojen veroprosentti on 28.
Jos metsätalouteen kohdistuvien vähennysten määrä on verovuonna ollut suurempi kuin metsätalouden
pääomatulojen määrä, ilmoittakaa laskelman osoittama metsätalouden tappiollinen pääomatulo
kohdassa 12.
Verohallinto vähentää metsätalouden tappiollisen tuloksen muista mahdollisista pääomatuloista. Jos
muita pääomatuloja ei ole tai ne eivät riitä, tappio vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen verosta.
Ellei vähennys ansiotulojen verostakaan ole mahdollinen, vähentämättä jäävä osa vahvistetaan
pääomatulolajin tappioksi. Sen voi vähentää seuraavien 10 vuoden aikana kaikista pääomatuloista.
38
xx.yy.2012
Selvitys hankintatyöstä
Hankintatyön arvo vähennetään hankinta- ja käteiskaupoista saadusta puun myyntitulosta
lomakkeen etusivun kohdan 1 neljännellä rivillä puukaupan tekoajankohdan mukaisessa
sarakkeessa.
Hankintatyön arvo on tekijälleen veronalaista ansiotuloa. Hankintatyöhön kohdistuu kuitenkin
veronhuojennus, jonka mukaan työn arvo on verovapaata 125 m3 asti. Verovapaus on
maatilakohtainen. Hankintatyön veronalainen arvo siirtyy työn tehneen verotukseen
koneellisesti.
39
xx.yy.2012
Selvitys hankintatyöstä
Hankintatyön arvo ilmoitetaan aina sille vuodelle, jona hankintatyötä on tehty.
Jos ette ole saanut vielä hankintatyön tekovuonna lainkaan hankinta- tai
käteiskaupan maksusuorituksia, voitte vähentää tekovuonna ilmoittamanne
hankintatyön arvon metsätalouden pääomatulosta seuraavana verovuonna,
kun olette saanut ostajalta maksun puukaupastanne.
Hankintatyön tekijä voi olla myös puoliso tai kotona asuva, ennen
verovuotta 14 vuotta täyttänyt oma lapsi. Kuolinpesissä ja verotusyhtymissä
hankintatyön tekijöiksi katsotaan osakkaat perheenjäsenineen.
HUOM!
Jos hankintakaupalla myydyn puutavaran hakkuun ja kuljetuksen
hoitaa ulkopuolinen henkilö tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistys, kyseessä ei
ole hankintatyö. Puukauppa on kuitenkin luonteeltaan hankintakauppa!
Ulkopuolisen tekemän työn kulut vähennetään kohdassa 6.
40
xx.yy.2012
Selvitys hankintatyöstä
Hankintatyön arvon selvittämiseen voi muun selvitysmahdollisuuden
puuttuessa käyttää oheisia, kiintokuutiometrikohtaisia taksoja.
41
xx.yy.2012
Metsävähennys
120000
6300
61000
siirto kohtaan 4.1
3500
36600
42900
117200
Erittely kohdan 4.1 metsävähennyksestä.
Merkitkää kohtaan 18 yhteismäärä niistä kohdissa 1–3 ilmoitetuista
metsätalouden veronalaisista pääomatuloista, jotka olette saanut
verovuoden 2011 lopussa omistetuista metsävähennykseen oikeuttavista
metsistänne.
Verovuonna tehtävä metsävähennys saa olla enintään 60 % kohdassa 18
ilmoitetusta tulosta, eikä se voi olla suurempi kuin kohdan 17 mukainen
määrä. Vähennyksen on myös oltava vähintään 1 500 euroa.
42
xx.yy.2012
Metsävähennyksen perusteet vv 2008 alkaen
• Vähennyspohja on 60% metsän hankintamenosta.
Vähennyspohjaa kertyy edelleenkin vain 1.1.1993
jälkeen vastikkeellisesti hankituista metsistä.
• Vähennyksen vuotuinen enimmäismäärä 60 %
metsätalouden veronalaisesta pääomatulosta
• Metsävähennyksen on oltava vähintään 1500 euroa
 Pienin mahdollinen vähennys edellyttää 2500 euron
suuruista metsätalouden veronalaista pääomatuloa
• Vähennyspohjan ja vähennyksen käytön seuranta on
asiakaskohtaista, ei kiinteistökohtaista
• Käytetty metsävähennys on verovuodesta 2009
alkaen lisätty luovutusvoittoon (ja luovutustappioon)
luovutusvoittolaskennassa (aikaisemmin
pienennettiin metsän hankintamenoa)
43
xx.yy.2012
Tulouttamattomat varaukset
Merkitkää varausten tulouttamatta oleva määrä aina sen vuoden
kohdalle, jona varaus on alun perin tehty.
Vuonna 2011 tehdyn menovarauksen jäljellä oleva määrä on sama kuin
kohtaan 4.2 merkitty menovaraus ja vuoden 2011 tuhovarauksen jäljellä
oleva määrä on sama kuin kohtaan 4.3 merkitty tuhovaraus.
44
xx.yy.2012
De minimis -tuki
•
•
•
•
Veroilmoituksella annettuja tietoja käytetään verotuksen toimittamisen
lisäksi myös valtiontukien seurantaan. Tämä koskee tietoja verovapaista
tuloista sekä niihin kohdistuvista menoista ja metsävähennyksestä.
Puun myyntitulon määräaikaiset veronhuojennukset sekä
metsävähennys katsotaan vähämerkityksiseksi eli de minimis perusteiseksi valtiontueksi.
Metsäverotuksesta muodostuvan de minimis -tuen määräksi katsotaan
määrä, joka saadaan vähentämällä todellisuudessa määrätty vero siitä
verosta, joka olisi määrätty ilman veronhuojennusta. Tuen
myöntämisajankohtana pidetään verotuksen valmistumisajankohtaa.
Verohallinto laskee metsäverotuksessanne verovuonna 2011
muodostuvan de minimis -perusteisen valtiontuen määrän. Se näkyy
verovuoden 2011 verotuspäätöksessänne.
Verotuksen kautta saamienne ja mahdollisten muiden de minimis perusteisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää 200 000 euroa verovuoden
ja kahden edellisen verovuoden aikana. Maatalouden harjoittajilla
enimmäismäärä on 192 500 euroa.
45
xx.yy.2012
De minimis -tuen seurantatiedot
Ilmoittakaa kohdassa 23 sellaisten osittain verovapaisiin puun
myyntituloihin (kohta 1) kohdistuvien menojen kokonaismäärä, joista
vain 75 % on vähennetty kohdassa 6.
Ilmoittakaa lomakkeen kohdassa 24 sellaisten de minimis -perusteisten tukien yhteismäärä,
jotka olette vuonna 2011 saanut muualta kuin metsäverotuksen kautta. Ilmoitettavaan tuen
määrään luetaan vain ne tuet, joista saamissanne viranomaispäätöksissä on suoraan viitattu
de minimis -asetukseen. Esimerkiksi kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla vuosina
2009–2011 saamanne tuet tai tavallisimmat maataloustuet eivät ole de minimis -perusteisia
tukia.
46
xx.yy.2012
Tässä voi valtuuttaa esim. tilitoimiston antamaan tietoja!
Tilitsto Maamiehen tietotaito Oy
040-1234567
Muista allekirjoittaa!
27.2.2012
Kaino Verovelvollinen Kaino Verovelvollinen
Vapaamuotoiset liitteet:
• Esimerkiksi jakosopimus, jota ei ole muutoin
toimitettu Verohallintoon tiedoksi
• Veroilmoitukseen ei liitetä muistiinpanoissa olevia
tositteita, tositteet säilytetään muistiinpanojen
liitteenä
47
xx.yy.2012
Metsätalouden korot
• Vähennetään tulonhankkimisvelan korkoina
esitäytetyllä veroilmoituksella
• Metsätalouden velkoihin liittyvät toimitusmaksut
yms. lainan liitännäiskulut vähennetään 2C:llä (k. 6.3)
• Verotusyhtymän osakkaat vähentävät
lainaosuutensa mukaiset korot henkilökohtaisella
esitäytetyllä veroilmoituksella
48
xx.yy.2012
Muutoksia tuloverotuksessa verovuodelle
2012
• Puun myyntitulon määräaikaiset veronhuojennukset
päättyvät
• Pääomatulojen tuloveroprosentti on jatkossa 30 , ja 50 000
euron ylittävältä pääomatulojen määrältä 32
• Yhteisöverokanta laskee 24,5 prosenttiin
• Yhteisetuuksien verokanta on 28
• Ko. verokantaetu, sekä kaikilla metsävähennyksen
tekemiseen oikeutetuilla metsänomistajaryhmillä
metsävähennys ovat de minimis -asetuksen
soveltamispiirissä vuoden 2012
• Kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla saadut tuet
ovat 1.1.2012 alkaen veronalaista tuloa
49
xx.yy.2012
Ennakonpidätykset 2012
• Pääomatuloihin sovellettavan tuloveroprosentin
noustessa muuttuvat puun myyntitulon
ennakonpidätysprosentit vastaavasti:
• Pystykaupat 20 %
• Hankinta- ja käteiskaupat 14 %
• Metsävakuutuskorvaukset 20 %
• Veronalaisiksi muuttuviin kemera -tukiin ei
kohdistu ennakonpidätystä
50
xx.yy.2012
Lisätietoja
• Uudistuneet Internet -sivumme www.vero.fi
>Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Maatalousyrittäjä
ja metsänomistaja
• Valtakunnallinen puhelinneuvonta
• Maa- ja metsätalousverotus puh. 020 697 016
• Sähköinen ilmoittaminen 020 697 040
• Verotili puh. 020 697 056
51
xx.yy.2012

similar documents