Öz Kaynaklar için tıklayınız.

Report
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
ÖZ KAYNAKLAR
Öz kaynaklar ana hesap grubu; varlıklar toplamı ile
yabancı kaynaklar arasındaki farkın izlenmesi için
kullanılır.
Öz kaynaklar ana hesap grubu; ödenmiş sermaye,
sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıllar kârları,
geçmiş yıllar zararları ile dönem net kârı/zararı hesap
grupları şeklinde bölümlenir.
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
500 SERMAYE HESABI
Sermaye hesabı, işletmeye tahsis edilen sermaye tutarları ile
öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı
tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerin izlenmesi
için kullanılır.
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Rize Döner Sermaye işletmesinin kurulması için
500.000 TL’lık nominal sermaye tahsis edilmesine karar
verilmiştir.
H. Kod
Hesabın Adı
501 ÖDENMEMİŞ SERNAYE HESABI
500
SERMAYE HESABI
Borç
Alacak
500.000,00
500.000,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Karar verilen sermaye için 100.000,00 TL nakit, 250.000,00
TL tutarında bina ve 150.000,00 TL tutarında demirbaş malzeme
işletmeye verilmiştir.
H. Kod
Hesabın Adı
102 BANKALAR HESABI
252 BİNALAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
501
ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI
Borç
Alacak
100.000,00
250.000,00
150.000,00
500.000,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Rize döner sermaye işletmesine 50.000,00 TL
tutarında (A) firmasınca taşıt bağışı yapılmıştır.
H. Kod
Hesabın Adı
254 TAŞITLAR HESABI
500
SERMAYE HESABI
Borç
Alacak
50.000,00
50.000,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Geçmiş yıllar karlar hesabının bakiyesi olan
450.000,00 TL nin sermayeye eklenmesine karar verilmiştir.
H. Kod
Hesabın Adı
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLAR HESABI
500
SERMAYE HESABI
Borç
Alacak
450.000,00
450.000,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
522-MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları
hesabı, işletmenin aktifinde kayıtlı maddi duran varlık
kalemlerinin yeniden değerlemesinden oluşan değer
artışlarının izlenmesi için kullanılır.
Bu hesapta biriken değer artışları Bakanlıktan
(Maliye Bakanlığı) izin alınmadan kullanılamaz.
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Dönem sonunda Taşıtlar Hesabının borç
toplamı 100.000 TL, Birikmiş Demirbaş Amortismanları
Hesabının alacak toplamı 40.000 TL dır. İşletme Maddi
Duran Varlıklarına yeniden değerleme yöntemini
uygulamaya karar vermiştir.
Yeniden değerleme oranı % 6 olarak ilan edilmiştir.
Taşıtlar
100.000 X % 6 = 6.000
Birikmiş Amortismanlar 40.000 X % 6 = 2.400
Değerleme Artışı
= 3.600
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
H. Kod
Hesabın Adı
254 TAŞITLAR HESABI
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI
522
MDV YEN. DEĞERLEME A. HESABI
Borç
Alacak
6.000,00
2.400,00
3.600,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Söz konusu taşıtlar KDV hariç 80.000 TL ye satılmıştır.
H. Kod
100
257
522
254
391
679
805
800
Hesabın Adı
KASA H.
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H.
MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI H.
TAŞITLAR HESABI
HESAPLANAN KDV H.
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR H.
GELİR YANSITMA HESABI
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
94.400,00
42.400,00
3.600,00
106.000,00
14.400,00
20.000,00
94.400,00
94.400,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI
Geçmiş yıllar kârları hesabı, geçmiş faaliyet dönemlerinde
ortaya çıkan kârların ilgili hesaplara aktarılıncaya kadar
izlenmesi için kullanılır.
Örnek; Önceki faaliyet dönemi bilançosunda dönem net kârı
hesabının alacağında yer alan 50.000,00 TL için dönembaşında
yapılacak muhasebe kaydı.
H. Kod
Hesabın Adı
590 DÖNEM NET KARI HESABI
570
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI
Borç
Alacak
50.000,00
50.000,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI(-)
Geçmiş yıllar zararları hesap grubu; geçmiş faaliyet
dönemlerinde ortaya çıkan zararların izlenmesi için kullanılır.
Geçmiş yıllar zararları, sermaye ile ilişkilendirilmez. Gelecek
yıllar karlarından mahsup edilmek üzere 580 Geçmiş Yıllar
Zararları Hesabında bekletilir.
Geçmiş yıllar zararları hesabı, geçmiş faaliyet dönemlerinde
ortaya çıkan dönem zararlarının izlenmesi için kullanılır.
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Örnek; Önceki faaliyet dönemi bilançosunda dönem net
zararı hesabının borcunda yer alan 50.000,00 TL için
dönembaşında yapılacak muhasebe kaydı.
H. Kod
Hesabın Adı
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI
591
DÖNEM NET ZARARI HESABI
Borç
Alacak
50.000,00
50.000,00
Örnek; İzleyen hesap döneminde geçmiş yıllar zararları
hesabının borç bakiyesi olan 185.000,00 TL nin 50.000,00 TL lik
net kârdan mahsup edilmesi durumunda yapılacak muhasebe
kaydı.
H. Kod
Hesabın Adı
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI
580
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI
Borç
Alacak
50.000,00
50.000,00
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
YILSONU İŞLEMLERİ
1. Öncelikel Maliyet Hesap Yansıtma Hesapları ile Karşılıklı Kapatılması Yapılır.
711- Direkt İlk Mad ve Malz Gid Yansıtma Hesabı
721- Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
731- Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
751- Araştırma ve Geliş Giderleri Yansıtma Hes.
761- Pazarlama, Satış ve Dağ Gider Yansıtma Hes.
771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hes.
710- Direkt İlk Madde ve Malz. Gid. Hesabı
720- Direkt İşçilik Giderleri Hesabı
730- Genel Üretim Giderleri Hesabı
740- Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı
750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı
760- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hes.
770- Genel Yönetim Giderleri Hesabı
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
2. Daha Sonra 7’li Maliyet Hesapları Gelir Tablosu
Hersaplarına Yansıtılması Yapılırak 7’li hesap Grubu Kapatılır.
620- Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı
XX
622-Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı
XX
630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı XX
631- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid. Hes.
XX
632-Genel Yönetim Giderleri Hesabı
XX
711- Direkt İlk Mad ve Malz Gid Yansıtma Hesabı
721- Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
731- Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
751- Araştırma ve Geliş Giderleri Yansıtma Hesabı
761- Pazarlama, Satış ve Dağ Gider Yansıtma Hes.
771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Gider Hesaplarının K /Z atılması
690-Dönem Karı veya Zararı Hesabı
610- Satıştan İadeler Hesabı
611- Satış İskontoları Hesabı
612- Diğer İndirimler Hesabı
620- Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı
621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı
622-Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı
623- Diğer Satışların Maliyeti Hesabı
630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı
631- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı
632-Genel Yönetim Giderleri Hesabı
654- Karşılık Giderleri Hesabı
655- Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı
656- Kambiyo Zararları Hesabı
657- Reeskont Faiz Giderleri Hesabı
659- Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabı
680- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabı
681- Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı
689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Gelir Hesaplarının K /Z atılması
600-Yurtiçi Satışlar Hesabı
602-Diğer Gelirler Hesabı
642-Faiz Gelirleri Hesabı
644- Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
645- Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı
646- Kambiyo Karları Hesabı
647- Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı
649- Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı
671- Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı
679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı
690-Dönem Karı veya Zararı Hesabı
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
Gelir ve Gider Hesaplarının K /Z atılması sonucunda 690 hesabın alacak
bakiyesi vermesi halinde yapılacak muhasebe kaydı;
690-Dönem Karı veya Zararı Hesabı
692-Dönem Net Karı veya Zararı
692-Dönem Net Karı veya Zararı
590-Dönem Net Karı Hesabı
Gelir ve Gider Hesaplarının K /Z atılması sonucunda 690 hesabın borç
bakiyesi vermesi halinde yapılacak muhasebe kaydı;
692-Dönem Net Karı veya Zararı
690-Dönem Karı veya Zararı Hesabı
591- Dönem Net Zararı Hesabı
692-Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı

similar documents