การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ

Report
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสติ พณิชยการ
วิชา การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อฃำาระ
รหัสวิชา 2201-2101 จาฃวฃ 3 หฃ่วยกิต ระดับปวช. 2
สอฃโดย อ.สมบัติ แสงสัตย์
เมนู
คาชี้แจงบทเรียฃ
แบบฝึ กทักษะ
จุดประสงค์การเรียฃรู ้
แบบทดสอบหลังเรียฃ
แบบทดสอบก่อฃเรียฃ
อ้างอิง
เฃื้อหาบทเรียฃ
คาชี้แจงบทเรียฃ
• อ่านจุดประสงค์การเรียนรู ้ อย่างละเอียด และทาความเข้าใจให้ชดั เจน
• ควรทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรูเ้ ดิมของตนเอง
• ศึกษาเนื้อหาบทเรียน ให้ครบถ้วนอย่างตัง้ ใจ
• ทาแบบฝึ กหัดทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะและตรวจสอบว่าตนเองเข้าใจหรือไม่
และมากน้อยเพียงใดหากมีขอ้ สงสัย โปรดกลับไปศึกษาเนื้อหาบทเรียนใหม่อกี
ครัง้
• เมื่อเรียนจบแล้ว ควรทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเป้ นการประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียน หากไม่ผา่ นให้กลับไปเริม่ ใหม่อกี ครัง้
กลับสูห่ น้าหลัก
จุดประสงค์การเรียฃรู ้
1. สามารถอธิบายหลักการบันทึกบัญชีการขายผ่อนชาระและการ
ขายตามสัญญาเช่าซื้อได้
2. แสดงการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีขายผ่อนชาระและขาย
ตามสัญญาเช่าซื้อได้
3. สามารถคานวณอัตรากาไรขัน้ ต้น และกาไรขัน้ ต้นทีถ่ ือเป้ นราย
ได้ ได้ถูกต้อง
กลับสูห่ น้าหลัก
เฃื้อหาบทเรียฃ
การบัฃทึกบัญชีการขายผ่อฃชาระ
มีขฃั้ ตอฃดังฃี้
1. อัตรากาไรขัฃ้ ต้ฃ = ราคาขายผ่อฃชาระ – ต้ฃทุฃขายผ่อฃชาระ X100
ขายผ่อฃชาระ
2. กาไรขัฃ้ ต้ฃที่ถอื เป็ ฃรายได้ = จาฃวฃเงิฃที่เก็บได้จากลูกหฃี้ X อัตรากาไรขัฃ้ ต้ฃ
กลับสูห่ น้าหลัก
เฃื้อหาบทเรียฃ
การบันทึกบัญชีการขายผ่อนชาระ มีขนั้ ตอนดังนี้
(บันทึกแบบ PERPETUAL)

ขัน้ ตอนที่ 1
บัฃทึกการขายผ่อฃชาระ
Dr. ลูกหนี้ขายผ่อนชาระ (1)
Cr. ขายผ่อนชาระ (4)
xx
xx
กลับสูห่ น้าหลัก
เฃื้อหาบทเรียฃ
การบันทึกบัญชีการขายผ่อนชาระ มีขนั้ ตอนดังนี้
(บันทึกแบบ PERPETUAL)

ขัน้ ตอนที่ 2
บัฃทึกต้ฃทุฃขายผ่อฃชาระ
Dr. ต้นทุนขายผ่อนชาระ
(5) xx
Cr. สินค้า/สินค้าคงเหลือ (1)
xx
กลับสูห่ น้าหลัก
เฃื้อหาบทเรียฃ
การบันทึกบัญชีการขายผ่อนชาระ มีขนั้ ตอนดังนี้
(บันทึกแบบ PERPETUAL)

ขัน้ ตอนที่ 3
บัฃทึกกาไรขัฃ้ ต้ฃที่ยงั ไม่ถอื เป็ ฃรายได้
(ไม่รบั รูร้ ายได้) (1)-(2)
Dr. กาไรขัน้ ต้นขายผ่อนชาระทีย่ งั ไม่ได้รบั เงิน
(4) xx
Cr. กาไรขัน้ ต้อนขายผ่อนชาระรอตัดบัญชี (2)
กลับสูห่ น้าหลัก
xx
เฃื้อหาบทเรียฃ
การบันทึกบัญชีการขายผ่อนชาระ มีขนั้ ตอนดังนี้
(บันทึกแบบ PERPETUAL)
ขัน้ ตอนที่ 4
บัฃทึกการรับเงิฃดาวฃ์

Dr.เงินสด
(1) xx
Cr. ลูกหนี้ขายผ่อนชาระ (1)
xx
กลับสูห่ น้าหลัก
เฃื้อหาบทเรียฃ
การบันทึกบัญชีการขายผ่อนชาระ มีขนั้ ตอนดังนี้
(บันทึกแบบ PERPETUAL)
ขัน้ ตอนที่ 5
บัฃทึกการรับงวดใฃแต่ละงวด

Dr. เงินสด
(1) xx
Cr. ลูกหนี้ขายผ่อนชาระ (1)
xx
กลับสูห่ น้าหลัก
เฃื้อหาบทเรียฃ
การบันทึกบัญชีการขายผ่อนชาระ มีขนั้ ตอนดังนี้
(บันทึกแบบ PERPETUAL)

ขัน้ ตอนที่ 6
บัฃทึกค่าใช้จา่ ย
Dr. ค่าใช้จา่ ย
(5) xx
Cr. เงินสด (1)
xx
กลับสูห่ น้าหลัก
เฃื้อหาบทเรียฃ
การบันทึกบัญชีการขายผ่อนชาระ มีขนั้ ตอนดังนี้
(บันทึกแบบ PERPETUAL)
ขัน้ ตอนที่ 7
โอฃกาไรขัฃ้ ต้ฃที่ได้รบั เงิฃแล้วถือเป็ ฃรายได้ (รับรูร้ ายได้)

(เงิฃดาวฃ์ + เงิฃงวดทัง้ หมด)xอัตรากาไรขัฃ้ ต้ฃ
Dr. กาไรขัน้ ต้นขายผ่อนชาระรอตัดบัญชี
(2) xx
Cr.กาไรบัญชีขายผ่อนชาระทีย่ งั ไม่ได้รบั เงิน (4) xx
อัตรากาไรขัน้ ต้น = กาไรขัน้ ต้น x 100
ราคาขาย
กลับสูห่ น้าหลัก
เฃื้อหาบทเรียฃ
การบันทึกบัญชีการขายผ่อนชาระ มีขนั้ ตอนดังนี้
(บันทึกแบบ PERPETUAL)
ขัน้ ตอนที่ 8
โอฃปิ ดบัญชีขาย ต้ฃทุฃขาย และค่าใช้จา่ ยต่างๆ

Dr. ขายผ่อนชาระ
(4) xx
Cr. ต้นทุนขายผ่อนชาระ
(5)
(ขัน้ ที่ 3 – 7)
กาไรขึ้นต้นขายผ่อนชาระทีย่ งั ไม่ได้รบั เงิน (4)
ค่าใช้จา่ ย
(5)
(ผลต่าง Dr.-Cr.) กาไรขาดทุน
(3)
xx
xx
xx
xx
กลับสูห่ น้าหลัก
?
แบบฝึ กทักษะ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษทั แสงฟ้ า จากัด ขายสินค้าโดยวิธีผอ่ นชาระราคาทุน
21,000 บาท ขายในราคา 30,000 บาท ตกลงชาระเงินวางเริ่มแรก (เงินดาวน์) 6,000
บาท ทีเ่ หลือให้ผอ่ นชาระเป้ นงวด ๆ ละ 2,000 บาท โดยเริ่มชาระตัง้ แต่เดือนถัดไป
เสียค่าใช้จา่ ยในการขาย 1,500 บาท กิจการใช้วธิ ีบนั ทึกสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง
(Perpetual Inventory System) กิจการทาการโอนกาไรขัน้ ต้น
ทุกวันสิ้นปี และปิ ดบัญชีตามปี ปฏิทนิ
ให้ทา 1. คาฃวณอัตรากาไรขัฃ้ ต้ฃ และกาไรขัฃ้ ต้ฃที่ถอื เป้ฃรายได้
2. บัฃทึกรายการขายผ่อฃชาระใฃสมุดรายวัฃทัว่ ไป ตัง้ แต่ตฃ้ จฃถึงวัฃที่ 31
ธัฃวาคม 2555
กลับสูห่ น้าหลัก
อ้างอิง
มนัสชัย กีรติผจญ และเพ็ญศรี เลิศเกียรติวทิ ยา. การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชาระ.
กทม: สานักพิมพ์เอมพันธ์, 2551.
สมปอง สุขเอีย่ ม. การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชาระ. กทม. สานักพิมพืศูนย์สง่ เสริม
วิชาการ, 2551.
กลับสูห่ น้าหลัก

similar documents