Charlotta Erikssons presentation: Solvens II eller tjänstepensions

Report
Solvens II eller tjänstepensionsdirektivet – hur kan svenska
tjänstepensioner regleras?
Svenska Försäkringsföreningens Livförsäkringsseminarium
9 oktober 2012
Charlotta Erikson, Svensk Försäkring
En del av svensk Försäkring i samverkan
Tjänstepensionen på den svenska
arbetsmarknaden
• Över 90 procent av de svenska
arbetstagarna omfattas av en
kollektivavtalad tjänstepensionsplan.
• Fyra dominerande planer täcker varsin
sektor av den svenska arbetsmarknaden.
• Företagsspecifika planer mindre vanliga
En del av svensk Försäkring i samverkan
Tryggandeformer för tjänstepension
En del av svensk Försäkring i samverkan
Dagens reglering av tjänstepensionsverksamhet
• Direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och
tillsyn över tjänstepensionsinstitut (”IORP”direktivet)
• Direktivet är direkt tillämpligt på tjänstepensionsinstitut (”IORPer”), för Sveriges del
tjänstepensionskassor (försäkringsföreningar)
och pensionsstiftelser.
• Via en option kan direktivets centrala rörelseregler tillämpas på tjänstepensionsverksamheten i livförsäkringsbolag.
• Sverige valde att utnyttja denna option.
En del av svensk Försäkring i samverkan
Vad händer när Solvens II träder ikraft?
• Vid fortsatt användning av optionen:
Kapitalkraven i Solvens II
• Utan fortsatt användning av
optionen: Full tillämpning av Solvens II
• Övergångsregel? Omnibus II innehåller
förslag om möjlighet att använda dagens
regler under en övergångsperiod
En del av svensk Försäkring i samverkan
Samtidigt ses IORP-direktivet över…
• IORP-översynen ska bygga på:
- Solvens II som utgångspunkt
- Men beakta särdrag i tjänstpensionsverksamhet och
- ”lessons learned” från Solvens II vad särskilt
gäller långa garantier
En del av svensk Försäkring i samverkan
IORP II
Solvens II
201?
Samma reglering
201?
201?
201?
201?
Olika reglering
201?
Likartad reglering?
Försäkringsföretag
Solvens I
IORP
Solvens II
Övergångslösning
Tjänstepensionsföretag
IORP IORP
IORP II
En del av svensk Försäkring i samverkan
Solvens II-utredningen:
• En ny lag om tjänstepensionsrörelse införs.
Lagen baseras på IORP-direktivet.
• Livförsäkringsbolagen kan välja att omvandla
sig till tjänstepensionsföretag under den nya
lagen.
• I dessa institut får endast tjänstepensionsverksamhet bedrivas, övrigt försäkring måste
ligga i en separat juridisk person.
En del av svensk Försäkring i samverkan
Ny remiss våren 2012
• Promemoria från Finansdepartementet:
 Underkänner Solvens II-utredningens förslag att
försäkringsföretag ska få omvandla sig till
tjänstepensionsföretag.
 Endast de företag som inte omfattas av Solvens IIdirektivet kan omfattas av tjänstepensionsdirektivet.
 Försäkringsbolag får därmed inte lägga över sin
tjänstepensionsverksamhet i ett tjänstepensionsföretag.
 Enbart dagens tjänstepensionskassor och
pensionsstiftelser omfattas av IORP-direktivet.
 Nya tjänstepensionsföretag kan endast bildas i form
av stiftelse.
En del av svensk Försäkring i samverkan
Svensk Försäkrings utgångspunkter:
• Bästa möjliga reglering för
tjänstepensionsverksamhet
• Effektiva lösningar för tryggande av
tjänstepension
• Kollektivavtalens viktiga roll
• Använd ”svängrummet ”i EU-rätten!
En del av svensk Försäkring i samverkan
Bedömning
1. Behövs en jämförelse mellan direktiven?
• Nationell beslutanderätt kring pensionssystemets
organisation - en viktig grundpelare i EU
• Direktivets syfte är att tillskapa en inre marknad för
tjänstepension
 Tveksamt att låta bedömningen vila på inbördes
rangordning mellan Solvens II och IORP
En del av svensk Försäkring i samverkan
Bedömning, forts.
2. Om en jämförelse ändå görs…
• Tveksamt om departementet har beaktat alla
relevanta faktorer och om de faktorer de har
beaktat har tolkats korrekt
 Tveksamheter även i denna del och risk för att
bedömningen är i konflikt med EU-rätten
En del av svensk Försäkring i samverkan
Konsekvenser av bedömningen?
•
Saknas beskrivning av påverkan på
tjänstepensionsmarknadens struktur, t.ex.






kollektivavtal
kryssmarknaden
tillåtna aktörer
konsumentskydd
kostnader
Bristfälligt underlag för beslut
En del av svensk Försäkring i samverkan
Slutsatser och förslag
Slutsatser
•
Betydande osäkerhet kring departementets bedömning
•
Förslaget får långtgående konsekvenser
Förslag
•
Utredning om hur och i vilken form tjänstepensionsverksamhet
bör drivas i framtiden
•
Övergångsregler för både livförsäkringsbolag och
tjänstepensionskassor
•
Övergångsregler ej tvingande – möjligt att tillämpa Solvens II
fullt ut för den som vill
•
Reglering för nya institut
En del av svensk Försäkring i samverkan
Vad händer nu?
IORP-direktivet
•
En QIS har precis påbörjats. Resultat levereras i mars
2013 och ett förslag till ändrat IORP-direktiv är tänkt
att läggas senare det året.
Solvens II
•
Konsekvensstudie beträffande långa garantier ska
göras med rapport i mars 2013, därmed försenas
Omnibus II och nivå 2-reglerna.
•
Ikraftträdande skjuts sannolikt till 1 januari 2015.
…………
Således finns det tid att diskutera!
En del av svensk Försäkring i samverkan

similar documents